Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1002 af 30. august 2015 om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 745 af 17. juni 2016 og bekendtgørelse nr. 1302 af 9. november 2016, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 24 indsættes før overskriften før § 25:

»Offentliggørelse, evaluering og indberetning af forsøg

§ 24 a. Forsøg efter denne bekendtgørelse, som videreføres efter den 30. juni 2017, skal offentliggøres, evalueres og indberettes efter de regler, som fremgår af kapitel 3 og kapitel 4 i bekendtgørelse om offentliggørelse, evaluering og indberetning af forsøg, der gennemføres af frikommunenetværk, og videreførte forsøg efter lov om frikommuner m.v.«

2. I § 26 ændres »1. juli 2017« til: »1. januar 2019 for allerede igangværende forsøg«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 1. juni 2017

Morten Binder

/ Josina Moltesen