Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling af gebyr for behandling af ansøgning om autorisation som psykolog

I medfør af § 2, stk. 5, i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes:

§ 1. Der betales et gebyr på 1650 kr. for behandling af ansøgning om autorisation som psykolog.

Stk. 2. Gebyret indbetales til Psykolognævnets sekretariat ved indgivelse af ansøgning om autorisation som psykolog.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017 og har virkning for ansøgninger om autorisation som psykolog, der er indgivet efter denne dato.

Stk. 2. For ansøgninger om autorisation som psykolog indgivet før den 1. juli 2017 opkræver Psykolognævnets sekretariat i forbindelse med meddelelse om autorisation gebyr i overensstemmelse med de hidtil gældende regler.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 978 af 31. oktober 2000 om betaling af gebyr for behandling af ansøgning om autorisation som psykolog ophæves.

Børne- og Socialministeriet, den 19. maj 2017

Mai Mercado

/ Anita Hørby