Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

(Afvikling af kontaktpersonordningen)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016, som ændret senest ved lov nr. 430 af 3. maj 2017, foretages følgende ændring:

1. Kapitel 23 a ophæves.

§ 2

I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 84 af 17. januar 2017, som ændret ved § 41 i lov nr. 620 af 8. juni 2016, § 4 i lov nr. 113 af 31. januar 2017, lov nr. 238 af 15. marts 2017 og § 16 i lov nr. 285 af 29. marts 2017, foretages følgende ændring:

1. § 6, stk. 1, nr. 8, ophæves.

Nr. 9-17 bliver herefter nr. 8-16.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. oktober 2017.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ellen Trane Nørby