Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af udlændingeloven

(Politiets Efterretningstjenestes og Forsvarets Efterretningstjenestes adgang til udlændingemyndighedernes registre og systemer m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret senest ved lov nr. 436 af 9. maj 2017, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »statsforvaltningen« til: »Statsforvaltningen«.

2. I § 45 a indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Efterretningstjenesterne kan uden udlændingens samtykke elektronisk indhente oplysninger om en udlænding fra registre og systemer i Udlændingestyrelsen, Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Flygtningenævnet, Udlændingenævnet og Statsforvaltningen, jf. § 46 c, i det omfang indhentelsen kan have betydning for efterretningstjenesternes varetagelse af sikkerhedsmæssige opgaver.«

3. I § 58 h, stk. 1, indsættes efter »Udlændingestyrelsen«: », Styrelsen for International Rekruttering og Integration og Statsforvaltningen«.

4. I § 58 h, stk. 2, indsættes efter »Udlændingestyrelsen«: », Styrelsen for International Rekruttering og Integration eller Statsforvaltningen«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juni 2017.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 23. maj 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg