Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af færdselsloven

(Ændring af sanktionerne for kørsel i THC-påvirket tilstand og af regler om alkolåse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, som ændret ved § 20 i lov nr. 285 af 29. marts 2017, foretages følgende ændringer:

1. § 54, stk. 1, affattes således:

»Et motordrevet køretøj må ikke føres eller forsøges ført af nogen, hvis blod under eller efter kørslen indeholder

1) bevidsthedspåvirkende stoffer, som efter regler fastsat af transport-, bygnings- og boligministeren er klassificeret som farlige for færdselssikkerheden, og som ikke er indtaget i henhold til en lovlig recept, jf. dog nr. 2 og 4,

2) tetrahydrocannabinol (THC) i et sådant omfang, at indholdet i blodet overstiger 0,001 mg THC pr. kilogram blod, og som ikke er indtaget i henhold til en lovlig recept,

3) stoffer, der er omfattet af nr. 1, og som den pågældende har indtaget i henhold til en lovlig recept, hvis indtagelsen ikke er sket i overensstemmelse med recepten, eller

4) tetrahydrocannabinol (THC), som den pågældende har indtaget i henhold til en lovlig recept, hvis indtagelsen ikke er sket i overensstemmelse med recepten.«

2. § 117, stk. 1, affattes således:

»Med bøde straffes den, der med motorkøretøj, stor knallert, traktor eller motorredskab

1) overtræder § 54, stk. 1, nr. 2 eller 4, hvor indholdet af tetrahydrocannabinol (THC) i blodet under eller efter kørslen ikke overstiger 0,003 mg THC pr. kilogram blod,

2) overtræder § 54, stk. 1, nr. 2 eller 4, hvor indholdet af tetrahydrocannabinol (THC) i blodet under eller efter kørslen overstiger 0,003 mg THC pr. kilogram blod, jf. dog stk. 2, eller

3) kører spirituskørsel eller overtræder § 54, stk. 1, nr. 1 eller 3, eller § 54, stk. 2, jf. dog stk. 2.«

3. I § 117, stk. 2, ændres »stk. 1« til: »stk. 1, nr. 2 og 3,«.

4. I § 117, stk. 2, nr. 3-7, ændres »§ 54, stk. 1 eller 2« til: »§ 54, stk. 1, nr. 1 eller 3, eller nr. 2 eller 4, hvor indholdet af tetrahydrocannabinol (THC) i blodet under eller efter kørslen overstiger 0,003 mg THC pr. kilogram blod, eller § 54, stk. 2«.

5. § 117 c, stk. 1, affattes således:

»Med bøde straffes den, der

1) med lille knallert overtræder § 54, stk. 1, nr. 2 eller 4, hvor indholdet af tetrahydrocannabinol (THC) i blodet under eller efter kørslen ikke overstiger 0,003 mg THC pr. kilogram blod,

2) med lille knallert overtræder § 54, stk. 1, nr. 2 eller 4, hvor indholdet af tetrahydrocannabinol (THC) i blodet under eller efter kørslen overstiger 0,003 mg THC pr. kilogram blod, jf. dog stk. 2,

3) med lille knallert kører spirituskørsel eller overtræder § 54, stk. 1, nr. 1 eller 3, eller § 54, stk. 2, jf. dog stk. 2, eller

4) fører lille knallert, til trods for at retten til at føre lille knallert er frakendt den pågældende ubetinget, jf. dog stk. 2.«

6. I § 117 c, stk. 2, ændres »Straffen efter stk. 1« til: »Straffen efter stk. 1, nr. 2-4,«, og »som nævnt i stk. 1.« til: »som nævnt i stk. 1, nr. 2-4.«

7. § 125, stk. 1, nr. 9, affattes således:

»9) føreren har gjort sig skyldig i en overtrædelse af § 54, stk. 1, nr. 2 eller 4, ved at have indtaget tetrahydrocannabinol (THC) i et sådant omfang, at indholdet af THC i blodet under eller efter kørslen overstiger 0,003 mg THC pr. kilogram blod, hvis overtrædelsen af § 54, stk. 1, nr. 2, ikke er omfattet af § 126, stk. 1, nr. 2, en overtrædelse af § 54, stk. 1, nr. 3, eller en overtrædelse af § 54, stk. 2, der ikke er omfattet af § 126, stk. 1, nr. 2,«.

8. I § 125, stk. 2, nr. 4, ændres »afmærkning, eller« til: »afmærkning,«.

9. I § 125, stk. 2, nr. 5, ændres »30 pct.« til: »30 pct., eller«.

10. I § 125, stk. 2, indsættes som nr. 6:

»6) § 54, stk. 1, nr. 2, hvis forholdet ikke er omfattet af § 125, stk. 1, nr. 9, eller § 126, stk. 1, nr. 2, eller § 54, stk. 1, nr. 4, hvis forholdet ikke er omfattet af § 125, stk. 1, nr. 9.«

11. § 126, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) har gjort sig skyldig i en overtrædelse af § 54, stk. 1, nr. 1, eller § 54, stk. 1, nr. 2, ved at have indtaget tetrahydrocannabinol (THC) i et sådant omfang, at indholdet af THC i blodet under eller efter kørslen overstiger 0,009 mg THC pr. kilogram blod, eller under skærpende omstændigheder har gjort sig skyldig i en overtrædelse af § 54, stk. 2,«.

12. I § 128, stk. 2, indsættes efter »år«: », medmindre ubetinget frakendelse af førerretten sker i medfør af § 126, stk. 1, nr. 7, for forhold omfattet af § 125, stk. 2 eller 3«.

13. § 129, stk. 1, nr. 5, affattes således:

»5) føreren har gjort sig skyldig i en overtrædelse af § 54, stk. 1, nr. 2 eller 4, ved at have indtaget tetrahydrocannabinol (THC) i et sådant omfang, at indholdet af THC i blodet under eller efter kørslen overstiger 0,003 mg THC pr. kilogram blod, hvis overtrædelsen af § 54, stk. 1, nr. 2, ikke er omfattet af § 129, stk. 3, nr. 2, en overtrædelse af § 54, stk. 1, nr. 3, eller en overtrædelse af § 54, stk. 2, der ikke er omfattet af § 129, stk. 3, nr. 2,«.

14. § 129, stk. 3, nr. 2, affattes således:

»2) føreren har gjort sig skyldig i en overtrædelse af § 54, stk. 1, nr. 1, eller § 54, stk. 1, nr. 2, ved at have indtaget tetrahydrocannabinol (THC) i et sådant omfang, at indholdet af THC i blodet under eller efter kørslen overstiger 0,009 mg THC pr. kilogram blod, eller under skærpende omstændigheder har gjort sig skyldig i en overtrædelse af § 54, stk. 2,«.

15. I § 132 a, stk. 1, ændres »når der resterer op til 1 år af frakendelsestiden, hvis vedkommende deltager i en alkolåsordning, der varer indtil 1 år efter udløbet af frakendelsestiden« til: »hvis vedkommende deltager i en alkolåsordning, der varer indtil frakendelsestidens udløb (alkolåsperioden), jf. dog stk. 3«.

16. I § 132 a, stk. 2, ændres »i perioden fra op til 1 år før og indtil 1 år efter frakendelsestidens udløb (alkolåsperioden)« til: »efter stk. 1«.

17. I § 132 a indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Føreren kan ikke generhverve førerretten efter stk. 1, hvis føreren ved kørslen har forårsaget personskade eller fremkaldt alvorlig fare herfor.«

Stk. 3-11 bliver herefter stk. 4-12.

18. § 132 a, stk. 3, der bliver stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. § 60 a, stk. 2 og stk. 8, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse. I sager omfattet af stk. 1, hvor vedkommende ikke deltager i en alkolåsordning, finder § 60 a, stk. 8, 2. pkt., tilsvarende anvendelse. Den praktiske prøve i forbindelse med den kontrollerende køreprøve, jf. § 60 a, stk. 2, kan tidligst aflægges 1 måned før alkolåsperiodens start, hvis alkolåsperiodens start efter ansøgerens valg påbegyndes senere end frakendelsestidens start.«

19. I § 132 a, stk. 5 og 6, der bliver stk. 6 og 7, ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.

20. I § 132 a, stk. 10, der bliver stk. 11, ændres »stk. 6« til: »stk. 7«.

21. I § 133 a, stk. 10. nr. 1, ændres »§ 117 c, stk. 1, 2. pkt.« til: »§ 117 c, stk. 1, nr. 4«.

§ 2

Stk. 1. Transport-, bygnings- og boligministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Stk. 2. § 1, nr. 7-14, finder anvendelse på forhold, der er begået inden lovens ikrafttræden, men ikke endeligt pådømt ved lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Ved straffastsættelse og ved afgørelse af spørgsmål om frakendelse af førerretten og retten til at føre lille knallert skal tidligere afgørelser, som er endeligt pådømt før lovens ikrafttræden, og som alene omfatter kørsel med tetrahydrocannabinol (THC) i blodet, ikke tillægges gentagelsesvirkning.

Stk. 4. Ved afgørelse af spørgsmål om konfiskation efter færdselslovens § 133 a, stk. 3-10, skal der ses bort fra tidligere afgørelser, som er endeligt pådømt før lovens ikrafttræden, og som alene omfatter kørsel med tetrahydrocannabinol (THC) i blodet.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ole Birk Olesen