Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Penge- og realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I og deres filialer, der er oprettet i et andet land inden for den Europæiske Union, eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område
Kapitel 3 Kreditinstitutter og investeringsselskaber og deres filialer med vedtægtsmæssigt hjemsted i et andet land inden for den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område
Kapitel 4 Kreditinstitutter og investeringsselskaber og deres filialer med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, når kreditinstituttet har filialer i mindst to af medlemslandene
Kapitel 5 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I1)

I medfør af § 242 i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen regulerer spørgsmål om lovvalg mv. i tilfælde af indledning af rekonstruktion, tvangsakkord, tvangsopløsning og konkurs mod:

1) penge- og realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I og deres filialer, der er oprettet i et andet land inden for den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område,

2) kreditinstitutter og investeringsselskaber og deres filialer med vedtægtsmæssigt hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og

3) kreditinstitutter og investeringsselskaber og deres filialer med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, når kreditinstituttet har filialer i mindst to af medlemslandene.

Stk. 2. §§ 3-5, 8, 9 og 12-24 finder anvendelse på spørgsmål om lovvalg mv. ved iværksættelse af afviklingsforanstaltninger efter lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.

§ 2. Kapitel 2 finder anvendelse på penge- og realkreditinstitutter samt fondsmæglerselskaber I og deres filialer, der er oprettet i et andet land inden for den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

Stk. 2. Kapitel 3 finder anvendelse på kreditinstitutter eller investeringsselskaber og deres filialer med vedtægtsmæssigt hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

Stk. 3. Kapitel 4 finder anvendelse på kreditinstitutter eller investeringsselskaber og deres filialer med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område.

Kapitel 2

Penge- og realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I og deres filialer, der er oprettet i et andet land inden for den Europæiske Union, eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område

§ 3. Rekonstruktion, tvangsakkord, tvangsopløsning og konkurs gennemføres efter lovgivningen her i landet, medmindre andet er fastsat i denne bekendtgørelse, jf. §§ 12-22.

§ 4. Anmeldelse om rekonstruktion, begæring om åbning af forhandling om tvangsakkord, anmodning om tvangsopløsning eller begæring om konkurs af penge- og realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I og deres filialer, der er oprettet i et andet land inden for den Europæiske Union, eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal indgives til en skifteret her i landet i overensstemmelse med konkursloven.

§ 5. I tilfælde af indledning af rekonstruktion, tvangsakkord, tvangsopløsning eller konkurs over for penge- og realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I og deres filialer, der er oprettet i et andet land inden for den Europæiske Union, eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal skifteretten straks underrette Finanstilsynet. Finanstilsynet underretter straks tilsynsmyndigheden i værtslandet herom.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis der iværksættes afviklingsforanstaltninger i medfør af lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.

§ 6. Hvis anmeldelse af en rekonstruktion vil kunne berøre tredjemands rettigheder i et værtsland, skal skifteretten straks lade et uddrag af afgørelsen bekendtgøre i Den Europæiske Unions Tidende samt i to landsdækkende dagblade i hvert værtsland.

Stk. 2. Uddraget af afgørelsen skal på de berørte landes officielle sprog som minimum indeholde oplysning om:

1) formål og retsgrundlag for rekonstruktionen,

2) klagefrister, herunder datoen for fristernes udløb,

3) navn og adresse på den landsret, til hvilken skifterettens afgørelser kan kæres, og

4) navn og adresse på rekonstruktøren og tillidsmændene.

§ 7. Ved åbning af forhandling om rekonstruktion, tvangsakkord, beslutning om tvangsopløsning eller afsigelse af konkursdekret skal skifteretten straks sørge for, at afgørelsen herom bekendtgøres ved offentliggørelse af et uddrag af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende og i mindst to landsdækkende dagblade i hvert værtsland.

Stk. 2. Uddraget af afgørelsen efter stk. 1 skal affattes på de berørte medlemslandes sprog og skal som minimum indeholde oplysning om:

1) formål og retsgrundlag for afgørelsen,

2) klagefrister, herunder datoen for fristernes udløb,

3) navn og adresse på den landsret, til hvilken skifterettens afgørelser kan kæres, og

4) navn og adresse på tillidsmændene, rekonstruktøren, likvidator eller kurator.

Stk. 3. Til underretningen benyttes en formular på alle Den Europæiske Unions officielle sprog med overskriften »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.«

§ 8. Når en rekonstruktion, tvangsakkord, tvangsopløsning eller konkurs er indledt, skal tillidsmændene, rekonstruktøren, likvidator eller kurator straks og individuelt underrette de kendte kreditorer, som har deres sædvanlige bopæl, deres hjemsted eller deres vedtægtsmæssige hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

Stk. 2. Underretningen efter stk. 1 skal navnlig indeholde oplysninger om:

1) frister,

2) sanktioner, hvis fristerne ikke overholdes,

3) hvortil fordringer skal anmeldes, og

4) om kreditorer med privilegerede krav eller separatiststilling eller anden fortrinsret skal anmelde deres fordring.

Stk. 3. Til underretningen benyttes en formular på alle Den Europæiske Unions officielle sprog med overskriften »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.«

Stk. 4. Stk. 1-3 finder ikke anvendelse, hvis der iværksættes afviklingsforanstaltninger i medfør af lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.

§ 9. Kreditorer, der har deres sædvanlige bopæl, hjemsted eller vedtægtsmæssige hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, har ret til at anmelde deres fordringer skriftligt.

Stk. 2. Fordringer fra kreditorer nævnt i stk. 1 skal behandles på samme måde og med samme rang som tilsvarende fordringer, der kan anmeldes af kreditorer, der har deres sædvanlige bopæl eller hjemsted her i landet.

Stk. 3. Kreditor skal sende en genpart af eventuel dokumentation for fordringen og anføre fordringens art, hvornår den er opstået, dens størrelse, og om kreditor påberåber sig, at der er tale om en privilegeret fordring, en separatiststilling, et ejendomsforbehold eller anden fortrinsret, og hvilke formuegenstande denne sikkerhed omfatter.

Stk. 4. Anmeldelse af fordringer efter stk. 1 kan finde sted på det de officielle sprog i det land, hvor kreditor har sin sædvanlige bopæl, sit hjemsted eller vedtægtsmæssige hjemsted. Anmeldelse skal dog være forsynet med overskriften »Anmeldelse af fordring« på dansk. Der kan endvidere kræves en oversættelse af anmeldelsen til dansk.

Stk. 5. Stk. 1-4 finder ikke anvendelse, hvis der iværksættes afviklingsforanstaltninger i medfør af lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.

§ 10. Udpegning af tillidsmænd, rekonstruktør, likvidator eller kurator godtgøres ved en bekræftet genpart af den afgørelse, hvorved tillidsmændene, rekonstruktør, likvidator eller kurator er udpeget, eller ved enhver anden attest udstedt af skifteretten. Der kan kræves en oversættelse til det eller et af de officielle sprog i det land inden for Den Europæiske Union eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, på hvis område tillidsmændene, rekonstruktør, likvidator eller kurator ønsker at handle.

Stk. 2. Tillidsmændene, rekonstruktør, likvidator og kurator er bemyndiget til i samtlige lande inden for Den Europæiske Union eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, at udøve alle de beføjelser tillidsmændene, rekonstruktør, likvidator eller kurator er bemyndiget til at udøve her i landet, jf. dog stk. 3. Udøvelsen af beføjelserne skal ske under iagttagelse af lovgivningen i de lande, på hvis område de ønsker at handle.

Stk. 3. Tillidsmændene, rekonstruktør, likvidator og kurators beføjelser omfatter ikke anvendelse af tvangsmidler eller ret til at afgøre voldgiftsspørgsmål eller bilægge tvister.

§ 11. Tillidsmændene, rekonstruktør, likvidator eller kurator skal få en rekonstruktion, tvangsakkord, tvangsopløsning eller konkurs noteret i tingbogen, handelsregisteret og ethvert andet relevant offentligt register, der føres i de andre lande inden for Den Europæiske Union og i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

§ 12. Virkningerne af rekonstruktion, tvangsakkord, tvangsopløsning eller konkurs på:

1) arbejdsaftaler og arbejdsforhold afgøres efter lovgivningen i det medlemsland, hvis lovgivning finder anvendelse på arbejdsaftalen eller arbejdsforholdet,

2) aftaler, der giver brugs- eller købsret til fast ejendom, afgøres efter lovgivningen i det medlemsland, hvor den faste ejendom er beliggende, og

3) rettigheder over fast ejendom, et skib eller et luftfartøj, som kræves noteret i et offentligt register, afgøres efter lovgivningen i det medlemsland, hvor registret føres.

Stk. 2. Det er lovgivningen i det medlemsland, hvor den faste ejendom er beliggende, som afgør, om der er tale om fast ejendom eller løsøre, jf. stk. 1, nr. 2 og 3.

§ 13. En rekonstruktion, tvangsakkord, tvangsopløsning eller konkurs berører ikke en kreditors eller en tredjemands rettigheder over fysiske eller immaterielle formuegoder, herunder løsøre eller fast ejendom, som tilhører penge- eller realkreditinstituttet eller fondsmæglerselskabet I, og som på tidspunktet for rekonstruktionen, tvangsakkorden, tvangsopløsningen eller konkursens indledning befinder sig i eller er noteret i et offentligt register på et andet medlemslands område og kan gøres gældende over for tredjemand.

§ 14. En rekonstruktion, tvangsakkord, tvangsopløsning eller konkurs berører ikke en sælgers rettigheder i henhold til et ejendomsforbehold, når det formuegode, hvori der er taget ejendomsforbehold, på tidspunktet for rekonstruktionen, tvangsakkorden, tvangsopløsningen eller konkursens indledning befinder sig i et andet medlemsland end det, hvor rekonstruktionen, tvangsakkorden, tvangsopløsningen eller konkursen er indledt.

Stk. 2. En rekonstruktion, tvangsakkord, tvangsopløsning eller konkurs berettiger ikke til ophævelse eller annullering af et salg af et aktiv, der er leveret, og forhindrer ikke køberen i at erhverve ejendomsretten til aktivet, når dette på tidspunktet for rekonstruktionen, tvangsakkorden, tvangsopløsningen eller konkursens indledning befinder sig i et andet medlemsland end det, hvor rekonstruktionen, tvangsakkorden, tvangsopløsningen eller konkursen er indledt.

§ 15. Rekonstruktion, tvangsakkord, tvangsopløsning eller konkurs berører ikke en kreditors ret til at kræve sin fordring modregnet i penge- eller realkreditinstituttets og fondsmæglerselskab I’s fordring, når den lovgivning, der gælder for penge- eller realkreditinstituttets eller fondsmæglerselskab I’s fordring, tillader en sådan modregning.

§ 16. Håndhævelsen af ejendomsrettigheder over instrumenter, som omhandlet i afsnit C i bilaget til direktiv om markeder for finansielle instrumenter (2014/67EU), eller af andre rettigheder over sådanne instrumenter, hvis eksistens eller overførsel forudsætter notering i et register, på en konto eller i en værdipapircentral, der føres af eller er beliggende i et medlemsland, afgøres efter lovgivningen i det medlemsland, hvori det register, den konto eller den værdipapircentral, som indeholder notering af disse rettigheder, føres eller er beliggende.

§ 17. Aftaler om netting afgøres efter den lovgivning, som finder anvendelse på disse aftaler, jf. dog § 243 d i lov om finansiel virksomhed og § 31 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.

§ 18. Salgs- og tilbagekøbsaftaler afgøres efter den lovgivning, som finder anvendelse på disse aftaler, jf. dog § 16, § 243 d i lov om finansiel virksomhed og § 31 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.

§ 19. Uanset § 13 afgøres virkningerne af rekonstruktion, tvangsakkord, tvangsopløsning eller konkurs for de rettigheder og forpligtelser, som henholdsvis tilkommer og påhviler deltagerne i et reguleret marked, som defineret i direktiv om markeder for finansielle instrumenter (2014/65/EU), efter den lovgivning, som finder anvendelse på de pågældende transaktioner, jf. dog § 16.

§ 20. Omstødelse af retshandler, der er til skade for alle kreditorer, skal ikke afgøres efter dansk ret, når den, der har nydt godt af retshandlen kan godtgøre, at:

1) retshandlen er omfattet af et andet medlemslands lovgivning, og

2) denne lovgivning på ingen måde giver mulighed for at anfægte retshandlen i det pågældende tilfælde.

§ 21. Hvis et penge- eller realkreditinstitut eller et fondsmæglerselskab I ved en retshandel indgået efter anmeldelsen af en rekonstruktion, åbning af forhandling om tvangsakkord, beslutning om tvangsopløsning eller afsigelse af konkursdekret mod modydelse afhænder:

1) fast ejendom,

2) et skib eller et luftfartøj, som kræves noteret i et offentligt register, eller

3) instrumenter som omhandlet i afsnit C i bilaget til direktiv om markeder for finansielle instrumenter (2014/65/EU) eller rettigheder over sådanne instrumenter, hvis eksistens eller overførsel forudsætter notering i et register, på en konto eller i en værdipapircentral, der indehaves af eller er beliggende i et medlemsland, afgøres retshandlens gyldighed efter lovgivningen i det medlemsland, på hvis område den faste ejendom befinder sig, eller hvor registret, kontoen eller værdipapircentralen føres.

§ 22. Virkningerne af rekonstruktion, tvangsakkord, tvangsopløsning eller konkurs for en verserende retssag om et aktiv eller en rettighed i bomassen afgøres efter lovgivningen i det medlemsland, hvor retssagen verserer.

Kapitel 3

Kreditinstitutter og investeringsselskaber og deres filialer med vedtægtsmæssigt hjemsted i et andet land inden for den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område

§ 23. Afgørelser truffet af udenlandske domstole eller myndigheder vedrørende likvidationsprocedurer eller saneringsforanstaltninger mod kreditinstitutter og investeringsselskaber og deres filialer med vedtægtsmæssigt hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, har bindende virkning og kan fuldbyrdes her i landet, såfremt dette er tilfældet, i det land, hvor afgørelsen er truffet.

Stk. 2. I tilfælde af likvidationsprocedurer eller saneringsforanstaltninger mod kreditinstitutter og investeringsselskaber og deres filialer med vedtægtsmæssigt hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, som efter stk. 1, har virkning her i landet, skal likvidator og administrator kunne udøve samme beføjelser, som tilkommer kreditinstituttet eller investeringsselskaberne efter lovgivningen i det land, hvor likvidator og administrator er udpeget. Udøvelsen af beføjelserne skal ske under iagttagelse af dansk lovgivning.

Stk. 3. Likvidators og administrators beføjelser omfatter ikke anvendelse af tvangsmidler, eksempelvis pålægning af oplysningspligt eller adgang til at kræve at måtte undersøge forretningslokaler mv., eller ret til at afgøre voldgiftsspørgsmål eller bilægge tvister.

Kapitel 4

Kreditinstitutter og investeringsselskaber og deres filialer med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, når kreditinstituttet har filialer i mindst to af medlemslandene

§ 24. I tilfælde af indledning af rekonstruktion, tvangsakkord, tvangsopløsning eller konkurs med virkning over for kreditinstitutter og investeringsselskaber og deres filialer med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, når kreditinstituttet har filialer i mindst to af medlemslandene, skal skifteretten straks underrette Finanstilsynet. Finanstilsynet underretter straks tilsynsmyndighederne i de øvrige lande inden for Den Europæiske Union eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor det pågældende kreditinstitut eller investeringsselskab har filialer.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 674 af 24. juni 2004 om lovvalg mv. ved penge- og realkreditinstitutters samt udstedere af elektroniske penges betalingsstandsning, tvangsakkord, tvangsopløsning eller konkurs ophæves.

§ 26. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Finanstilsynet, den 30. maj 2017

Jesper Berg

/ Karen Dortea Abelskov

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF af 4. april 2001 om sanering og likvidation af kreditinstitutter, EF-Tidende L 125, s. 15 og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59 af 15. maj 2015 om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og EuropaParlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012, EU-Tidende L 173, s. 190.