Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om oplysninger om udgifter til sagkyndig bistand m.v. ved godtgørelse efter skatteforvaltningslovens kapitel 19

I medfør af § 35, stk. 1 og 4, og § 58 i skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1267 af 12. november 2015, fastsættes:

§ 1. I ansøgningen om omkostningsgodtgørelse skal det oplyses, hvorvidt den sagkyndige bistand har været ydet af en advokat, statsautoriseret eller registreret revisor, en drifts-, økonomi- eller skattekonsulent inden for jordbrugsfaglige områder, et medlem af Foreningen Danske Revisorer eller af en person, der kan ligestilles hermed. For så vidt angår den sidste gruppe skal den pågældende sagkyndige kunne dokumentere personlig uddannelse og praktisk erfaring i behandlingen af skatte- eller afgiftssager.

Stk. 2. En sagkyndig erklæring, hvortil udgifterne er godtgørelsesberettigede efter skatteforvaltningslovens § 54, stk. 1, nr. 4, kan indhentes fra en person, der ikke tilhører den kreds af sagkyndige, der er nævnt i stk. 1.

§ 2. Med ansøgningen om omkostningsgodtgørelse skal der for hver instansbehandling, for hvilken der søges godtgørelse, vedlægges følgende dokumenter:

1) Honoraraftalen mellem den godtgørelsesberettigede og den sagkyndige, hvis ikke SKAT tidligere har modtaget aftalen, jf. stk. 2.

2) Den eller de regninger, der søges godtgørelse for.

3) Den afgørelse, som den pågældende instans har truffet i skatte- eller afgiftssagen.

4) Udtalelsen fra den administrative instans efter skatteforvaltningslovens § 56.

Stk. 2. Tekst i honoraraftalen, som den sagkyndiges tavshedspligt er til hinder for, at SKAT bliver bekendt med, kan udelades. Foreligger honoraraftalen ikke i skriftlig form, vedlægges en redegørelse om honoraraftalens indhold.

§ 3. Ved ansøgning om acontoudbetalinger til foreløbig godtgørelse af udgifterne til sagkyndig bistand m.v. skal følgende dokumenter vedlægges:

1) Honoraraftalen mellem den godtgørelsesberettigede og den sagkyndige, hvis ikke SKAT tidligere har modtaget aftalen, jf. stk. 2.

2) Den eller de regninger, der søges godtgørelse for.

3) Ved klage til en administrativ klageinstans, jf. skatteforvaltningslovens § 55, stk. 1, nr. 1 og 2, vedlægges klageskrivelsen. Såfremt klageren vælger Landsskatteretten som klageinstans, jf. skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 5, vedlægges den meddelelse fra klageren til Skatteankestyrelsen, hvori klageren tilkendegiver sit valg. Desuden vedlægges meddelelser fra Skatteankestyrelsen til klageren om visitering, jf. skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 4 og 5, hvis der på ansøgningstidspunktet foreligger sådanne meddelelser.

4) Ved anmodning om genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 55, stk. 1, nr. 4, vedlægges anmodningen om genoptagelse.

5) Ved myndighedernes videreførelse af sagen, jf. skatteforvaltningslovens § 52, stk. 2, 1. pkt., vedlægges myndighedernes underretning herom til den skattepligtige m.v.

6) Ved anmodning til SKAT om bistand til ophævelse af dobbeltbeskatning, jf. skatteforvaltningslovens § 55, stk. 1, nr. 6, vedlægges anmodningen.

7) Ved indbringelse af sagen for domstolene, jf. skatteforvaltningslovens § 55, stk. 3, vedlægges stævningen.

8) Ved anke af en dom, jf. skatteforvaltningslovens § 55, stk. 3, vedlægges ankestævningen.

Stk. 2. Tekst i honoraraftalen, som den sagkyndiges tavshedspligt er til hinder for, at SKAT bliver bekendt med, kan udelades. Foreligger honoraraftalen ikke i skriftlig form, vedlægges en redegørelse om honoraraftalens indhold.

§ 4. Det er en betingelse for at opnå omkostningsgodtgørelse, at regningen fra den sagkyndige er udarbejdet på grundlag af sædvanlig fakturering, som er stilet til den godtgørelsesberettigede. Regningen skal være delt op med hensyn til størrelsen af honoraret for arbejdet ved hver instans og skal indeholde oplysninger om anvendt antal timer pr. instans, jf. dog stk. 2. Det skal desuden klart fremgå af regningen, hvilke udgifter der er godtgørelsesberettigede, og hvilke der ikke er. Der skal tillige være en kort beskrivelse af det arbejde, som den sagkyndige har udført ved hver instans, og om der er særlige forhold, som begrunder honorarkravet.

Stk. 2. Ved ansøgning om acontoudbetaling gælder kravet om opdeling af de godtgørelsesberettigede udgifter m.v. pr. instans ikke, hvis ansøgningen indgives til SKAT, inden Skatteankestyrelsen har meddelt den godtgørelsesberettigede, til hvilken instans klagen visiteres, eller inden klageren har valgt Landsskatteretten som klageinstans.

§ 5. Såfremt der i skatte- eller afgiftssagen tillige indgår spørgsmål, der ikke er omfattet af ordningen om omkostningsgodtgørelse, skal der foretages en opdeling af sagens udgifter. Arbejdets omfang, tidsforbruget og eventuelt partens økonomiske interesse vedrørende sagens forskellige spørgsmål vil kunne danne udgangspunkt for udskillelse af de godtgørelsesberettigede udgifter.

§ 6. Hvis en anden er blevet bemyndiget til at modtage omkostningsgodtgørelse, skal den godtgørelsesberettigede vedlægge dokumentation herfor. Hvis kravet på omkostningsgodtgørelse er overdraget til den sagkyndige, herunder pantsat, jf. skatteforvaltningslovens § 52, stk. 8, skal dette fremgå af ansøgningen.

§ 7. Fører den godtgørelsesberettigede selv sagen, kan der opnås omkostningsgodtgørelse for de udgifter, der er nævnt i skatteforvaltningslovens § 54, stk. 1, nr. 2-6, ved fremsendelse af behørig dokumentation for disse udgifter ved hver instans. Der kan ikke opnås godtgørelse for omkostninger, der svarer til den pågældendes tidsforbrug, f.eks. udmålt som tabt arbejdsfortjeneste.

§ 8. Skattepligtige selskaber og fonde skal sammen med ansøgningen om omkostningsgodtgørelse indsende dokumentation for, at de udgifter, der ansøges om godtgørelse for, vedrører bistand, som er udført den 1. januar 2017 eller senere.

§ 9. Den godtgørelsesberettigede skal sammen med ansøgningen om godtgørelse i en sag om ansættelse af fradrag for forbedring af grundværdi m.v. indsende dokumentation for, at de udgifter, der ansøges om godtgørelse for, vedrører bistand, som er udført til og med den 31. december 2016, jf. § 3, stk. 10, 1. pkt., i lov nr. 1665 af 20. december 2016. Det gælder dog ikke, hvis Landsskatteretten efter den nævnte lovs § 3, stk. 10, 2. pkt., eller § 3, stk. 11, behandler sagen.

§ 10. SKAT kan til brug for behandlingen af ansøgningen om omkostningsgodtgørelse anmode den godtgørelsesberettigede eller den sagkyndige om yderligere oplysninger, herunder et time-sagsregnskab. SKAT kan endvidere anmode om en redegørelse for størrelsen af honoraret for arbejdet ved hver instans pr. klagepunkt og om anvendt antal timer pr. klagepunkt (eventuelt skønsmæssigt fordelt).

Stk. 2. Oplysninger efter stk. 1, 1. pkt., kan ikke indhentes, i det omfang den sagkyndiges tavshedspligt er til hinder for, at SKAT får kendskab til oplysningerne. § 2, stk. 2, og § 3, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

§ 11. Ansøgningen om omkostningsgodtgørelse med bilag skal afgives digitalt ved brug af de digitale kanaler, som SKAT anviser, jf. dog stk. 2. Ansøgningen skal være påført den godtgørelsesberettigedes digitale signatur og attesteret af en eventuel sagkyndig ved dennes digitale signatur.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, hvis den godtgørelsesberettigede eller den sagkyndige er en fysisk person, som er fritaget for tilslutning til Offentlig Digital Post, jf. bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. eller bekendtgørelse nr. 985 af 7. august 2013 om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post. Den godtgørelsesberettigede skal i så fald indsende de oplysninger, som fremgår af SKATs ansøgningsblanket. Denne blanket kan rekvireres hos SKAT eller findes på skat.dk. Ansøgningen, som indsendes til SKAT, skal være underskrevet af den godtgørelsesberettigede og attesteret af en eventuel sagkyndig.

Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke, hvis den godtgørelsesberettigede eller den sagkyndige ikke er omfattet af lov om Digital Post fra offentlige afsendere.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 791 af 25. juni 2014 om oplysninger om udgifter til sagkyndig bistand m.v. ved godtgørelse efter skatteforvaltningslovens kapitel 19 ophæves.

Skatteministeriet, den 19. maj 2017

Karsten Lauritzen

/ Per Hvas