Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Tillægsbetænkning afgivet af Retsudvalget den 30. maj 2017

Tillægsbetænkning

over

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

(Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere)

[af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)]:

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 26. april 2017 og var til 1. behandling den 9. maj 2017. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget. Udvalget afgav betænkning den 23. maj 2017. Lovforslaget var til 2. behandling den 30. maj 2017. Udvalget har efter 2. behandling genoptaget behandlingen af lovforslaget.

Møder

Udvalget har, efter at udvalget har genoptaget behandlingen af lovforslaget, behandlet dette i 1 møde.

Spørgsmål

Udvalget har efter afgivelse af betænkning stillet 1 spørgsmål til justitsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

Udvalgets spørgsmål til justitsministeren og dennes svar herpå er optrykt som bilag 2 til tillægsbetænkningen.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (S, DF, V, LA, RV, SF og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse i den affattelse, hvori det foreligger efter 2. behandling.

Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget bemærker, at regeringen på baggrund af et spørgsmål stillet af Dansk Folkeparti, stillede ændringsforslag, der har til formål at indføre karantæne i forhold til muligheden for at opnå sociale ydelser, såfremt man bryder reglerne og indrejser i et konfliktområde. Dansk Folkeparti udtrykker tilfredshed med regeringens håndtering af sagen, da dette formentlig medfører, at det fremadrettet vil blive lettere at holde eventuelle fremmedkrigere fra at modtage store beløb som sociale ydelser.

Et mindretal i udvalget (EL og ALT) indstiller lovforslaget til forkastelse.

Et andet mindretal i udvalget (IA) vil stemme hverken for eller imod lovforslaget.

Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for tillægsbetænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i tillægsbetænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i tillægsbetænkningen.

Peter Skaarup (DF) fmd. Peter Kofod Poulsen (DF) Susanne Eilersen (DF) Hans Kristian Skibby (DF) Dennis Flydtkjær (DF) Alex Ahrendtsen (DF) Preben Bang Henriksen (V) Jan E. Jørgensen (V) Britt Bager (V) Jakob Engel-Schmidt (V) Carl Holst (V) Michael Aastrup Jensen (V) Henrik Dahl (LA) Christina Egelund (LA) Naser Khader (KF) Simon Kollerup (S) Lars Aslan Rasmussen (S) Mette Reissmann (S) Mogens Jensen (S) nfmd. Rasmus Prehn (S) Trine Bramsen (S) Kaare Dybvad (S) Rune Lund (EL) Søren Søndergaard (EL) Carolina Magdalene Maier (ALT) Sofie Carsten Nielsen (RV) Zenia Stampe (RV) Lisbeth Bech Poulsen (SF) Aaja Chemnitz Larsen (IA)

Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S) 46
Dansk Folkeparti (DF) 37
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34
Enhedslisten (EL) 14
Liberal Alliance (LA) 13
Alternativet (ALT) 10
Radikale Venstre (RV)   8
Socialistisk Folkeparti (SF) 7
Det Konservative Folkeparti (KF) 6
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Tjóðveldi (T) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 192 omdelt efter afgivelse af betænkning

Bilagsnr.
Titel
7
Betænkning afgivet den 23. maj 2017
8
1. udkast til tillægsbetænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 192 omdelt efter afgivelse af betænkning

Spm.nr.
Titel
3
Spm., om ministeren kan bekræfte, at alle, der rejser ind i et konfliktområde, omfattes af den foreslåede karantæneordning, til justitsministeren, og ministerens svar herpå


Bilag 2

Et af udvalgets spørgsmål til justitsministerens og dennes svar herpå

Spørgsmål 3 og justitsministerens svar herpå er optrykt efter ønske fra DF.

Spørgsmål:

Vil ministeren bekræfte, at alle, der rejser ind i et konfliktområde, omfattes af den foreslåede karantæneordning?

Svar:

Den foreslåede karantæneordning vil omfatte personer, der dømmes for at have overtrådt de bestemmelser i straffeloven og pasloven, som er relevante i forhold til strafforfølgning af fremmedkrigere, og som i den periode, som dommen omfatter, har modtaget en af de offentlige ydelser, der er opregnet nedenfor. Ydelseskarantænen vil indtræde som en direkte og automatisk følge af straffedommen.

Karantænen vil således indtræde, hvis en person f.eks. dømmes for at have overtrådt straffelovens § 114 j, der omfatter alle privatpersoner med dansk indfødsret eller bopæl i den danske stat, som uden tilladelse indrejser eller opholder sig i et udenlandsk konfliktområde. For nærmere om de bestemmelser i straffeloven og pasloven, som vil kunne udløse en karantæne, kan henvises til punkt 3.2.1.2.2, 3.2.1.3 og 3.2.1.4 i lovforslagets almindelige bemærkninger.

De offentlige ydelser, som en person skal have modtaget under sit udlandsophold for at blive omfattet af karantæneordningen, omfatter følgende:

1) Dagpenge efter barselsloven.

2) Sygedagpenge fra kommunen efter lov om sygedagpenge.

3) Folke- og førtidspension mv. efter lov om social pension.

4) Førtidspension mv. efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.

5) Arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge eller efterløn efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

6) Fleksydelse efter lov om fleksydelse.

7) Integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse i ressourceforløb, ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb eller ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.

8) Fleksløntilskud efter § 70 f eller tilskud til selvstændig virksomhed efter § 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

9) Statens Uddannelsesstøtte (SU) efter SU-loven.

10) Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

Ovennævnte ydelser er udvalgt efter en bred afgrænsning, som både omfatter de ydelser, som Politiets Efterretningstjeneste (PET) har oplyst at have kendskab til er blevet udbetalt til fremmedkrigere under ophold i udlandet, og en række yderligere ydelser, som vil kunne tænkes at blive udbetalt til fremmedkrigere under ophold i udenlandske konfliktområder.