Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social pension, lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love

(Ændring af regler om personlige tillæg, helbredstillæg og forhøjelse af satser)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 385 af 26. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 ændres » § 17 « til : » §§  17 og 17 a « .

2. § 17, stk. 1, ophæves.

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 1-4.

3. § 17, stk. 3, der bliver stk. 2, affattes således:

» Stk. 2. Personligt tillæg kan udbetales til pensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Kommunen træffer afgørelse herom efter en nærmere konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold. «

4. I § 17, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres » stk. 2 « til: » stk. 1 « .

5. I § 17, stk. 5, der bliver stk. 4, ændres » stk. 1-4 « til: » stk. 1-3 « .

6. Efter § 17 indsættes:

» § 17 a. Der ydes helbredstillæg til betaling af pensionistens egne udgifter til ydelser, som den offentlige sygesikring yder tilskud til efter lov om offentlig sygesikring, jf. dog stk. 2. Tillægget beregnes i forhold til 85 pct. af pensionistens egen andel af udgiften.

Stk. 2. Helbredstillæg ydes ikke til betaling af pensionistens egen udgift til ydelser efter § 6, stk. 4, § 8 a og § 17 i lov om offentlig sygesikring.

Stk. 3. Til pensionister, der har valgt sikringsform 2 (gruppe 2-sikrede) efter lov om offentlig sygesikring, ydes helbredstillægget til betaling af udgifter til ydelser efter §§ 8 og 9 i lov om offentlig sygesikring svarende til det beløb, der ville blive ydet, hvis pensionisten havde valgt sikringsform 1 (gruppe 1-sikret).

Stk. 4. Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om helbredstillæg.

§ 17 b. Helbredstillæg efter § 17 a udbetales ikke, hvis pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede likvide formue overstiger formuegrænsen, jf. § 49, stk. 1, nr. 12.

Stk. 2. Ved opgørelsen af likvid formue indgår

1)    indestående i pengeinstitutter m.v.,

2)    kursværdien af obligationer,

3)    pantebreve i depot,

4)    kursværdien af deponerede børsnoterede aktier,

5)    kursværdien af investeringsforeningsbeviser,

6)    kontant beholdning og

7)    andre værdipapirer, herunder værdipapirer i udlandet.

Stk. 3. Ved opgørelsen af formuen efter stk. 2 beregnes først summen af værdierne efter stk. 2, nr. 1-5. Hvis summen heraf ikke overstiger formuegrænsen, jf. § 49, stk. 1, nr. 12, indgår desuden formue efter stk. 2, nr. 6 og 7.

§ 17 c. Ved opgørelse af formue efter § 17 b bortses fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade efter

1)    lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser,

2)    lov om erstatningsansvar,

3)    lov om sikring mod følger af arbejdsskade,

4)    lov om erstatning for vaccinationsskader,

5)    lov om patientforsikring,

6)    lov om lægemiddelskader,

7)    cirkulære om statens erstatningsordninger for deltagere i praktisk erhvervsorientering,

8)    lov om erstatning for skadelidte værnepligtige m.fl. eller

9)    bestemmelser for ansættelse og aflønning af personel ansat på kontrakt i Beredsskabskorpset i forbindelse med humanitært hjælpearbejde.

Stk. 2. Der ses desuden bort fra formue, som skyldes beløb, der er udbetalt som godtgørelse for varigt mén og ikkeøkonomisk skade.

Stk. 3. Endvidere bortses fra godtgørelse og afkastet af godtgørelse til hiv-smittede blødere m.fl. og hiv-positive transfusionssmittede samt fra erstatning og afkastet af erstatning, jf. lov om erstatning for skader ved lsd-behandling.

Stk. 4. Endelig bortses fra udenlandske erstatninger, der svarer til de i stk. 1-3 nævnte. «

7. § 19, stk. 3, affattes således:

» Stk. 3. Pensionstillæg, personligt tillæg efter § 17, stk. 1, og helbredstillæg efter § 17 a nedsættes på grund af indtægt efter § 29. «

8. I § 29, stk. 1, 1. pkt., ændres » og personlige tillæg efter § 17, stk. 1 og 2 « til: » , personligt tillæg efter § 17, stk. 1, og helbredstillæg efter § 17 a «, og i samme punktum udgår » , jf. stk. 2 «.

9. I § 29, stk. 4, indsættes efter » personligt tillæg « : » og helbredstillæg « .

10. Efter § 29 indsættes:

» § 29 a. Formue efter §§ 17 b og 17 c opgøres ved ansøgning om helbredstillæg efter § 17 a.

Stk. 2. Formue efter § 17 b, stk. 2, nr. 1-5, opgøres på ansøgningstidspunktet på grundlag af de oplysninger, der efter skattekontrollovens afsnit II senest er indberettet til skattemyndighederne. Er der indtrådt væsentlige ændringer, som vil have betydning for udbetalingen af hel~breds~til~læg~get, opgøres formuen på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers oplysninger om den aktuelle formue.

Stk. 3. Formue efter § 17 b, stk. 2, nr. 6 og 7, opgøres på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers oplysninger om formuen på ansøgningstidspunktet. «

11. § 31, stk. 3, affattes således:

» Stk. 3. Personligt tillæg efter § 17, stk. 1, og helbredstillæg efter § 17 a nedsættes afhængig af den personlige tillægsprocent. Den personlige tillægsprocent beregnes på grundlag af indtægten efter § 29. Den personlige tillægsprocent er som udgangspunkt 100, men nedsættes med 1 pct. for hvert beløb, jf. § 49, stk. 5, hvormed indtægtsgrundlaget efter § 29, stk. 1, overstiger fradragsbeløbet efter § 49, stk. 1, nr. 5. «

12. I § 31, stk. 4, ændres » § 49, stk. 1, nr. 12 « til: » § 49, stk. 1, nr. 13 « .

13. Efter § 39 indsættes:

» § 39 a. Formue efter § 17 b, stk. 2, nr. 1-5, opgøres hver 1. januar på grundlag af de oplysninger, der senest foreligger indberettet til skattemyndighederne efter skattekontrollovens afsnit II. Er der indtrådt væsentlige ændringer, som vil have betydning for udbetalingen af hel~breds~til~læg~get, opgøres formuen på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers oplysninger om den aktuelle formue.

Stk. 2. Formue efter § 17 b, stk. 2, nr. 6 og 7, opgøres hver 1. januar på grundlag af de senest modtagne oplysninger fra pensionisten og en eventuel ægtefælle eller samlever.

Stk. 3. Formuen opgøres på ny i løbet af året, hvis pensionisten anmoder herom og kan dokumentere, at den samlede likvide formue ikke overstiger formuegrænsen, jf. § 49, stk. 1, nr. 12. Udbetaling af helbredstillæg efter § 17 a kan ske med virkning fra tidspunktet for anmodningen og ikke med tilbagevirkende kraft, selv om formuen er reduceret til under formuegrænsen på et tidligere tidspunkt. «

14. I § 49, stk. 1, nr. 3, ændres » 47.616 kr. « til: » 48.336 kr. «, og » 21.468 kr. « ændres til: » 22.188 kr. «

15. § 49, stk. 1, nr. 5, affattes således:

» 5) Fradragsbeløb i den opgjorte indtægt for personligt tillæg og helbredstillæg efter § 29, stk. 4, udgør 13.000 kr. for enlige og 25.800 kr. for gifte og samlevende « .

16. I § 49, stk. 1, indsættes efter nr. 11 som nyt nummer:

» 12)          Formuegrænsen for tildeling af helbredstillæg efter   17 a udgør 47.000 kr. «

Nr. 12 bliver herefter nr. 13.

17. I § 49, stk. 2, ændres » og personligt tillæg « til: » , personligt tillæg og helbredstillæg « .

18.   § 49, stk. 4, affattes således:

» Stk. 4. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, 3, 6-11 og 13, samt §§ 69-72, afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 2, 4, 5 og 12, afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100. «

19. I § 49 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

» Stk. 5. Det beløb, der medfører, at personligt tillæg efter § 17, stk. 1, og helbredstillæg efter § 17 a nedsættes med 1 pct., jf. § 31, stk. 3, beregnes som differencen mellem fradragsbeløbet efter § 49, stk. 1, nr. 4, og fradragsbeløbet efter § 49, stk. 1, nr. 5, divideret med 100. Der beregnes et beløb for enlige og et beløb for gifte og samlevende. «

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

20. I § 52, stk. 2, ændres » personligt tillæg efter § 17, stk. 1 og 3 « til: » personligt tillæg efter § 17, stk. 2, og helbredstillæg efter § 17 a «, og   » personligt tillæg efter § 17, stk. 2 og 4 « ændres til: » personligt tillæg efter § 17, stk. 1 og 3 « .

21. I § 59, stk. 1, nr. 2, ændres » §§ 16 og 17 « til: » §§ 16, 17 og 17 a « .

§ 2

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 266 af 12. april 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 25, stk. 1, nr. 1, ændres » 9.317   kr. « til: » 10.245 kr. «

2. I § 25, stk. 1, nr. 2, ændres » 6.998   kr. « til: » 7.711 kr. «

3. I § 25, stk. 1, nr. 3, ændres » 4.489 kr. « til: » 4.969 kr. «

4. I § 25, stk. 2, ændres » 9.317 kr. « til: » 10.245 kr. «

5. I § 25, stk. 3, ændres » 6.998 kr. « til: » 7.711 kr. «

6. I § 25, stk. 4, 3. pkt., ændres » 9.317 kr. « til: » 10.245 kr. «

7. I § 25, stk. 5, ændres » 9.317 kr. « til: » 10.245 kr. «

8. I § 30, stk. 2, ændres » 9.317 kr. « til: » 10.245 kr. «

9. I § 30, stk. 2, ændres » 6.998 kr. « til: » 7.711 kr. «

10. I § 52, stk. 4, 3. pkt., ændres » 9.317 kr. « til: » 10.245 kr. «

11. I § 79, stk. 3, ændres » 9.317 kr. « til: » 10.245 kr. «

12. I § 79, stk. 3, ændres » 6.998 kr. « til: » 7.711 kr. «

§ 3

I lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 223 af 31. marts 2000, med de ændringer, der følger af § 5 i lov nr. 404 af 31. maj 2000 og § 2 i lov nr. 424 af 31. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 27, stk. 1, ændres »7.410 kr.« til: »7.711 kr.«

2. I § 27, stk. 1, ændres »9.865 kr.« til: »10.245 kr.«

3. I § 27, stk. 3, ændres »2.324 kr.« til: »2.398 kr.«

4. I § 27 a, stk. 2, ændres »2.008 kr.« til: »2.072 kr.«

5. I § 28, stk. 3 og 5, ændres »10,85 kr.« til: »11,20 kr.«

6. I § 29, stk. 2, 2. pkt., ændres »32,53 kr.« til: »33,57 kr.«

7. I § 29, stk. 2, 3. pkt., ændres »10,85 kr.« til: »11,20 kr.«

8. I § 39 a, stk. 3, ændres »9.865 kr.« til: »10.245 kr.« og »7.410 kr.« til: »7.711 kr.«

9. I § 45, stk. 5, 1. pkt., ændres »4.109 kr.« til: »4.256 kr.«

10. I § 45, stk. 5, 2.pkt., ændres »2.011 kr.« til: »2.075 kr.«

11. I § 45, stk. 6, ændres »5.944 kr.« til: »6.134 kr.«

12. I § 45, stk. 7, ændres »4.087 kr.« til: »4.218 kr.«

13. I § 45, stk. 8, ændres »1.176 kr.« til: »1.214 kr.«

14. I § 45, stk. 9, ændres »3.070 kr., 2.065 kr. og 1.006 kr.« til: »3.192 kr., 2.147 kr. og 1.046 kr.«

15. I § 48, stk. 1, ændres »2000-niveau« til: »2001-niveau« og »2001« til: »2002«

16. I § 59, stk. 3, ændres »2.383 kr.« til: »2.459 kr.«

17. I § 59, stk. 4, ændres »1.482 kr.« til: »1.529 kr.«

§ 4

I lov om statens uddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 558 af 31. juli 1998, foretages følgende ændring:

1. I § 8, stk. 1, nr. 2, ændres » 3.458 kr. « til: » 3.513 kr. « , og i stk. 2, nr. 2, ændres » 2.215 kr. « til: » 2.250 kr. «

§ 5

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 775 af 16. august 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 7, litra i, ændres »personlige tillæg« til: »personlige tillæg og helbredstillæg«.

§ 6

I lov nr. 1050 af 23. december 1992 om statstilskud til energibesparende foranstaltninger i pensionisters boliger, som ændret ved § 1 i lov nr. 128 af 25. februar 1998, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 1, ændres »§ 17, stk. 2« til: »§ 17, stk. 1«.

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. marts 2001, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Ændringen af de beløb, der fremgår af § 1, nr. 14 og 15, beregningen af den personlige tillægsprocent efter § 1, nr. 11 og 19, og §§ 2-4 træder i kraft den 1. januar 2001.

Stk. 3. Pensionister, der forud for ikrafttrædelsen har modtaget afgørelse vedrørende personlige tillæg, som har virkning for tiden efter ikrafttrædelsen, og som giver ret til tilskud på mere end 85 pct. eller ret til tilskud, selv om formuen opgjort efter § 1, nr. 6, overstiger 50.100 kr., til dækning af en eller flere af de udgiftstyper, der er omfattet af § 1, nr. 6, skal indtil 1. marts 2003 fortsat have beregnet tillægget til de pågældende udgiftstyper svarende til denne afgørelse.

Givet på Amalienborg, den 13. december 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Henrik Dam Kristensen