Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad 21.51.01 til § 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

§ 1. Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa (nævnet) er en del af den offentlige forvaltning og består af fem medlemmer, der beskikkes af kulturministeren for 4 år af gangen efter indstilling fra de fem partier med flest mandater i Folketinget.

Stk. 2. Kulturministeren udpeger formanden blandt medlemmerne. Nævnet vælger en næstformand blandt medlemmerne.

Stk. 3. Fratræder et medlem sit hverv, beskikker kulturministeren et nyt medlem blandt de fem partier med flest mandater i Folketinget på fratrædelsestidspunktet.

Stk. 4. Nævnets medlemmer kan genbeskikkes.

Stk. 5. Der ydes formanden og nævnets øvrige medlemmer vederlag samt godtgørelse for befordringsudgifter i forbindelse med deltagelse i nævnets møder efter reglerne i Finansministeriets cirkulære om særskilt vederlag m.v.

§ 2. Nævnet er beslutningsdygtigt, når formanden eller i dennes forfald næstformanden og to andre medlemmer er til stede.

Stk. 2. Nævnet træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed.

Stk. 3. Nævnets beslutninger optages i et referat. Oplysninger om konstateret inhabilitet optages i referatet.

Stk. 4. Nævnet fastsætter en forretningsorden for sit virke.

§ 3. Nævnet offentliggør på nævnets hjemmeside oplysninger om ansøgningsrunder og meddelte tilsagn om tilskud. Endvidere offentliggøres på hjemmesiden ansøgernes rapporter om de gennemførte initiativer, som nævnet har givet tilskud til.

§ 4. Nævnet sekretariatsbetjenes af Slots- og Kulturstyrelsen. Nævnet kan dog beslutte, at sekretariatsopgaverne i stedet varetages af en privat person, virksomhed, organisation eller forening eller en offentlig institution, jf. stk. 2-3.

Stk. 2. Sekretariatsbetjeningen kan ikke varetages af

1) virksomheder, organisationer eller foreninger m.v. med tilknytning til nævnets medlemmer,

2) personer, der er ansat hos eller har lignende tilknytning til nævnets medlemmer,

3) personer, der er ansat hos eller har lignende tilknytning til partier eller bevægelser, der er indvalgt i Folketinget eller Europa-Parlamentet, eller

4) personer, der er ansat hos eller har lignende tilknytning til landsdækkende organisationer, der har debat og oplysning om Europa som hovedformål eller som en del af deres aktiviteter.

Stk. 3. Nævnet skal inden indgåelse af en aftale med en privat person, virksomhed, organisation eller forening om varetagelse af sekretariatsopgaver for nævnet afholde udbud efter gældende regler om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver.

Stk. 4. Slots- og Kulturstyrelsen varetager det administrative tilsyn med anvendelse af tilskud, som er ydet af Europa-Nævnet.

§ 5. Nævnet er omfattet af de statslige budget- og bevillingsregler. Slots- og Kulturstyrelsens regnskabsinstruks gælder for administration af nævnets midler, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Såfremt nævnets sekretariatsopgaver varetages af en privat person, virksomhed, organisation eller forening eller en anden offentlig institution skal nævnet udarbejde en regnskabsinstruks. Instruksen underskrives af nævnets medlemmer og godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

§ 6. Nævnet udarbejder et driftsbudget for finansåret.

Stk. 2. Såfremt nævnets sekretariatsopgaver varetages af en privat person, virksomhed, organisation eller forening eller en anden offentlig institution skal driftsbudgettet godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

§ 7. Nævnets regnskabsår er kalenderåret. Nævnets midler regnskabsføres og revideres som led i Slots- og Kulturstyrelsens regnskabsaflæggelse, jf. dog stk. 2. Nævnet offentliggør årligt en beretning over nævnets virksomhed i regnskabsåret, herunder om fordeling af bevillingen.

Stk. 2. Såfremt nævnets sekretariatsopgaver varetages af en privat person, virksomhed, organisation eller forening eller en offentlig institution, der ikke revideres af Rigsrevisionen skal nævnet udarbejde et selvstændigt årsregnskab. Regnskabet skal omfatte resultatopgørelse og balance. Regnskabet underskrives af alle medlemmer af nævnet og sendes inden den 1. maj efter regnskabsårets afslutning til Slots- og Kulturstyrelsen og Rigsrevisionen. Samtidig hermed afgiver nævnet en beretning over nævnets virksomhed i regnskabsåret, herunder om fordeling af bevillingen.

Stk. 3. Nævnets regnskab, jf. stk. 2 revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2, stk. 1, nr. 2, i lov om revisionen af statens regnskaber.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1087 af 18. november 2008 om Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa ophæves.

Kulturministeriet, den 2. juni 2017

Mette Bock

/ Per Nylykke