Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Puljen
Kapitel 4 Ansøgning om tilskud
Kapitel 5 Tilsagn om tilskud
Kapitel 6 Udbetaling af tilskud
Kapitel 7 Overdragelse
Kapitel 8 Tilsyn og kontrol
Kapitel 9 Bortfald og tilbagebetaling af tilskud
Kapitel 10 Klageadgang
Kapitel 11 Ikrafttrædelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer

I medfør af tekstanmærkning nr. 120 ad 29.24.18. til § 29 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Formål og anvendelsesområde

§ 1. Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriet kan efter ansøgning yde tilskud til initiativer til fremme af et smart energisystem.

Stk. 2. Initiativer efter stk.1 kan omfatte udvikling af forretningsmodne løsninger, der fremmer integrationen mellem to eller flere forsyningssektorer (et smart energisystem), samtidig med at udnyttelsen af de stigende mængder af fluktuerende vedvarende energi forbedres.

Stk. 3. Ydelse af tilskud er omfattet af Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte (De-minimis-forordningen).

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved

1) Smart energi system: Et omkostningseffektivt, bæredygtigt, energieffektivt og sikkert energisystem, hvor vedvarende energiproduktion, infrastrukturer og forbrug integreres og koordineres gennem energitjenester, aktive aktører og nye teknologier.

2) Forsyningssektor: En eller flere juridisk enheder indenfor én bestemt forsyningsart som forbruges af offentligheden.

3) Forsyningsart: En afgrænset art hvor offentligheden forsynes med en art, fx el, varme, spildevand og naturgas.

Kapitel 3

Puljen

§ 3. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet fastsætter ved indkaldelsen af ansøgninger tilsagnsrammen, der er til rådighed til støtte af projekter til fremme af initiativer i smart energi systemet. Tilsagnsrammen offentliggøres ved indkaldelsen af projekter.

Stk. 2. Tilsagnsrammen fastsættes indenfor den på finansloven afsatte bevilling i året for indkaldelsen og den forventede bevilling i det følgende år.

Stk. 3. Den tildelte støtte ydes inklusive moms.

Stk. 4. Der vil ved tilsagn om støtte maksimalt kunne tildeles støtte til 50 pct. af de tilskudsberettigede omkostninger.

Stk. 5. Der kan kun ydes tilskud til projekter, hvor der ikke er indgået aftaler om arbejder eller leverancer mv. eller påbegyndt arbejder mv. vedrørende det tilskudsberettigede projekt inden modtagelse af skriftligt tilsagn.

Stk. 6. Ansøgere, der har fået tilsagn om tilskud, skal inden en af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet fastsat frist meddele, om tilsagnet vil blive udnyttet. Såfremt Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet ikke inden for den fastsatte frist modtager meddelelse om, at tilsagnet vil blive udnyttet, bortfalder tilsagnet.

§ 4. Der kan ydes tilskud til rimelige udgifter til initiativer, som fremmer integration af forsyningssektorerne, jf. § 3, herunder:

1) Udgifter til personale, der er beskæftiget med projektet, samt omkostninger afledt direkte af projektet bl.a. til sekretariatsbistand til projektstyring og regnskabsaflæggelse, herunder udgifter til revision af projektomkostninger.

2) Udgifter til ekstern konsulentbistand og tilsvarende tjenester til brug for projektets aktiviteter eller formidling af projektets resultater.

Stk. 2. Der kan endvidere ydes tilskud til rimelige udgifter, der bl.a. er forbundet med følgende aktiviteter til de i stk. 1 anførte udgifter:

1) Udvikling eller udrulning af markedsmodne løsninger, der kan fremme integration mellem forsyningssektorer.

2) Modning af projekter til fremme af integration mellem forsyningssektorer samt konkretisering af forprojekter til fx testcentre, platform mv., herunder indsamling af viden og analyse.

3) Indsamling af data, evaluering og formidling af viden og løsninger, der optimerer, udnytter eller øger fleksibilitet mellem forsyningssektorer og energiforbrug mv.

4) Udarbejdelse af vurdering eller beregning af konsekvenser ved teknologiskift, udnyttelse af fleksibilitet i energiforbrug mv., herunder rådgivning.

5) Udarbejdelse af information om og rapportering af projektets resultater.

Stk. 3. Der ydes ikke tilskud til ikke-økonomiske aktiviteter.

Kapitel 4

Ansøgning om tilskud

§ 5. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet foretager en offentlig indkaldelse af ansøgninger om tilskud til projekter.

Stk. 2. Ansøgningen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

1) Navn på ansøgeren.

2) CVR-nr, CPR-nr. eller andet tilsvarende identifikationsnummer.

3) Beskrivelse af projektet.

4) En bekræftelse på, at projektet ikke er igangsat.

5) Erklæring om overholdelse af Kommissionens regler for de minimis-støtte. Ansøgeren skal desuden oplyse det samlede de minimis-støttebeløb, som denne har modtaget fra offentlige myndigheder i de seneste 3 år.

Stk. 3. Ansøgninger skal indsendes til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet på særlige skemaer, som kan rekvireres hos Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet ved skriftlig henvendelse.

Stk. 4. Frist for ansøgning om tilskud fra puljen er 25.oktober 2017.

Kapitel 5

Tilsagn om tilskud

§ 6. Indsendte ansøgninger vil blive vurderet og prioriteret af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, hvorefter Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet vil meddele tilsagn om tilskud indenfor de midler, der er til rådighed, jf. § 3.

Stk. 2. Ved meddelelse af tilsagn til projekter, hvor tilsagnsrammen, jf. § 3, stk. 2, er fastlagt på grundlag af den forventede finanslovsbevilling i året efter meddelelsen af tilsagnet, opdeles tilsagnet i aktiviteter til gennemførelse på grundlag af finanslovsbevillingerne i året for tilsagnet og det efterfølgende år. Tilsagnet for året efter meddelelse af tilsagnet er betinget af bevillingsmæssig hjemmel.

Stk. 3. Der kan ikke ydes tilsagn om tilskud, hvis ansøgeren på ansøgningstidspunktet ikke har efterkommet et krav

om tilbagebetaling af tilskud, som Europa-Kommissionen tidligere har erklæret ulovlig og uforenelig med statsstøttereglerne.

§ 7. Der kan kun ydes tilsagn om tilskud, såfremt projektet integrerer minimum to forsyningsarter. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet vil lægge følgende kriterier til grund for meddelelse om tilsagn:

1) At projektet indeholder aktiviteter i større tværgående skala, fx omfatter et større geografisk område, et større antal aktører, eller flere tekniske installationer eller digitale løsninger.

2) At projektet har sigte på et ”energisystem” perspektiv fx med fokus på kobling mellem produktion og forbrug i forskellige sektorer. Projekter alene med henblik på optimering af tekniske komponenter vil ikke kunne komme i betragtning til støtte.

3) At projektets valg af løsning, teknologi eller forretningsmodel mv. er tæt på at være markedsmodent.

4) At projektet er nytænkende med hensyn til integration mellem forsyningssektorer.

5) At projektet kan skaleres eller har skaleringspotentiale.

Stk. 2. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet vil prioritere ansøgninger indenfor nedenstående fire fokusområder:

1) Fremme af fleksibilitet, herunder udvikling og udbredelse af forretningsmodeller for fleksibilitet i energiforbruget.

2) Løsninger til udnyttelse af ressourcer i form af overskud, rest- eller affaldsprodukter mellem forskellige forsyningssektorer.

3) Løsninger der sammentænker forsyningsarter i ét geografisk område.

4) Konsolidering, herunder løsninger, der går på tværs af forsyningssektorer og udnytter, hvis én aktør kan agere samlet på forskellige markeder.

Stk. 3. Yderligere vil det blive tilstræbt, at forskellige teknologier er repræsenteret i de ansøgninger, som meddeles tilsagn.

Stk. 4. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet kan fastsætte vilkår for tilsagn om tilskud, herunder justering og afgrænsningen af tilskudsberettigede aktiviteter, tidsplaner for udførelse af aktiviteter, frist for hvornår projektet skal være afsluttet samt offentliggørelse af eventuelle projektresultater.

§ 8. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet kan indhente oplysninger fra og høre relevante myndigheder, fonde og foreninger mv., før Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet træffer afgørelse om tilskud til projekter.

Kapitel 6

Udbetaling af tilskud

§ 9. Ansøgning om udbetaling af tilskud skal indsendes af tilsagnsmodtageren til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet på ansøgningsskema, som kan rekvireres hos Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Stk. 2. Ansøgning om udbetaling af tilskud skal indsendes til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet senest 31. januar 2021, dog senest 30 dage efter projektets afslutning. For flerårige projekter kan der én gang om året ansøges om udbetaling af tilskud til gennemførte aktiviteter som beskrevet i projektets milepælsplan.

Stk. 3. Udbetaling er betinget af, at aktiviteterne er udført som fastlagt i tilsagnet om tilskud.

Stk. 4. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet kan forlænge fristen for ansøgning om udbetaling, jf. stk. 2. Forlængelsen kan dog kun ske, hvis projektet er påbegyndt.

Stk. 5. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet kan efter begrundet skriftlig ansøgning tillade, at tilskud vedrørende omkostninger til udførte aktiviteter udbetales helt eller delvist, selv om ansøger ikke har gennemført projektet, som det var forudsat i tilsagnet. Ved vurdering af anmodningen lægges vægt på, at projektet i det væsentlige er indeholdt i den oprindelige projektansøgning, at væsentlige dele af projektet er gennemført, eller at en fuldstændig gennemførelse ville være forbundet med betydelige vanskeligheder.

§ 10. Enhver, der søger om udbetaling af tilskud efter denne bekendtgørelse, er forpligtet til efter anmodning fra

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet at afgive enhver oplysning, der har betydning for udbetaling af tilskud.

§ 11. Efter projektets afslutning skal tilskudsmodtager i overensstemmelse med Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets anvisninger give oplysninger om projektets resultater, effekten af projektet samt oplysninger, der giver grundlag for en vurdering af, om forudsætningen for modtagelsen af tilskuddet er opfyldt.

§ 12. Ansøgning om udbetaling af tilskud skal indeholde et projektregnskab med oplysninger om størrelsen af de afholdte og betalte tilskudsberettigede omkostninger. Regnskabet skal være underskrevet af tilsagnsmodtageren og skal være vedlagt en liste over regnskabsbilagene.

Stk. 2. Udgør ansøgning om udbetaling af tilskud et beløb under 800.000 kr., skal regnskabet vedlægges kopi af regnskabsbilagene vedrørende de tilskudsberettigede omkostninger og en ansøgererklæring udformet efter Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet anvisninger.

Stk. 3. Udgør ansøgning om udbetaling af tilskud et beløb på 800.000 kr. eller mere, skal regnskabet vedlægges en ansøgererklæring udformet efter Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet anvisning samt revideres i overensstemmelse med revisorinstruks udarbejdet af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Stk. 4. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet kan bestemme, at en statsautoriseret eller registreret revisor skal afgive erklæring om oplysningerne i ansøgning og projektregnskab, eller at en statsautoriseret eller registreret revisor skal afgive en revisorerklæring på projektregnskabet efter Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets anvisning.

§ 13. Regnskabsbilag, der anvendes som dokumentation for afholdte og betalte tilskudsberettigede omkostninger eller lægges til grund for regnskaber herover, skal af tilsagnsmodtageren være påført oplysninger om følgende:

1) Den udførende parts navn og CVR-nummer.

2) Hvilken aktivitet, der er udført i forhold til det tilskudsberettigede projekt.

3) Start og slutdato for den tilskudsberettigede aktivitet.

4) Fakturadato.

5) Det tilskudsberettigede beløb.

Stk. 2. Dækker et regnskabsbilag både over tilskudsberettigede og ikke-tilskudsberettigede aktiviteter, skal det fremgå,

hvilke dele af regningen der vedrører henholdsvis de tilskudsberettigede og de ikke-tilskudsberettigede aktiviteter.

Stk. 3. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet skal på forlangende have originale bilag forevist, og disse skal opbevares i tre regnskabsår efter, at tilskuddet er blevet tildelt.

§ 14. Tilskuddet udbetales til tilskudsmodtagers Nem-Konto.

Kapitel 7

Overdragelse

§ 15. Tilskudsmodtager kan ikke uden Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og pligter vedrørende et tilskud til et projekt til tredjepart. Anmodning om skriftligt samtykke skal være underskrevet af såvel overdrager og erhverver af projektet.

Kapitel 8

Tilsyn og kontrol

§ 16. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet fører tilsyn og kontrol med, at tilskudsmodtageren overholder vilkårene for tilsagnet.

Stk. 2. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet kan foretage regnskabsmæssig stikprøvekontrol af ansøgninger om udbetalinger og afsluttede sager om tilskud.

Stk. 3. Enhver, der modtager tilsagn efter denne bekendtgørelse, er forpligtet til efter anmodning af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet at afgive enhver oplysning, der har betydning for Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets tilsyn med, at de fastsatte vilkår overholdes.

§ 17. Tilskudsmodtager skal underrette Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud, og for Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets kontrol med, at de fastsatte vilkår overholdes, herunder underrette Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet om tilskud modtaget efter anden lovgivning og give Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet adgang til kontrol af projektet.

Kapitel 9

Bortfald og tilbagebetaling af tilskud

§ 18. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet kan træffe afgørelse om bortfald og tilbagebetaling af tilskud, hvis

1) ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) betingelserne for tilsagn om tilskud eller udbetaling af tilskud ikke er opfyldte,

3) projektet ikke er gennemført som forudsat i tilsagnet om tilskud,

4) den fastsatte frist for projektets gennemførelse i tilsagnet og indsendelse af udbetalingsansøgning overskrides, jf. dog § 9, stk. 4,

5) tilskudsmodtager ikke opfylder de for tilskuddet fastsatte vilkår, jf. § 7, stk. 4, eller

6) tilskudsmodtager ikke opbevarer informationer om modtagelse af støtte fra denne tilskudsordning i tre regnskabsår efter, at tilskuddet et blevet tildelt, jf. § 13, stk. 3.

Stk. 2. Hvis tilskuddet er udbetalt, kan det kræves helt eller delvist tilbagebetalt i henhold til de i stk. 1 opregnede tilfælde.

Stk. 3. Tilbagebetaling af tilskud skal ske senest 14 dage efter påkrav. Tilbagebetales det skyldige beløb ikke rettidigt, tillægges renter efter forfaldsdagen svarende til den rente, der er fastsat i rentelovens § 5. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

Kapitel 10

Klageadgang

§ 19. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets afgørelse efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 11

Ikrafttrædelse

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, den 2. juni 2017

Lars Christian Lilleholt

/ Anders Hoffmann