Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Retningslinjer for vaccination af høns og kalkuner i erhvervsbesætninger
Bilag 2 Retningslinjer for vaccination af slagtekyllinger og slagtekalkuner
Bilag 3 Retningslinjer for vaccination af opdrættet fjervildt
Bilag 4 Retningslinjer for vaccination af hobbyfjerkræ, racefjerkræ og duer
Bilag 5 Informationsskrivelse til anvendelse ved salg m.v. af fjerkræ, herunder fjervildt vaccineret eller påbegyndt vaccineret mod Newcastle disease
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vaccination mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer

I medfør af § 30, stk. 1 og 3, § 33, § 53, § 58 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 11. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1, og § 10, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Definitioner og anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved obligatorisk vaccination af fjerkræ.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse for flytning, national omsætning og samling af fjerkræ og andre fugle vaccineret mod Newcastle disease.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Fjerkræ: Høns, kalkuner, perlehøns, vagtler, opdrættet fjervildt og duer, der opdrættes eller holdes i fangenskab.

2) Opdrættet fjervildt: Fasaner, agerhøns, rødhøns og stenhøns.

3) Andre fugle: Fugle, der ikke er fjerkræ.

4) Erhvervsmæssig produktion: Produktion af fjerkræ, rugeæg eller konsumæg i besætninger med mere end 100 æglæggende høner/avlsfugle og kommerciel produktion af slagtefjerkræ og kommerciel opdræt til videresalg.

5) Avlsvirksomhed: Virksomhed med avlsdyr, hvor aktiviteten består i produktion af fjerkræ til avls- og centralopdrætningsvirksomheder.

6) Centralopdrætningsvirksomhed: Virksomhed, hvis aktivitet består i opdræt af fjerkræ til rugeægsproduktionen.

7) Formeringsvirksomhed: Virksomhed med formeringsdyr, hvor aktiviteten består i produktion af rugeæg.

8) Opdrætningsvirksomhed: Virksomhed, hvis aktivitet består i opdræt af fjerkræ til konsumægsproduktion af æg, der leveres til autoriseret ægpakkeri.

9) Konsumægsvirksomhed: Virksomhed med konsumægshøner, hvor aktiviteten består i erhvervsmæssig produktion af æg til konsum.

10) Besætning: En samling af dyr af samme dyreart, som anvendes til et bestemt formål, som er knyttet til en bestemt geografisk beliggenhed, og som har en ejer i form af en juridisk eller fysisk person. Definitionen omfatter også samlinger af dyr på steder, hvor der midlertidigt samles levende eller døde dyr, herunder samlesteder, slagterier, forarbejdningsanlæg, køle- og fryseanlæg, afhentningspladser, fælles græsgange, græsningsarealer, dyrskuer, individprøvestationer, dyrehospitaler samt virksomheder omfattet af artikel 18 i biproduktforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter).

11) Brugeren: Enhver fysisk eller juridisk person, som midlertidigt eller permanent har ansvaret for en besætning.

12) Voliere: En indhegning til fugle eller fjerkræ monteret med volierenet eller lignende med dimissioner på maksimalt 19 mm x 19 mm (¾ tomme x ¾ tomme) eller 12,5 mm x 25 mm (½ tomme x 1 tomme).

Vaccination

§ 3. Ejer eller bruger er ansvarlig for, at følgende fjerkræ, herunder fjervildt, vaccineres mod Newcastle disease efter retningslinierne i bilag 1-4:

1) Fjerkræ i centralopdrætnings- og opdrætningsvirksomheder.

2) Fjerkræ i formerings- og konsumægsvirksomheder.

3) Fjerkræ i avlsvirksomheder med erhvervsmæssig produktion, herunder opdrættet fjervildt i virksomheder med erhvervsmæssigt avl og opdræt, hvor fjervildtet forbliver under hegn til efterfølgende sæson. .

4) Slagtekyllinger til erhvervsmæssig produktion:

a) som har adgang til udearealer, eller

b) som holdes inde, men opnår en alder på over 10 uger inden slagtning.

5) Slagtekalkuner til erhvervsmæssig produktion.

6) Øvrige kalkuner til erhvervsmæssig produktion.

7) Fjerkræ, der deltager i skuer, udstillinger og lignende. Dette gælder dog ikke fjerkræ, der:

a) altid holdes indelukket i voliere med fast tag, og udstilles ved separate udstillinger udelukkende med deltagelse af uvaccineret fjerkræ, der er holdt under samme forhold, eller

b) er for ungt til at blive vaccineret. Disse skal i så fald holdes adskilt fra udstillingens øvrige fjerkræ og må ikke omsættes.

8) Fjerkræ, der omsættes via markeder, samlinger og lignende. Dette gælder dog ikke omsætning af fjerkræ, herunder duer, på skuer, udstillinger og lignende, der er undtaget fra krav om vaccination mod Newcastle disease, jf. nr. 7, og § 4, stk. 1.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan skærpe de i bilag 1-4 nævnte vaccinationsprogrammer, hvis styrelsen skønner, at der er forøget smittepres som følge af udbrud af Newcastle disease her i landet eller i andre europæiske lande.

Stk. 3. Andre vaccinationsprogrammer end dem, der er angivet i bilag 1-4, må anvendes, såfremt disse forinden godkendes af Fødevarestyrelsen.

§ 4. Alle duer, der deltager i kapflyvninger, konkurrencer, udstillinger eller lignende, skal vaccineres med en paramyxovirus-vaccine, som beskytter mod paramyxovirus-1 infektion hos duer. Dette gælder dog ikke duer, der:

1) ikke har mulighed for at flyve frit,

2) holdes indelukket i voliere med fast tag, og

3) udstilles ved separate udstillinger udelukkende med deltagelse af uvaccineret fjerkræ, der er holdt under samme forhold.

Stk. 2. Ejeren eller brugeren af de i stk. 1 nævnte duer er ansvarlig for, at disse bliver vaccineret efter retningslinjerne i bilag 4.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan skærpe retningslinjerne i bilag 4, hvis styrelsen skønner, at der er forøget smittepres som følge af udbrud af Newcastle disease her i landet eller i andre europæiske lande.

§ 5. Fødevarestyrelsen kan i tilfælde, hvor vaccinationen ikke er udført i overensstemmelse med retningslinjerne i bilag 1-4 påbyde, at vaccination skal foretages af en dyrlæge.

§ 6. Ejeren eller brugeren af fjerkræ vaccineret mod Newcastle disease skal føre optegnelser over vaccination i besætningsjournal eller lignende.

Stk. 2. Optegnelserne skal indeholde oplysninger om dato, vaccinens navn og batch nr., antal vaccinerede dyr, alder, flok nr., hus nr., øvrige relevante oplysninger, evt. bemærkninger og underskrift af ejeren eller brugeren.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte optegnelser skal sammen med dokumentation for indkøbt vaccine og kopi af eventuel indberetning om flytning og omsætning til Det Danske Fjerkræraad, jf. § 9, opbevares i besætningen i 2 år fra vaccinationstidspunktet og skal på forlangende forevises for Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan påbyde ejeren eller brugeren af det vaccinerede fjerkræ at indsende kopi af dokumentation for indkøbt vaccine og udført vaccination, såfremt Fødevarestyrelsen ved kontrolaktivitet finder, at ejeren eller brugeren ikke lever op til kravene i stk. 2 og 3.

Flytning og omsætning

§ 7. Fjerkræ, der skal vaccineres i medfør af § 3, må ikke flyttes eller omsættes, før vaccination mod Newcastle disease er foretaget i henhold til bilag 1-4.

Stk. 2. Reglerne vedrørende flytning og omsætning i stk. 1 gælder ikke for følgende:

1) Høns og kalkuner, der er påbegyndt vaccineret, og som ved flytning eller omsætning til ikke erhvervsmæssig produktion, er ledsaget af den i bilag 5 anførte informationsskrivelse udfyldt og underskrevet af sælger.

2) Høns og kalkuner, der endnu ikke er vaccineret første gang, jf. vaccinationsprogram i bilag 1.

3) Høns og kalkuner, der samhandles til andre EU- lande eller eksporteres til 3. lande efter gældende regler.

4) Høns og kalkuner, der flyttes eller omsættes direkte til slagtning eller destruktion.

§ 8. Fjerkræ og andre fugle vaccineret mod Newcastle disease skal ved flytning eller omsætning fra en erhvervsmæssig produktion til en ikke-erhvervsmæssig produktion ledsages af den i bilag 5 anførte informationsskrivelse, udfyldt og underskrevet af sælgeren.

Stk. 2. Ved flytning eller omsætning af fjerkræ eller andre fugle mellem to besætninger uden erhvervsmæssig produktion, der er omfattet af kravet om vaccination i § 3, skal sælgeren skriftligt give køber oplysninger om Newcastle disease vaccinationsstatus for det pågældende fjerkræ eller andre fugle. Den i bilag 5 anførte informationsskrivelse kan anvendes.

§ 9. Flytning og omsætning af høns og kalkuner fra avls-, centralopdrætnings- og opdrætningsvirksomheder til formerings- og konsumægsvirksomheder skal indberettes af ejeren eller brugeren af den pågældende virksomhed, hvorfra fjerkræet flyttes eller omsættes.

Stk. 2. Indberetningen skal ske til Det Danske Fjerkræraad senest 7 dage efter flytningen.

§ 10. Det er ikke tilladt at flytte og omsætte fjerkræ fra besætninger, hvor der vaccineres mod Newcastle disease, til besætninger, hvor der ikke vaccineres mod Newcastle disease, og omvendt.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 gælder også for andre fugle, der er vaccineret mod Newcastle disease.

Stk. 3. Forbuddet i stk. 1 og 2 gælder ikke:

1) ved flytning eller omsætning fra avls-, centralopdrætnings- og opdrætningsvirksomheder til konsum- og formeringsvirksomheder, hvor vaccineret og ikke-vaccineret fjerkræ holdes adskilt, både hvad angår fysisk placering og pasningsrutine, eller

2) hvor det pågældende vaccinerede fjerkræ og andre fugle udelukkende er vaccineret med en inaktiveret paramyxovirus vaccine, som beskytter mod Newcastle disease.

§ 11. Fjerkræ og andre fugle vaccineret mod Newcastle disease må kun tilføres skuer, udstillinger, markeder o. lign., hvis vaccinationen med en inaktiveret paramyxovirus vaccine, som beskytter mod Newcastle disease, er foretaget senest 8 dage før samlingen.

Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte fjerkræ og andre fugle skal være ledsaget af en gyldig dokumentation for gennemført vaccination.

§ 12. Arrangører af konkurrencer, udstillinger, markeder og lignende arrangementer, hvor der samles og omsættes fjerkræ, skal informere ejere eller brugere for det deltagende fjerkræ omfattet af denne bekendtgørelse om deres pligt til at medtage gyldig dokumentation for gennemført vaccination mod Newcastle disease, jf. § 11, stk. 2.

Stk. 2. Arrangører af konkurrencer, udstillinger, markeder og lignende arrangementer, hvor der samles og omsættes fjerkræ, skal i forbindelse med, at det deltagende fjerkræ ankommer til arrangementet, påse, at det i stk. 1 nævnte dokumentation er medbragt.

Stk. 3. Arrangører af konkurrencer, udstillinger, markeder og lignende arrangementer, hvor der samles og omsættes fjerkræ, skal sørge for, at fjerkræ, der ikke følges af det i stk. 1 nævnte dokumentation, udelukkes fra at deltage i det pågældende arrangement.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan forbyde gennemførelse af arrangementet eller påbyde udelukkelse af fjerkræ uden gyldig dokumentation for udført vaccination, hvis Fødevarestyrelsen i forbindelse med kontrolaktivitet finder, at der ved arrangementet deltager fjerkræ, der ikke er vaccineret mod Newcastle disease i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.

Dispensation

§ 13. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning dispensere fra reglerne i § 3, stk. 1, § 4, stk. 1 eller 2, § 6, stk. 1, § 7, eller § 10, stk. 1 eller 2, hvis styrelsen skønner, at hensynet til smittebeskyttelse ikke taler imod.

Betaling, straf og ikrafttræden

§ 14. Udgifter, som afholdes i medfør af denne bekendtgørelse, er Fødevarestyrelsen uvedkommende.

§ 15. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 3, stk. 1, § 4, stk. 1 eller 2, § 6, stk. 1-3, § 7, § 8, stk. 1, § 9, § 10, stk. 1 eller 2, § 11 eller § 12, stk. 1-3, eller

2) undlader at efterkomme forbud eller påbud efter § 5, § 6, stk. 4, eller § 12, stk. 4.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået forsætligt eller groft uagtsomt, og hvis der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1479 af 8. december 2015 om vaccination mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 30. maj 2017

Per S. Henriksen

/ Pernille Dahl Nielsen


Bilag 1

Retningslinjer for vaccination af høns og kalkuner i erhvervsbesætninger

Retningslinerne gælder for vaccination mod Newcastle disease af høns og kalkuner i:

Avlsvirksomheder

Centralopdrætningsvirksomheder og opdrætningsvirksomheder

Vaccinationsprogram:

1) 1. gang: alder ca. 3 uger, vaccination med levende vaccine i spray eller drikkevand.

2) 2. gang: alder ca. 8-9 uger, vaccination med levende vaccine i spray eller drikkevand.

3) 3. gang: alder ca. 14-18 uger, vaccination med inaktiveret vaccine ved injektion.

Der skal foretages revaccination med inaktiveret vaccine ved injektion, hvis det pågældende fjerkræ forbliver i produktionen i længere tid end til og med 91. leveuge.

Bemærk:

Vaccinationsprogrammet kan gennemføres således, at vaccination med levende vaccine i spray eller drikkevand foregår i centralopdræts- eller opdrætsvirksomheden, hvorimod vaccination med inaktiveret vaccine kan foretages i forbindelse med flytning til formerings- eller konsumægsvirksomhed.

Korrekt udført vaccination via spray vil oftest være mere effektiv end vaccination via drikkevand.

Vaccinen skal anvendes, opbevares og i øvrigt håndteres i overensstemmelse med produktresumeet for den pågældende vaccine.


Bilag 2

Retningslinjer for vaccination af slagtekyllinger og slagtekalkuner

Anvendes til vaccination mod Newcastle disease af slagtekyllinger og slagtekalkuner i besætninger med:

Slagtekyllinger til erhvervsmæssig produktion, som går ude, eller som opnår en alder over 10 uger

Slagtekalkuner til erhvervsmæssig produktion.

Vaccinationsprogram:

1) 1. gang: alder ca. 3 uger, levende vaccine i spray eller drikkevand.

2) 2. gang: alder ca. 9 uger, levende vaccine i spray eller drikkevand.

3) 3. gang: alder ca. 12 uger, levende vaccine i spray eller drikkevand.

Bemærk:

Korrekt udført vaccination via spray vil oftest være mere effektiv end vaccination via drikkevand.

Vaccinen skal anvendes, opbevares og i øvrigt håndteres i overensstemmelse med produktresumeet for den pågældende vaccine.


Bilag 3

Retningslinjer for vaccination af opdrættet fjervildt

Vaccination foretages af opdrættet fjervildt, som ikke udsættes, men forbliver under hegn til følgende sæson/sæsoner. Dette gælder også fjervildt, der indføres fra udlandet og som ikke udsættes, men som indsættes i en besætning og som forbliver under hegn til følgende sæson/sæsoner.

Vaccinationsprogram:

Vaccination foretages med inaktiveret Paramyxovirus-vaccine, der beskytter mod Newcastle disease.

Fjerkræ, der ikke er vaccineret tidligere, basisvaccineres i overensstemmelse med produktresumeet for den pågældende vaccine. Vaccination skal påbegyndes, inden fjervildtet er 12 uger gammelt. Hvis der indsættes uvaccinerede dyr ældre end 12 uger, skal basisvaccinationen påbegyndes senest 14 dage efter indsættelsen.

Revaccination foretages i overensstemmelse med produktresumeet for den pågældende vaccine.

Vaccination udføres subkutant eller intramuskulært med kort kanyle:

Subkutan injektion foretages under en fremtrukket hudfold på siden af halsen eller i nakken så langt væk fra hovedet som muligt. Nålen skal have retning væk fra hovedet. Det er vigtigt, at vaccinen deponeres omhyggeligt subkutant.

Intramuskulær injektion foretages i brystmuskulaturen på det tykkeste sted.

Bemærk:

Vaccination skal foretages med en af Lægemiddelstyrelsen godkendt, inaktiveret vaccine. Hvis der ikke findes egnede vacciner registreret af Lægemiddelstyrelsen, sælges disse på dispensation fra DTU Veterinærinstituttet.

Vaccinen skal anvendes, opbevares og i øvrigt håndteres i overensstemmelse med produktresumeet for den pågældende vaccine.


Bilag 4

Retningslinjer for vaccination af hobbyfjerkræ, racefjerkræ og duer

Vaccination skal foretages af:

Hobby- og racefjerkræ, der samles til skuer, udstillinger o. lign.

Hobby- og racefjerkræ, der omsættes via markeder, samlinger o. lign.

Alle duer, der deltager i kapflyvning, konkurrencer, udstillinger o. lign.

Undtaget fra vaccinationskravet er dog fjerkræ, herunder duer, der ikke har mulighed for at flyve frit, som holdes indelukket i voliere med fast tag, og som udstilles ved separate udstillinger med deltagelse af udelukkende uvaccineret fjerkræ, der er holdt under samme forhold, jf. § 3, stk. 1, nr. 7, og § 4, stk. 1. Der er ligeledes undtagelse for fjerkræ, herunder duer, der omsættes ved separate udstillinger, jf. § 3, stk. 1, nr. 8.

Vaccinationsprogram:

Vaccination skal foretages med inaktiveret Paramyxovirus-vaccine, der beskytter mod Newcastle disease.

Til duer skal der anvendes en inaktiveret Paramyxovirus-vaccine, som beskytter mod Paramyxovirus-1 infektion hos duer.

Fjerkræ, der ikke er vaccineret tidligere, basisvaccineres i overensstemmelse med produktresumeet for den pågældende vaccine.

Revaccination foretages i overensstemmelse med produktresumeet for den pågældende vaccine.

Vaccination skal være udført senest 8 dage før deltagelse ved konkurrencer, udstillinger, skuer, markeder o. lign.

Vaccination udføres subkutant eller intramuskulært med kort kanyle:

Subkutan injektion foretages på siden af halsen eller i nakken under en fremtrukket hudfold, så langt væk fra hovedet som muligt. Nålen skal have retning væk fra hovedet. Det er vigtigt, at vaccinen deponeres omhyggeligt subkutant.

Intramuskulær injektion foretages i brystmuskulaturen på det tykkeste sted.

Bemærk:

Vaccination skal foretages med en af Lægemiddelstyrelsen godkendt, inaktiveret vaccine. Hvis der ikke findes egnede vacciner registreret af Lægemiddelstyrelsen, sælges disse på dispensation fra DTU Veterinærinstituttet.

Vaccinen skal anvendes, opbevares og i øvrigt håndteres i overensstemmelse med produktresumeet for den pågældende vaccine.

Det anbefales, at hele besætningen vaccineres, og ikke kun de dyr, der skal samles på skuer, udstillinger, markeder o. lign.


Bilag 5

Informationsskrivelse til anvendelse ved salg m.v. af fjerkræ, herunder fjervildt vaccineret eller påbegyndt vaccineret mod Newcastle disease

I medfør af § 8, stk. 1, skal fjerkræ, der er vaccineret eller påbegyndt vaccineret mod Newcastle disease, og som flyttes eller omsættes fra centralopdrætnings-, opdrætnings- eller avlsvirksomheder til ikke erhvervsmæssig produktion, ledsages af en af sælger udfyldt og underskrevet informationsskrivelse. Skrivelsen kan også anvendes ved flytning eller omsætning af fjerkræ eller andre fugle mellem to besætninger uden erhvervsmæssig produktion til anførelse af vaccinationsstatus:

Sælger:
 
Køber:
 
Navn:
 
Navn:
 
Adresse:
 
Adresse:
 
CHR-nr.:
 
CHR.nr.:
 
Dyrets betegnelse:
     
Art/Race:
     
Antal:
     
Alder:
     

 
Dato
Vaccinenavn/batch nr.
Levende vaccine (afkryds)
Inaktiveret vaccine (afkryds)
1. gang
       
2. gang
       
3. gang
       
4. gang
       

BEMÆRK: Efter § 10 i bekendtgørelse om vaccination mod Newcastle disease herunder paramyxovirus-1 hos duer er det forbudt at indsætte fjerkræ og andre fugle vaccineret mod Newcastle disease i besætninger med fjerkræ, der ikke er vaccineret mod Newcastle disease, med mindre det vaccinerede fjerkræ holdes adskilt fra det uvaccinerede eller det vaccinerede fjerkræ udelukkende er vaccineret med en inaktiveret vaccine.

__________________
Dato
__________________________
Underskrift

Denne informationsskrivelse kan ikke anvendes som vaccinations-attest