Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægtefælleskifte m.v. og forskellige andre love

(Ændringer som følge af lov om ægtefællers økonomiske forhold)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1818 af 23. december 2015, som ændret ved lov nr. 1729 af 27. december 2016 og § 1 i lov nr. 81 af 24. januar 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 12 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Børne- og socialministeren fastsætter endvidere regler om, at parterne ved ansøgning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne skal orienteres om reglerne om ægtefællers økonomiske forhold.«

2. § 25, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Ved formuedeling ved omstødelse af ægteskab udtager hver ægtefælle forlods så meget af delingsformuen, som svarer til ægtefællens delingsformue ved indgåelsen af ægteskabet samt senere forøgelser af delingsformuen ved arv eller gave eller ved overførsel fra eget særeje. Er delingsformuen mindre end den formue, som ægtefællerne kan udtage forlods, sker der forholdsvis afkortning. Formue, der ikke udtages forlods, deles efter afsnit III i lov om ægtefællers økonomiske forhold.

Stk. 3. Ved formuedelingen indgår de aktiver og passiver, som hver ægtefælle havde ved udgangen af det døgn, hvor der er anlagt sag om omstødelse. Denne dag betegnes ophørsdagen.

Stk. 4. Dør en af ægtefællerne, inden omstødelse er sket, finder afsnit IV i lov om ægtefællers økonomiske forhold anvendelse, jf. dog § 27.«

3. I § 27, stk. 1 og 2, ændres »reglerne i § 60 i lov om ægtefælleskifte m.v.« til: »§ 25, stk. 2,«.

Justitsministeriet

§ 2

I lov nr. 594 af 14. juni 2011 om ægtefælleskifte m.v. foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, nr. 3 og 4, affattes således:

»3) regulerings- og misbrugskrav, jf. kapitel 11 i lov om ægtefællers økonomiske forhold,

4) pensionskompensation, jf. kapitel 13 i lov om ægtefællers økonomiske forhold,«.

2. § 2, stk. 1, nr. 6, affattes således:

»6) kompensationskrav i særlige situationer, jf. kapitel 12 i lov om ægtefællers økonomiske forhold.«

3. § 2, stk. 2, nr. 1, affattes således:

»1) kompensationskrav i særlige situationer, jf. kapitel 12 i lov om ægtefællers økonomiske forhold, og«.

4. I § 10 og § 66, stk. 1, udgår », afsagt dekret om bosondring«.

5. Overskriften før § 50 ophæves.

6. § 50 affattes således:

»§ 50. Ægtefællers fællesbo deles efter afsnit III i lov om ægtefællers økonomiske forhold.«

7. Overskriften før § 51 og §§ 51-53 ophæves.

8. I § 54, stk. 2, ændres »fælleseje« til: »delingsformue«.

9. I § 57 ændres »§ 53, stk. 2,« til: »§ 26, stk. 1, nr. 7 og 8, i lov om ægtefællers økonomiske forhold eller § 26 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning«.

10. Overskriften før § 58 ophæves.

11. § 58, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

12. Overskriften før § 59 og §§ 59-64 ophæves.

13. Kapitel 9 ophæves.

§ 3

I konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 6. januar 2014, som ændret ved § 3 i lov nr. 84 af 28. januar 2014, § 3 i lov nr. 737 af 25. juni 2014 og § 16 i lov nr. 573 af 4. maj 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 64, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »insolvent«: »og utvivlsomt havde tilstrækkelige midler til at dække sine forpligtelser«.

2. I § 64, stk. 3, ændres »kår« til: »økonomiske forhold«.

3. I § 64 indsættes som stk. 4 og 5:

»Stk. 4. Gaver til skyldnerens nærstående, som stod i åbenbart misforhold til skyldnerens økonomiske forhold, kan fordres omstødt. Dette gælder dog ikke, hvis det godtgøres, at skyldneren hverken var eller ved fuldbyrdelsen blev insolvent og utvivlsomt havde tilstrækkelige midler til at dække sine forpligtelser. Et omtvistet eller betinget krav anses for en forpligtelse efter 2. pkt., forudsat at kravet senere fastslås endeligt over for skyldneren.

Stk. 5. Stk. 1-4 gælder også, i det omfang skyldneren løbende har betalt større beløb til eller for sin ægtefælle eller samlever, end hvad der efter disses økonomiske forhold og familiens behov var rimelige bidrag til familiens forsørgelse.«

§ 4

I lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1075 af 30. september 2014, som ændret ved § 15 i lov nr. 573 af 4. maj 2015, § 2 i lov nr. 580 af 4. maj 2015, § 1 i lov nr. 1721 af 27. december 2016 og § 3 i lov nr. 80 af 24. januar 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 17, stk. 4, ændres »stk. 7« til: »stk. 8«.

2. § 49 ophæves.

3. I § 50 c indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7. Oplysninger om indholdet af ægtepagter, der er tinglyst i personbogen, kan alene videregives til brug i konkrete retsforhold. Fuldstændige oplysninger skal dog efter anmodning videregives til den, som oplysningerne angår.«

Stk. 7-9 bliver herefter stk. 8-10.

4. I § 50 d, stk. 1, ændres »§§ 20, 42 g, stk. 2, og 49« til: »§ 20, § 42 g, stk. 2, § 47, stk. 9, og § 49 a«.

5. I § 50 e, 1. pkt., ændres »stk. 8« til: »stk. 9«.

§ 5

I arveloven, jf. lov nr. 515 af 6. juni 2007, som ændret ved § 3 i lov nr. 168 af 12. marts 2008, § 3 i lov nr. 221 af 21. marts 2011, § 7 i lov nr. 652 af 12. juni 2013 og § 23 i lov nr. 628 af 8. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, 2. pkt., § 11, stk. 4, og § 12, stk. 2, 2. pkt., ændres »fællesejeaktiv« til: »aktiv, der er delingsformue,«.

2. Overskriften før § 12 affattes således:

»Delingsformue«.

3. I § 11, stk. 3, 2. pkt., § 12, stk. 1, og § 17, to steder i § 44, stk. 1, nr. 1, to steder i § 45 og i § 50, stk. 3, § 87, stk. 2, og § 91, stk. 1, ændres »fælleseje« til: »delingsformue«, og i § 50, stk. 3, ændres »fællesejet« til: »delingsformuen«.

4. I § 22, stk. 1, nr. 1 og 2, ændres »fællesejemidler« til: »delingsformue«.

5. I § 30, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 15, stk. 2, i lov om ægteskabets retsvirkninger« til: »§ 37 i lov om ægtefællers økonomiske forhold«.

6. I § 30, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 16 a i lov om ægteskabets retsvirkninger« til: »§ 52 i lov om ægtefællers økonomiske forhold«.

§ 6

I lov om skifte af dødsboer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1335 af 26. november 2015, som ændret ved lov nr. 447 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Var afdøde gift ved dødsfaldet, indhenter skifteretten endvidere oplysninger om ægtepagt fra Tinglysningsretten.«

2. I § 7, stk. 7, indsættes efter »(CPR)«: », Tinglysningsretten«.

3. I § 22, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 23 i lov om ægteskabets retsvirkninger« til: »kapitel 11 i lov om ægtefællers økonomiske forhold«.

4. I § 74, § 75, stk. 2, 1. pkt., og § 76, stk. 1, ændres »fælleseje« til: »delingsformue«.

5. I § 75, stk. 1, ændres »del af fællesejet« til: »delingsformue«.

6. I § 76, stk. 3, ændres »fællesejet« til: »delingsformuen«.

7. I § 77 ændres »§§ 50, 51, 53« til: »Afsnit IV i lov om ægtefællers økonomiske forhold«, og efter »og« indsættes: »§§«.

§ 7

I lov om erstatningsansvar, jf. lovbekendtgørelse nr. 266 af 21. marts 2014, som ændret ved lov nr. 1493 af 23. december 2014, § 16 i lov nr. 395 af 2. maj 2016 og § 4 i lov nr. 1728 af 27. december 2016, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften før § 18 ændres »Overførelse m.v.« til: »Overdragelse«.

2. I § 18, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»1. pkt. finder ikke anvendelse på krav om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.«

3. § 18, stk. 2 og 3, ophæves.

4. I § 26, stk. 4, ændres »stk. 1 og 2« til: »1. pkt.«

§ 8

I lov om forsikringsaftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1237 af 9. november 2015, som ændret ved § 1 i lov nr. 638 af 8. juni 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 103, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»§ 23, stk. 1 og 2, i lov om ægtefællers økonomiske forhold gælder også for forsikringstagerens bestemmelser om særeje.«

§ 9

I lov nr. 293 af 24. april 1996 om visse civilretlige forhold m.v. ved pensionsopsparing i pengeinstitutter, som ændret ved § 2 i lov nr. 516 af 6. juni 2007, § 9 i lov nr. 922 af 18. september 2012 og § 9 i lov nr. 737 af 25. juni 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»§ 23, stk. 1 og 2, i lov om ægtefællers økonomiske forhold gælder også for kontohaverens bestemmelser om særeje.«

§ 10

I værgemålsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1015 af 20. august 2007, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 81 af 24. januar 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 33, stk. 1, og § 41 ændres »fællesboet« til: »delingsformuen«.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

§ 11

I lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 227 af 9. marts 2016, som ændret ved § 2 i lov nr. 643 af 8. juni 2016, foretages følgende ændring:

1. § 72, 3. pkt., affattes således:

»§ 7, stk. 1, og § 8 i lov om ægtefællers økonomiske forhold finder tilsvarende anvendelse.«

§ 12

I lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 228 af 9. marts 2016, som ændret ved § 3 i lov nr. 643 af 8. juni 2016, § 2 i lov nr. 662 af 8. juni 2016, § 4 i lov nr. 665 af 8. juni 2016, § 2 i lov nr. 1559 af 13. december 2016 og § 3 i lov nr. 389 af 26. april 2017, foretages følgende ændring:

1. § 68, 3. pkt., affattes således:

»§ 7, stk. 1, og § 8 i lov om ægtefællers økonomiske forhold finder tilsvarende anvendelse.«

Skatteministeriet

§ 13

I tinglysningsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 462 af 14. maj 2007, som ændret bl.a. ved lov nr. 295 af 11. april 2011 og senest ved § 8 i lov nr. 474 af 17. maj 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 6, 2. pkt., ændres »nr. 8.« til: »nr. 7.«

2. § 8, stk. 1, nr. 4, ophæves.

Nr. 5-13 bliver herefter nr. 4-12.

3. I § 8, stk. 2, ændres »10-13,« til: »9-12, er«.

§ 14

I boafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 12. januar 2015, som ændret ved § 2 i lov nr. 540 af 29. april 2015 og § 6 i lov nr. 1888 af 29. december 2015, foretages følgende ændring:

1. I § 6, stk. 2, 1. pkt., ændres »fælleseje« til: »delingsformue«, og i § 6, stk. 2, 1. og 3. pkt., ændres »fællesejet« til: »delingsformuen«.

§ 15

I dødsboskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 333 af 2. april 2012, som ændret senest ved § 7 i lov nr. 202 af 27. februar 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 4, 1. pkt., stk. 5, 2. pkt., stk. 6, 1. pkt., og stk. 7, to steder i § 58, stk. 3, 1. pkt., og i § 58, stk. 4, ændres »fælleseje« til: »delingsformue«.

2. I § 4, stk. 5, 1. pkt., ændres »et vederlagskrav efter § 23 i lov om ægteskabets retsvirkninger.« til: »et regulerings- eller misbrugskrav, jf. kapitel 11 i lov om ægtefællers økonomiske forhold.«

3. I § 96, stk. 1, 2. pkt., ændres »det hidtidige fælleseje« til: »den hidtidige delingsformue«.

§ 16

I pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1088 af 3. september 2015, som ændret ved § 4 i lov nr. 1883 af 29. december 2015, § 5 i lov nr. 1884 af 29. december 2015, § 9 i lov nr. 1888 af 29. december 2015 og § 6 i lov nr. 1554 af 13. december 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 30, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 16 f, stk. 2, nr. 3, i lov om ægteskabets retsvirkninger« til: »§ 46, stk. 2, nr. 3, i lov om ægtefællers økonomiske forhold«, og »eller ved bosondring« udgår.

Ikrafttræden m.v.

§ 17

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. § 1, nr. 2 og 3, finder ikke anvendelse på formuedelingen, når sag om omstødelse af ægteskabet er anlagt før lovens ikrafttræden. I sådanne situationer finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 3. §§ 2 og 16 finder ikke anvendelse, når Statsforvaltningen før lovens ikrafttræden har modtaget anmodning om separation eller skilsmisse, eller når en ægtefælle før lovens ikrafttræden over for skifteretten har fremsat anmodning om bosondring. I sådanne situationer finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 4. § 3 finder ikke anvendelse på gaver, der er fuldbyrdet før lovens ikrafttræden. For sådanne gaver finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 5. § 4, nr. 3, finder ikke anvendelse på anmodninger om oplysninger om indhold af ægtepagter, der er indgivet før lovens ikrafttræden. I sådanne situationer finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 6. §§ 5 og 6 finder ikke anvendelse, når en ægtefælle er afgået ved døden før lovens ikrafttræden. I sådanne situationer finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 7. § 7 finder ikke anvendelse, når Statsforvaltningen før lovens ikrafttræden har modtaget anmodning om separation eller skilsmisse, eller når en ægtefælle er afgået ved døden før lovens ikrafttræden. I sådanne situationer finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 8. §§ 11 og 12 finder ikke anvendelse på dispositioner, der er foretaget før lovens ikrafttræden. For sådanne dispositioner finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 9. § 13 finder ikke anvendelse, når bosondring er meddelt efter de hidtil gældende regler i kapitel 5 i lov om ægteskabets retsvirkninger. I sådanne situationer finder de hidtil gældende regler anvendelse.

§ 18

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. §§ 1-3, 5, 6 og 10 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 3. §§ 7-9 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 30. maj 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mai Mercado