Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0138
 
32014L0051
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om værdiansættelse af aktiver og passiver, herunder forsikringsmæssige hensættelser, for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v.1)

I medfør af § 71, stk. 2, § 126 e, stk. 6, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lov nr. 1549 af 13. december 2016, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for gruppe 1-forsikringsselskaber og koncerner eller grupper omfattet af § 175 b, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2. Værdiansættelse af aktiver og passiver, herunder forsikringsmæssige hensættelser, skal udover reglerne i artikel 7-61 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) foretages i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Værdiansættelse af aktiver og passiver

§ 2. Et gruppe 1-forsikringsselskab skal værdiansætte dets aktiver i overensstemmelse med artikel 7-16 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), til det beløb, som aktiverne kan handles for mellem uafhængige, vidende og samtykkende parter på markedsvilkår.

Stk. 2. Et gruppe 1-forsikringsselskab skal værdiansætte dets passiver i overensstemmelse med artikel 7-16 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), til det beløb, som passiverne kan overføres eller afvikles for mellem uafhængige, vidende og samtykkende parter på markedsvilkår.

Stk. 3. Ved værdiansættelse af passiver skal gruppe 1-forsikringsselskabet ikke foretage justering for at tage hensyn til selskabets egen kreditværdighed.

Værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser

§ 3. Værdien af de forsikringsmæssige hensættelser skal afspejle det beløb, gruppe 1-forsikringsselskabet skulle betale, hvis det på tidspunktet for værdiansættelsen skulle overdrage forsikringsforpligtelserne til et andet forsikringsselskab.

Stk. 2. De forsikringsmæssige hensættelser skal opgøres som summen af et bedste skøn og en risikomargen.

Stk. 3. Et gruppe 1-forsikringsselskab skal udover artikel 28-36, 43-54 og 60 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) opgøre det bedste skøn i overensstemmelse med reglerne om forsikringsforpligtelser, hensættelser til livsforsikringsforpligtelser og hensættelser til skadesforsikringsforpligtelser i bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Ved opgørelsen skal fortjenstmargen ikke indgå i de forsikringsmæssige hensættelser.

Stk. 4. Beregningen af det bedste skøn skal baseres på ajourførte og pålidelige oplysninger og realistiske antagelser og foretages ved hjælp af passende, anvendelige og relevante aktuarmæssige og statistiske metoder i overensstemmelse med artikel 22-27 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

Stk. 5. Det bedste skøn skal beregnes brutto, dvs. uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og aftaler med ISPV'er. Disse beløb beregnes særskilt i overensstemmelse med § 5.

Stk. 6. Har Finanstilsynet stillet krav om et kapitaltillæg i medfør af § 350 b, stk. 1, nr. 1, i lov om finansiel virksomhed, skal kapitaltillægget ikke indgå i beregningen af risikomargen.

Stk. 7. For fremtidige betalingsstrømme, der er forbundet med forsikringsforpligtelserne, og som kan replikeres ved hjælp af finansielle instrumenter, for hvilke der findes en pålidelig og observerbar markedsværdi, bestemmes værdien af de forsikringsmæssige hensættelser, på basis af markedsværdien af disse finansielle instrumenter, i overensstemmelse med artikel 40 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II). I dette tilfælde beregnes det bedste skøn og risikomargen ikke særskilt.

Segmentering

§ 4. Et gruppe 1-forsikringsselskab skal ved beregningen af forsikringsmæssige hensættelser segmentere forsikringsforpligtelserne i homogene risikogrupper, der mindst fører til en opdeling efter brancher i overensstemmelse med artikel 55 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og ISPV

§ 5. Ved beregningen af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og aftaler med ISPV'er, jf. artikel 41 og 57 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), skal gruppe 1-forsikringsselskabet overholde bestemmelserne i §§ 2-4 og tage hensyn til forskellen i tidspunktet for tilbagebetalinger og tidspunktet for direkte betalinger.

Retningslinjer og forretningsgange

§ 6. Et gruppe 1-forsikringsselskab skal have retningslinjer og forretningsgange til sikring af, at

1) de data, der benyttes til beregning af forsikringsmæssige hensættelser er hensigtsmæssige, komplette og nøjagtige i overensstemmelse med artikel 19 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), og

2) det bedste skøn og de antagelser, der ligger til grund for beregningen af det bedste skøn, regelmæssigt sammenlignes med hidtidige erfaringer.

Stk. 2. Såfremt en sammenligning mellem bedste skøn og hidtidige erfaringer viser systematiske forskelle, skal forsikringsselskabet foretage de nødvendige justeringer af de aktuarmæssige metoder og/eller antagelser, der benyttes.

Koncerner og grupper

§ 7. §§ 2-6 finder tilsvarende anvendelse for virksomheder omfattet af § 175 b, stk. 1 eller 2, i lov om finansiel virksomhed ved værdiansættelse af aktiver og passiver, herunder forsikringsmæssige hensættelser, for koncernen eller gruppen.

Straffebestemmelser

§ 8. Overtrædelse af § 2, § 3, stk. 1-6, samt §§ 4 og 5 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1760 af 15. december 2015 om værdiansættelse af aktiver og passiver, herunder forsikringsmæssige hensættelser, ophæves.

Erhvervsministeriet, den 31. maj 2017

Brian Mikkelsen

/ Julie Sonne

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), EU-tidende 2009, nr. L 335, side 1, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/51/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2003/71/EF og 2009/138/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) og den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed), EU-Tidende 2014, nr. L 153, side 1.