Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om information og høring af søfarende

§ 1. Bekendtgørelse nr. 952 af 12. oktober 2005 om information og høring af søfarende ophæves.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. december 2017.

Erhvervsministeriet, den 7. december 2017

Brian Mikkelsen

/ Henriette Bytoft Flügge