Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Elever med uddannelsesaftale
Kapitel 2 Elever uden uddannelsesaftale
Kapitel 3 Almindelige udbetalingsbestemmelser
Kapitel 4 Fastsættelse af de enkelte ydelser
Kapitel 5 Støtte til opsøgende virksomhed
Kapitel 6 Forskellige bestemmelser
Kapitel 7 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

I medfør af § 11, stk. 3, og § 15 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 95 af 26. januar 2017, fastsættes:

Kapitel 1

Elever med uddannelsesaftale

§ 1. Elevgruppen omfatter elever under uddannelse efter lov om erhvervsuddannelser, der har en uddannelsesaftale med en dansk arbejdsgiver, og som udstationeres af arbejdsgiveren til udlandet.

Stk. 2. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan beslutte, at reglerne i § 1 finder tilsvarende anvendelse for andre elever.

Stk. 3. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder arbejdsgiveren fuld refusion til dækning af følgende:

1) Forskellen mellem en overenskomstmæssig dansk elevløn og den elevløn, der normalt udbetales af den udenlandske arbejdsgiver.

2) Rejse- og flytteudgifter, der er afholdt af arbejdsgiveren.

Stk. 4. Virksomheder med særlige udgifter til opsøgende virksomhed kan søge disse refunderet efter § 17, stk. 2.

Stk. 5. Det er en forudsætning, at udstationeringen har en varighed af mindst 1 måned, og at eleven også under udstationeringen er omfattet af den danske uddannelsesaftale og modtager en samlet løn svarende til overenskomstmæssig dansk elevløn.

Kapitel 2

Elever uden uddannelsesaftale

§ 2. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder økonomisk støtte med henblik på praktikuddannelse i virksomheder i udlandet til elever under uddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser, der har afsluttet erhvervsuddannelsens grundforløb.

Stk. 2. Der ydes økonomisk støtte i form af følgende:

1) Rejsehjælp til søgning eller overtagelse af en praktikplads.

2) Flyttehjælp ved overtagelse og fratrædelse af en praktikplads.

3) Tilskud til forsørgere til merudgifter til dobbelt husførelse.

4) Rejsehjælp til rejsen til Danmark ved praktikperiodens afslutning, og ved påbegyndelse af dansk skoleophold.

5) Tilskud til befordring under danske skoleophold.

6) Tilskud til boligudgifter.

7) Tilskud til andre særlige udgifter, der er begrundet i udlandsopholdet.

8) Godtgørelse under skoleophold på erhvervsuddannelsernes hovedforløb.

9) Refusion af afholdte udgifter til vaccination, visum og rejseforsikring.

10) Refusion af afholdte udgifter til kostophold under danske skoleophold.

Stk. 3. Det er en betingelse for økonomisk støtte efter stk. 1 og 2, at det faglige udvalg eller skolen på forhånd har givet tilsagn om sidestillelse af beskæftigelsen i udlandet med en dansk praktikuddannelse.

Stk. 4. Stk. 2, nr. 5, 8 og 10, finder ikke anvendelse for elever under uddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser kapitel 7 a (skolepraktik).

Stk. 5. Stk. 2, nr. 1 og 9, om rejsehjælp og refusion af afholdte udgifter til vaccination, visum og rejseforsikring til søgning af praktikplads finder tilsvarende anvendelse for elever under uddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser, der er optaget på erhvervsuddannelsens grundforløb. Det er en betingelse for ydelse af støtte, at der forud for rejsens påbegyndelse er indhentet tilsagn om rejsehjælp fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, og at rejsen udelukkende gennemføres med det formål at søge praktikplads i udlandet.

Stk. 6. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan beslutte, at stk. 1- 5, bortset fra stk. 2, nr. 8, finder tilsvarende anvendelse for andre elever.

§ 3. Til de i § 2, stk. 1, nævnte elever, som ikke har tilsagn om sidestillelse af beskæftigelsen i udlandet med en dansk praktikuddannelse, yder Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag obligatorisk godtgørelse under skoleophold på erhvervsuddannelsernes hovedforløb svarende til det beløb, en arbejdsgiver er berettiget til at modtage i lønrefusion efter lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag § 5, stk. 1.

§ 4. Til elever, der umiddelbart efter folkeskolen eller efter erhvervsuddannelsens grundforløb ønsker en faglig grunduddannelse i udlandet, yder Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag økonomisk støtte i form af tilskud til rejseudgifter.

Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 forudsætter en forhåndsgodkendelse af den udenlandske grunduddannelse som kompetencegivende i Danmark. Forhåndsgodkendelsen kan gives af det faglige udvalg, skolen eller Landbrugsuddannelsesrådet.

Stk. 3. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan beslutte, at stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse for andre elever.

Kapitel 3

Almindelige udbetalingsbestemmelser

§ 5. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsætter størrelsen af satserne for de enkelte ydelser.

Stk. 2. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder højst 32.000 kr. i støtte om året til den enkelte elev. I beløbet indgår ikke godtgørelse under skoleophold i Danmark, jf. § 16.

Stk. 3. Den årlige støtte efter stk. 2, opgøres inden for perioder på 12 måneder regnet fra datoen for elevens første afholdelse af en tilskudsberettigende udgift. Datoen for elevens afholdelse af de enkelte tilskudsberettigende udgifter afgør, hvilken periode efter 1. pkt. de respektive udgifter i givet fald er omfattet af. Afholder eleven tilskudsberettigende udgifter i forbindelse med aftaler om forlængelse af et praktikophold eller senere praktikaftaler med udenlandske virksomheder indgår de afholdte udgifter i den allerede påbegyndte periode efter 1. pkt.

Stk. 4. Støtte til praktikophold eller udstationering i udlandet forudsætter, at den samlede transporttid til og fra det udenlandske ansættelsessted udgør mindst 2 1/2 time (incl. ventetid) med offentlig befordring.

Stk. 5. Rejsehjælp beregnes altid på grundlag af de afholdte udgifter, dog højst svarende til udgifterne til billigste befordring med offentlige befordringsmidler. Kun dokumenterede udgifter refunderes. Der fremlægges fornøden dokumentation for de afholdte udgifter.

Stk. 6. Eleven fremlægger selv dokumentation for, at der foreligger det nødvendige tilsagn om sidestillelse af beskæftigelsen i udlandet med dansk praktikuddannelse.

Stk. 7. Dokumentation, jf. stk. 6, og kopi af den underskrevne ansættelsesaftale med en udenlandsk arbejdsgiver skal kun indsendes til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag én gang.

Stk. 8. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag udbetaler ikke støtte til praktikophold i lande eller geografisk afgrænsede områder, hvis området på grund af krig eller lignende må antages at udgøre en risiko for eleven. Udenrigsministeriets rejsevejledninger anvendes ved Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags vurdering af, om praktikopholdet udgør en risiko for eleven.

Stk. 9. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan afvise at udbetale tilskud, jf. stk. 8, for den periode, hvori Udenrigsministeriet har udarbejdet en rejsevejledning for et land eller et geografisk område.

§ 6. Det er med hensyn til udenlandske elever en betingelse for at opnå økonomisk støtte, at eleven opfylder de betingelser, der er nævnt i § 19, stk. 2 og 3, i lov om erhvervsuddannelser og § 15, stk. 5 og 6, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Kapitel 4

Fastsættelse af de enkelte ydelser

§ 7. Rejsehjælp til søgning af en praktikplads ydes, hvis der foreligger skriftlig indkaldelse fra en udenlandsk arbejdsgiver til samtale om en konkret praktikplads, og der er rimelig udsigt til, at rejsen vil føre til ansættelse.

Stk. 2. Eleven indsender en ansøgning til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag med anmodning om økonomisk støtte til rejse med offentlige befordringsmidler eller med eget transportmiddel. Sammen med ansøgningen indsendes kopi af den skriftlige indkaldelse fra arbejdsgiveren, samt erklæring på tro og love, hvis rejsen er foretaget med eget transportmiddel.

Stk. 3. Der kan maximalt ydes rejsehjælp til søgning af praktikplads 3 gange for hver elev.

§ 8. Rejsehjælp til overtagelse af en praktikplads ydes, hvis der foreligger en skriftlig ansættelsesaftale med en udenlandsk arbejdsgiver.

Stk. 2. Eleven indsender en ansøgning til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag med anmodning om økonomisk støtte til rejse med offentlige transportmidler eller med eget transportmiddel. Sammen med ansøgningen indsendes kopi af den underskrevne ansættelsesaftale samt en erklæring på tro og love, hvis rejsen er foretaget med eget transportmiddel.

§ 9. Flyttehjælp ydes, hvis der foreligger en skriftlig ansættelsesaftale med en udenlandsk arbejdsgiver.

Stk. 2. Eleven indhenter mindst 2 uafhængige flyttetilbud. Flyttehjælpen kan højst svare til udgifterne ved det billigste tilbud. Kun dokumenterede udgifter refunderes.

Stk. 3. Ved flytning i egen bil beregnes flyttehjælp med en kilometertakst svarende til statens lave sats for skattefri godtgørelse ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel. Herudover dækkes dokumenterede udgifter til færgebillet eller broafgift. Eleven fremlægger en erklæring på tro og love om, at flytning er foretaget med eget transportmiddel. Ved flytning i lejet bil dækkes dokumenterede udgifter til færgebillet eller broafgift, den dokumenterede lejeudgift samt benzinforbrug i forhold til den korteste vej mellem hjemsted og den nye bolig.

Stk. 4. Eleven indsender en ansøgning til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag med anmodning om flyttehjælp. Sammen med ansøgningen indsendes en kopi af den underskrevne ansættelsesaftale. Herudover vedlægges enten 2 uafhængige flyttetilbud eller dokumentation for udgifter til færgebillet eller broafgift, lejeudgifter samt angivelse af den korteste vej mellem hjemstedet og boligen i udlandet.

§ 10. Tilskud til forsørgere til merudgifter til dobbelt husførelse ydes til elever under praktikuddannelse i virksomheder i udlandet.

Stk. 2. Som forsørger anses en elev, der på hjemstedet i mindst 6 måneder har boet sammen med én eller flere personer, der er økonomisk afhængige af den pågældende.

Stk. 3. Eleven indsender en ansøgning til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bilagt lejekontrakt eller anden dokumentation for boligudgiften. Sammen med ansøgningen vedlægges en forsørgererklæring på tro og love, dokumentation for de særlige forhold samt en kopi af den underskrevne ansættelsesaftale.

§ 11. Rejsehjælp til rejsen til Danmark ved praktikperiodens afslutning og ved påbegyndelse af dansk skoleophold ydes, hvis der foreligger dokumentation for gennemførelse af et godkendt udenlandsk ansættelsesforhold.

Stk. 2. Eleven indsender en ansøgning til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag med anmodning om økonomisk støtte til rejse med offentlige transportmidler eller med eget transportmiddel. Sammen med ansøgningen indsendes kopi af den underskrevne ansættelsesaftale eller en skriftlig erklæring fra den udenlandske arbejdsgiver om ansættelsesforholdets afslutning. Foretages hjemrejse for at påbegynde dansk skoleophold, vedlægges dokumentation om optagelse fra skolen.

§ 12. Tilskud til befordring under danske skoleophold ydes for hele skolevejen, når den samlede længde er mindst 20 km pr. dag (rejsedag). Den samlede skolevej er den nærmeste vej fra den danske bopæl eller indkvarteringssted til skole, mellem flere undervisningsafdelinger af en skole og tilbage til enten bopæl eller indkvarteringssted.

Stk. 2. For indkvarterede elever ydes befordringstilskud for rejsen til og fra indkvarteringsstedet og for rejsen mellem dette og den danske bopæl i forbindelse med weekend samt påske– og juleferie, såfremt den i stk. 1 omtalte afstandsbetingelse i øvrigt er opfyldt.

Stk. 3. Der ydes ikke befordringstilskud for perioder, hvor eleven er omfattet af skolepraktik i en erhvervsuddannelse, jf. lov om erhvervsuddannelser kapitel 7 a eller en uddannelsesaftale med en dansk virksomhed.

Stk. 4. Tilskuddet beregnes på grundlag af afholdte udgifter, dog højst af udgifterne til billigste befordring med offentlige befordringsmidler.

§ 13. Tilskud til boligudgifter ydes, når der foreligger en skriftlig ansættelsesaftale med en udenlandsk arbejdsgiver.

Stk. 2. Eleven indsender en ansøgning til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bilagt lejekontrakt eller anden form for dokumentation for boligudgiften samt en kopi af den underskrevne ansættelsesaftale.

Stk. 3. Tilskuddet ydes med 50 pct. af de faktisk afholdte boligudgifter, dog max. 2.500 kr./måned.

§ 14. Tilskud til særlige udgifter kan ydes i specielle tilfælde efter en konkret vurdering, der foretages af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Stk. 2. Eleven indsender en ansøgning til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bilagt en kopi af den underskrevne ansættelsesaftale samt en dokumentation for de særlige udgifter, der er forbundet med udlandsopholdet.

§ 15. Tilskud til rejseudgifter til elever, der ønsker en faglig grunduddannelse i udlandet, jf. § 4, ydes, når der foreligger en skriftlig aftale med en udenlandsk arbejdsgiver om gennemførelse af en uddannelse samt en erklæring fra det faglige udvalg, skolen eller Landbrugsuddannelsesrådet om, at den udenlandske uddannelse er kompetencegivende i Danmark.

Stk. 2. Eleven indsender en ansøgning til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag med anmodning om økonomisk støtte til rejse med offentlige transportmidler eller med eget transportmiddel. Sammen med ansøgningen indsendes en kopi af den underskrevne uddannelsesaftale samt en erklæring på tro og love, hvis rejsen er foretaget med eget transportmiddel.

§ 16. Obligatorisk godtgørelse under skoleophold på en erhvervsuddannelses hovedforløb ydes til de i § 2, stk. 1, og § 3 nævnte elever, hvis der foreligger bekræftelse fra skolen på, at eleven er optaget på skoleophold på en erhvervsuddannelses hovedforløb. Beskæftigelsen i udlandet skal være af passende varighed og med uddannelsesformål inden for arbejdsområder og funktioner, som indgår i praktikuddannelsen i erhvervsuddannelsen.

Stk. 2. Eleven indsender ansøgning til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag om godtgørelse bilagt bekræftelse fra skolen, jf. stk. 1.

Stk. 3. Godtgørelsen udgør samme beløb, som en arbejdsgiver efter lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag § 5, stk. 1, er berettiget til at modtage i lønrefusion.

Stk. 4. Elever, der er omfattet af § 2, stk. 1, og som modtager obligatorisk godtgørelse efter foranstående stk. 1-3, er under samme betingelser berettiget til at modtage tillæg til godtgørelsen.

Stk. 5. For elever, der modtager løn fra en udenlandsk virksomhed under skoleophold i Danmark, kan løn og ydelser fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag efter stk. 1-4 tilsammen ikke overstige dansk elevløn.

§ 17. Tilskud til vaccination, visum og rejseforsikring ydes, hvis der foreligger en skriftlig ansættelsesaftale med en udenlandsk arbejdsgiver. Tilskud ydes også, hvis der foreligger en skriftlig indkaldelse fra en udenlandsk arbejdsgiver til samtale om en konkret praktikplads, og der er rimelig udsigt til, at rejsen vil føre til ansættelse.

Stk. 2. Ved ansøgning om tilskud til vaccination, visum og rejseforsikring ved overtagelse af praktikplads indsender eleven en ansøgning til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bilagt dokumentation for de afholdte udgifter samt kopi af den underskrevne ansættelsesaftale

Stk. 3. Ved ansøgning om tilskud til vaccination, visum og rejseforsikring ved søgning af praktikplads indsender eleven en kopi af den skriftlige indkaldelse til samtale.

Stk. 4. Tilskud til vaccination ydes kun til de af Statens Seruminstitut anbefalede vaccinationer ved rejser til det pågældende land.

Stk. 5. Der kan maksimalt ydes tilskud til vaccination, visum og rejseforsikring i forbindelse med rejser til søgning af praktikplads i udlandet 3 gange for hver elev.

§ 18. Der ydes refusion for afholdte udgifter til ophold på kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse i forbindelse med de i henhold til uddannelsesreglerne obligatoriske skoleophold for følgende uddannelser:

1) Uddannelser oprettet i henhold til lov om erhvervsuddannelser.

2) Uddannelser, der er sidestillet med de i nr. 1 nævnte uddannelser, såfremt eleven har ophold på en kostafdeling som nævnt i § 49, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 2. Det er en betingelse for at få refusion for afholdte udgifter til kostophold, at der i forbindelse hermed foreligger en skriftlig ansættelsesaftale med en udenlandsk arbejdsgiver.

Stk. 3. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder efter endt skoleforløb refusion for afholdte udgifter til elevers nødvendige ophold på kostafdelinger under danske skoleophold som led i en erhvervsuddannelse.

Stk. 4. Eleven indsender efter endt skoleforløb en ansøgning til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag med angivelse af den periode, hvor eleven har boet på kostafdelingen. Ansøgningen skal være bilagt en kopi af den underskrevne ansættelsesaftale samt dokumentation for de afholdte udgifter.

Kapitel 5

Støtte til opsøgende virksomhed

§ 19. Til skoler kan Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag efter ansøgning yde støtte til udgifter i forbindelse med tilvejebringelse af praktikaftaler i udlandet for elever uden en uddannelsesaftale med en dansk arbejdsgiver.

Stk. 2. Støtten udbetales som en præmie til skolen for hver indgået praktikaftale af mindst 3 måneders varighed. Præmien udgør 2.000 kr. pr. praktikaftale med varighed mellem 3 måneder og til og med 1 år og 3.000 kr. pr. praktikaftale med varighed over 1 år. Har en elev flere på hinanden følgende praktikaftaler med den samme udenlandske arbejdsgiver, betragtes hele perioden under et.

Stk. 3. Præmien udbetales til skolen og kan tidligst udbetales, når praktikopholdet har varet i 3 måneder regnet fra praktikaftalens begyndelsestidspunkt.

Stk. 4. Skolen indsender ansøgning om præmie ved anvendelse af en blanket, der er udarbejdet af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Stk. 5. Der kan efter aftale mellem skolen og Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag etableres en ordning, hvorefter ansøgningsblankettens oplysninger overføres elektronisk til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Stk. 6. Skolen kan anmode Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag om i stedet at udbetale præmien til en anden uddannelsesinstitution m.v., med hvem skolen har etableret et samarbejde om tilvejebringelse af praktikaftaler i udlandet.

Stk. 7. Ansøgning om støtte skal være modtaget af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag senest 1 år efter praktikaftalens begyndelsestidspunkt.

Stk. 8. Præmien udbetales som et engangsbeløb. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag foretager udbetalinger en gang om måneden.

§ 20. Til faglige udvalg kan Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag efter forudgående ansøgning yde støtte til særlige udgifter i forbindelse med tilvejebringelse af praktikpladser i udlandet.

Stk. 2. Støtten udgør 50 pct. af dokumenterede afholdte udgifter til transport, ophold og fortæring, dog maximalt 15.000 kr. om året for hver ansøger. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan dog herudover i særlige tilfælde yde støtte efter en konkret vurdering.

Stk. 3. Ansøgning om støtte til opsøgende virksomhed indgives til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bilagt dokumentation for afholdte transportudgifter samt en kort redegørelse for formålet med udgiftens afholdelse.

Kapitel 6

Forskellige bestemmelser

§ 21. Ansøgning om økonomisk støtte til arbejdsgivere for elever i henhold til § 1, stk. 3, skal indsendes til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag senest 4 måneder efter, at elevens udstationering er afsluttet.

Stk. 2. Ansøgning om økonomisk støtte til elever i henhold til § 2, stk. 2, nr. 1-7, nr. 9, og § 4, stk. 1, skal indsendes til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag senest 4 måneder efter, at eleven har afholdt den tilskudsberettigede udgift.

Stk. 3. Ansøgning om godtgørelse til elever i henhold til § 2, stk. 2, nr. 8 og 10, og § 3, skal indsendes til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag senest 4 måneder efter, at eleven har afsluttet et skoleophold på en erhvervsuddannelses hovedforløb.

Stk. 4. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan i særlige tilfælde se bort fra en overskridelse af fristen i stk. 1-3 i op til 2 måneder.

§ 22. Klager over afgørelser truffet af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. kan inden fire uger efter meddelelse af afgørelsen indbringes for det ankenævn, der er nedsat i henhold til ATP-lovens § 28. Ankenævnets adresse er: ATP-Ankenævnet, Ved Stranden 8, 1061 København K.

Kapitel 7

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1274 af 13. november 2015 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ophæves.

§ 24. Bekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 9, finder anvendelse for udgifter til vaccination, visum og rejseforsikring, der er afholdt efter den 1. juni 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 10, finder anvendelse for elevers kostophold, der er påbegyndt den 1. juni 2017 eller senere.

Stk. 3. Bekendtgørelsens § 13, stk. 3, finder anvendelse for boligudgifter, der er afholdt efter den 1. juni 2017.

Stk. 4. Bekendtgørelsens § 6 finder anvendelse for elever, der er optaget på en skole den 1. januar 2011 eller senere.

Stk. 5. Bekendtgørelsens § 5, stk. 3, finder ikke anvendelse for allerede påbegyndte praktikophold i udlandet, der den 22. november 2015 eller senere forlænges hos den samme udenlandske arbejdsgiver eller afløses af et nyt praktikophold hos en anden udenlandsk arbejdsgiver. For sådanne praktikophold finder de hidtil gældende regler anvendelse. Tilsvarende gælder for praktikophold i udlandet, der er afsluttet forud for den 22. november 2015, hvor eleven efter den 22. november 2015 eller senere påbegynder et nyt praktikophold i udlandet inden for samme erhvervsuddannelse.

Stk. 6. Elever i landbrugsuddannelserne og de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, der gennemfører uddannelsen efter regler fastsat i medfør af Lov om landbrugsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1254 af 6. december 2006, og Lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1214 af 1. december 2006, bevarer retten til ydelser efter denne bekendtgørelse.

Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsebidrag, den 19. maj 2017

Niels Fog

/ Christian Hyldahl