Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forskrifter
for tinglysningssystemet

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 507 af 21. juni 2002 om forskrifter for tinglysningssystemet foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Systemet består af fire delsystemer, hvis navne er henholdsvis tingbogen, bilbogen, andelsboligbogen og personbogen.«

2. I § 1, stk. 2, nr. 1, litra b , ændres »og« til: »,«, og efter litra b indsættes som nyt litra:

»c) andelsboligbogen og«.

Litra c bliver herefter litra d.

3. I § 1, stk. 2, nr. 3, litra a , ændres »samt« til: »,«, og efter litra a indsættes som nyt litra:

»b) andelsboligbogen og historikken for andelsboligbogen samt«.

Litra b bliver herefter litra c.

4. § 4, 2. pkt., affattes således:

»Om de oplysninger, der kan indføres i henholdsvis tingbogen, personbogen, bilbogen og andelsboligbogen, henvises til bilag 1, 2, 3 og 4.«

5. I § 5, stk. 2, nr. 1 og 2 , ændres »bilag 4« til: »bilag 5«, og i nr. 2 indsættes efter »personbogen«: »og andelsboligbogen«.

6. I § 5, stk. 2, nr. 3, ændres »bilag 5« til: »bilag 6«.

7. I § 8, stk. 1, 1. pkt., ændres »og bilbogen« til: », bilbogen og andelsboligbogen«, og i 2. pkt . ændres to steder »og bilbog« til », bilbog og andelsboligbog«.

8. I § 8, stk. 3, ændres »og bilbogen« til: », bilbogen og andelsboligbogen«.

9. Efter bilag 3 indsættes som nyt bilag:

»Bilag 4

Indholdet af andelsboligbogen:

1) Oplysninger om den til andelen knyttede bolig- eller erhvervsenhed, herunder om kommunekode, vejkode, husnummer, side, dør og postadresse.

2) Oplysninger om andelens ejer, herunder om personnummer/CVR-nummer, navn, adresse og personstatus.

3) Oplysninger om dokumentet, herunder om datoer, dagbogsnummer, dokumenttype, navne, beløb, rente, prioritetsforhold, vilkår, særlige bestemmelser, anmærkninger samt om dokumentets indhold i øvrigt.

4) Oplysninger om anmelder af dokumentet.«

Bilag 4 og 5 bliver herefter bilag 5 og 6.

10. I bilag 4 , der bliver bilag 5, indsættes i overskriften efter »bilbogen«: », andelsboligbogen«, og efter nr. 8 indsættes som nyt nummer:

»9) Vejnavn.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2005.

Justitsministeriet, den 23. november 2004

Lene Espersen

/Henrik Øe