Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32009R1107
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sprøjtejournal for alle professionelle brugere af plantebeskyttelsesmidler og indberetningspligt for nogle jordbrugsvirksomheder og gartnerier mv.1)

I medfør af § 1, stk. 1-3 og stk. 6, og § 5, stk. 2 i lov om behandling af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget, jf. lovbekendtgørelse nr. 100 af 26. januar 2017, fastsættes:

Sprøjtejournal

§ 1. Professionelle brugere af plantebeskyttelsesmidler har efter artikel 67, stk. 1, 2. pkt., i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (plantebeskyttelsesmiddelforordningen) pligt til at føre register over de plantebeskyttelsesmidler, de anvender. Dette register kaldes i denne bekendtgørelse en sprøjtejournal.

Stk. 2. Registrering af forbrug af plantebeskyttelsesmidler til bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise skal ikke ske efter reglerne i denne bekendtgørelse, men efter reglerne i bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse. Ligeledes skal golfbaners registrering af deres forbrug af plantebeskyttelsesmidler i stedet ske efter reglerne i bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner.

Stk. 3. Ved en professionel bruger forstås enhver person, der anvender plantebeskyttelsesmidler i forbindelse med sine erhvervsmæssige aktiviteter, herunder sprøjteførere, teknikere, arbejdsgivere og selvstændige i både landbrugssektoren og andre sektorer.

§ 2. Sprøjtejournalen skal være påført ejer eller brugers CVR-nr. Ifølge plantebeskyttelsesmiddelforordningens artikel 67, stk. 1, 2. pkt., jf. § 1, stk. 1, skal følgende oplysninger registreres i sprøjtejournalen:

1) Plantebeskyttelsesmidlets navn.

2) Dato for anvendelsen.

3) Dosis ved anvendelsen opgjort pr. ha. eller per m².

4) Identifikation af marken eller arealet der er blevet behandlet, angivet med f.eks. mark- eller matrikelnummer eller anden relevant betegnelse.

5) Det behandlede areals størrelse angivet i ha. med en decimal, eller med angivelse i m².

6) Afgrøde, kultur eller plante i øvrigt, der er blevet behandlet.

Stk. 2. Sprøjtejournalen skal føres løbende og senest 7 dage efter den konkrete anvendelse af plantebeskyttelsesmidler. De registrerede oplysninger skal opbevares i mindst tre år.

Indberetningspligt

§ 3. Ejere og brugere af jordbrugsvirksomheder med et samlet dyrket areal på 10 ha. eller derover, og ejere og brugere af øvrige jordbrugsvirksomheder såsom gartnerier, planteskoler, frugtplantager mv. med en årlig momspligtig omsætning på 50.000 kr. eller derover, har pligt til at indberette virksomhedens forbrug af plantebeskyttelsesmidler. Der skal indberettes følgende oplysninger til Miljøstyrelsen:

1) Ejer eller brugers CVR-nr.

2) Hvorvidt der i virksomheden er anvendt plantebeskyttelsesmidler på det dyrkede areal.

Stk. 2. Såfremt der anvendes plantebeskyttelsesmidler skal indberetningen indeholde oplysninger om det samlede forbrug opgjort på kultur- eller afgrødeniveau for hvert anvendt plantebeskyttelsesmiddel (navn og registreringsnummer).

Stk. 3. Indberetningen skal omfatte perioden 1. august – 31. juli (planperioden). For ejere og brugere, der dyrker arealer, der skal behandles med plantebeskyttelsesmidler efter den 31. juli, men inden 30. september, og som skal høstes inden den 31. december, forlænges planperioden til den 30. september.

§ 4. Indberetningen til Miljøstyrelsen af de i § 3 nævnte oplysninger skal ske digitalt hvert år senest den 31. marts efter efter den seneste planperiodes udløb via hjemmesiden landbrugsindberetning.dk eller virk.dk og ved brug af NemID medarbejdersignatur. En indberetning, der er foretaget på anden måde, kan ikke anses for at være modtaget af Miljøstyrelsen.

Kontrol- og straffebestemmelser

§ 5. Miljøstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af bekendtgørelsens bestemmelser.

Stk. 2. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen bistår Miljøstyrelsen med at føre dette tilsyn.

§ 6. Med bøde straffes den, der:

1) undlader at registrere pligtige oplysninger i en sprøjtejournal, jf. § 2, stk. 1,

2) undlader at ajourføre og opbevare sprøjtejournalen i overensstemmelse med de i § 2, stk. 2 angivne betingelser, eller

3) undlader at indberette oplysninger om forbruget af plantebeskyttelsesmidler, jf. § 3 og § 4.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens § 5.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For professionelle brugere af plantebeskyttelsesmidler omfattet af de hidtil gældende regler om at føre sprøjtejournal finder §§ 2-4 første gang anvendelse for den planperiode, der løber fra 1. august 2017 - 31. juli 2018. Indtil da gælder de hidtil gældende regler, jf. stk. 3. For professionelle brugere, der først med denne bekendtgørelse omfattes af kravet om at føre sprøjtejournal, finder §§ 2-4 første gang anvendelse for den planperiode, der løber fra 1. august 2018 - 31. juli 2019.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 929 af 16. juli 2010 om sprøjtejournaler og eftersyn af sprøjteudstyr i jordbruget ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 7. juni 2017

Esben Lunde Larsen

/ Claus Torp

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2009/1107/EF af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF, EU-Tidende 2009, nr. L 309, side 1. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke nævnte forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.