Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Forsøg i frikommunenetværket En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats
Kapitel 3 Forsøg i frikommunenetværket En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren
Kapitel 4 Ikrafttræden m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

I medfør af § 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, § 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., § 110 i lov om en aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017, og § 80 i lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 1032 af 23. juni 2016, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der gennemføres forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet for følgende frikommunenetværk:

1) En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder nytænkning af integrationsområdet. Netværket omfatter følgende kommuner: Aalborg, Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted og Vesthimmerlands Kommuner.

2) En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren. Netværket omfatter følgende frikommuner: Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød Kommuner.

Stk. 2. En frikommune kan alene igangsætte forsøg efter denne bekendtgørelse, som frikommunen har søgt om og fået godkendt. Forsøg efter bekendtgørelsen administreres og finansieres fuldt ud af frikommunen.

Stk. 3. Frikommunen skal fortsat indberette data om den aktive indsats i henhold til bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen.

Stk. 4. Forsøg efter denne bekendtgørelse skal være iværksat senest den 1. oktober 2018.

Kapitel 2

Forsøg i frikommunenetværket En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats

§ 2. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der i frikommunenetværket En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, gennemføres forsøg som nævnt i §§ 3-10.

Mikrolån

§ 3. Personer, der deltager i forsøget om mikrolån, jf. § 9 i lov om frikommunenetværk, er undtaget fra reglerne om varighedsbegrænsningen for tilbud om vejledning og opkvalificering til personer omfattet af § 2, nr. 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og reglerne om uddannelsespålæg til personer omfattet af § 2, nr. 12, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, f.eks. når jobcenteret giver tilbud om vejledning og opkvalificering i form af forløbet ”fra ledig til virksomhedsejer”.

Stk. 2. Forsøget indebærer en fravigelse af

1) § 21 b, stk. 3-8 og 10, om uddannelsespålæg i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

2) § 75 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om, at tilbud om vejledning og opkvalificering højst kan have en varighed på 6 uger for personer omfattet af lovens § 2, nr. 10, og

3) § 36 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Formkrav ved lovpligtige samtaler

§ 4. Frikommunerne fastlægger selv tilrettelæggelsen af det individuelle kontaktforløb, som skal gennemføres efter kapitel 7 og § 73 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-4, 6, § 2, nr. 7, som modtager ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, § 2, nr. 11 og 12-14, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Forsøget indebærer, at frikommunerne selv fastlægger rammerne for indholdet af kontaktforløbet, kontaktform og hyppighed af kontakten. Frikommunen skal i forhold til det konkrete forsøg tage stilling til, om forsøget berører samarbejdet med arbejdsløshedskassen. Er det tilfældet, skal kommunen forholde sig til samarbejdet med arbejdsløshedskassen og give arbejdsløshedskassen skriftlig besked herom.

Stk. 3. Det er en forudsætning for forsøget, at opfølgning og indsats både kvalitets- og antalsmæssigt for hver af de målgrupper, der er nævnt i stk. 1, omtrent svarer til det hidtidige niveau pr. målgruppe eller mere.

Stk. 4. Hver frikommune skal orientere beskæftigelsesministeren om, hvilke af de målgrupper, der er nævnt i stk. 1, der indgår i frikommunens forsøg.

Stk. 5. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af

1) § 16, stk. 1, og stk. 3-6 og 8, § 16 a, stk. 1-6, § 16 b, §§ 17-18, §§ 19-20 b, 26 a, stk. 3, og 73 a, stk. 2-5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der er fastlagt krav til det individuelle kontaktforløb, og

2) §§ 35-39, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der fastlægges krav til den individuelle jobsamtales indhold og selvbooking.

§ 5. Frikommunerne fastlægger selv kontaktformen for den opfølgningssamtale, der skal gennemføres efter § 70 d, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, der er omfattet af § 2, nr. 7, og som er ansat i fleksjob.

Stk. 2. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 70 d, stk. 1, 3. pkt., i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter opfølgningssamtalen skal ske ved en personlig samtale med den ansatte i fleksjobbet.

§ 6. Frikommunerne fastlægger selv tilrettelæggelsen af sygedagpengeopfølgningen efter kapitel 6 i lov om sygedagpenge.

Stk. 2. Forsøget indebærer, at frikommunerne selv fastlægger rammerne for indholdet af opfølgningsforløbet, herunder form, hyppighed og indsats.

Stk. 3. Det er en forudsætning for forsøget, at opfølgningen både kvalitets- og antalsmæssigt for den målgruppe, der er nævnt i stk. 1, omtrent svarer til det hidtidige niveau eller mere.

Stk. 4. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af §§ 13 a, 13 b og 13 c, stk. 2-4, i lov om sygedagpenge, hvorefter der er fastlagt krav til kommunens opfølgning, herunder opfølgningens form og hyppighed samt aftale med sygemeldte om beskæftigelsesmål og indsats.

Fremme af iværksætteri

§ 7. Frikommunerne kan give personer omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der modtager dagpenge på dimittendvilkår, jf. § 54 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., længerevarende tilbud om vejledning og opkvalificering i form af iværksætterforløb tidligt i ledighedsperioden. Under deltagelse i et iværksætterforløb afholdes jobsamtaler med fokus på progression i arbejdet med personens forretningsplan, og der udarbejdes en »Min Iværksætterplan« i stedet for en »Min Plan«. Frikommunen skal forholde sig til det af arbejdsløshedskassen udarbejdede udkast til »Min Plan«.

Stk. 2. Det er en forudsætning for forsøget, at frikommunerne screener de personer, der skal indgå i forsøget, så det forud for forsøget vurderes realistisk, at etableringen af en selvstændig virksomhed vil løse pågældendes forsørgelsesmæssige situation.

Stk. 3. Jobcenteret kan fritage personer, som deltager i et iværksætterforløb, jf. stk. 1, fra kravet i § 47, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats om, at de skal være aktivt arbejdssøgende samt stå til rådighed for henvist arbejde, og om at de skal søge om fritagelse fra rådighedskravet. En fritagelse skal meddeles skriftligt til personen.

Stk. 4. Deltagerne må ikke starte selvstændig virksomhed under forløbet.

Stk. 5. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af

1) §§ 16, stk. 1, og 27 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der er fastlagt krav til det individuelle kontaktforløb og krav om udarbejdelse af en »Min Plan« for personer omfattet af lovens § 2, nr. 1,

2) § 34 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter vejledning og opkvalificering højst kan have en varighed på 6 uger inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed for personer omfattet af lovens § 2, nr. 1, der er fyldt 30 år eller er under 30 år og har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og

3) §§ 35, stk. 1, 47, stk. 1 og 2, og 52-53 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der fastlægges krav til de individuelle jobsamtalers indhold, krav til rådighed, samt krav til udarbejdelse af »Min Plan«.

Fleksibilitet i forhold til rimelighedskravet

§ 8. Frikommunerne kan uanset forholdet mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud samt personer i virksomhedspraktik give tilbud om virksomhedspraktik efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der er omfattet af § 2, nr. 3, § 2, nr. 7, som har en ledighedsperiode på mere end 18 måneder, § 2, nr. 11 og 13.

Stk. 2. Det er en betingelse for forsøget, at der er tale om virksomhedspraktik i små miljøer med et særligt fokus på trygge rammer omkring personen, og at jobcenteret vurderer, at personen bedst udvikler sig i sådanne miljøer.

Stk. 3. Såfremt der under en virksomhedspraktik sker ændringer i en persons evner og forudsætninger for at deltage i praktikken, foretages der en ny vurdering af, om personen fortsat opfylder betingelsen i stk. 2.

Stk. 4. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 48, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 73 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats om, at der i såvel private som offentlige virksomheder skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskud og antallet af personer i virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud.

Fleksible rammer for uddannelse

§ 9. Frikommunerne kan give tilbud om vejledning og opkvalificering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer omfattet af § 2, nr. 1, i samme lov, i mere end 6 uger inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed. Det er en betingelse, at personen

1) ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, medmindre personen ikke har anvendt uddannelsen i de sidste 5 år, eller

2) vanskeligt kan varetage arbejde inden for det område, som personen er uddannet til.

Stk. 2. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 34 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter vejledning og opkvalificering højst kan have en varighed på 6 uger inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed, hvis personen er under 30 år og har en erhvervskompetencegivende uddannelse, eller hvis personen er fyldt 30 år.

§ 10. Frikommunerne kan give tilbud om studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse til personer omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som er under 30 år. Det er en betingelse, at personen

1) ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, medmindre personen ikke har anvendt uddannelsen i de sidste 5 år, eller

2) vanskeligt kan varetage arbejde inden for det område, som personen er uddannet til.

Stk. 2. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 37, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter tilbud om vejledning og opkvalificering i form af studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse ikke kan gives til personer, som er under 30 år.

Kapitel 3

Forsøg i frikommunenetværket En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren

§ 11. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der i frikommunenetværket En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren, jf. § 1, stk. 1, nr. 2, gennemføres forsøg, som nævnt i §§ 12-17.

En handleplan

§ 12. Frikommunerne er undtaget fra reglerne om indhold og formkrav om udarbejdelse af »Min Plan« og særskilte planer for uddannelsespålæg, aftale om sygedagpengeopfølgning for personer, der er omfattet af § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som har komplekse og sammensatte problemer. Forsøget indebærer, at frikommunerne kan samle oplysninger i en fælles plan på tværs af sektorer og beslutte hvilke oplysninger, der skal indgå i planen. Det er en forudsætning for forsøget, at der stadig udarbejdes en plan, hvor det fremgår, hvordan mulighederne for at få varig beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked kan forbedres. Frikommunen skal i forhold til personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 1, forholde sig til det af arbejdsløshedskassen udarbejdede udkast til »Min Plan«.

Stk. 2. Tilbud efter kapitel 9 b-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal som minimum afgives skriftligt, og det skal fremgå af sagen, om personen har accepteret tilbuddet.

Stk. 3. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af

1) §§ 27-30 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

2) § 50 i lov om aktiv socialpolitik, hvorefter kommunen skal udarbejde en særskilt jobplan for revalidender,

3) § 13 c, stk. 2 i lov om sygedagpenge, hvorefter kommunen skal indgå en aftale med den sygemeldte om beskæftigelsesmål og indsats, og

4) § 52 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats om udarbejdelse af »Min Plan«.

§ 13. Frikommunerne er undtaget fra reglerne om særskilt at udarbejde rehabiliteringsplanens indsatsdel for

1) personer omfattet af § 2, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som er visiteret til kategori 3 efter § 12, stk. 1, nr. 3 i lov om sygedagpenge, og

2) personer omfattet af § 2, nr. 11 og 14, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Forsøget indebærer, at kommunen kan beskrive de indsatser, der indgår i et jobafklaringsforløb eller et ressourceforløb, jf. kapitel 12 a og 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller et sygedagpengeforløb, jf. § 13 d i lov om sygedagpenge i en samlet handleplan på tværs af sektorer. Det er en forudsætning, at det fremgår af den samlede handleplan, hvilke indsatser, der indgår i jobafklaringsforløbet, ressourceforløbet eller sygedagpengeforløbet.

Stk. 3. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af

1) § 30 a, stk. 1, 4 og 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter rehabiliteringsplanens indsatsdel skal udarbejdes for personer, der skal have et jobafklaringsforløb, et ressourceforløb eller et sygedagpengeforløb, og

2) § 13 d, stk. 5, i lov om sygedagpenge, hvorefter rehabiliteringsplanens indsatsdel skal udarbejdes for personer, der skal have et sygedagpengeforløb.

Stk. 4. §§ 69, 69 b og 69 d-e i lov om aktiv socialpolitik finder fortsat anvendelse for personer i ressourceforløb, hvor forløbet fremgår af en samlet plan.

Stk. 5. §§ 69 k, 69 m og 69 o-p i lov om aktiv socialpolitik finder fortsat anvendelse for personer i jobafklaringsforløb, hvor forløbet fremgår af en samlet plan.

Ny organisering fra sektoropdelt til helhedsorienteret

§ 14. Frikommunerne er undtaget fra reglerne i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. om, at den kommunale beskæftigelsesindsats skal varetages i et jobcenter. Forsøget indebærer, at frikommunerne kan beslutte, at en anden enhed i kommunen end jobcenteret kan udføre opgaver og træffe afgørelser om beskæftigelsesindsatsen for personer omfattet af § 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som har komplekse og sammensatte problemer.

Stk. 2. Frikommunen skal udarbejde beskæftigelsesplan og resultatrevision efter § 4 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., uanset om frikommunen har besluttet, at det er en anden enhed i kommunen end jobcenteret, der skal varetage beskæftigelsesindsatsen.

Stk. 3. Det er en forudsætning for forsøget, at der fortsat er et beskæftigelsesrettet perspektiv i indsatsen for personerne.

Stk. 4. Såfremt en frikommune beslutter, at en anden enhed i kommunen end jobcenteret skal udføre opgaver og træffe afgørelser om hele eller dele af beskæftigelsesindsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan kommunens afgørelser indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg efter reglerne i § 128 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 5. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af

1) § 1 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, i det omfang en frikommune beslutter, at beskæftigelsesindsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats helt eller delvist skal varetages af en anden enhed i kommunen end jobcenteret,

2) § 5, stk. 1, og § 6, stk. 1, 1. pkt., og stk. 4, 2. pkt., i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., hvorefter beskæftigelsesindsatsen skal udføres i jobcenteret, og

3) kapitel 1 i bekendtgørelse om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., i det omfang en frikommune beslutter, at beskæftigelsesindsatsen delvist skal varetages af en anden enhed i kommunen end jobcenteret.

Processuel fleksibilitet til at tilrettelægge indsatsen

§ 15. Frikommunerne fastlægger selv tilrettelæggelsen af det individuelle kontaktforløb, som skal gennemføres efter kapitel 7 og § 73 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-4, 6, § 2, nr. 7, som modtager ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, § 2, nr. 11 og 12-14, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som har komplekse og sammensatte problemer.

Stk. 2. Forsøget indebærer, at frikommunerne selv fastlægger rammerne for indholdet af kontaktforløbet, kontaktform og hyppighed af kontakten. Frikommunen skal i forhold til det konkrete forsøg tage stilling til, om forsøget berører samarbejdet med arbejdsløshedskassen. Er det tilfældet, skal kommunen forholde sig til samarbejdet med arbejdsløshedskassen og give arbejdsløshedskassen skriftlig besked herom.

Stk. 3. Det er en forudsætning for forsøget, at opfølgning og indsats både kvalitets- og antalsmæssigt for hver af de målgrupper, der er nævnt i stk. 1, omtrent svarer til det hidtidige niveau pr. målgruppe eller mere.

Stk. 4. Hver frikommune skal orientere beskæftigelsesministeren om, hvilke af de målgrupper, der er nævnt i stk. 1, der indgår i frikommunens forsøg.

Stk. 5. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af

1) § 16, stk. 1 og stk. 3-6 og 8, §§ 17-20 b, og 73 a, stk. 2-5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der er fastlagt krav til det individuelle kontaktforløb, og

2) §§ 35, 36 og 38, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der fastlægges krav til den individuelle jobsamtales indhold.

§ 16. Frikommunerne fastlægger selv rammerne for opfølgningsforløbet, herunder opfølgningsform og hyppighed af opfølgningen for sygedagpengemodtagere visiteret til kategori 2 efter § 12, stk. 1, nr. 2, i lov om sygedagpenge.

Stk. 2. Forsøget indebærer, at frikommunerne selv fastlægger rammerne for indholdet af opfølgningsforløbet, kontaktform og hyppighed af kontakten i forhold til den sygemeldte.

Stk. 3. Det er en forudsætning for forsøget, at opfølgning og indsats både kvalitets- og antalsmæssigt omtrent svarer til det hidtidige niveau pr. målgruppe eller mere.

Stk. 4. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 13 b, stk. 1, 2 og 4, i lov om sygedagpenge, hvorefter kommunen skal fastlægge opfølgning, herunder opfølgningsform og hyppighed.

Kapitel 4

Ikrafttræden m.v.

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

§ 18. Forsøgsperioden løber fra den 1. juli 2017 til den 1. januar 2022.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 1. juni 2017

Morten Binder

/ Josina Moltesen