Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R0402
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Generelle krav til assessor
Kapitel 3 Ansøgning om godkendelse af assessor til en konkret ændring
Kapitel 4 Ansøgning om generisk godkendelse af assessorvirksomhed og godkendelsesomfang
Kapitel 5 Godkendelse af sagkyndige
Kapitel 6 Dispensation, tilsyn og tilbagekaldelse af godkendelser
Kapitel 7 Klageadgang
Kapitel 8 Ikrafttræden m.v.
Bilag 1 Kompetenceområder for jernbanesystemet
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer1)

I medfør af § 56, § 64, stk. 4, og § 102, stk. 1, i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, som ændret ved lov nr. 658 af 8. juni 2016, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 112, stk. 1:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på virksomheder eller dele af virksomheder, der skal virke som assessor ved risikovurdering af signifikante ændringer i jernbanesystemer, hvor der ikke stilles krav om akkrediteret assessor, jf. bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen og bekendtgørelse om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ligeledes anvendelse på en sagkyndig, som er en uafhængig og kompetent person, organisation eller enhed, der foretager efterforskninger med henblik på at udstede attester i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet.

Kapitel 2

Generelle krav til assessor

Upartiskhed og uafhængighed

§ 2. Assessor skal udføre sit arbejde i henhold til kravene i DS/EN ISO/IEC 17020:2012 om upartiskhed. Assessor skal opfylde kravene i afsnit 4.1.1-4.1.5 i denne standard.

Stk. 2. Assessor skal opfylde kravene om uafhængighed i afsnit 4.1.6, 6.1.11 og Anneks A, afsnit A. 1 eller A. 2 eller A. 3, i den internationale standard DS/EN ISO/IEC 17020:2012.

Krav til personer ansat i virksomheder beskæftiget med assessering

§ 3. Personer, der beskæftiger sig med aktiviteter relateret til assessoraktiviteter, skal opfylde de samme krav til upartiskhed og uafhængighed som assessor, jf. § 2.

Jernbanesikkerhedsmæssige kompetencer

§ 4. Assessor skal besidde følgende jernbanesikkerhedsmæssige kompetencer:

1) Kompetence inden for risikostyring: viden om og erfaring med de gængse metoder inden for sikkerhedsanalyse og de relevante standarder.

2) Alle relevante kompetencer til vurdering af de dele af jernbanesystemet, der er berørt af ændringen.

3) Kompetence inden for korrekt anvendelse af sikkerheds- og kvalitetsstyringssystemer eller revision af sådanne systemer.

§ 5. Assessor skal have relevante kompetencer inden for jernbanesystemet eller dele af jernbanesystemet, for hvilke der er fastsat væsentlige sikkerhedskrav, herunder det kompetenceområde, der omhandler driften og vedligeholdelsen af jernbanesystemet.

Stk. 2. Assessor skal kunne vurdere den overordnede sammenhæng i forbindelse med risikostyringen og den sikre integration af det vurderede system i det samlede jernbanesystem. Dette omfatter assessors kompetence til at kontrollere følgende:

1) Organisation, dvs. de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre en koordineret tilgang til opnåelse af systemsikkerhed gennem ensartet forståelse og anvendelse af risikostyringsforanstaltninger til delsystemer.

2) Metodologi, dvs. vurderingen af de metoder og de ressourcer, der anvendes af de forskellige berørte parter til at understøtte sikkerheden på delsystem- og systemniveau.

3) De tekniske aspekter, der er nødvendige for at kunne vurdere, om risikovurderingerne er relevante og fuldstændige, samt sikkerhedsniveauet for systemet som helhed.

Stk. 3. Assessor kan godkendes til et, flere eller alle kompetenceområderne i stk. 1 og 2. Kompetenceområderne for jernbanesystemet er optrykt som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Dokumenthåndtering og -styring

§ 6. Assessor skal til enhver tid kunne dokumentere sit arbejde over for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Dokumentationen skal som minimum indeholde:

1) oplysningsgrundlaget for assessors arbejde,

2) beskrivelse af assessors metode, og

3) assessors vurdering.

Stk. 2. Assessor skal opbevare dokumentationen i mindst 5 år.

Ansvarsforsikring

§ 7. Assessor skal have en gyldig ansvarsforsikring, som dækker dennes civilretlige ansvar.

Tavshedspligt

§ 8. Assessor, ansatte i assessorvirksomheden og tilhørende underleverandører har tavshedspligt om alt, hvad de får kendskab til under udøvelsen af deres virksomhed i henhold til denne bekendtgørelse. Tavshedspligten gælder ikke overfor de kompetente administrative myndigheder i Danmark.

Kapitel 3

Ansøgning om godkendelse af assessor til en konkret ændring

§ 9. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkender assessorer til en konkret ændring. Assessorer skal opfylde og overholde §§ 2-8 i denne bekendtgørelse for at blive godkendt.

Stk. 2. Ansøgning om godkendelse af assessor til en konkret ændring skal ske ved brug af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet findes på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Stk. 3. Ansøgning om godkendelse af assessor til en konkret ændring skal vedlægges:

1) et udfyldt ansøgningsskema,

2) en foreløbig systemdefinition,

3) dokumentation for, at assessor har kvalifikationer inden for det eller de områder, der ønskes godkendelse til,

4) erklæring fra assessor om, at assessor opfylder og overholder kravene i §§ 2-3 og §§ 6-8 i denne bekendtgørelse, og

5) erklæring fra assessor om, at den foreløbige systemdefinition er tilstrækkelig til at påbegynde assessering.

Kapitel 4

Ansøgning om generisk godkendelse af assessorvirksomhed og godkendelsesomfang

Ansøgning om generisk godkendelse

§ 10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkender assessorvirksomheder til at kunne assessere typer af ændringer inden for et eller flere af områderne, som nævnt i bilag 1.

Stk. 2. Ved ansøgning om godkendelse som assessor til at kunne assessere typer af ændringer inden for et eller flere nærmere bestemte områder, som nævnt i bilag 1, skal assessorvirksomheden indsende dokumentation til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for, at det personale, som virksomheden råder over, har kvalifikationer inden for det eller de områder, som virksomheden søger om godkendelse til.

Stk. 3. Assessorvirksomheden skal, for at blive godkendt til at kunne assessere typer af ændringer inden for et eller flere nærmere bestemte områder, som nævnt i bilag 1, ud over at opfylde og overholde kravene i §§ 2-8 og § 10, stk. 2, i denne bekendtgørelse, dokumentere at have udarbejdet samt vedligeholde procedurer i henhold til §§ 11-14 i denne bekendtgørelse.

Styring af dokumenter og registreringer

§ 11. Assessorvirksomheden skal opfylde kravene i afsnittene 8.3 og 8.4 i DS/EN ISO/IEC 17020:2012 for henholdsvis dokumenter og registreringer, der vedrører overholdelsen af denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Assessorvirksomheden skal etablere procedurer til sikring af kvaliteten af det arbejde, der bliver udført, herunder procedurer for kvalitetssikring af sikkerhedsvurderingsrapport.

Styring af kompetencer og uafhængighed hos assessorpersonalet

§ 12. Assessorvirksomheden skal opfylde kravene i afsnit 6.1.1-6.1.8 og 6.1.10 i DS/EN ISO/IEC 17020:2012.

Stk. 2. Assessorvirksomheden skal sikre, at den, der bliver udpeget til at assessere på konkrete ændringer, ikke har en tilknytning til ændringer, der kan påvirke den uafhængige vurdering af ændringen.

Krav til underleverandører

§ 13. Hvis en assessor eller assessorvirksomhed lader en del af vurderingen foretage af en underleverandør, skal assessor sikre samt kunne eftervise, at underleverandøren opfylder de samme krav, som stilles til assessor selv.

Korrigerende handlinger

§ 14. Assessorvirksomheden skal etablere procedurer, der sikrer, at virksomheden overholder kravene i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Assessorvirksomheden skal etablere procedurer til at sikre, at eventuelle afvigelser i forhold til kravene i denne bekendtgørelse imødegås, så eventuelle fejl rettes og ikke forekommer igen.

Godkendelsens varighed

§ 15. Godkendelse til at kunne fungere som assessor på typer af ændringer inden for et eller flere af områderne, som nævnt i bilag 1, gives med gyldighed i op til 4 år.

Kapitel 5

Godkendelse af sagkyndige

§ 16. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkender en sagkyndig til en konkret ændring. Sagkyndige skal opfylde og overholde kravene som anført i §§ 2-8 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Ansøgning om godkendelse af en sagkyndig til en konkret ændring skal ske ved brug af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet findes på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Stk. 3. Ansøgning om godkendelse af en sagkyndig til en konkret ændring skal vedlægges følgende:

1) et udfyldt ansøgningsskema,

2) en foreløbig systemdefinition,

3) dokumentation for, at den sagkyndige har kvalifikationer inden for det eller de områder, der ønskes godkendelse til, og

4) erklæring fra sagkyndig om, at sagkyndig opfylder og overholder kravene i §§ 2-3 og §§ 6-8.

Kapitel 6

Dispensation, tilsyn og tilbagekaldelse af godkendelser

§ 17. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser, herunder EU-regler på området.

§ 18. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører tilsyn med, at den godkendte assessor i godkendelsesperiodens gyldighed overholder kravene i denne bekendtgørelse.

§ 19. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan tilbagekalde en godkendelse, hvis en assessor, assessorvirksomhed eller sagkyndig ikke længere opfylder kravene i denne bekendtgørelse.

Kapitel 7

Klageadgang

§ 20. Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter.

Kapitel 8

Ikrafttræden m.v.

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 654 af 8. maj 2015 om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. For assessorer og sagkyndige, der før denne bekendtgørelses ikrafttræden er godkendt, finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 24. maj 2017

Carsten Falk Hansen

/ Leif Funch


Bilag 1

Kompetenceområder for jernbanesystemet

Kompetenceområder for jernbanesystemet –
Infrastruktur mv.
 
Kompetenceområder for jernbanesystemet –
Køretøjer
     
Delsystem
Dele af delsystem
 
Delsystem
Dele af delsystem
Infrastruktur
□ Spor
□ Geoteknik
□ Broer
□ Tunneller (herunder forhold for brand og redning)
□ Perroner
□ Faste anlæg til klargøring af tog
□ Samspil hjul og skinneforhold
□ Andre konstruktioner (sporbærende)
□ Andre konstruktioner (ikke sporbærende)
 
Køretøjer
□ Generel dokumentation (inkl. drift og vedligeholdelse)
□ Konstruktioner og mekaniske dele
□ Samspil mellem vogn og spor samt justering
□ Forhold der vedrører bremserne
□ Forhold af betydning for passagererne
□ Miljøforhold og aerodynamiske påvirkninger
□ Udvendige advarselssignaler, markeringer samt krav til softwarefunktioner og -integritet
□ Indbyggede fremdrifts-, strømforsynings- og styresystemer
□ Ombordværende udstyr, grænseflader og miljøforhold for personalet
□ Brandsikkerhed og evakuering
□ Ombordværende udstyr til brug for serviceeftersyn
□ Indbygget togkontrol- og signaludstyr
□ Særlige driftskrav
□ Forhold af betydning for gods
Togkontrol og signaler
□ Togkontrol
□ Radiokommunikation
□ Sikringsanlæg (herunder togdetektering)
□ Fjernstyringsanlæg
□ Overkørsler
 
Energi
□ Køreledningsanlæg
□ Stærkstrøm (herunder forsyningsanlæg til kørestrøm)
 
Drift og trafikstyring
□ Drift og trafikstyring
□ Samspil mellem trafik og teknik
 

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 402/2013 af 30. april 2013 om den fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering og ophævelse af forordning (EF) nr. 352/2009, EU-Tidende 2013, nr. L 121, side 8, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1136 af 13. juli 2015 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 402/2013 om den fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering, EU-Tidende 2015, nr. L 185, side 6. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark. Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der supplerer Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 402/2013 af 30. april 2013 om den fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering og ophævelse af forordning (EF) nr. 352/2009, EU-Tidende 2013, nr. L 121, side 8, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1136 af 13. juli 2015 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 402/2013 om den fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering, EU-Tidende 2015, nr. L 185, side 6.