Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32000L0015
 
32008L0071
 
32014L0064
 
Links til øvrige EU dokumenter
31998R0494
 
31999R0509
 
32000D0678
 
32000R1760
 
32004R0021
 
32004R0911
 
32005R0644
 
32006D0028
 
32006R1505
 
32007R1560
 
32008R0933
 
32009R0759
 
32010R0506
 
32010R1053
 
32014R0653
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Definitioner
Kapitel 2 Mærkning af kvæg
Kapitel 3 Registrering i CHR af kvæg og hændelser vedrørende kvæg
Kapitel 4 Besætningsregister for kvæg
Kapitel 5 Krav om kvægpas ved flytning af kvæg
Kapitel 6 Kontrol af kvæg før slagtning
Kapitel 7 Mærkning af svin
Kapitel 8 Registrering i CHR af flytninger af svin
Kapitel 9 Besætningsregister for svin
Kapitel 10 Mærkning af får og geder
Kapitel 11 Registrering i CHR af flytninger af får og geder
Kapitel 12 Besætningsregister for får og geder
Kapitel 13 Krav om sundhedsdokument ved flytning af får og geder
Kapitel 14 Kontrol af får og geder før slagtning
Kapitel 15 Destruktion af øremærker, elektroniske øremærker, chip og vomboli
Kapitel 16 Ansvar, administrative bestemmelser og betaling
Kapitel 17 Straf og ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder1)

I medfør § 4, stk. 1, § 4 a, stk. 2, § 5, § 6, stk. 1, § 37, § 58, stk. 1, § 66, stk. 3, § 66 a, stk. 1 og 2, § 67 og § 70, stk. 3 og 5, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 11. januar 2017, og § 37, stk. 2 og 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 46 af 11. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1 og 3, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) CHR: Miljø- og Fødevareministeriets Centrale Husdyrbrugsregister.

2) Husdyrbrug: Enhver lokaliltet, ejendom, konstruktion, eller i tilfælde af frilandsproduktion ethvert område, hvor der holdes dyr eller opbevares avlsmateriale midlertidigt eller permanent, undtagen:

a) husstande, hvor der udelukkende holdes selskabsdyr, eller

b) dyrlægepraksis eller -klinik.

3) CHR-nummer: Et unikt nummer, der i CHR anvendes til identifikation af et husdyrbrug.

4) Besætning: En samling af dyr af samme dyreart, som anvendes til et bestemt formål, som er knyttet til et husdyrbrug, og som har en ejer i form af en juridisk eller fysisk person. Definitionen omfatter også samlinger af dyr på steder, hvor der midlertidigt samles levende eller døde dyr, herunder samlesteder, slagterier, forarbejdningsanlæg, køle- og fryseanlæg, afhentningspladser, fælles græsgange, græsningsarealer, dyrskuer, individprøvestationer, dyrehospitaler samt virksomheder omfattet af artikel 18 i Forordning om animalske biprodukter. For kvæg, svin, får og geder kan en besætning udgøres af 1 dyr.

5) Besætningsnummer: Et unikt nummer indenfor hver dyreart, der i CHR anvendes til identifikation af en besætning.

6) Oprindelsesbesætning: Den besætning, hvori et dyr er født eller flyttet til fra udlandet.

7) Samlested: Ethvert sted, hvor avls- brugs- eller slagtedyr fra forskellige besætninger samles med henblik på at udgøre en eller flere sendinger af husdyr bestemt til handel.

8) Fælles græsgang: Et areal til afgræsning, hvor der findes dyr fra besætninger med forskellige ejere.

9) Græsningsareal: Et areal, der benyttes til afgræsning i mere end 30 dage i træk, og hvor der kun findes dyr fra besætninger med samme ejer, og som ikke fysisk grænser op til det eller de CHR-numre, hvor dyrene flyttes til afgræsning fra.

10) Bruger: Enhver fysisk eller juridisk person, som midlertidigt eller permanent har ansvaret for en besætning.

11) Leveringserklæring: En erklæring som afgives til brug for registrering i CHR, og som angår direkte levering af umærkede svin fra en nærmere bestemt besætning til en anden nærmere bestemt besætning, og som er underskrevet eller bekræftet af ejerne af svinebesætningerne på to forskellige CHR-numre.

12) Samdrift: Flytning af kvæg fra en nærmere bestemt besætning til en anden nærmere bestemt besætning uden at flytningen registreres i CHR.

13) Naboaftale: Flytning af kvæg, får eller geder mellem besætninger placeret på to nabohusdyrbrug uden at flytningen registreres i CHR.

14) Hændelse: Fødsel, dødsfald, slagtning, aflivning eller flytning.

15) Slagtesvin: Svin, der vejer over 30 kg og opfedes med henblik på slagtning.

16) Skinketatoveringsnummer: Et nummer til svin, som tildeles af slagteriet til slagtesvineproducenten, og som består af et leverandørnummer plus et foranstillet nummer, der identificerer slagteriet.

17) CKR-nummer: Et unikt nummer, der skal anvendes til identifikation af et kreatur, og som kan anvendes til identifikation af et får eller en ged. CKR-nummer består af CHR-nummer plus et løbenummer.

18) Identifikationskode: Oplysninger påtrykt et øremærke, der i udlandet er tildelt et kreatur, et svin, et får eller en ged.

19) Øremærke: Et øremærke, der overholder kravene i bekendtgørelse om tekniske krav og godkendelse m.m. til øremærker, elektroniske øremærker og chip til kvæg, svin, får eller geder.

20) Elektronisk øremærke: Et øremærke, der overholder kravene i bekendtgørelse om tekniske krav og godkendelse m.m. til øremærker, elektroniske øremærker og chip til kvæg, svin, får eller geder, og som indeholder en transponder.

21) Bøjleøremærke: Et øremærke af U-form, der isættes rundt om kanten af øret.

22) Erstatningsøremærke: Et øremærke til erstatning af et tabt eller ødelagt øremærke.

23) Reserveøremærke: Et husgavlsformet øremærke hvorpå ejeren af dyr skal skrive et dyrs individuelle løbenummer.

24) Chip: Elektronisk chip (injicerbar transponder), der overholder kravene i bekendtgørelse om tekniske krav og godkendelse m.m. til øremærker, elektroniske øremærker og chip til kvæg, svin, får eller geder.

25) Transportmiddel: Vejkøretøj, inklusive eventuelle anhængere.

26) Indførsel: Flytning af kvæg, svin, får eller geder fra udlandet til Danmark.

27) Udførsel: Flytning af kvæg, svin, får eller geder til udlandet fra Danmark.

28) Forordning om animalske biprodukter: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002.

Kapitel 2

Mærkning af kvæg

§ 2. Kvæg skal til stadighed være forsynet med ét øremærke og ét elektronisk øremærke til kvæg, ét i hvert øre, jf. dog stk. 2-4 og § 6. Det ene af mærkerne skal være husgavlsformet og have en højde på mindst 45 mm og en bredde på mindst 55 mm. Det elektroniske øremærke skal placeres i dyrets venstre øre.

Stk. 2. Kvæg født før den 1. juni 2010 kan være mærket med to øremærker.

Stk. 3. Kvæg født før den 1. januar 1998 kan være mærket med ét øremærke, medmindre det udføres til EU-medlemslande. Øremærket skal være husgavlsformet og have en højde på mindst 45 mm og en bredde på mindst 55 mm.

Stk. 4. Kvæg i zoologiske haver kan i stedet for øremærkningen, jf. stk. 1, forsynes med én chip, jf. § 13, stk. 3. Brugeren skal dog være i besiddelse af et øremærke, og dette skal følge dyret ved eventuel flytning til anden zoologisk have.

§ 3. Mærkning efter § 2, stk. 1, skal være foretaget senest 20 dage efter fødslen, og inden dyret føres fra oprindelsesbesætningen, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Øremærkning af bisonokser (slægten Bison) skal være foretaget senest ni måneder efter fødslen. Bisonkalve, der fjernes fra deres mødre inden ni måneder efter fødslen, eller som føres fra oprindelsesbesætningen inden ni måneder efter fødslen, skal være mærket, jf. § 2, stk. 1.

Stk. 3. Øremærkning af kvæg i godkendte zoologiske haver skal være foretaget senest ni måneder efter fødslen. Kalve, der føres fra godkendte zoologiske haver inden ni måneder efter fødslen, skal være mærket, jf. § 2, stk. 1 eller 4.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan efter begrundet og skriftlig ansøgning meddele tilladelse til, at øremærkning af kalve, der afgræsser områder godkendt til naturpleje, kan udskydes i op til seks måneder efter fødslen.

§ 4. Isatte øremærker og elektroniske øremærker må ikke fjernes eller ændres uden Fødevarestyrelsens tilladelse. Dog må et øremærke i venstre øre fjernes, hvis det samtidig erstattes af et elektronisk øremærke til kvæg med samme CKR-nummer.

Stk. 2. Tabes eller ødelægges et øremærke eller et elektronisk øremærke, skal der snarest isættes et nyt med samme nummer og farve.

Stk. 3. Øremærker og elektroniske øremærker til kvæg må kun anvendes til mærkning af kvæg på det husdyrbrug, hvortil øremærkerne eller de elektroniske øremærker er udleveret. Øremærker og elektroniske øremærker kan dog anvendes til mærkning af kvæg i andre besætninger med samme ejer.

Stk. 4. Chip til kvæg må kun anvendes til mærkning af kvæg på det husdyrbrug, hvortil chippen er udleveret.

Stk. 5. Øremærker, der anvendes frivilligt og ikke til opfyldelse af kravene i denne bekendtgørelse, må ikke være gule, røde eller hvide. Dette gælder dog ikke for mærker isat kvæg i medlemslande af EU, hvor dyrene efterfølgende er indført til Danmark.

§ 5. Indført kvæg skal til stadighed være mærket med røde øremærker, jf. dog stk. 2 og 3. Mærkning skal foretages i samarbejde med Fødevarestyrelsen og senest fem arbejdsdage efter indførslen.

Stk. 2. Kvæg, der indføres direkte til et slagteri eller et samlested for slagtedyr, skal ikke mærkes efter stk. 1, men efter de regler, der er gældende i det land, hvorfra dyrene kommer.

Stk. 3. For kvæg, der indføres direkte til zoologiske haver, kan mærkning, jf. stk. 1, ske med gule øremærker, eller øremærkerne, jf. § 2, stk. 4, 2. pkt., kan være gule.

§ 6. Kvæg under syv dage, der dør eller aflives, og derefter føres direkte til et forarbejdningsanlæg, en zoologisk have, et køle- eller fryseanlæg, en afhentningsplads eller en virksomhed omfattet af artikel 18 i Forordning om animalske biprodukter, skal ikke mærkes.

Kapitel 3

Registrering i CHR af kvæg og hændelser vedrørende kvæg

§ 7. Ejeren eller brugeren af en kvægbesætning skal sikre, at tilstedeværende kvæg samt hændelser vedrørende kvæg til stadighed er registreret i CHR.

Stk. 2. Følgende oplysninger skal registreres, efter at fødsel har fundet sted:

1) Besætningsnummer for den besætning, hvori dyret er født, jf. dog § 9.

2) Kalvens CKR-nummer, når denne er levende.

3) Fødselsdato, køn og tilstand (levende eller dødfødt).

4) Moders CKR-nummer. I tilfælde af embryotransplantation registreres både donor- og recipientmoder.

Stk. 3. Følgende oplysninger skal registreres, efter at dødsfald eller slagtning har fundet sted:

1) Besætningsnummer for den besætning, hvor dødsfald eller slagtning har fundet sted, jf. dog § 9.

2) CKR-nummer.

3) Dato for dødsfald eller slagtning.

Stk. 4. Følgende oplysninger skal registreres, efter at flytning har fundet sted, jf. dog stk. 5 og §§ 10-11:

1) CKR-nummer.

2) Dato for flytning.

3) Afhænderen af et dyr skal registrere eget besætningsnummer samt besætningsnummer for den besætning, hvortil dyret er flyttet. Hvis dyret er udført direkte til udlandet, registreres modtagerlandet i stedet for besætningsnummeret for modtagerbesætningen.

4) Modtageren af et dyr skal registrere eget besætningsnummer samt besætningsnummer for den besætning, hvorfra dyret er flyttet. Hvis dyret er indført til Danmark, registreres afsenderlandet i stedet for besætningsnummeret for afsenderbesætningen.

Stk. 5. Følgende oplysninger skal registreres, efter at indførsel til Danmark har fundet sted:

1) Besætningsnummer for den besætning, hvortil indførsel har fundet sted.

2) CKR-nummer.

3) Identifikationskode.

4) Fødselsdato, køn og race.

5) Moders identifikationskode.

§ 8. Registrering efter § 7 skal ske senest syv dage efter hændelsen.

§ 9. Ved registrering af fødsel, dødsfald eller slagtning i besætninger, der indgår i samdrift, jf. § 10, stk. 2, eller naboaftale, jf. § 10, stk. 3, skal anføres besætningsnummer for den besætning, hvori dyret er registreret.

§ 10. Der skal ikke ske registrering efter § 7, stk. 4, når:

1) kalve under syv dage dør eller aflives og derefter føres direkte til et forarbejdningsanlæg, en zoologisk have, et køle- eller fryseanlæg, en afhentningsplads eller en virksomhed omfattet af artikel 18 i Forordning om animalske biprodukter,

2) kvæg flyttes til og fra græsningsarealer, eller

3) kvæg flyttes til og fra arealer med græs, hvor dyrene går op til 30 dage, og hvor der kun findes dyr fra besætninger med samme ejer.

Stk. 2. Der kan meddeles dispensation fra kravet om registrering efter § 7, stk. 4, ved flytning af kvæg mellem besætninger, der indgår i samme samdrift. Anmodning om dispensation sendes til Fødevarestyrelsen og meddeles på følgende betingelser:

1) Besætninger kan kun indgå i samdrift, hvis afstanden mellem dem er højst 4 km målt i fugleflugtslinje fra den ene besætnings staldkoordinater til den anden besætnings staldkoordinater i CHR.

2) Hvis samdriften omfatter mere end to besætninger, må afstanden mellem de to besætninger, der ligger længst fra hinanden, højst være 4 km.

3) Besætninger kan kun indgå i samdrift, hvis de har samme ejer, og der må på de involverede husdyrbrug ikke findes besætninger med klovdyr med anden ejer.

4) Et husdyrbrug kan kun indgå i én samdrift.

Stk. 3. Der kan meddeles dispensation fra kravet om registrering efter § 7, stk. 4, ved flytning af kvæg mellem besætninger, der indgår i samme naboaftale. Anmodning om dispensation sendes til Fødevarestyrelsen og meddeles på følgende betingelser:

1) Besætninger kan kun indgå i naboaftale, hvis de befinder sig på to nabohusdyrbrug, hvor dyrene er sammenblandet på udendørs arealer i græsningssæsonen, og hvor dyrene bevæger sig frit mellem de to husdyrbrug.

2) Besætninger kan kun indgå i naboaftale, hvis de har samme ejer, og der skal på de involverede husdyrbrug findes mindst én besætning med klovdyr med anden ejer.

3) Et husdyrbrug kan kun indgå i én naboaftale, og kan ikke samtidig indgå i en samdrift. Dog kan et husdyrbrug indgå i mere end én naboaftale, når naboaftalerne omfatter de samme husdyrbrug.

Stk. 4. Flyttes kvæg mellem besætninger i Danmark med samme ejer, men som ikke er omfattet af samdrift, kan registrering foretages efter § 7, stk. 4, nr. 3 eller 4.

§ 11. Registreringspligten efter § 7, stk. 4, påhviler alene den, der afsender dyrene ved:

1) flytning af dyr til køle- eller fryseanlæg eller afhentningspladser, eller

2) flytning af dyr til fælles græsgange, dyrskuer, dyrehospitaler eller individprøvestationer, hvor dyret ikke skifter ejer i forbindelse med flytningen.

Stk. 2. Registreringspligten efter § 7, stk. 4, påhviler alene den, der modtager dyrene ved:

1) flytning af dyr fra køle- eller fryseanlæg eller afhentningspladser, eller

2) flytning af dyr fra fælles græsgange, dyrskuer, dyrehospitaler eller individprøvestationer, hvor dyret ikke skifter ejer i forbindelse med flytningen.

§ 12. Registrering af hændelser vedrørende kvæg efter § 7 skal ske elektronisk via internettet på adressen webdyr.dk, ved brug af it-programmet Dyreregistrering, eller ved brug af etablerede opdateringsservices hos Landbrug & Fødevarer F.m.b. A, SEGES, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N (SEGES), jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Personer og virksomheder, der hos kommunen er blevet fritaget for kravet om at modtage digital post, er undtaget fra kravet om, at registrering skal ske elektronisk.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan i særlige tilfælde og efter skriftlig og begrundet ansøgning fravige kravet om, at registrering skal ske elektronisk.

Kapitel 4

Besætningsregister for kvæg

§ 13. Ejeren eller brugeren af en kvægbesætning skal til stadighed føre optegnelser, der indeholder ajourførte oplysninger, jf. dog § 15.

Stk. 2. Følgende oplysninger skal registreres for hvert enkelt kreatur:

1) CKR-nummer.

2) Fødselsdato, køn og race.

3) Moders CKR-nummer eller, for indførte dyr, moders identifikationskode.

4) Dato for dødsfald eller slagtning.

5) Dato for tilflytning og besætningsnummer for den besætning, hvorfra flytningen er foretaget. Hvis dyret er indført til Danmark, registreres afsenderlandet i stedet for besætningsnummeret.

6) Dato for fraflytning og besætningsnummer for den besætning, hvortil flytningen er foretaget. Hvis dyret er udført til udlandet, registreres modtagerlandet i stedet for besætningsnummeret.

Stk. 3. Zoologiske haver, der har mærket kvæget med en chip, jf. § 2, stk. 4, skal tillige registrere oplysning om placering af chip.

§ 14. Ajourføring efter § 13 skal finde sted senest 3 dage efter hændelsen.

§ 15. Der skal ikke registreres oplysninger efter § 13, stk. 2, nr. 5-6, når:

1) kvæg flyttes mellem besætninger, der indgår i samme samdrift, jf. § 10, stk. 2,

2) kvæg flyttes mellem besætninger, der indgår i samme naboaftale, jf. § 10, stk. 3,

3) kvæg flyttes til og fra græsningsarealer, eller

4) kvæg flyttes til og fra arealer med græs, hvor dyrene går op til 30 dage, og hvor der kun findes dyr fra besætninger med samme ejer.

§ 16. Optegnelserne efter § 13 kan bestå af CHR Besætningslisten og løbende optegnelser i Fødevarestyrelsens staldregistreringsskema eller foretages elektronisk.

Stk. 2. Optegnelserne efter § 13 skal for hvert enkelt kreatur opbevares i mindst tre år, efter kreaturet er flyttet fra besætningen, og skal på anmodning forevises Fødevarestyrelsen eller Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Kapitel 5

Krav om kvægpas ved flytning af kvæg

§ 17. Kvæg, der udføres eller slagtes, skal være ledsaget af et kvægpas, der angiver dyrets identitet og sundhedsforhold for afsenderbesætningen, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Den, der indfører kvæg fra et andet EU-medlemsland, skal inden fem dage efter indførslen aflevere det ledsagende kvægpas til Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. Kvæg, der leveres til slagterier i Danmark, der i forbindelse med identifikation af slagtedyret og leverandørbesætningen, jf. § 19, anvender online adgang til CHR, er ikke omfattet af kravet i stk. 1.

§ 18. Kvægpasset skal udfærdiges på Fødevarestyrelsens formular, der udskrives direkte via internettet fra adressen chr.fvst.dk eller rekvireres hos SEGES.

Stk. 2. Kvægpasset må kun anvendes i op til 14 dage efter udskrift, såfremt dyret, efter passet er udskrevet, ikke underlægges offentligt tilsyn eller på anden måde blokeres for omsætning.

Stk. 3. Kvægpasset må kun anvendes til én enkelt flytning og er kun gyldigt med ejers eller brugers underskrift og dato. Dog kan kvæg, der udføres via samlested, benytte samme kvægpas ved flytning til og fra samlestedet, såfremt passet stemples med samlestedets oplysninger.

Kapitel 6

Kontrol af kvæg før slagtning

§ 19. Inden kvæg slagtes, dog tidligst en arbejdsdag forud for slagtningen, skal slagteriet sikre, at:

1) dyrets CKR-nummer kan genfindes i CHR, og at dyret ifølge CHR ikke tidligere er afgået til slagtning eller destruktion,

2) dyrets fysiske fremtoning stemmer overens med oplysningerne i CHR om alder, køn og race,

3) dyret ikke er pålagt nogen omsætningsrestriktioner,

4) den i CHR registrerede leverandørbesætning ikke er under offentligt tilsyn eller på anden måde blokeret for omsætning, der betyder, at dyr fra besætningen ikke må slagtes, og

5) en eventuel leverandørbesætning, som på grund af registreringsfristen, jf. § 8, endnu ikke er registreret i CHR, ikke er under offentligt tilsyn eller på anden måde blokeret for omsætning, der betyder, at dyr fra besætningen ikke må slagtes.

Stk. 2. Inden dyret slagtes, skal slagteriet sikre sig dokumentation for, at der er foretaget behørig undersøgelse efter stk. 1. Dokumentationen skal opbevares i mindst tre år, og skal på anmodning forevises Fødevarestyrelsen.

§ 20. Er resultatet af undersøgelsen efter § 19, stk. 1, nr. 1-2, negativt, skal dyret afvises fra slagtning.

Stk. 2. Er resultatet af undersøgelsen efter § 19, stk. 1, nr. 3-5, negativt, skal dyret afvises fra slagtning, med mindre der foreligger en gyldig passérseddel.

Stk. 3. Ved afvisning af dyr efter stk. 1 og 2 skal slagteriet kontakte Fødevarestyrelsen.

§ 21. Dyr, som ikke kan identificeres efter § 19, skal destrueres som kategori 1-materiale efter bestemmelserne i Forordning om animalske biprodukter.

Stk. 2. Mærkning af dyr, jf. stk. 1, sker ved Fødevarestyrelsens foranstaltning. Slagteriet skal sikre sig, at ingen dyr sendes fra slagteriet til forarbejdningsanlæg uden at være forsynet med øremærke.

Kapitel 7

Mærkning af svin

§ 22. Svin skal til stadighed være forsynet med et øremærke til svin, jf. dog stk. 2, stk. 4 og § 26.

Stk. 2. Slagtesvin, der flyttes direkte, eller via et samlested, til et slagteri i Danmark fra oprindelsesbesætningen eller fra en besætning omfattet af en leveringserklæring, jf. dog stk. 3, kan i stedet for øremærkning forsynes med et skinketatoveringsnummer, eller med leverandørnummer.

Stk. 3. De i stk. 2 anførte undtagelser for mærkning gælder også for slagtesvin på vej til slagtning, der midlertidig opstaldes i en besætning, hvor et slagteri er ejer eller bruger af denne besætning.

Stk. 4. Svin i zoologiske haver, cirkus eller kælegrisebesætninger kan i stedet for øremærkning forsynes med én chip, jf. dog stk. 5 og § 44, stk. 6.

Stk. 5. Svin, som er mærket efter stk. 4, og som udføres til EU-medlemslande, skal være mærket efter stk. 1 inden udførslen.

§ 23. Mærkning eller tatovering efter § 22 skal være foretaget, inden dyret føres fra oprindelsesbesætningen.

§ 24. Isatte øremærker må ikke fjernes eller ændres uden Fødevarestyrelsens tilladelse. Dog må et øremærke fjernes, hvis det samtidig erstattes af en chip, jf. § 22, stk. 4.

Stk. 2. Tabes eller ødelægges et øremærke, skal der snarest isættes et nyt med samme nummer, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Et tabt eller ødelagt øremærke kan erstattes med et øremærke med CHR-nummeret for den besætning, hvori dyret befinder sig, jf. dog stk. 4 og § 44, stk. 2, nr. 4.

Stk. 4. For indførte svin skal erstatningsøremærket altid være præget med identifikationskoden, som fremgår af det tabte eller ødelagte øremærke.

Stk. 5. Øremærker til svin må kun anvendes til mærkning af svin på det husdyrbrug, hvortil øremærkerne er udleveret.

Stk. 6. Skinketatoveringsnumre til slagtesvin må kun anvendes til mærkning af svin på det husdyrbrug, hvortil skinketatoveringsnummeret er udleveret.

Stk. 7. Øremærker, der anvendes frivilligt og ikke til opfyldelse af kravene i denne bekendtgørelse, må ikke være gule, røde eller hvide.

§ 25. Indførte svin skal til stadighed være mærket med røde øremærker, jf. dog stk. 2 og 3. Mærkning skal foretages i samarbejde med Fødevarestyrelsen og senest fem arbejdsdage efter indførslen.

Stk. 2. Svin, der indføres direkte til et slagteri eller et samlested for slagtedyr, skal ikke mærkes efter stk. 1, men efter de regler, der er gældende i det land, hvorfra dyrene kommer til Danmark.

Stk. 3. Svin, der indføres direkte til zoologiske haver, kan mærkes med gule øremærker eller chip, jf. § 22, stk. 4.

§ 26. Svin, der flyttes mellem besætninger på samme husdyrbrug, skal ikke mærkes.

Stk. 2. Svin, der flyttes mellem besætninger, der er omfattet af en leveringserklæring, behøver ikke at blive mærket, når leveringserklæringen er registreret i CHR. Et husdyrbrug kan højst indgå i et antal leveringserklæringer som modtager af svin, der betyder, at husdyrbruget modtager umærkede svin fra oprindelsesbesætninger beliggende på højst 3 forskellige husdyrbrug.

Stk. 3. Registrering af leveringserklæring, jf. stk. 2, skal ske elektronisk via internettet på adressen svineflyt.fvst.dk.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan i særlige tilfælde og efter skriftlig, begrundet ansøgning fravige kravet om, at registrering skal ske elektronisk.

Stk. 5. Slagtesvin, der flyttes direkte til et slagteri i Danmark efter bestemmelserne om gruppevis levering af slagtesvin, jf. §§ 28-35, behøver ikke at blive mærket.

Stk. 6. Svin, der dør eller aflives, og derefter føres direkte til et forarbejdningsanlæg, en zoologisk have eller en virksomhed omfattet af artikel 18 i Forordning om animalske biprodukter, skal ikke mærkes.

Stk. 7. Svin, der dør eller aflives, og derefter føres direkte til et køle- eller fryseanlæg eller en afhentningsplads, der alene modtager dyr fra besætninger med samme ejer, skal ikke mærkes.

Skinketatoveringsnumre

§ 27. Slagteriet skal for hver af de slagtesvineproducenter, som har modtaget skinketatoveringsnumre fra slagteriet, registrere og opbevare følgende oplysninger:

1) Slagtesvineproducentens CHR-nummer, navn og adresse.

2) Det eller de udleverede skinketatoveringsnumre.

Stk. 2. Registrering skal være foretaget, inden slagtesvineproducenten første gang leverer svin til slagteriet.

Stk. 3. Slagteriselskaber, der ejer flere slagterier, kan foretage den i stk. 1 nævnte udlevering og registrering af skinketatoveringsnumre centralt. De registrerede oplysninger skal være tilgængelige på det enkelte slagteri, så længe det udleverede skinketatoveringsnummer anvendes.

Stk. 4. Den, der udleverer skinketatoveringsnumre, skal i forbindelse med udleveringen foretage registrering heraf i CHR.

Gruppevis levering af slagtesvin

§ 28. Gruppevis levering af slagtesvin kan alene omfatte slagtesvin, der er født i Danmark, og som flyttes direkte til et slagteri i Danmark fra oprindelsesbesætningen eller fra en besætning omfattet af en leveringserklæring.

§ 29. Besætninger, der benytter sig af gruppevis levering af slagtesvin, og besætninger, hvorfra der flyttes svin, der på et tidspunkt ender i besætninger, der benytter sig af gruppevis levering af slagtesvin, må kun indeholde svin, der er født i samme oprindelsesbesætning, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Besætninger, der benytter sig af gruppevis levering af slagtesvin, jf. stk. 1, kan tilføres avlsdyr. Avlsdyrene skal være øremærkede, hvis de flyttes fra besætninger, der indeholder svin af anden oprindelse end de svin, der indgår i gruppevis levering. Ejere af besætninger, skal på anmodning fra Fødevarestyrelsen eller Landbrugs- og Fiskeristyrelsen fremlægge dokumentation for avlsdyrenes identitet.

§ 30. Ved enhver transport af svin, der indgår i eller på et senere tidspunkt skal indgå i gruppevis levering af slagtesvin, må der på transportmidlet kun være svin, der er født i samme oprindelsesbesætning, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Ved gruppevis levering af slagtesvin må der på transportmidlet kun være slagtesvin fra én besætning, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder ikke ved transport af avlsdyr til slagteri, når avlsdyrene kommer fra samme besætning som de slagtesvin, der indgår i gruppevis levering.

Stk. 4. Gruppevis levering af slagtesvin kan ved samme transport omfatte flytninger af slagtesvin fra flere besætninger med samme ejer, når svinene er født i samme oprindelsesbesætning. Disse besætninger kan være registreret på hvert sit CHR-nummer.

§ 31. En besætningsejer, der ønsker at foretage gruppevis levering af slagtesvin, skal forudgående godkendes af Fødevarestyrelsen som gruppevis leverandør for en nærmere bestemt besætning. Anmodning om godkendelse sendes til Fødevarestyrelsen. Gruppevis levering af slagtesvin må først påbegyndes fra den dato, der er anført i Fødevarestyrelsens godkendelse.

Stk. 2. Besætningsejeren skal sende kopi af Fødevarestyrelsens bekræftelse for godkendelse, jf. stk. 1, til slagteriet. Dette skal ske, inden der første gang sker gruppevis levering af slagtesvin.

Stk. 3. I en besætning, hvor svinene skal indgå i gruppevis levering af slagtesvin, skal besætningsejeren med sin underleverandør udforme en leveringserklæring med særligt krav om, at de handlede svin flyttes under overholdelse af bestemmelserne i §§ 28-30. Anmodning om registrering af en leveringserklæring sendes til Fødevarestyrelsen. Gruppevis levering af slagtesvin må først påbegyndes fra den dato, der er anført i Fødevarestyrelsens bekræftelse på registreringen.

Stk. 4. Underleverandøren, jf. stk. 3, skal med sin underleverandør udforme en leveringserklæring med særligt krav om, at de handlede svin flyttes under overholdelse af bestemmelserne i §§ 28-30. Anmodning om registrering af en leveringserklæring sendes til Fødevarestyrelsen.

Stk. 5. Slagterier, der ønsker at modtage gruppevis levering af slagtesvin, skal forudgående lade sig registrere i CHR som modtagere af gruppevise leverancer.

§ 32. Besætningsejeren udfylder ved gruppevis levering af slagtesvin en følgeseddel til transportøren med oplysning om følgende:

1) Antal dyr pr. besætning, der skal transporteres.

2) Besætningsnummer for den eller de besætninger, hvorfra dyrene flyttes.

3) Dato for afgang.

4) Besætningsnummer eller adresse for det planlagte bestemmelsessted (svineslagteri).

5) At transporten sker som gruppevis levering af slagtesvin.

Stk. 2. Følgesedlen, jf. stk. 1, skal følge svinene under transporten og udleveres til slagteriet efter transporten, og inden der sker aflæsning af dyrene.

§ 33. Transportøren udfylder på følgesedlen, jf. § 32, oplysning om transportvirksomhedens navn og autorisationsnummer.

Stk. 2. Transportøren bekræfter ved sin underskrift på følgesedlen, jf. § 32, oplysningerne inden afgang fra besætningen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem oplysningerne på følgesedlen og transportørens observationer berigtiges forholdene på følgesedlen inden transportørens underskrift.

Stk. 3. Ved samtidig transport af slagtesvin fra flere besætninger, jf. § 30, stk. 4, skal dyrene være adskilt i hver sin gruppe i transportmidlet, således at det ved ankomst til slagteriet er entydigt, hvilket besætningsnummer det enkelte svin stammer fra. Transportøren skal registrere på følgesedlen på hvilket dæk i transportmidlet, svinene fra de enkelte besætninger anbringes.

Stk. 4. Transportøren skal dokumentere, at transporten efter afgang fra den angivne besætning er sket uden ophold. Ved gruppevis levering af slagtesvin fra flere besætninger, jf. § 30, stk. 4, skal transportøren via kørselsdata dokumentere, at transporten efter afgang fra den første besætning alene har gjort ophold ved de øvrige angivne besætninger før ankomst til slagteriet.

Stk. 5. Kørselsdata, der dokumenterer, at bestemmelserne i stk. 4 er overholdt, skal udleveres til slagteriet efter hver transport, og inden der sker aflæsning af dyrene. Transportøren skal tillige i mindst 2 år opbevare kopi af kørselsdata, der på anmodning forvises Fødevarestyrelsen.

§ 34. En besætningsejer, der selv transporterer svin, der er en gruppevis levering af slagtesvin, må ikke medtage svin fra besætninger med andre ejere.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 33, stk. 2-5, finder også anvendelse på besætningsejere, der benytter sig af gruppevis levering af slagtesvin, og som transporterer egne svin til slagteriet.

§ 35. Inden første gruppevis levering af slagtesvin fra en besætning, skal slagteriet sikre sig, at besætningen er registreret i CHR til gruppevis levering af slagtesvin. Ved manglende registrering i CHR skal slagteriet afvise svinene som en gruppevis leverance.

Stk. 2. Inden der sker aflæsning af slagtesvin fra et transportmiddel med gruppevis levering af slagtesvin, kontrollerer slagteriet, at kørselsdata kan dokumentere, at bestemmelserne i § 33, stk. 4, eller § 34, stk. 2, er overholdt, og at følgesedlens oplysninger, jf. § 32, stk. 1, og § 33, stk. 1, stemmer overens med de faktiske forhold, og bekræfter ovenstående ved slagteriets underskrift. Hvis der ved svinenes ankomst til slagteriet kan være tvivl om svinenes tilhørsforhold til en besætning, skal slagteriet afvise dyrene.

Stk. 3. Findes der svin fra mere end én besætning på transportmidlet, skal disse på slagtegangen registreres med et nummer til identifikation af hver besætning, jf. § 30, stk. 4. Slagteriet skal forud for modtagelse af dyrene kontrollere, at besætningerne tilhører samme ejer. Ved forskellige ejere skal slagteriet afvise svinene som en gruppevis leverance.

Stk. 4. Ved aflæsning af svin på slagteriet skal indretning af modtagelsen i stalden sikre total adskillelse mellem den pågældende gruppe og andre svin.

Stk. 5. Efter modtagelsen skal det enkelte slagtesvins sporbarhed og identifikation til gruppen opretholdes gennem hele opstaldningen og slagteprocessen indtil opskæring.

Stk. 6. Svin, der udtages fra den pågældende gruppe under opstaldning og slagteproces, herunder i sygefold, skal tatoveres med et entydigt nummer, som skal sikre samhørighed med den gruppe, de er udtaget fra.

Stk. 7. Svin, der flyttes som gruppevis levering af slagtesvin, og som omdirigeres til andet slagteri, der ikke er registreret som modtager af gruppevis levering af slagtesvin i CHR, skal mærkes med et entydigt nummer, som skal sikre samhørighed mellem svinene og afsenderbesætning.

Kapitel 8

Registrering i CHR af flytninger af svin

§ 36. Ejeren eller brugeren af en svinebesætning skal sikre, at modtagelse af svin, herunder svin fra udlandet, til stadighed er registreret i CHR, jf. dog § 37.

Stk. 2. Følgende oplysninger skal registreres i forbindelse med modtagelse af svin:

1) Antallet af modtagne svin.

2) Dato og tidspunkt for modtagelse af dyret eller dyrene. For svin, der flyttes til samlesteder med henblik på udførsel, skal dog registreres dato og tidspunkt for afgang af dyret eller dyrene.

3) Besætningsnummer for den besætning, hvortil dyret eller dyrene er flyttet.

4) Besætningsnummer for den besætning, hvorfra dyret eller dyrene er flyttet. Hvis dyret eller dyrene er indført til Danmark, registreres afsenderlandet i stedet for besætningsnummeret for afsenderbesætningen.

5) Indregistreringsnummer og landekode på køretøjer, der er anvendt til flytningen.

6) Referencenummeret på certifikatet, der følger dyret eller dyrene ved indførsel samt referencenummeret på certifikatet, der følger dyret eller dyrene ved udførsel via et samlested.

Stk. 3. Forarbejdningsanlæg skal ved registrering efter stk. 2, nr. 1, angive antallet af modtagne svin i antal søer, slagtesvin og dyr i alt. Svin, der modtages i container, skal ikke indgå i opgørelsen efter 1. pkt. Forarbejdningsanlæg skal tillige angive antal og størrelse af modtagne containere.

§ 37. Registreringspligten ved modtagelse af svin efter § 36 gælder ikke for køle- eller fryseanlæg eller afhentningspladser. Endvidere gælder registreringspligten ved modtagelse af svin efter § 36 ikke for besætninger, der modtager levende dyr fra et samlested, og hvor svinene var flyttet til samlestedet med henblik på udførsel.

§ 38. Ejeren eller brugeren af en svinebesætning skal sikre, at udførsel af svin til stadighed er registreret i CHR.

Stk. 2. Følgende oplysninger skal registreres i forbindelse med udførsel af svin:

1) Antallet af afsendte svin.

2) Dato og tidspunkt for afsendelse af dyret eller dyrene.

3) Besætningsnummer for den besætning, hvorfra dyret eller dyrene er flyttet.

4) Modtagerlandet, hvortil dyret eller dyrene er flyttet.

5) Indregistreringsnummer og landekode på køretøjer, der er anvendt til flytningen.

6) Referencenummeret på certifikatet, der følger dyret eller dyrene ved udførsel fra Danmark.

§ 39. Ejeren eller brugeren af et samlested skal sikre, at afsendelse af levende svin til besætninger i Danmark, og hvor svinene var flyttet til samlestedet med henblik på udførsel, til stadighed er registreret i CHR.

Stk. 2. Følgende oplysninger skal registreres i forbindelse med afsendelse af svin:

1) Antallet af afsendte svin.

2) Dato og tidspunkt for afsendelse af dyret eller dyrene.

3) Besætningsnummer for den besætning, hvorfra dyret eller dyrene er flyttet.

4) Besætningsnummer for den besætning, hvortil dyret eller dyrene er flyttet.

5) Indregistreringsnummer og landekode på køretøjer, der er anvendt til flytningen.

§ 40. Ejeren eller brugeren af en svinebesætning skal sikre, at afsendelse af svin til et køle- eller fryseanlæg eller en afhentningsplads til stadighed er registreret i CHR.

Stk. 2. Følgende oplysninger skal registreres i forbindelse med afsendelse af svin:

1) Antallet af afsendte svin. Antallet af afsendte svin, skal være opgjort i antal søer, slagtesvin og dyr i alt, undtagen grise afsendt i containere samt tillige antal og størrelse af afsendte containere.

2) Dato og tidspunkt for afsendelse af dyret eller dyrene.

3) Besætningsnummer for den besætning, hvortil dyret eller dyrene er flyttet.

4) Besætningsnummer for den besætning, hvorfra dyret eller dyrene er flyttet.

5) Indregistreringsnummer og landekode på køretøjer, der er anvendt til flytningen.

§ 41. Registreringspligten ved afsendelse af svin efter § 40 gælder ikke ved flytning af svin til køle- eller fryseanlæg eller afhentningsplads fra én svinebesætning beliggende på samme husdyrbrug.

§ 42. Registrering efter §§ 36, 38, 39 eller 40 skal finde sted senest syv dage efter flytningen.

§ 43. Registrering af flytning af svin efter §§ 36, jf. dog stk. 3, eller 40 skal ske via indtastning på internetadressen svineflyt.fvst.dk eller ved elektronisk overførsel af datafil via FTP, upload fra internetadressen svineflyt.fvst.dk eller via webservice, jf. dog stk. 5 og 6.

Stk. 2. Registrering af flytning af svin efter §§ 38 eller 39 skal ske via indtastning på internetadressen eksportportalen.fvst.dk som led i anmeldelse af udførsel, jf. bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr.

Stk. 3. Registrering af flytning af svin, jf. § 36, der flyttes til samlesteder med henblik på udførsel, skal ske via indtastning på internetadressen eksportportalen.fvst.dk som led i anmeldelse af udførsel, jf. bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr.

Stk. 4. Når oplysninger indtastet efter stk. 2 eller 3 er valideret og godkendt af Fødevarestyrelsen i forbindelse med godkendelse af udførslen, overføres oplysningerne automatisk til CHR.

Stk. 5. Personer og virksomheder, der hos kommunen er blevet fritaget for kravet om at modtage digital post, er undtaget fra kravet om, at registrering skal ske elektronisk på svineflyt.fvst.dk, jf. stk. 1.

Stk. 6. Fødevarestyrelsen kan i særlige tilfælde og efter skriftlig og begrundet ansøgning fravige kravet om, at registrering skal ske elektronisk på svineflyt.fvst.dk, jf. stk. 1.

Kapitel 9

Besætningsregister for svin

§ 44. Ejeren eller brugeren af en svinebesætning skal til stadighed føre optegnelser, der indeholder ajourførte oplysninger.

Stk. 2. Følgende oplysninger skal registreres:

1) Antal svin i besætningen, jf. dog § 46.

2) Dato for tilflytning, antal modtagne svin og besætningsnummer for den besætning, hvorfra flytningen er foretaget. Hvis dyret eller dyrene er indført til Danmark, registreres afsenderlandet i stedet for besætningsnummeret.

3) Dato for fraflytning, antal afsendte svin og besætningsnummer for den besætning, hvortil flytningen er foretaget. Hvis dyret eller dyrene er udført, registreres modtagerlandet i stedet for besætningsnummeret.

4) Dato for bestilling af eventuelt erstatningsøremærke samt nummeret på erstatningsøremærket og på det tabte eller ødelagte øremærke, hvis disse er forskellige, jf. § 24, stk. 3.

5) Identifikationskode og øvrige oplysninger anført på udenlandsk øremærke for svin indført til Danmark.

Stk. 3. Samlesteder, skal føre optegnelser over anvendte øremærker og erstatningsøremærker til svin. Optegnelserne skal omfatte dato for isætning af øremærker og erstatningsøremærker med angivelse af antal og CHR-nummer.

Stk. 4. Der skal til stadighed på samlesteder være total adskillelse mellem erstatningsøremærker præget med forskellige CHR-numre.

Stk. 5. Antal indkøbte erstatningsøremærker på samlestedet, jf. stk. 3, må højst udgøre 150 stk. fra hvert husdyrbrug.

Stk. 6. Ejere af zoologiske haver, cirkus eller kælegrisebesætninger, der ejer grise mærket med chip, skal tillige registrere oplysning om chipnummer, placering af chip samt oplysning om besætningsnummer for dyrets oprindelsesbesætning. Oplysningerne skal videregives til ny ejer ved eventuel overdragelse.

§ 45. Ajourføring efter § 44 skal finde sted senest 3 dage efter hændelsen.

§ 46. Samlesteder, slagterier, forarbejdningsanlæg, køle- og fryseanlæg og afhentningspladser skal ikke føre optegnelser over antal i svin i besætningen.

§ 47. Optegnelserne efter § 44 kan føres elektronisk.

Stk. 2. Optegnelserne efter § 44 skal opbevares i mindst tre år efter seneste hændelse for det eller de dyr, som hændelsen vedrører, og skal på anmodning forevises Fødevarestyrelsen eller Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Kapitel 10

Mærkning af får og geder

§ 48. Får og geder skal, jf. dog stk. 3, 5 og 6 og § 52, til stadighed være forsynet med:

1) to øremærker påtrykt CKR-nummer, ét i hvert øre, eller

2) ét øremærke og ét elektronisk øremærke, begge påtrykt CKR-nummer og placeret i hvert sit øre.

Stk. 2. De i stk. 1, nr. 1, nævnte øremærker må ikke begge være bøjleøremærker.

Stk. 3. Får og geder født før den 9. juli 2005 kan være mærket med ét øremærke.

Stk. 4. Får og geder født efter den 31. december 2009, og som udføres til EU-medlemslande, skal være mærket efter stk. 1, nr. 2.

Stk. 5. Lam og kid, der bliver slagtet i Danmark inden en alder på 12 måneder, kan være mærket med ét øremærke eller ét elektronisk øremærke. Øremærket eller det elektroniske øremærke skal være præget med enten CKR-nummer eller oprindelsesbesætningens CHR-nummer. Lam og kid, der efter denne bestemmelse er mærket med øremærke præget med CHR-nummer, må kun flyttes:

1) mellem besætninger med samme ejer som oprindelsesbesætningen,

2) direkte eller via et samlested, fra oprindelsesbesætningen til slagteri i Danmark, eller

3) direkte eller via køle- eller fryseanlæg eller afhentningsplads, fra oprindelsesbesætningen til forarbejdningsanlæg i Danmark.

Stk. 6. Får og geder i zoologiske haver kan i stedet for mærkning efter stk. 1, forsynes med én chip, jf. § 58, stk. 3.

§ 49. Mærkning efter § 48 skal være foretaget senest 60 dage efter fødslen, og inden dyret føres fra oprindelsesbesætningen.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan efter skriftlig, begrundet ansøgning meddele tilladelse til, at øremærkning af mufloner, der afgræsser ekstensive områder, skal være foretaget senest ni måneder efter fødslen. Lam, der føres fra området inden ni måneder efter fødslen, skal være mærket, jf. § 48, stk. 1 eller 5.

Stk. 3. Øremærkning af lam og kid i besætninger med minimum 200 moderdyr registreret i besætningsregistret pr. 1. april, og hvor samtlige læmninger sker udendørs, skal være foretaget senest fire måneder efter fødslen. Lam og kid, der føres fra området inden fire måneder efter fødslen, skal være mærket, jf. § 48, stk. 1 eller 5.

§ 50. Isatte øremærker, elektroniske øremærker og chip må ikke fjernes eller ændres uden Fødevarestyrelsens tilladelse. Dog må et øremærke fjernes, hvis det samtidigt erstattes af et elektronisk øremærke til får og geder med samme CKR-nummer.

Stk. 2. Tabes eller ødelægges et gult, rødt eller hvidt øremærke, et gult eller rødt elektronisk øremærke eller en chip, skal der snarest isættes et nyt med samme nummer og farve.

Stk. 3. Tabes eller ødelægges et bøjleøremærke eller et elektroniske bøjleøremærke med en anden farve end gul eller rød, skal der snarest isættes et nyt med samme nummer.

Stk. 4. Et tabt eller ødelagt øremærke eller elektronisk øremærke kan erstattes med et husgavlsformet øremærke, hvor dyrets CKR-nummer er skrevet i hånden, på begge sider af øremærket, inden isættelse (reserveøremærke). Får og geder må højst være forsynet med ét øremærke, hvor CKR-nummeret er skrevet i hånden.

Stk. 5. Øremærker, elektroniske øremærker og chip til får eller geder må kun anvendes til mærkning af får eller geder på det husdyrbrug, hvortil øremærkerne, de elektroniske øremærker eller chip er udleveret.

Stk. 6. Mærker, der anvendes frivilligt og ikke til opfyldelse af kravene i denne bekendtgørelse, må ikke være gule, røde eller hvide. Dette gælder dog ikke for mærker isat får eller geder i EU-medlemslande, hvor dyrene efterfølgende er indført til Danmark.

§ 51. Indførte får eller geder skal til stadighed være mærket med røde øremærker, jf. dog stk. 2 og 3. Mærkning skal foretages i samarbejde med Fødevarestyrelsen og senest fem arbejdsdage efter indførslen.

Stk. 2. Får eller geder, der indføres direkte til et slagteri eller et samlested for slagtedyr, skal ikke mærkes efter stk. 1, men efter de regler, der er gældende i det land, hvorfra dyrene kommer til Danmark.

Stk. 3. Får eller geder, der indføres direkte til zoologiske haver, kan mærkes med gule øremærker eller én chip, jf. § 48, stk. 6.

§ 52. Lam og kid under syv dage, der dør eller aflives, og derefter føres direkte til et forarbejdningsanlæg, en zoologisk have eller en virksomhed omfattet af artikel 18 i Forordning om animalske biprodukter, skal ikke mærkes.

Stk. 2. Lam og kid under syv dage, der dør eller aflives, og derefter føres direkte til et køle- eller fryseanlæg eller en afhentningsplads, der alene modtager dyr fra besætninger med samme ejer, skal ikke mærkes.

Kapitel 11

Registrering i CHR af flytninger af får og geder

§ 53. Ejeren eller brugeren af en fåre- eller gedebesætning skal sikre, at flytninger til stadighed er registreret i CHR, jf. dog § 55.

Stk. 2. Følgende oplysninger skal registreres, efter at flytningen har fundet sted:

1) Antallet af flyttede får eller geder.

2) Dato for flytningen.

3) Afhænderen af dyr skal registrere eget besætningsnummer samt besætningsnummer for den besætning, hvortil dyret eller dyrene er flyttet. Hvis dyret eller dyrene er udført, registreres modtagerlandet i stedet for besætningsnummeret for modtagerbesætningen.

4) Modtageren af dyr skal registrere eget besætningsnummer samt besætningsnummer for den besætning, hvorfra dyret eller dyrene er flyttet. Hvis dyret eller dyrene er indført til Danmark, registreres afsenderlandet i stedet for besætningsnummeret for afsenderbesætningen.

Stk. 3. Forarbejdningsanlæg skal ved registrering efter stk. 2, nr. 1, angive antallet af modtagne dyr samt angive antal og størrelse af modtagne containere.

§ 54. Registrering efter § 53 skal finde sted senest syv dage efter flytningen.

§ 55. Der skal ikke ske registrering efter § 53, når:

1) får eller geder flyttes til og fra græsningsarealer, eller

2) får eller geder flyttes til og fra arealer med græs, hvor dyrene går op til 30 dage, og hvor der kun findes dyr fra besætninger med samme ejer.

Stk. 2. Der kan meddeles dispensation fra kravet om registrering efter § 53 ved flytning af får eller geder mellem besætninger, der indgår i samme naboaftale. Anmodning om dispensation sendes til Fødevarestyrelsen og meddeles på følgende betingelser: Besætninger kan kun indgå i naboaftale, hvis de befinder sig på to nabohusdyrbrug, hvor dyrene er sammenblandet på udendørs arealer i græsningssæsonen, og hvor dyrene bevæger sig frit mellem de to husdyrbrug. Besætninger kan kun indgå i naboaftale, hvis de har samme ejer. Et husdyrbrug kan kun indgå i én naboaftale. Dog kan et husdyrbrug indgå i mere end én naboaftale, når naboaftalerne omfatter de samme husdyrbrug.

Stk. 3. Flyttes får eller geder mellem besætninger i Danmark med samme ejer, kan registrering efter § 53, stk. 2, foretages efter bestemmelsens nr. 3 eller 4.

§ 56. Registreringspligten efter § 53 påhviler alene den, der afsender dyret, ved:

1) flytning af dyr til køle- eller fryseanlæg eller afhentningspladser, eller

2) flytning af dyr til fælles græsgange, dyrskuer, dyrehospitaler eller individprøvestationer, hvor dyret ikke skifter ejer i forbindelse med flytningen.

Stk. 2. Registreringspligten efter § 53 påhviler alene den, der modtager dyret, ved:

1) flytning af dyr fra køle- eller fryseanlæg eller afhentningspladser, eller

2) flytning af dyr fra fælles græsgange, dyrskuer, dyrehospitaler eller individprøvestationer, hvor dyret ikke skifter ejer i forbindelse med flytningen.

§ 57. Registrering af flytning af får eller geder efter § 53 skal ske elektronisk via internettet på adressen webdyr.dk, ved brug af it-programmet Dyreregistrering, eller ved brug af etablerede opdateringsservices hos SEGES, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Personer og virksomheder, der hos kommunen er blevet fritaget for kravet om at modtage digital post, er undtaget fra kravet om, at registrering skal ske elektronisk, jf. stk. 1.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan i særlige tilfælde og efter skriftlig og begrundet ansøgning fravige kravet om, at registrering skal ske elektronisk, jf. stk. 1.

Kapitel 12

Besætningsregister for får og geder

§ 58. Ejeren eller brugeren af en fåre- eller gedebesætning skal til stadighed føre optegnelser, der indeholder ajourførte oplysninger, jf. dog § 60.

Stk. 2. Følgende oplysninger skal registreres:

1) Det samlede antal får eller geder, jf. dog § 60, stk. 2.

2) For hvert enkelt dyr skal der registreres oplysninger om:

a) CKR-nummer. For lam og kid, der er forsynet med øremærker præget med CHR-nummer, jf. § 48, stk. 5, registreres CHR-nummer,

b) identifikationskoden, såfremt der er tale om et får eller en ged, der er indført til Danmark,

c) måned og år for fødsel, jf. dog § 60, stk. 2,

d) måned og år for dødsfald eller slagtning af dyret,

e) køn og om muligt race, jf. dog § 60, stk. 2 og 3,

f) dato for tilflytning og besætningsnummer for den besætning, hvorfra flytningen er foretaget. Hvis dyret er indført til Danmark, registreres afsenderlandet i stedet for besætningsnummeret,

g) dato for fraflytning og besætningsnummer for den besætning, hvortil flytningen er foretaget. Hvis dyret er udført, registreres modtagerlandet i stedet for besætningsnummeret, og

h) indregistreringsnummer på transportmidlet anvendt ved flytning af levende dyr fra besætningen samt navn på transportørvirksomheden eller navn på den person, der transporterer dyrene.

Stk. 3. Zoologiske haver, der har mærket dyret med en chip, jf. § 48, stk. 6, skal tillige registrere oplysning om placering af chip.

§ 59. Ajourføring efter § 58 skal finde sted senest 3 dage efter hændelsen.

§ 60. Der skal ikke registreres oplysninger efter § 58, stk. 2, nr. 2, litra f-h, når:

1) får eller geder flyttes mellem besætninger, der indgår i samme naboaftale, jf. § 55, stk. 2,

2) får eller geder flyttes til og fra græsningsarealer, eller

3) får eller geder flyttes til og fra arealer med græs, hvor dyrene går op til 30 dage, og hvor der kun findes dyr fra besætninger med samme ejer.

Stk. 2. Samlesteder, slagterier, forarbejdningsanlæg, køle- og fryseanlæg og afhentningspladser skal ikke registrere oplysninger efter § 58, stk. 2, nr. 1, og nr. 2, litra c og e.

Stk. 3. Der skal ikke registreres oplysninger efter § 58, stk. 2, nr. 2, litra e, for dyr i de besætninger meddelt dispensation efter § 49, stk. 2, og for lam og kid, der er mærket jf. § 49, stk. 3.

§ 61. Optegnelserne efter § 58 skal foretages på skabelon udfærdiget af Fødevarestyrelsen eller i andet skema, der indeholder de tilsvarende oplysninger.

Stk. 2. Optegnelserne efter § 58 skal for hvert enkelt dyr opbevares i mindst tre år efter, dyret er flyttet fra besætningen, og skal på anmodning forevises Fødevarestyrelsen eller Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Kapitel 13

Krav om sundhedsdokument ved flytning af får og geder

§ 62. Får eller geder, der flyttes fra eller indsættes i en besætning, skal være ledsaget af et sundhedsdokument til får og geder, der angiver dyrets eller dyrenes identitet, jf. § 64, samt sundhedsforhold for afsenderbesætningen.

§ 63. Sundhedsdokumentet skal udfærdiges på Fødevarestyrelsens formular, der udskrives direkte via internettet fra adressen chr.fvst.dk eller rekvireres hos SEGES.

Stk. 2. Sundhedsdokumentet må kun udskrives til den besætning, hvorfra dyret skal flyttes. Der må ikke udskrives sundhedsdokument, hvis dyret eller besætningen er under offentligt tilsyn eller på anden måde blokeret for omsætning.

Stk. 3. Sundhedsdokumentet må kun anvendes i op til 14 dage efter udskrift, såfremt besætningen eller dyrene, efter udskriften af sundhedsdokumentet, ikke underlægges offentligt tilsyn eller på anden måde blokeres for omsætning.

Stk. 4. Sundhedsdokumentet må kun anvendes til én enkelt flytning og er kun gyldigt med ejers eller brugers underskrift og dato.

§ 64. Sundhedsdokumentets identifikationsdel skal, for hvert enkelt dyr, indeholde oplysning om følgende:

1) CKR-nummer. For lam og kid, der er forsynet med øremærker præget med CHR-nummer, jf. § 48, stk. 5, anføres CHR-nummer.

2) Måned og år for fødsel.

3) Køn og om muligt race.

4) Vaccination mod bluetongue inklusiv dato herfor, hvis dyret er vaccineret.

Stk. 2. Sundhedsdokumentets identifikationsdel skal desuden indeholde oplysning om følgende:

1) Det samlede antal flyttede dyr.

2) Besætningsnummer for afsender- og modtagerbesætningen.

3) Transportørens autorisationsnummer samt indregistreringsnummer og landekode for den del af det anvendte transportmiddel, som dyrene transporteres i.

§ 65. Sundhedsdokumentet skal opbevares af modtageren af dyrene i mindst tre år efter udskrift, og skal på anmodning forevises Fødevarestyrelsen eller Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

§ 66. Får eller geder skal ikke være ledsaget af et sundhedsdokument, når:

1) der flyttes døde dyr,

2) dyr flyttes mellem besætninger med samme ejer,

3) dyr flyttes mellem besætninger på samme husdyrbrug,

4) dyr flyttes til og fra græsningsarealer,

5) dyr flyttes til og fra arealer med græs, hvor dyrene går op til 30 dage, og hvor der kun findes dyr fra besætninger med samme ejer,

6) dyr flyttes til dyrehospitaler som følge af akut opstået sygdom eller anden tilstand, der kræver indlæggelse,

7) dyr hjemtages til besætningen fra en fælles græsgang eller et dyrskue. I disse tilfælde skal dyret eller dyrene ledsages af det sundhedsdokument, der ledsagede dyret eller dyrene fra besætningen, eller

8) dyr udføres.

Kapitel 14

Kontrol af får og geder før slagtning

§ 67. Inden får eller geder slagtes, dog tidligst en arbejdsdag forud for slagtning, skal slagteriet sikre sig, at leverandørbesætningen ikke er under offentligt tilsyn eller på anden måde blokeret for omsætning, der betyder, at dyr fra besætningen ikke må slagtes.

Stk. 2. Inden dyret slagtes, skal slagteriet sikre sig dokumentation for, at der er foretaget behørig undersøgelse efter stk. 1. Dokumentationen skal opbevares i mindst tre år og skal på anmodning forevises tilsynsmyndigheden.

§ 68. Er resultatet af undersøgelsen efter § 67, stk. 1, negativt, skal dyret afvises fra slagtning, med mindre der foreligger en gyldig passérseddel.

Stk. 2. Ved afvisning af dyr efter stk. 1 skal slagteriet kontakte Fødevarestyrelsen.

Kapitel 15

Destruktion af øremærker, elektroniske øremærker, chip og vomboli

§ 69. Slagterier og forarbejdningsanlæg skal destruere øremærker, elektroniske øremærker, chip og vomboli fra slagtede eller destruerede dyr, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Slagterier kan undlade at destruere et øremærke eller et elektronisk øremærke, hvis det er fastgjort til dyrets hud, og huden sendes til en hudecentral. I disse tilfælde skal hudecentralen sikre sig, at øremærket eller det elektroniske øremærke destrueres.

Kapitel 16

Ansvar, administrative bestemmelser og betaling

§ 70. Enhver, der midlertidig eller permanent har et dyr i sin varetægt, der skal være mærket efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse, skal påse, at dyret er behørigt mærket.

Stk. 2. Er dyret ikke behørigt mærket, skal den ansvarlige, jf. stk. 1, straks give Fødevarestyrelsen meddelelse herom.

§ 71. Den, der er fritaget for registrering efter bestemmelserne i § 7, stk. 4, § 13, stk. 2, nr. 5 eller 6, § 53, stk. 2, eller § 58, stk. 2, nr. 2, litra f-h, skal på et hvilket som helst tidspunkt kunne redegøre for, hvor dyrene i besætningen befinder sig.

§ 72. Efter forudgående høring af den, der er ansvarlig for registrering af data i følge denne bekendtgørelse, kan Fødevarestyrelsen berigtige data.

§ 73. Ved overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan Fødevarestyrelsen påbyde destruktion eller forbyde flytning af kvæg.

Stk. 2. Hvis der rejses berettiget tvivl om et kreaturs identitet, kan Fødevarestyrelsen påbyde destruktion eller forbyde flytning af dyret.

Stk. 3. Ved overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan Fødevarestyrelsen forbyde flytning af svin, får eller geder.

§ 74. Fødevarestyrelsen kan tilbagekalde en godkendelse eller dispensation givet i medfør af denne bekendtgørelse, hvis kravene til en godkendelse eller dispensation, eller de i forbindelse med en godkendelse eller dispensation fastsatte vilkår ikke længere er opfyldt.

§ 75. For dyr indført fra EU-medlemslande afholder Fødevarestyrelsen udgifterne til den i § 5, stk. 1, § 25, stk. 1, og § 51, stk. 1, nævnte mærkning. Alle andre udgifter, som afholdes i medfør af denne bekendtgørelse, er Fødevarestyrelsen uvedkommende.

Kapitel 17

Straf og ikrafttræden

§ 76. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 2, stk. 1 eller 3-4, § 3, stk. 1-3, §§ 4-5, §§ 7-9, § 12, stk. 1, §§ 13-14, § 16, stk. 2, § 17, stk. 1-2, §§ 18-20, § 21, stk. 1 eller stk. 2, 2. pkt., § 22, stk. 1-2 eller 5, §§ 23-24, § 25, stk. 1-2, § 26, stk. 2-3, §§ 27-29, § 30, stk. 1-2, §§ 31-36, §§ 38-40, § 42, § 43, stk. 1-3, §§ 44-45, § 47, stk. 2, § 48, stk. 1-5, §§ 49-50, § 51, stk. 1-2, §§ 53-54, § 56, § 57, stk. 1, §§ 58-59, §§ 61-65, eller §§ 67-71, eller

2) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter § 73.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil to år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 77. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1448 af 1. december 2016 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 31. maj 2017

Esben Egede Rasmussen

/ Mette Ingvordsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 2008/71/EF af 15. juli 2008 om identifikation og registrering af svin, EU-Tidende 2008, nr. L 213, side 31, Kommissionens beslutning nr. 2000/678/EF af 23. oktober 2000 om nærmere regler for registrering af bedrifter i nationale databaser for svin som fastsat i Rådets direktiv 64/432/EØF, EF-Tidende 2000, L 281, side 16, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2000/15/EF af 10. april 2000 om ændring af Rådets direktiv nr. 64/432/EØF om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin, EF-Tidende 2000, L 105, side 34, Kommissionens beslutning nr. 2006/28/EF af 18. januar 2006 om forlængelse af maksimumsfristen for anbringelse af øremærker på visse kreaturer, EF-Tidende 2006, L 19, side 32 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2014/64/EU af 15. maj 2014 om ændring af Rådets direktiv 64/432/EØF for så vidt angår EDB-databaser, som udgør en del af overvågningsnetværket i medlemsstaterne, EU-Tidende 2014, L 189, side 161. I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97, EF-Tidende 2000, L 204, side 1, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 653/2014 af 15. maj 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår elektronisk identifikation af kvæg og mærkning af oksekød, EU-Tidende 2014, L 189, side 33, Kommissionens forordning (EF) nr. 911/2004 af 29. april 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår øremærker, pas og bedriftslister, EU-Tidende 2004, L 163, side 65, Kommissionens forordning (EF) nr. 494/98 af 27. februar 1998 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 820/97 for så vidt angår anvendelsen af administrative minimumssanktioner i forbindelse med ordningen for identifikation og registrering af kvæg, EF-Tidende 1998, L 60, side 78, Kommissionens forordning (EU) nr. 1053/2010 af 18. november 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 494/98 for så vidt angår administrative sanktioner i tilfælde, hvor identifikationen af et dyr ikke bevises, EU-Tidende 2010, L 303, side 1, Kommissionens forordning (EF) nr. 509/1999 af 8. marts 1999 om forlængelse af maksimums-fristen for øremærkning af bisonokser (arten Bison bison ssp.), EF-Tidende 1999, L 60, side 53, Kommissionens forordning (EF) nr. 644/2005 af 27. april 2005 om tilladelse til en særlig identifikationsordning for kvæg, der af kulturelle og historiske årsager holdes på godkendte bedrifter, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000, EU-Tidende 2005, L 107, side 18, Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 17. december 2003 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder og om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF, EU-Tidende 2004, L 5, side 8, Kommissionens forordning (EF) nr. 1505/2006 af 11. oktober 2006 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 for så vidt angår mindstekrav til kontrollen i forbindelse med identifikation og registrering af får og geder, EU-Tidende 2006, L 280, side 3, Rådets forordning (EF) nr. 1560/2007 af 17. december 2007 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 for så vidt angår datoen for indførelse af elektronisk identifikation af får og geder, EU-Tidende 2007, L 340, side 25, Kommissionens forordning (EF) nr. 933/2008 af 23. september 2008 om ændring af bilaget til Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 for så vidt angår identifikationsmærkning af dyr og flytningsdokumenternes indhold, EU-Tidende 2008, L 256, side 5, Kommissionens forordning (EF) nr. 759/2009 af 19. august 2009 om ændring af bilaget til Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder, EU-Tidende 2009, L 215, side 3 og Kommissionens forordning (EU) nr. 506/2010 af 14. juni 2010 om ændring af bilaget til Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 for så vidt angår får og geder, der holdes i zoologiske haver, EU-Tidende 2010, L 149, side 3. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelse af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.