Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit

§ 1

I bekendtgørelse nr. 332 af 7. april 2016 om god skik for boligkredit foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes som nr. 12:

»12) Realkreditlignende lån: Et lån, der på tidspunktet for låneoptagelsen har en aftalt løbetid på mere end 10 år og en hovedstol på mindst 100.000 kr. Endvidere skal lånet have pant i en ejerbolig, et fritidshus eller en landbrugsejendom, der kan belånes efter reglerne for ejerboliger og fritidshuse, beliggende i Danmark, og lånet skal på tidspunktet for låneoptagelsen ligge indenfor de lånegrænser, der følger af §§ 5 og 7 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer. For lån ydet af et pengeinstitut skal lånet kunne ligge til sikkerhed for særligt dækkede obligationer eller obligationer, som kan betegnes som særligt dækkede obligationer, mens der for lån ydet af et ejendomskreditselskab er krav om, at pantet ikke må være ydet i form af et ejerpantebrev eller skadesløsbrev.«

2. I § 7 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Stk. 4 finder ikke anvendelse på realkreditlån og realkreditlignende lån. For sådanne lån finder reglerne om varsling i lov om finansiel virksomhed anvendelse.«

3. Efter § 10 indsættes:

»Kapitel 6 a

Særlige oplysningsforpligtelser for realkreditlån og realkreditlignende lån

§ 10 a. Lånetilbud for realkreditlån og realkreditlignende lån skal angive de kategorier af omkostninger, som boligkreditgiveren dækker ved opkrævning af bidrag, rentetillæg og øvrige gebyrer for boligkreditgiverens samlede portefølje af realkreditlån eller realkreditlignende lån. Lånetilbuddet skal også angive, hvor stor en andel hver kategori af omkostninger udgør af de samlede omkostninger for boligkreditgiverens samlede portefølje af realkreditlån eller realkreditlignende lån.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte oplysninger skal gives på baggrund af forholdene på tidspunktet for afgivelse af lånetilbuddet.

§ 10 b. En boligkreditgiver skal i hver terminsopkrævning for et realkreditlån med rentetilpasning/refinansiering og et realkreditlignende lån oplyse låntageren om, hvor meget kursskæringen udgør af den rentebetaling, som opkræves. Oplysningen skal angives i kroner.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. § 10 b har virkning fra den 1. januar 2018.

Erhvervsministeriet, den 23. maj 2017

Brian Mikkelsen

/ Hans Høj