Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Landdistriktsfonden

(Mulighed for at undtage støtteordninger med standardomkostninger fra tilbudslovens regler)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om Landdistriktsfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 18 af 4. januar 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 2 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter ikke finder anvendelse for private udbydere af bygge- og anlægsarbejder, som modtager offentlig støtte efter denne lov, i det omfang størrelsen af den offentlige støtte er fastsat på baggrund af standardomkostninger.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2017 og gælder for projektstøtteordninger, der etableres efter lovens ikrafttræden, samt ordninger, der er etableret før lovens ikrafttræden, med hensyn til sager, hvor der ikke er indgivet anmodning om slutudbetaling.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Esben Lunde Larsen