Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling af praktiserende dyrlæger for veterinært arbejde

I medfør af § 10, stk. 2, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 48 af 11. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 2, og § 10, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. Pålægger Fødevarestyrelsen en praktiserende dyrlæge opgaver som led i offentlig bekæmpelse af smitsomme sygdomme hos dyr, betaler Fødevarestyrelsen for den tid der er medgået til arbejdet, herunder transporttid mellem dyrlægens nærmeste praksisadresse og husdyrbruget.

Stk. 2. Betalingen udgør 600 kr. pr. time i beregningsniveau pr. 31. marts 2012 for statens lønninger, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 9113 af 20. marts 2012. Timetaksten reguleres i overensstemmelse med reguleringsprocenten for statens lønninger i øvrigt.

Stk. 3. For arbejde, der skal udføres på hverdage mellem kl. 19:00 - kl. 06:00 ydes et tillæg til timetaksten på 100 pct. Der ydes ligeledes et tillæg til timetaksten på 100 pct. for arbejde, der skal udføres i weekender og på søgnehelligdage uanset tidspunkt.

§ 2. Der ydes befordringsgodtgørelse til oplyst adresse for opgavens udførelse efter statens takster for befordring til høj takst, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 9098 af 15. februar 2017. Beregningen af afstanden skal ske fra dyrlægens nærmeste praksisadresse og til husdyrbruget og retur.

§ 3. Påbyder Fødevarestyrelsen den praktiserende dyrlæge karantæne efter kontakt med husdyr, ydes der godtgørelse efter den i § 1, stk. 2, fastsatte timetakst. Godtgørelsen ydes på hverdage mellem kl. 6:00 – kl. 19:00.

§ 4. Faktura for de udførte opgaver skal indsendes elektronisk hver 14. dag til Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Omkostninger til læge- og desinfektionsmidler, herunder aflivningsmidler, skal faktureres Fødevarestyrelsen. Dokumentation i form af fakturaer fra leverandøren skal kunne fremvises på Fødevarestyrelsens forlangende.

Stk. 3. Til dækning af udgifter til hjælpemidler og redskaber m.v. til brug for de nødvendige prøver m.v. ydes betaling ud fra oplysning om forbrug af antal og indkøbspris, og disse udgifter faktureres Fødevarestyrelsen.

§ 5. Dyrlægen kan ikke kræve betaling af den pågældende besætningsejer eller andre for opgaver m.v., der betales af Fødevarestyrelsen efter denne bekendtgørelse.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1174 af 15. december 2000 om betaling af dyrlæger for offentlige forretninger ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 30. maj 2017

Per S. Henriksen

/ Sibel Zuferov