Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ornitose

I medfør af § 26, § 27, stk. 2, § 29, § 30, stk. 1 og 3, §§ 33-34 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 11. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1, og § 10, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Fugle- og fjerkræhold: Fugle og fjerkræ (Aves), der holdes privat eller fugle og fjerkræ, der holdes erhvervsmæssigt eller i zoologiske haver.

2) Brugeren: Enhver fysisk eller juridisk person, som midlertidigt eller permanent har ansvaret for et eller flere fugle- eller fjerkræhold.

3) Ornitose: Clamydiose eller papegøjesyge, som skyldes infektion med Chlamydophila psittaci hos fugle og fjerkræ.

4) Godkendt laboratorium: DTU Veterinærinstituttet og laboratorier, som er godkendt af Fødevarestyrelsen til at foretage undersøgelser for ornitose i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af veterinære laboratorier.

Mistanke, anmeldepligt og undersøgelser

§ 2. Ved mistanke om, at ornitose forekommer i et fugle- eller fjerkræhold, skal ejeren eller brugeren straks kontakte en dyrlæge. Der er mistanke om ornitose, når der i et fugle- eller fjerkræhold hos et enkelt eller flere dyr optræder flere af følgende symptomer: Øjenbetændelse, næseflåd og gul-grønlig diarre, afmagring, nedstemthed og manglende ædelyst, eventuelt efterfulgt af dødsfald.

Stk. 2. Fugle- eller fjerkræhold anses for mistænkt for at være smittet med ornitose, når de har været i kontakt med mennesker, som har fået påvist ornitose, og hvor det er muligt, at smitten kan stamme fra et fugle- eller fjerkræhold.

Stk. 3. Fugle- eller fjerkræhold kan anses for mistænkt for at være smittet med ornitose, når de har været i kontakt med mistænkte eller smittede fugle- eller fjerkræhold.

§ 3. Dyrlægen skal straks foretage anmeldelse til Fødevarestyrelsen, hvis en mistanke om ornitose ikke kan afvises, eller hvis dyrlægen i forbindelse med sit arbejde får mistanke om ornitose.

Stk. 2. Dyrlægen skal efter aftale med Fødevarestyrelsen indsende materiale fra dyret/dyrene til undersøgelse på et godkendt laboratorium. Materialet udtages og indsendes efter retningslinier givet af det godkendte laboratorium.

§ 4. Fødevarestyrelsen pålægger et fugle- eller fjerkræhold, der mistænkes for at være smittet med ornitose efter § 2, stk. 1 eller 2, et offentligt tilsyn.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan pålægge et fugle eller fjerkræhold, der mistænkes for at være smittet med ornitose efter § 2, stk. 3, et offentligt tilsyn.

Smittede fugle- eller fjerkræhold

§ 5. Fugle- eller fjerkræhold anses for at være smittet med ornitose, når der i materiale indsendt til et godkendt laboratorium er:

1) påvist Chlamydophila psittaci ved PCR,

2) fundet karakteristiske patologiske forandringer kombineret med påvisning af de elementærlegemer, som er karakteristiske for ornitose, eller

3) på anden måde påvist eller isoleret Chlamydophila psittaci eller specifikke antistoffer mod Chlamydophila psittaci.

§ 6. Ved konstatering af ornitose i et fugle- eller fjerkræhold informerer Fødevarestyrelsen Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst, Tilsyn og Rådgivning Syd og Tilsyn og Rådgivning Nord.

§ 7. Fødevarestyrelsen pålægger et fugle eller fjerkræhold, der anses for smittet med ornitose, et offentligt tilsyn.

Offentligt tilsyn pålagt et mistænkt eller smittet fugle- eller fjerkræhold

§ 8. Det offentlige tilsyn givet, jf. §§ 4 og 7, kan omfatte:

1) Forbud mod at fjerne fugle eller fjerkræ fra fugle- eller fjerkræholdet.

2) Forbud mod at tilføre fugle eller fjerkræ til fugle- eller fjerkræholdet.

3) Påbud om at lade udtage og indsende materiale til undersøgelse på et godkendt laboratorium.

4) Påbud om bortskaffelse eller anvendelse af foder, gødning, strøelse, døde fugle og andre kontaminerede produkter efter Fødevarestyrelsens anvisning.

5) Påbud om at træffe særlige foranstaltninger til beskyttelse af mennesker mod smitte ved pasningen af fuglene eller fjerkræholdet.

6) Påbud om at lade fugle og fjerkræ behandle af en dyrlæge efter Fødevarestyrelsens anvisning.

7) Påbud om rengøring og desinfektion af bure, redekasser og lignende.

8) Forbud mod at føre fugle- eller fjerkræ til slagtning.

9) Påbud om, at æg fra erhvervsmæssigt fugle- eller fjerkræhold skal tilbageholdes indtil flokken er testet fri. Er tilbageholdelse af rugeæg ikke muligt, skal disse behandles efter Fødevarestyrelsens anvisning inden distribution.

Stk. 2. Undtaget fra stk. 1, nr. 1, er fugle eller fjerkræ, der skal indsendes til laboratorieundersøgelse eller flytning af fjerkræ i medfør af § 11.

§ 9. Det er ikke tilladt for andre personer end ejeren eller brugeren af de mistænkte eller smittede fugle- eller fjerkræ samt dyrlægen at have adgang til fuglene og fjerkræet.

§ 10. Ejeren eller brugeren af de mistænkte eller smittede fugle eller fjerkræ må ikke have kontakt til andre fugle eller fjerkræ, herunder færdes i fremmede fugle- eller fjerkræhold, på udstillinger, skuer og lignende, før det offentlige tilsyn er ophævet.

§ 11. For at begrænse smittespredning til mennesker kan Fødevarestyrelsen påbyde flytning af hele eller dele af det mistænkte eller smittede fugle- eller fjerkræhold.

§ 12. Ejeren eller brugeren af et fugle- eller fjerkræhold skal, hvis fugle- eller fjerkræholdet er mistænkt for eller konstateret smittet med ornitose, gøre alle personer, der kommer i kontakt med fugle- eller fjerkræholdet, opmærksomme på, at fugle- eller fjerkræholdet er mistænkt for eller konstateret smittet med ornitose, og at ornitose kan smitte til mennesker.

§ 13. Fødevarestyrelsen kan påbyde ejeren eller brugeren af et smittet fugle- eller fjerkræhold at lade enkelte eller samtlige fugle eller fjerkræ aflive.

Områdeundersøgelse mm.

§ 14. Fødevarestyrelsen kan påbyde ejeren eller brugeren af et fugle- eller fjerkræhold at lade udtage blodprøver eller andet diagnostisk materiale fra hele eller dele af fugle- eller fjerkræholdet til undersøgelse på et godkendt laboratorium i forbindelse med områdeundersøgelser eller lignende med henblik på undersøgelse for forekomst af ornitose.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan i forbindelse med undersøgelsen påbyde, at fugle- eller fjerkræholdet ikke må til- eller fraflyttes dyr, før resultatet af undersøgelsen foreligger.

Særligt for private fugle- eller fjerkræhold

§ 15. Det offentlige tilsyn i smittede private fugle- eller fjerkræhold ophæves, når fuglene eller fjerkræet er:

1) behandlet i mindst 45 dage, og der ikke længere er klinisk tegn på sygdom blandt fuglene eller fjerkræet og efterfølgende rengøring og desinfektion af bure, redekasser og lignende, jf. § 8, stk. 1, nr. 7, er udført i henhold til vejledning fra Fødevarestyrelsen, eller

2) aflivet og efterfølgende rengøring og desinfektion af bure, redekasser og lignende, jf. § 8, stk. 1, nr. 7, er udført i henhold til vejledning fra fødevarestyrelsen.

Særligt for erhvervsmæssige fugle- eller fjerkræhold og zoologiske haver

§ 16. Det offentlige tilsyn i et smittet erhvervsmæssigt fugle- eller fjerkræhold eller zoologisk have ophæves, når fuglene eller fjerkræet er:

1) behandlet i mindst 45 dage, og når fuglene eller fjerkræet er testet fri for ornitose 2 gange med 14 dages mellemrum, mindst 60 dage efter endt behandling, ved prøver undersøgt på et godkendt laboratorium, samt når den efterfølgende rengøring og desinfektion af bure, redekasser og lignende, jf. § 8, stk. 1, nr. 7, er godkendt af Fødevarestyrelsen, eller

2) aflivet og efterfølgende rengøring og desinfektion af bure, redekasser og lignende, jf. § 8, stk. 1, nr. 7, er godkendt af Fødevarestyrelsen.

§ 17. Ved tilførsel af fugle eller fjerkræ, skal fuglene eller fjerkræet holdes isoleret fra andre fugle eller andet fjerkræ i mindst 30 dage efter ankomsten, før de kan føres sammen med andre fugle eller fjerkræ eller sælges eller gives videre i anden persons varetægt.

Optegnelser

§ 18. Ved til- eller fraførsel af levende fugle eller fjerkræ til private eller erhvervsmæssige fugle- eller fjerkræhold, skal der føres optegnelser over dato for til- eller fraførslen, afsenders eller modtagers fulde navn og adresse, samt oplysninger om antallet af fugle eller fjerkræ, art/race, særlige kendetegn og evt. mærkning, således at fuglene eller fjerkræet i videst mulig omfang kan identificeres.

Stk. 2. Optegnelserne skal opbevares i mindst 2 år og på forlangende forevises Fødevarestyrelsen.

Betaling

§ 19. Udgifterne ved undersøgelse af de i § 3, stk. 2, § 8, stk. 1, nr. 3, og § 14 nævnte prøver afholdes af Fødevarestyrelsen. Alle andre udgifter, som afholdes i medfør af denne bekendtgørelse, er Fødevarestyrelsen uvedkommende.

Straf- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 20. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 2, stk. 1, 1. pkt., § 3, § 12, § 17 eller § 18, eller

2) undlader at efterkomme forbud og påbud efter § 8, stk. 1, § 13 eller § 14.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete i overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 871 af 25. juli 2011 om ornitose ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 30. maj 2017

Per S. Henriksen

/ Pernille Dahl Nielsen