Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32011R0543
 
32011R1333
 
32013R1308
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kontrol af overholdelsen af EU's handelsnormer for friske frugter og grøntsager1)

I medfør af § 1, stk. 1, nr. 1, og stk. 2-4, § 4, stk. 1, og § 24, i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 20 af 4. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for kontrol med virksomheder, der dyrker og pakker, importerer eller eksporterer, friske frugter og grøntsager omfattet af forordning nr. 1308/2013, bilag I, del IX og del XI.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Friske frugter og grøntsager: Frugter og grøntsager omfattet af forordning nr. 1308/2013, bilag I, del IX og del XI, der er friske, uforarbejdede, hele, intakte og udviklede.

2) Forordning nr. 1308/2013: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/71, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 med senere ændringer.

3) Gennemførelsesforordning nr. 543/2011: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager med senere ændringer.

4) Gennemførelsesforordning nr. 1333/2011: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1333/2011 af 19. december 2011 om handelsnormer for bananer, bestemmelser for kontrollen med, at disse handelsnormer overholdes og bestemmelser for så vidt angår meddelelser i banansektoren.

Registrering

§ 3. Virksomheder, der dyrker og samtidig pakker egne og eventuelt andres friske frugter og grøntsager omfattet af forordning nr. 1308/2013, samt importører og eksportører af sådanne friske frugter og grøntsager, skal registreres i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Stk. 2. Anmodning om registrering skal ske på et skema, der findes på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside www.lfst.dk.

Stk. 3. Ændringer i de registrerede oplysninger, herunder ophør af virksomheden, skal straks indberettes til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Mærkning og overensstemmelsesattest

§ 4. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan efter ansøgning tillade at virksomheder, der opfylder bestemmelserne i artikel 12 i gennemførelsesforordning nr. 543/2011, anvender det i forordningens bilag II nævnte mærke. Styrelsen kan endvidere tillade, at eksportører underskriver overensstemmelsesattester, jf. forordningens artikel 14.

Stk. 2. Ansøgning efter stk. 1 skal ske på et skema, der findes på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside www.lfst.dk.

Stk. 3. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan tilbagekalde tilladelser, jf. stk. 1, hvis kravene i tilladelsen ikke længere opfyldes.

Fritagelse for anvendelsen af handelsnormer

§ 5. Friske frugter og grøntsager omfattet af artikel 4, stk. 1, i gennemførelsesforordning nr. 543/2011, er fritaget for anvendelsen af handelsnormerne i artikel 76, stk. 3, i forordning nr. 1308/2013, når betingelserne fastsat i artikel 4, stk. 1, er overholdt, og, for så vidt angår artikel 4, stk. 1, litra a, betingelserne i artikel 4, stk. 7.

Stk. 2. Friske frugter og grøntsager er, i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i gennemførelsesforordning nr. 543/2011, fritaget for anvendelsen af handelsnormerne i artikel 76, stk. 3, i forordning nr. 1308/2013. Produkterne skal udbydes til salg i detailleddet til forbrugernes personlige brug, skal være mærket som ”produkt til forarbejdning” eller med anden tilsvarende ordlyd, og skal forarbejdes. Produkter bestemt til industriel forarbejdning skal opfylde kravene i denne bestemmelses stk. 1.

Import

§ 6. Import af friske frugter og grøntsager, som er omfattet af de særlige handelsnormer, der er fastsat i artikel 3 i gennemførelsesforordning nr. 543/2011, fra en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, skal anmeldes mindst 24 timer før ankomst til grænsekontrolstedet med henblik på kontrol og frigivelse. Anmeldelse skal ske på et skema, der findes på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside www.lfst.dk.

Eksport

§ 7. Eksport af friske frugter og grøntsager, som er omfattet af de særlige handelsnormer, der er fastsat i artikel 3 i gennemførelsesforordning nr. 543/2011, til en stat, der ikke er medlem af den Europæiske Union, skal senest 24 timer før afsendelsen anmeldes til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen med henblik på kontrol. Anmeldelsen skal ske på et skema, der findes på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside www.lfst.dk.

Kontrol m.m.

§ 8. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen fører kontrol med, at virksomheder, der er omfattet af § 3, overholder bestemmelser fastsat i forordning nr. 1308/2013 og i gennemførelsesforordning nr. 543/2011.

Stk. 2. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen fører kontrol med, at friske frugter og grøntsager, der importeres og eksporteres, overholder handelsnormerne i forordning nr. 543/2011.

Stk. 3. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen fører endvidere kontrol med, at bestemmelser fastsat i gennemførelsesforordning nr. 1333/2011 overholdes.

§ 9. Efter lovens § 4, stk. 2, har Landbrugs- og Fiskeristyrelsen til enhver tid, såfremt det skønnes nødvendigt, mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til virksomheder, omfattet af bekendtgørelsen, samt til ethvert sted, hvor produkter, omfattet af bekendtgørelsen, befinder sig.

Stk. 2. Efter lovens § 4, stk. 3, skal virksomheder give de oplysninger, der er nødvendige for kontrollens gennemførelse. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan uden vederlag udtage prøver af varer med henblik på kontrol.

Straffebestemmelser

§ 10. Efter lovens § 23, stk. 5, straffes med bøde overtrædelse af kvalitets- og handelsnormer, som er fastsat i forordning nr. 1308/2013, gennemførelsesforordning nr. 543/2011 og gennemførelsesforordning nr. 1333/2011.

Stk. 2. Overtrædelse af § 3, stk. 1 og 3, samt undladelse af anmeldelse efter §§ 6 og 7, straffes med bøde.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden m.v.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 323 af 28. april 2009 om kontrol m.m. af friske frugter og grøntsager m.v. ophæves.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, den 31. maj 2017

Jette Petersen

/ Kristine Riskær

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1308/EU af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 671, som senest ændret ved Kommissionens delegerede forordning 2016/1226/EU af 4. maj 2016 om ændring af bilag IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår de fakultative forbeholdte udtryk for olivenolie, EU-Tidende 2016, nr. L 202, side 5, Kommissionens gennemførelsesforordning 2011/543/EU af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager, EU-Tidende 2011, nr. L 157, side 1, som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning 2016/2097/EU af 30. november 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 for så vidt angår de mængder, der udløser tillægstold for visse frugter og grøntsager, EU-Tidende 2016, nr. L 326, side 9, Kommissionens gennemførelsesforordning 2011/1333/EU af 19. december 2011 om handelsnormer for bananer, bestemmelser for kontrollen med, at disse handelsnormer overholdes og bestemmelser for så vidt angår meddelelser i banansektoren, EU-Tidende 2011, nr. L 336, side 23, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning 2013/565/EU af 18. juni 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1731/2006, (EF) nr. 273/2008, (EF) nr. 566/2008, (EF) nr. 867/2008, (EF) nr. 606/2009 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 og (EU) nr. 1333/2011 for så vidt angår underretningsforpligtelserne inden for rammerne af den fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af forordning (EF) nr. 491/2007, EU-Tidende, nr. L 167, side 26. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelse af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.