Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tinglysning i andelsboligbogen

 

I medfør af § 42 k, stk. 2, jf. § 9, stk. 5, § 42 l, stk. 1, jf. § 8, stk. 3, § 42 l, stk. 4, § 50, stk. 1 og 2, § 50 c, stk. 2, og § 50 f, stk. 1 og 2, i lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse nr. 622 af 15. september 1986, som ændret blandt andet ved § 1 i lov nr. 281 af 29. april 1992, § 12 i lov nr. 419 af 31. maj 2000, § 1 i lov nr. 216 af 31. marts 2004 og senest ved § 1 i lov nr. 268 af 21. april 2004, fastsættes:

Kapitel 1

Andelsboligbogen

§ 1. Andelsboligbogen føres på edb ved retten i Århus.

Stk. 2. Reglerne i denne bekendtgørelse gælder for andele i andelsboligforeninger omfattet af tinglysningslovens kapitel 6 b og finder tilsvarende anvendelse på aktier og anparter i henholdsvis boligaktieselskaber og boliganpartsselskaber omfattet af tinglysningslovens kapitel 6 b.

Kapitel 2

Indlevering og udlevering af dokumenter

Dagbog

§ 2. Ved andelsboligbogens kontor føres en dagbog, som indeholder en fortegnelse over de dokumenter, der anmeldes til indførsel i andelsboligbogen. I dagbogen anføres for hvert dokument et fortløbende nummer for kalenderåret (løbenummer), adressen på den til andelen hørende bolig- eller erhvervsenhed, parternes navn og adresse samt for pantebreve og udlæg/arrest henholdsvis pantesummen eller det beløb, for hvilket der er foretaget udlæg eller arrest, i hele kroner eller anden valuta. Ved forhøjelser af pantesummen anføres det beløb, hvormed pantesummen forhøjes.

Stk. 2. Dagbogen føres for hver dag, kontoret er åbent.

Stk. 3. Dokumenter modtages til tinglysning inden for kontorets åbningstid.

§ 3. Dokumenter sendes af tinglysningskontoret tilbage til anmelder.

Stk. 2. Datoen for afsendelse af tinglysningsdokumenter anføres i dagbogen.

Kapitel 3

Dokumenter mv.

§ 4. Tinglysning i andelsboligbogen af underpant sker på grundlag af et pantebrev, der skal være oprettet på Justitsministeriets pantebrevsformular »ANDEL« og udformet i overensstemmelse med systematikken i bilag 1 samt reglerne i §§ 5, 6 og 7. Tinglysning i andelsboligbogen af skadesløsbreve sker dog på grundlag af pantebreve, der skal være oprettet på Justitsministeriets pantebrevsformular »SKADESLØSBREV ANDEL« og udformet i overensstemmelse med systematikken i bilag 2 samt reglerne i §§ 5, 6 og 7.

Stk. 2. Tinglysning i andelsboligbogen af retsforfølgning, herunder erklæringer om udlæg og arrest, og om dødsfald og behandling ved bobestyrer eller konkurs, sker på grundlag af en erklæring, der er udformet i overensstemmelse med systematikken i bilag 3, 4, 5 og 6 og med reglerne i §§ 5, 6 og 8.

§ 5. Dokumenter skal være oprettet i format A4.

Stk. 2. Den ubeskrevne del af en delvis beskrevet side skal markeres således, at siden ikke senere kan udfyldes.

Stk. 3. Et dokument bestående af flere sider skal være sammenhæftet, og de beskrevne sider skal være fortløbende nummereret.

Stk. 4. Dokumenter skal være udskrevet eller udfyldt maskinelt og med samme skriftstørrelse i hele teksten. Overskriften, rubrikkerne til de enkelte tekstafsnit, oplysninger om anmelders og om kreditors eller en eventuel transporthavers navn, adresse og telefonnummer samt pantebrevsformularerne kan dog angives med anden skriftstørrelse.

§ 6. Afstanden mellem de enkelte tekstafsnit kan forøges eller formindskes, ligesom rubrikker, der ikke udfyldes, kan udelades.

Stk. 2. Følgende punkter må ikke fraviges:

1) Anmelders navn, adresse og telefonnummer skal med henblik på dokumentets tilbagesendelse i rudekuvert angives øverst i højre hjørne på side 1, således at navn og adresse er placeret mindst 11 cm og højst 19 cm fra dokumentets venstre side og mindst 4 cm og højst 8 cm fra dokumentets øverste kant. Kan der ikke oplyses telefonnummer, anføres »ingen telefon«.

2) Afgift skal angives øverst på side 1.

3) I rubrikken »Den pantsatte andel:« eller »Andel:« angives, i overensstemmelse med Bygnings- og Boligregistrets (BBR) registrering, adressen på den til andelen hørende bolig- eller erhvervsenhed. Adressen angives som kommunekode, vejkode, husnummer, etage og sidebetegnelse. Desuden angives bolig- eller erhvervsenhedens postadresse. I rubrikken »Øvrige oplysninger:« anføres yderligere beskrivelse af andelen, såfremt det findes nødvendigt.

4) Ved underskrifter skal underskrivers fulde navn tillige være anført med maskinskrift.

§ 7. Pantebreve skal i overskriften angive, om dokumentet er et pantebrev (ANDEL), et ejerpantebrev (ANDEL) eller et skadesløsbrev (ANDEL).

Stk. 2. Pantebreve skal ud over de i stk. 1 og § 6 nævnte oplysninger endvidere indeholde:

1) Oplysninger om debitors navn og adresse. Har debitor personnummer (CPR-nummer) eller CVR-nummer, oplyses tillige dette, ellers oplyses for personer fødselsdato.

2) Oplysninger om kreditors navn, adresse og telefonnummer. Kan der ikke oplyses telefonnummer, anføres »ingen telefon«. I ejerpantebreve skal om kreditor alene angives »sig selv« eller »samme«.

3) Oplysning om pantesummen angivet med tal og bogstaver samt oplysning om rente og for pantebreve, der ikke er ejerpantebreve eller skadesløsbreve, betalingsvilkår.

4) Oplysning om respekt af eventuelle foranstående hæftelser. Respekterer pantebrevet ikke foranstående hæftelser, skal dette anføres.

5) For pantebreve, der ikke er skadesløsbreve, oplysning om hvorvidt pantebrevet er omfattet af lov om kreditaftaler. Såfremt dette er tilfældet, skal rubrikkens øvrige felter være udfyldt. Rubrikkens tekst kan om nødvendigt fortsættes efter pantebrevsformularen.

6) Oplysning om, at Justitsministeriets pantebrevsformular »ANDEL« gælder for det pågældende pantebrev, eller for skadesløsbreve oplysning om, at Justitsministeriets pantebrevsformular »SKADESLØSBREV ANDEL« gælder for det pågældende skadesløsbrev.

7) Debitors underskrift, datoen for denne samt bekræftelse af underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og udstederens myndighed.

Stk. 3. Der må ikke foretages ændringer i pantebrevsformularerne. Fravigelse af formularerne kan kun ske, når ændringerne gengives i tekstafsnittet »Særlige bestemmelser:« i pantebrevets individuelle tekst. Formular »ANDEL«, pkt. 2, sidste pkt., og pkt. 8, litra a, kan ikke fraviges til ugunst for debitor, jf. tinglysningslovens § 42 n, jf. § 42 a, stk. 3.

§ 8. Erklæringer om udlæg/arrest, om dødsbobehandling, om konkurs eller om anden retsforfølgning, der anmeldes til tinglysning, skal ud over de i § 6 nævnte oplysninger endvidere indeholde:

1) Oplysning om debitors eller afdødes navn og adresse samt personnummer eller, hvor personnummer ikke haves, fødselsdato eller eventuelt CVR-nummer, og

2) Oplysning om udsteders navn og adresse samt underskrift og datoen herfor.

Stk. 2. Vedrører erklæringen udlæg eller arrest, skal dokumentet endvidere indeholde oplysning om

1) det beløb, for hvilket der er foretaget udlæg eller arrest, angivet med tal og med bogstaver, og

2) kreditors navn og adresse samt telefonnummer. Kan der ikke oplyses telefonnummer, anføres »ingen telefon«.

Stk. 3. Vedrører erklæringen anden retsforfølgning, skal dokumentet endvidere indeholde oplysning om retsforfølgningens art.

§ 9. Pantebreve kan endvidere indeholde oplysning om navn, adresse og telefonnummer på eventuel fuldmagtshaver samt oplysning om, hvortil eventuel meddelelse om retsforfølgning mv. skal sendes.

§ 10. Dokumenter, der anmeldes til tinglysning, skal være vedlagt fornødne legitimationspapirer i original eller kopi med en sådan bekræftelse, som dommeren finder tilstrækkelig. Fuldmagt og skifteretsattest om bobestyrerbehandling skal altid forevises i original.

Stk. 2. Ved tinglysning skal vedlægges udskrift fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og erklæring fra andelsboligforeningen, jf. tinglysningslovens § 42 k, stk. 5. Erklæringen fra andelsboligforeningen skal være i original og skal være kommet frem til tinglysningskontoret senest 3 uger efter, at den er dateret. Bestemmelsen i § 16, stk. 3, finder herved tilsvarende anvendelse. Bestemmelsen i 1. pkt. gælder dog ikke ved tinglysning af påtegning på et tidligere tinglyst dokument, medmindre påtegningen vedrører forhøjelse af pantegælden i henhold til et tidligere tinglyst pantebrev.

§ 11. Hvis en transport af et pantebrev, der er et omsætningsdokument, ikke er påtegnet pantebrevet, skal pantebrevet medfølge ved indlevering til påtegning om tinglysningen. Samme regel gælder andre ændringspåtegninger.

§ 12. Ved anmeldelse til tinglysning af påtegning på et tidligere tinglyst dokument gælder bestemmelserne i § 5, stk. 1-3, og § 6, stk. 2, nr. 2 og 4. Endvidere skal anmelders navn, adresse og telefonnummer være angivet ved påtegningens begyndelse efter de i § 6, stk. 2, nr. 1, anførte retningslinjer.

Kapitel 4

Tinglysningsmåden mv.

§ 13. Vedrører et dokument flere andele eller en andel med brugsret til flere bolig- eller erhvervsenheder, indføres dokumentet i andelsboligbogen for hver enkelt bolig- eller erhvervsenhed.

Stk. 2. Ved tinglysningen indføres rettighedens art, anmeldelsesdato, dagbogsnummer og anmelders navn og adresse, samt de i § 6, stk. 2, nr. 3, § 7, stk. 2, nr. 1-4, § 8 og § 9 nævnte oplysninger i andelsboligbogen.

Stk. 3. Tekst i rubrikken »Særlige bestemmelser:« i pantebreve indføres ikke i andelsboligbogen, men det angives, at der er fastsat særlige bestemmelser.

Stk. 4. Ørebeløb indføres ikke i andelsboligbogen.

§ 14. Når dokumentet er indført i andelsboligbogen, forsynes det med en oplysning om, at det er tinglyst, om anmeldelsesdato og om dagbogsnummer. Endvidere angives udsteders navn, andelens adresse og det tinglyste beløb.

Stk. 2. Er der forevist særlige legitimationspapirer, f.eks. fuldmagter, angives dette kort i tinglysningspåtegningen.

Stk. 3. Tinglysningspåtegningen, der vedhæftes dokumentet, sidenummereres, jf. § 5, stk. 3.

§ 15. Tinglyses et dokument med retsanmærkning, anføres anmærkningen på dokumentet umiddelbart efter oplysningen om dets tinglysning, ligesom anmærkningen indføres i andelsboligbogen.

§ 16. Hvis et dokument, der anmeldes til tinglysning, ikke opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse eller andre tinglysningsforskrifter, skal det afvises.

Stk. 2. Dokumentet kan dog indføres foreløbigt i andelsboligbogen, således at der fastsættes en frist til afhjælpning af manglen, i de tilfælde, der er omfattet af tinglysningslovens § 42 l, stk. 1, jf. § 15, stk. 3, eller hvis der i medfør af bestemmelsen i tinglysningslovens § 42 l, stk. 1, jf. § 8, stk. 2, stilles krav om godtgørelse af dokumentets gyldighed.

Stk. 3. Såfremt de i § 10, stk. 2, anførte udskrifter og erklæringer ikke foreligger, skal dokumentet indføres foreløbigt, og der skal fastsættes en frist til fremskaffelse af disse.

Stk. 4. I de i stk. 2 og 3 nævnte tilfælde indføres dokumentet i andelsboligbogen med tilføjelse af ordet »frist« og med angivelse af den givne frist. Dokumentet gives ligeledes påtegning om fristen samt om, at dokumentet vil blive slettet ved fristens udløb, medmindre manglen forinden er afhjulpet.

§ 17. Er et dokument tinglyst med frist til afhjælpning af en mangel, og er manglen ikke afhjulpet inden den fastsatte dato, udslettes dokumentet af andelsboligbogen.

§ 18. Kæres en tinglysningsafgørelse, indføres en bemærkning herom i dagbogen og i andelsboligbogen.

§ 19. Dokumenter, der er lyst i andelsboligbogen, skal ved fuldstændig aflysning forsynes med tydelig tilkendegivelse af, at aflysning har fundet sted.

§ 20. Oplysninger i andelsboligbogen, der slettes eller aflyses, overføres til et særligt edb-register (det historiske register), hvor de opbevares i 3 år efter, at dokumentet er endelig aflyst.

Stk. 2. Ved lysning af ændringspåtegninger udslettes den oplysning, der ændres, af andelsboligbogen og overføres til det historiske register.

Stk. 3. Oplysninger i dagbogen opbevares i 10 år.

§ 21. Hvis et dokument i medfør af tinglysningslovens § 42 l, stk. 1, jf. § 8, stk. 2, afvises som helt eller delvis ugyldigt eller tinglyses med frist, indsender dommeren straks kopi af dokumentet og af afgørelsen til statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet.

Kapitel 5

Adgang til oplysninger i andelsboligbogen mv.

§ 22. Oplysningerne i andelsboligbogen og dagbogen er offentligt tilgængelige. Dette gælder dog ikke oplysninger om personnumre.

Stk. 2. Anmodning om oplysninger fra andelsboligbogen og dagbogen skal angive den pågældende andels adresse eller debitors eller afdødes navn og fødselsdato eller dennes personnummer eller CVR-nummer. Dog skal anmodning om udskrift, jf. § 24, altid indeholde oplysning om adresse.

§ 23. Oplysninger fra andelsboligbogen kan gives ved terminaler til enhver ved personlig henvendelse på tinglysningskontorerne. Oplysninger gives på hverdage, hvor kontoret i øvrigt er åbent, i mindst 3 timer efter dommerens bestemmelse, for afdelingskontorer dog kun på de dage og i de timer, kontoret er åbent. Det bekendtgøres ved opslag på dommerkontoret, hvornår der på kontoret er adgang via terminal til oplysningerne i andelsboligbogen.

Stk. 2. Telefoniske forespørgsler om oplysninger i andelsboligbogen besvares ved henvendelse til retten i Århus, telefonnummer 86 12 91 45, på hverdage, hvor kontoret er åbent, i tiden kl. 11-14.

§ 24. Enhver er mod betaling af de fastsatte retsafgifter berettiget til at få udskrift af andelsboligbogens eller dagbogens oplysninger vedrørende de enkelte andele.

Stk. 2. Anmodning om udskrift indgives til retten i Århus.

§ 25. Ansøgning om tilladelse i medfør af tinglysningslovens § 50 c, stk. 3, til at etablere ekstern terminaladgang til oplysningerne i andelsboligbogen indgives til retten i Århus.

Stk. 2. Oplysninger videregives ved ekstern terminaladgang på hverdage, hvor andelsboligbogens kontor er åbent, i tiden kl. 8-24 og på andre dage i tiden kl. 10-22. Anmodningen skal indeholde oplysning som nævnt i § 22, stk. 2.

§ 26. Udskrift af oplysninger i det historiske register kan mod betaling af de fastsatte retsafgifter videregives til brug i konkrete retsforhold eller til den, som oplysningerne angår.

Stk. 2. Anmodning om udskrift af det historiske register indgives til retten i Århus, der træffer afgørelse om, hvorvidt udskrift kan meddeles. Dommerens afgørelse kan kæres til Vestre Landsret efter bestemmelserne i tinglysningslovens § 36.

§ 27. I Tingbladet, der udkommer som en afdeling af Statstidende, bekendtgøres pantebreve, herunder skadesløsbreve, der anmeldes til tinglysning i andelsboligbogen. Der gives oplysning om andelens adresse, om pantsætters navn samt om pantesummen. Ved forhøjelse anføres det beløb, hvormed pantesummen forhøjes.

Stk. 2. Retsforfølgning bekendtgøres ikke.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2005.

Justitsministeriet, den 23. november 2004

Lene Espersen

/Henrik ØeBilag 1

Afgift: kr.

Anmelder
Navn:
Adr.:
Tlf.:

PANTEBREV
(ANDEL)

Den pantsatte andel:

Kommunekode:

Vejkode:

Husnummer:

Etage:

Side:

 

Adresse:

 

 

 

 

 

Postnummer:

 

 

 

 

 

Øvrige oplysninger:

 

 

 

 

Debitor:

CPR/CVR-nr.:

 

 

 

 

 

Navn:

 

 

 

 

 

Adr.:

 

 

 

 

 

erkender herved at skylde

 

Kreditor:

Navn:

 

 

 

 

 

Adr.:

 

 

 

 

 

Tlf.:

 

 

 

 

 

Beløb:

skriver kr.:

 

 

 

 

Rente:

 

Betalingsvilkår:

 

Foranstående hæftelser:

 

Fuldmagtshaver:

 

Adressat for eventuel meddelelse om retsforfølgning mv.:

 

Øvrige kreditoplysninger:

Er pantebrevet omfattet af lov om kreditaftaler

ja AA2646_1.GIF Size: (11 X 11)

nej 1.GIF Size: (11 X 11)

 

Lånebeløbet:

Kreditomkostninger angivet som et beløb:

De årlige omkostninger i procent:

Eventuelle andre omkostninger:

Det samlede beløb, der skal betales:

De enkelte ydelser, disses antal og forfaldstid:

 

Særlige bestemmelser:

 

I øvrigt gælder Justitsministeriets nedenstående pantebrevsformular ANDEL.

 

Dato:

Debitors underskrift:

 

Til vitterlighed om ægte underskrift, dateringens rigtighed og udsteders myndighed

Navn:

 

 

Navn:

 

 

Stilling:

 

 

Stilling:

 

 

Bopæl:

 

 

Bopæl:

 

 

 


 

JUSTITSMINISTERIETS PANTEBREVSFORMULAR ANDEL

1. Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på kreditors bopæl eller på et andet sted inden for landets grænser, der opgives af kreditor.

2. Alle betalinger er rettidige, når de sker senest 7 dage efter forfaldsdagen, for terminsbetalinger senest 7 dage efter første terminsdag. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag den 5. juni, juleaftensdag den 24. december eller nytårsaftensdag den 31. december udskydes dagen til den følgende hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle frister efter pantebrevet. Indbetaling inden for ovennævnte frist til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling.

3. Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsforandring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæl. Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af bopælsforandring ikke er kommet frem til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen, såfremt debitors nye bopæl fremgår af folkeregistret eller anden let tilgængelig kilde.

4. Pantet omfatter debitors andel i foreningsformuen og brugsret til den i pantebrevet nævnte lejlighed, forbedringer af lejligheden samt inventar, der er særligt tilpasset eller installeret i lejligheden, jf. tinglysningslovens § 42 j, stk. 4. Pantet omfatter desuden udlodninger af foreningsformuen, lejeindtægter samt erstatnings- og forsikringssummer, der træder i stedet for det pantsatte.

5. Debitor erklærer, at ingen har rettigheder over pantet i henhold til pantebrev, købekontrakt, lejekontrakt eller andet, der er til hinder for nærværende pantebrevs prioritetsstilling.

6. Debitor forpligter sig til at holde pantet i forsvarlig stand. Debitor forpligter sig til hurtigst muligt at underrette kreditor, dersom andelsboligforeningen fremsætter krav om dækning af omkostninger til istandsættelse af den i pantebrevet nævnte lejlighed.

7. Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter – herunder administrationsbidrag og kautionsforsikringspræmier – samt morarenter. Kreditor har endvidere panteret for omkostninger, som med føje er afholdt ved opsigelse, inddrivelse samt til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod pantet fra anden side. For så vidt angår udenretlige inkassoomkostninger, har kreditor panteret for de omkostninger, der kan kræves betalt i overensstemmelse med reglerne i lov om renter ved forsinket betaling mv. og den i medfør af loven udstedte bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling.

8. Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:

a) hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter og afdrag senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, jf. herved pkt. 2, og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden fristens udløb,

b) hvis pantet væsentligt forringes eller vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed,

c) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet,

d) hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at ejendommen er behørigt brandforsikret,

e) hvis pantet eller for pantesikkerheden væsentlige dele heraf skifter ejer, herunder ved salg, bytte, gave og skifte med ægtefælle eller af dødsbo, og

f) hvis pantet uden panthavers samtykke udlejes for mere end tre år.Bilag 2

Afgift: kr.

Anmelder
Navn:
Adr.:
Tlf.:

SKADESLØSBREV
(ANDEL)

Den pantsatte andel:

Kommunekode:

Vejkode:

Husnummer:

Etage:

Side:

 

Adresse:

 

 

 

 

 

Postnummer:

 

 

 

 

 

Øvrige oplysninger:

 

 

 

 

Debitor:

CPR/CVR-nr.:

 

 

 

 

 

Navn:

 

 

 

 

 

Adr.:

 

 

 

 

 

giver herved

 

Kreditor:

Navn:

 

 

 

 

 

Adr.:

 

 

 

 

 

Tlf.:

 

 

 

 

 

panteret i ovennævnte andel til sikkerhed for skadesløs betaling af, hvad jeg til enhver tid måtte være denne skyldig, dog ikke udover

 

Beløb:

skriver kr.:

 

 

 

Foranstående hæftelser:

Fuldmagtshaver:

 

Adressat for eventuel meddelelse om retsforfølgning mv.:

 

Særlige bestemmelser:

 

I øvrigt gælder Justitsministeriets nedenstående pantebrevsformular SKADESLØSBREV ANDEL.

 

Dato:

Debitors underskrift:

 

Til vitterlighed om ægte underskrift, dateringens rigtighed og udsteders myndighed

Navn:

 

 

Navn:

 

 

Stilling:

 

 

Stilling:

 

 

Bopæl:

 

 

Bopæl:

 

 

 


 

JUSTITSMINISTERIETS PANTEBREVSFORMULAR SKADESLØSBREV ANDEL

1. Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsforandring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæl. Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af bopælsforandring ikke er kommet frem til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen, såfremt debitors nye bopæl fremgår af folkeregistret eller anden let tilgængelig kilde.

2. Pantet omfatter debitors andel i foreningsformuen og brugsret til den i pantebrevet nævnte lejlighed, forbedringer af lejligheden samt inventar, der er særligt tilpasset eller installeret i lejligheden, jf. tinglysningslovens § 42 j, stk. 4. Pantet omfatter desuden udlodninger af foreningsformuen, lejeindtægter samt erstatnings- og forsikringssummer, der træder i stedet for det pantsatte.

3. Debitor erklærer, at ingen har rettigheder over pantet i henhold til pantebrev, købekontrakt, lejekontrakt eller andet, der er til hinder for nærværende pantebrevs prioritetsstilling.

4. Debitor forpligter sig til at holde pantet i forsvarlig stand. Debitor forpligter sig til hurtigst muligt at underrette kreditor, dersom andelsboligforeningen fremsætter krav om dækning af omkostninger til istandsættelse af den i pantebrevet nævnte lejlighed.

5. Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:

a) hvis pantet væsentligt forringes eller vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed,

b) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet,

c) hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at ejendommen er behørigt brandforsikret, og

d) hvis pantet eller for pantesikkerheden væsentlige dele heraf skifter ejer, herunder ved salg, bytte, gave og skifte med ægtefælle eller af dødsbo, og

e) hvis pantet uden panthavers samtykke udlejes for mere end tre år.Bilag 3

Afgift: kr.

Anmelder
Navn:
Adr.:
Tlf.:

ERKLÆRING OM UDLÆG/ARREST
(ANDEL)

Herved meddeles, at der i

Andel:

Kommunekode:

Vejkode:

Husnummer:

Etage:

Side:

 

Adresse:

 

 

 

 

 

Postnummer:

 

 

 

 

 

Øvrige oplysninger:

 

 

 

 

tilhørende

 

 

 

 

 

 

Debitor:

CPR/CVR-nr.:

 

 

 

 

 

Navn:

 

 

 

 

 

Adr.:

 

 

 

 

 

efter anmodning fra

 

Kreditor:

Navn:

 

 

 

 

 

Adr.:

 

 

 

 

 

Tlf.:

 

 

 

 

 

er foretaget udlæg/arrest for

Beløb:

skriver kr.:

 

 

 

 

Dato:

Myndighedens navn, adresse og underskrift:Bilag 4

Afgift: kr.

Anmelder
Navn:
Adr.:
Tlf.:

ERKLÆRING OM DØDSFALD OG/ELLER
BOBESTYRERBEHANDLING
(ANDEL)

Herved meddeles, at

Andel:

Kommunekode:

Vejkode:

Husnummer:

Etage:

Side:

 

Adresse:

 

 

 

 

 

Postnummer:

 

 

 

 

 

Øvrige oplysninger:

 

 

 

 

er inddraget i boet efter

 

 

 

 

 

 

Afdøde:

CPR-nr.:

 

 

 

 

 

Navn:

 

 

 

 

 

Adr.:

 

 

 

 

 

Dødsfaldet er anmeldt til undertegnede skifteret./Boet behandles ved undertegnede bobestyrer.

 

Dato:

Myndighedens/bobestyrers navn, adresse og underskrift:Bilag 5

Afgift: kr.

Anmelder
Navn:
Adr.:
Tlf.:

ERKLÆRING OM KONKURS
(ANDEL)

Herved meddeles, at

Andel:

Kommunekode:

Vejkode:

Husnummer:

Etage:

Side:

 

Adresse:

 

 

 

 

 

Postnummer:

 

 

 

 

 

Øvrige oplysninger:

 

 

 

 

hører til konkursboet vedrørende

 

 

 

 

 

 

Skyldner:

CPR/CVR-nr.:

 

 

 

 

 

Navn:

 

 

 

 

 

Adr.:

 

 

 

 

 

Boet er taget under konkursbehandling af

Skifteret:

 

Dato:

Udsteders navn, adresse og underskrift:

 

 

 Bilag 6

Afgift: kr.

Anmelder
Navn:
Adr.:
Tlf.:

ERKLÆRING OM RETSFORFØLGNING
(ANDEL)

Herved meddeles, at

Andel:

Kommunekode:

Vejkode:

Husnummer:

Etage:

Side:

 

Adresse:

 

 

 

 

 

Postnummer:

 

 

 

 

 

Øvrige oplysninger:

 

 

 

 

har været genstand for følgende retsforfølgning:

 

 

 

 

 

 

mod

 

 

 

 

 

 

Skyldner:

CPR/CVR-nr.:

 

 

 

 

 

Navn:

 

 

 

 

 

Adr.:

 

 

 

 

 

Myndighed:

 

Dato:

Udsteders navn, adresse og underskrift: