Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af udlændingeloven

(Ny opholdsordning for medfølgende familie til hjemvendende udlandsdanskere med visse beskæftigelsesmæssige kvalifikationer)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret bl.a. ved lov nr. 661 af 8. juni 2016, lov nr. 612 af 8. juni 2016, § 1 i lov nr. 1745 af 27. december 2016, lov nr. 188 af 27. februar 2017 og lov nr. 249 af 20. marts 2017 og senest ved lov nr. 436 af 9. maj 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 9 a, stk. 8, 1. pkt., indsættes efter »stk. 2, nr. 1-8, 11 og 12,«: »og § 9 m, stk. 2,«.

2. I § 9 a, stk. 9, indsættes som 2. pkt.:

»Opholdstilladelse efter § 9 m, stk. 2, kan ikke gives, hvis den ansættelse, som den danske statsborger har indgået aftale eller fået tilbud om, er omfattet af en lovlig arbejdskonflikt.«

3. I § 9 h, stk. 1, indsættes efter nr. 8 som nyt nummer:

»9) opholdstilladelse efter § 9 m, stk. 2,«.

Nr. 9-15 bliver herefter nr. 10-16.

4. I § 9 h, stk. 1, nr. 12, der bliver nr. 13, ændres »nr. 4-9« til: »nr. 4-10«.

5. I § 9 h, stk. 1, nr. 14, der bliver nr. 15, ændres »nr. 1-9« til: »nr. 1-10«.

6. I § 9 h, stk. 4, 1. pkt., ændres »nr. 4-9, 12 og 13« til: »nr. 4-10, 13 og 14«, i 2. pkt. ændres »nr. 1-3, 10 og 11« til: »nr. 1-3, 11 og 12«, og i 3. pkt. ændres »nr. 14 og 15« til: »nr. 15 og 16«.

7. I § 9 h, stk. 7, § 33, stk. 5, og § 52 b, stk. 2, nr. 3, ændres »§ 9 m, stk. 2 og 3« til: »§ 9 m, stk. 6 og 7«.

8. I § 9 h, stk. 13, 2. pkt., ændres »nr. 4-9, 12 og 13« til: »nr. 4-10, 13 og 14«, og i 3. pkt. ændres »nr. 1-3, 10, 11, 14 og 15« til: »nr. 1-3, 11, 12, 15 og 16«.

9. I § 9 m indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, som har familiemæssig tilknytning til en dansk statsborger, der er etableret i udlandet og har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse i Danmark, hvis en tilsvarende ansættelse ville kunne danne grundlag for opholdstilladelse til en udlænding efter § 9 a, stk. 2, nr. 1 eller 2. Opholdstilladelse skal betinges af, at den danske statsborger og udlændingen ikke modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Bliver den danske statsborger uforskyldt ledig, kan udlændingen efter ansøgning gives opholdstilladelse i op til 6 måneder fra ansættelsens ophør. Udlændingen skal, senest umiddelbart efter at den danske statsborgers ansættelsesforhold er ophørt, indgive ansøgning herom.

Stk. 3. § 9, stk. 9, finder tilsvarende anvendelse for ansøgninger om opholdstilladelse efter stk. 1 og 2.

Stk. 4. En opholdstilladelse efter stk. 2 kan forlænges, uanset at fagområdet på tidspunktet for afgørelsen om forlængelse ikke er omfattet af positivlisten, hvis den danske statsborger er i samme ansættelsesforhold, som lå til grund for meddelelse af opholdstilladelsen.

Stk. 5. En opholdstilladelse efter stk. 2 kan forlænges, uanset at den årlige aflønning ikke opfylder mindstebeløbet efter § 9 a, stk. 2, nr. 2, på tidspunktet for afgørelsen om forlængelse, hvis den danske statsborger er i samme ansættelsesforhold og den årlige aflønning fortsat opfylder den beløbsgrænse, som lå til grund for meddelelse af opholdstilladelsen.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 6-8.

10. I § 9 m, stk. 2, 1., 2. og 3. pkt., der bliver stk. 6, 1., 2. og 3. pkt., ændres »stk. 1« til: »stk. 1 og 2«.

11. I § 9 m, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 7, 1. pkt., ændres »stk. 1« til: »stk. 1 og 2«, »stk. 2, 1. pkt.« ændres til: »stk. 6, 1. pkt.«, og i 2. pkt. ændres »Stk. 2, 2. pkt.« til: »Stk. 6, 2. pkt.«

12. I § 9 n, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»§ 9, stk. 9, finder tilsvarende anvendelse.«

13. I § 46, stk. 2, 1. pkt., ændres »nr. 4-9, 12 og 13« til: »nr. 4-10, 13 og 14«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven ophæves den 1. juli 2018.

Stk. 3. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 m, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 9, til en udlænding, der er meddelt afslag på en ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, litra a, og til udlændingens eller den danske statsborgers mindreårige børn, uanset at den danske statsborger har etableret sig i Danmark efter at have været etableret i udlandet, hvis

1) ansøgningen om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, litra a, er indgivet før lovens ikrafttræden og i tilknytning til etableringen i Danmark,

2) den danske statsborgers ægtefælle eller faste samlever er meddelt afslag på opholdstilladelse under henvisning til udlændingelovens § 9, stk. 7, og

3) ansøgningen om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 m, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 9, indgives senest 2 måneder efter afslaget på opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, litra a, eller, hvis afslaget er meddelt inden lovens ikrafttræden, senest 2 måneder efter lovens ikrafttræden.

Stk. 4. Uanset at betingelserne i udlændingelovens § 9 m, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, ikke er opfyldt, kan ansøgninger omfattet af stk. 3 indgives her i landet, hvis

1) betingelserne i stk. 3, nr. 1-3, er opfyldt,

2) den danske statsborger efter en umiddelbar vurdering har etableret sig i Danmark efter at have været etableret i udlandet,

3) de øvrige betingelser for opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 m, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 9, også umiddelbart må anses for opfyldt og

4) ingen særlige grunde taler herimod.

Stk. 5. Kan ansøgningen indgives her i landet, jf. stk. 4, har ansøgeren ret til at opholde sig her i landet under sagens behandling i Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Stk. 6. Afgørelser efter stk. 4 kan indbringes for Udlændingenævnet. Udlændingelovens § 33, stk. 3, 4. pkt., og § 52 b, stk. 6 og 7, finder tilsvarende anvendelse.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 23. maj 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg