Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Elområdet
Kapitel 2 Vvs-området
Kapitel 3 Kloakområdet
Kapitel 4 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om simple arbejder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, som enhver må udføre

I medfør af § 3, stk. 1, nr. 4, § 6, stk. 1, nr. 4, og § 8, nr. 2, i lov nr. 401 af 28. april 2014 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Elområdet

§ 1. Følgende arbejder må udføres af enhver:

1) Udskiftning af afbrydere for højst 250 V på steder, hvor der ikke er krav om højere kapslingsklasse end IP20.

2) Udskiftning af stikkontakter for højst 250 V på steder, hvor der ikke er krav om højere kapslingsklasse end IP20, hvis installationen er beskyttet med HPFI- eller HFI-afbryder.

3) Opsætning og nedtagning af belysningsarmaturer på steder, hvor der ikke er krav om højere kapslingsklasse end IP20 samt i badeværelser.

4) Ændring og reparation af ikke-stærkstrømsmæssige styrings- og reguleringssystemer i private boliger, som anvendes til styring af stærkstrømsfunktioner.

Kapitel 2

Vvs-området

§ 2. Følgende arbejder på installationer, der ikke er beregnet til erhvervsmæssig eller industriel anvendelse, må udføres af enhver, jf. dog stk. 2:

1) Udskiftning af taparmaturer og pakninger i taparmaturer.

2) Udskiftning af håndvaske og køkkenvaske med tilhørende vandlåse, hvis der ikke sker indgreb i den faste vand- og afløbsinstallation.

3) Udskiftning af wc’er, hvis wc’et monteres på samme måde som det eksisterende, og der ikke sker indgreb i den faste vand- og afløbsinstallation.

4) Udskiftning af vaskemaskiner og opvaskemaskiner til husholdningsbrug, hvis der ikke sker indgreb i den faste vandinstallation. Såfremt en installation er forberedt til tilslutning af vaskemaskine eller opvaskemaskine, betragtes tilslutning af vaskemaskine eller opvaskemaskine som udskiftning.

Stk. 2. Arbejder nævnt i stk. 1 må kun udføres, hvis

1) der ved udskiftningen anvendes fabriksfremstillede produkter, som opfylder bygningsreglementets krav på tidspunktet for udskiftningen,

2) der findes en afspærringsventil på vandfordelingsledningen eller på koblingsledningen til det pågældende tapsted, og

3) afspærringsventilen er placeret inden for den pågældende boligenhed.

§ 3. Montering og udskiftning af slanger på følgende flaskegasinstallationer må udføres af enhver:

1) Gas-grill.

2) Terrassevarmer.

3) Ukrudtsbrænder.

4) Andet transportabelt udstyr, der er beregnet til tilslutning til flaskegas, og hvor montering og udskiftning af slanger efter en konkret vurdering kan udføres på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Kapitel 3

Kloakområdet

§ 4. Følgende arbejder må udføres af enhver, jf. dog stk. 2 og 3:

1) Udførelse af nedsivningsanlæg med tilhørende ledninger til bortledning af regnvand fra tag og overflader på enfamiliehuse med tilknyttede udhuse, carporte og garager og dertilhørende arealer.

2) Udførelse af nedsivningsanlæg med tilhørende ledninger til bortledning af regnvand fra tag og overflader på landbrugsejendommes driftsbygninger og dertilhørende arealer.

Stk. 2. Arbejder nævnt i stk. 1 må kun udføres, hvis nedsivningsanlægget anbringes på ejendommens egen grund og udføres i overensstemmelse med kravene i bygningsreglementet og i overensstemmelse med krav fastsat i medfør af lov om miljøbeskyttelse.

Stk. 3. Det er ikke tilladt uden autorisation som kloakmestervirksomhed at foretage afpropning eller øvrige indgreb i eksisterende afløbsinstallationer. Det er endvidere ikke tilladt uden autorisation som kloakmestervirksomhed at udføre lagertanke til brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 546 af 30. maj 2014 om simple arbejder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, som enhver må udføre ophæves.

Sikkerhedsstyrelsen, den 30. maj 2017

Lone Saaby

/ Kathrine Fisker Steffensen