Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

(Ændrede regler om meddelelse om ret til folkepension, opsat pension m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1239 af 13. oktober 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 5, og § 3 a, stk. 1, ændres »§ 15 f« til: »§§ 15 f og 15 g«.

2. § 13, 2. og 3. pkt., ophæves.

3. I § 15 a, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Anmodning om at opsætte pensionen indgives efter §§ 15 b eller 15 g.«

4. I § 15 b, stk. 1, indsættes efter »opsætte pensionen«: »forud for opsætningsperioden«.

5. I § 15 d, stk. 2, indsættes efter »Udbetaling Danmark skal«: »i forbindelse med anmodninger, der indgives efter § 15 b,«.

6. Efter § 15 f indsættes i kapitel 2 a:

»§ 15 g. Personer, der har arbejdet efter folkepensionsalderen og først ansøger om folkepension, når de ønsker at overgå til folkepension, kan samtidig med ansøgning om folkepension anmode Udbetaling Danmark om at få beregnet og udbetalt folkepension tillagt en venteprocent for perioden fra den 1. i måneden efter at have nået folkepensionsalderen, hvis betingelserne i kapitel 1 for ret til folkepension var opfyldt i perioden. § 15 c, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Det er en betingelse for at optjene venteprocent efter stk. 1, at det kan dokumenteres, at beskæftigelseskravet, jf. § 15 d, stk. 1 eller 3, og regler fastsat i medfør af § 15 d, stk. 5, er opfyldt. Er beskæftigelseskravet ikke opfyldt, indgår denne periode ikke ved opgørelsen af venteprocenten.

Stk. 3. Venteprocenten opgøres efter § 15 e, stk. 1, 2. og 3. pkt.

Stk. 4. Tillægget udbetales og beregnes efter § 15 f.«

7. I § 27, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»De enkelte indkomster i indtægtsgrundlaget henføres til den måned og det år, som de skattemæssigt henføres til.«

8. I § 29, stk. 1, nr. 2, indsættes som 2. pkt.:

»De enkelte indkomster i indtægtsgrundlaget henføres til den måned og det år, som de skattemæssigt henføres til.«

9. I § 29, stk. 1, indsættes som nr. 8:

»8) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1 bortses fra tilbagebetalte efterløns- og fleksydelsesbidrag.«

10. I § 32 a, stk. 1, nr. 2, indsættes som 2. pkt.:

»De enkelte indkomster i indtægtsgrundlaget henføres til den måned og det år, som de skattemæssigt henføres til.«

11. I § 32 a, stk. 1, indsættes som nr. 7:

»7) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1 bortses fra tilbagebetalte efterløns- og fleksydelsesbidrag.«

12. I § 33, stk. 1, indsættes efter »er opfyldt«: », jf. dog 2. pkt. og stk. 9«.

13. I § 33, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Modtages ansøgning om folkepension i Udbetaling Danmark senest den 10. i den femte måned efter opnåelse af folkepensionsalderen, udbetales folkepensionen dog med tilbagevirkende kraft fra den 1. i måneden efter opnåelse af folkepensionsalderen.«

14. I § 33 indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om udbetaling af folkepension med tilbagevirkende kraft fra den 1. i måneden efter opnåelse af folkepensionsalderen, når ansøgeren har været forhindret i at indgive ansøgning om folkepension på grund af egen alvorlige sygdom fra opnåelse af folkepensionsalderen.«

15. I § 39, stk. 4, indsættes efter »ændrede forhold«: », dog tidligst fra det tidspunkt, hvor borgeren vidste eller burde vide, at pensionen skulle omregnes som følge af ændringer i de personlige forhold, jf. § 42«.

16. I § 42, stk. 1, indsættes efter »med urette«: », jf. dog stk. 2«.

17. I § 42 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Ved omregning i løbet af kalenderåret, jf. § 39, og ved den årlige endelige efterregulering af pensionen for det forudgående kalenderår, jf. § 39 b, finder stk. 1 ikke anvendelse, medmindre der er tale om omregning og efterregulering på grund af ændringer af personlige forhold, jf. § 39, stk. 2, nr. 2.«

§ 2

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1240 af 13. oktober 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 25, stk. 1, nr. 2, indsættes som 2. pkt.:

»De enkelte indkomster i indtægtsgrundlaget henføres til den måned og det år, som de skattemæssigt henføres til.«

2. I § 25, stk. 1, indsættes som nr. 7:

»7) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1 bortses fra tilbagebetalte efterløns- og fleksydelsesbidrag.«

3. I § 38, stk. 4, indsættes efter »ændrede forhold«: », dog tidligst fra det tidspunkt, hvor borgeren vidste eller burde vide, at pensionen skulle omregnes som følge af ændringer i de personlige forhold, jf. § 42«.

4. I § 42, stk. 1, indsættes efter »med urette«: », jf. dog stk. 2«.

5. I § 42 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Ved omregning i løbet af kalenderåret, jf. § 38, og ved den årlige endelige efterregulering af pensionen for det forudgående kalenderår, jf. § 38 a, finder stk. 1 ikke anvendelse, medmindre der er tale om omregning og efterregulering på grund af ændringer af personlige forhold, jf. § 38, stk. 2, nr. 2.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 9 og 11, og § 2, nr. 2, har virkning fra den 1. januar 2015.

Stk. 3. Lovens § 1, nr. 2, finder ikke anvendelse for personer, der når folkepensionsalderen før den 1. september 2017. For sådanne personer finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 4. Lovens § 1, nr. 6 og 13, finder alene anvendelse for personer, der når folkepensionsalderen den 1. september 2017 eller senere.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Troels Lund Poulsen