Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Tilskud
Kapitel 2 Ansøgning
Kapitel 3 Afgørelse om og udbetaling af tilskud
Kapitel 4 Rapport og vidensdeling
Kapitel 5 Regnskab og revision
Kapitel 6 Misligholdelse
Kapitel 7 Offentlighed
Kapitel 8 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til Folketingets partier og danske partier og bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad 21.51.01 til § 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Kapitel 1

Tilskud

§ 1. Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa (nævnet) yder efter ansøgning tilskud til partier i Folketinget og danske partier og bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet.

Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 ydes til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram for en treårig periode, der svarer til tre kalenderår.

Stk. 3. Aktiviteterne skal have til formål at fremme debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU), herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Aktiviteterne skal som helhed i den treårlige aktivitetsperiode være landsdækkende.

§ 2. Tilskud efter § 1 ydes som udgangspunkt således, at en tredjedel af bevillingen ydes som grundtilskud i lige store dele til partier i Folketinget og partier og bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet, en tredjedel af bevillingen ydes til partier i Folketinget efter antal mandater i Folketinget, og en tredjedel af bevillingen ydes til partier og bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet efter antal mandater i Europa-Parlamentet, jf. dog § 7, stk. 2.

§ 3. Af et tildelt tilskud efter § 1 kan der årligt højst anvendes et beløb, der svarer til det årlige grundtilskud, jf. stk. 2, tillagt 20 % af det resterende tilskud til aflønning af et partis eller en bevægelses egne medarbejdere.

Stk. 2. Af det tildelte årlige tilskud efter § 1 kan der årligt højest anvendes et beløb til administrative omkostninger inkl. udgifter til revision, der svarer til 5 pct. af årets bevilling.

Kapitel 2

Ansøgning

§ 4. Ansøgning om tilskud efter § 1 indgives på baggrund af en udmeldt ansøgningsrunde. Nævnet retter direkte henvendelse til partierne i Folketinget og partierne og bevægelserne indvalgt i Europa-Parlamentet med oplysning om en aktuel ansøgningsrunde, herunder størrelsen af mulige tilskudsbeløb til de enkelte partier og bevægelser samt en frist for indgivelse af ansøgning.

Stk. 2. Ansøgningen skal være nævnet i hænde inden den af nævnet udmeldte frist for indgivelse af ansøgning, jf. stk. 1. Ansøgninger, som modtages i nævnet efter fristen for indgivelse af ansøgning, tages ikke i betragtning.

§ 5. En ansøgning om tilskud skal indeholde en beskrivelse af et treårigt aktivitetsprogram, der nærmere angiver de påtænkte aktiviteter med henblik på at fremme debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU), herunder udvikling af deltagelsesdemokrati, samt et budget for aktiviteterne.

Stk. 2. Nævnet kan i forbindelse med udmelding af en ansøgningsrunde fastsætte yderligere betingelser for tilsagn om tilskud.

§ 6. Indtræder et nyt parti eller en ny bevægelse i Folketinget eller Europa-Parlamentet efter påbegyndelsen af den treårige aktivitetsperiode, kan partiet eller bevægelsen indgive ansøgning om tilskud, jf. § 4. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af et aktivitetsprogram, jf. § 5, for den resterende aktivitetsperiode.

Stk. 2. Udmåling af tilskud efter § 2 til et nyt parti eller en ny bevægelse kan tidligst ske efter den førstkommende folketingssamling med virkning for det følgende kalenderår, jf. § 7, stk. 5.

Kapitel 3

Afgørelse om og udbetaling af tilskud

§ 7. Nævnet træffer efter ansøgning afgørelse om tilskud efter § 1.

Stk. 2. Nævnet kan give tilsagn om at yde hele eller en del af det ansøgte tilskud.

Stk. 3. Giver nævnet alene tilsagn om at yde en del af det ansøgte tilskud, kan nævnet bestemme, hvilke aktiviteter der ikke kan anvendes tilskud til.

Stk. 4. Tilskud udbetales kvartalsvis forud i lige store rater over den treårige aktivitetsperiode. I de tilfælde, hvor den første udbetaling sker efter påbegyndelsen af den treårige aktivitetsperiode, udgør første rate af tilskuddet dog et samlet beløb for perioden fra starten af den treårige aktivitetsperiode til og med forestående kvartal.

Stk. 5. Fordelingen af tilskud efter § 2 justeres efter repræsentations- og mandatforholdene efter hver folketingssamling i den treårige aktivitetsperiode med virkning for det følgende kalenderår.

§ 8. Merforbrug op til 25% af tilskuddet i et kalenderår kan dækkes af tilskud i følgende år inden for den treårige aktivitetsperiode. Uforbrugte midler op til 25% af tilskuddet i et kalenderår kan bruges i den resterende aktivitetsperiode, dog kun hvis minimum 75% af årets tilskud er brugt til gennemførelse af aktivitetsprogrammet, når der har været overført et underskud fra forrige kalenderår. Hvis tilskudsmodtager ikke har brugt sit samlede tilskud ved udgangen af den treårige aktivitetsperiode, skal tilskudsmodtager tilbagebetale det uforbrugte beløb til nævnet.

§ 9. Nævnets afgørelser om tilskud og afslag på tilskud er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 10. Tilsagn om tilskud efter § 1 gives på betingelse af,

1) at aktiviteterne gennemføres så vidt muligt som beskrevet i det godkendte aktivitetsprogram,

2) at udgifter til aktiviteterne afholdes så vidt muligt som angivet i det godkendte budget for aktiviteterne,

3) at der hvert år indsendes en uddybet plan for gennemførelse af årets aktiviteter og et detaljeret årsbudget,

4) at der aflægges rapport og regnskab, jf. § 11 og 12,

5) at tilskud ikke anvendes til personlige annoncer og personlige kampagner eller til udgifter til rejser og ophold i udlandet eller til honorarer til og transportudgifter for medlemmer af Folketinget eller Europa-Parlamentet eller til køb af produktionsudstyr, IT-udstyr og inventar,

6) at partiet eller bevægelsen medvirker til videns- og erfaringsudveksling, og

7) at det fremgår af støttede aktiviteter og materialer, at de er støttet af Europa-Nævnet.

Stk. 2. Nævnet kan i særlige tilfælde godkende, at aktivitetsplan og budget ændres. Hvis aktivitetsplan og budget ændres med nævnets godkendelse, er det en betingelse, at initiativet gennemføres i overensstemmelse med den ændrede aktivitetsplan og det ændrede budget.

Kapitel 4

Rapport og vidensdeling

§ 11. Tilskudsmodtager skal for hvert kalenderår i den treårige aktivitetsperiode aflægge en rapport om gennemførte aktiviteter, som nævnet har givet tilskud til. Rapporten skal aflægges til nævnet senest den 15. marts i året efter det kalenderår, der rapporteres om. Rapporten skal aflægges efter Europa-Nævnets anvisning. Et eksemplar af eventuelt fremstillet materiale skal indsendes sammen med rapporten.

Stk. 2. Tilskudsmodtager skal være i besiddelse af dokumentation for de aktiviteter, der er beskrevet i rapporten.

Kapitel 5

Regnskab og revision

§ 12. Tilskudsmodtager skal for hvert kalenderår i den treårige aktivitetsperiode aflægge et regnskab for det aktivitetsprogram, som nævnet har givet tilskud til, jf. § 1. Regnskabet skal aflægges til nævnet senest den 15. marts i året efter det kalenderår, der aflægges regnskab for.

Stk. 2. Regnskabets indhold og opstilling skal følge nævnets anvisninger i bevillingsbrevet og aflægges i forhold til det godkendte årsbudget, jf. § 10, stk. 1, nr. 3.

Stk. 3. Regnskabet skal omfatte hele den tilskudsudløsende aktivitet, og tilskud fra anden side til aktiviteterne skal specificeres i regnskabet.

Stk. 4. Til de enkelte regnskabsposter kan knyttes noter med supplerende oplysninger om regnskabsposternes indhold.

Stk. 5. Modregning i regnskabet (nettopostering) må kun finde sted, hvis modregningen medvirker til at øge regnskabets informationsværdi. Modregnede poster skal oplyses i noter til regnskabsposterne.

Stk. 6. Regnskabet skal være underskrevet af alle medlemmer af tilskudsmodtagers bestyrelse eller, hvis tilskudsmodtager ikke har en bestyrelse, af alle medlemmer af tilskudsmodtagers ansvarlige ledelse. Endvidere skal regnskabet være revideret og forsynet med en revisionspåtegning, jf. reglerne i §§ 13-18.

Stk. 7. tilskudsmodtager skal være i besiddelse af dokumentation for, at betingelserne for nævnets tilskud er opfyldt og at de i regnskabet indregnede omkostninger vedrører aktiviteter til fremme af debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU).

Stk. 8. Enhver tilskudsmodtager skal opbevare regnskabsmateriale i 5 år fra udgangen af det kalenderår, hvor den tilskudsudløsende aktivitet er afsluttet, og efter krav fremsende materialet til nævnet.

§ 13. Revision af tilskudsmodtagers regnskab, jf. § 12, skal udføres af en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse §§ 14-18.

Stk. 2. Ved revisorskift i tilskudsperioden skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grunden til fratrædelsen.

§ 14. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. og nærmere præciseret i §§ 14-18.

Stk. 2. Ved revisionen skal efterprøves,

1) om regnskabet for aktiviteterne er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler,

2) om betingelserne i bevillingsbrevet er opfyldt,

3) om tilskuddet er anvendt til formålet,

4) om tilskudsmodtager har taget skyldige økonomiske hensyn og udvist sparsommelighed ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet, og

5) om de oplysninger, som tilskudsmodtager har meddelt nævnet om gennemførelse og resultat af aktiviteterne, er dokumenterede.

Stk. 3. Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser.

§ 15. Revisionens omfang afhænger af tilskudsmodtagers administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol, og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Desuden har tilskuddets størrelse betydning for revisionens omfang.

§ 16. Tilskudsmodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af regnskabet samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Tilskudsmodtager skal endvidere give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor finder nødvendige for udførelsen af sit hverv.

§ 17. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks skriftligt at give tilskudsmodtager samt nævnet meddelelse herom.

Stk. 2. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at aktiviteternes gennemførelse er usikker af økonomiske eller andre grunde.

§ 18. Det reviderede regnskab skal forsynes med en revisionspåtegning, hvoraf det fremgår, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Forbehold skal fremgå af påtegningen.

Stk. 2. Revisor skal afgive en revisionsberetning med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision, jf. § 14. Revisionsberetningen kan afgives i tilslutning til revisionspåtegningen eller i en revisionsprotokol.

Stk. 3. Revisionsberetningen eller revisionsprotokollen skal indsendes af tilskudsmodtager til nævnet sammen med det påtegnede regnskab.

Kapitel 6

Misligholdelse

§ 19. Nævnet har ret til at tilbageholde udbetaling af tilskud eller kræve udbetalte beløb tilbagebetalt, hvis tilskudsmodtager ikke har anvendt et tilskud i overensstemmelse med de givne vilkår for tilskuddet. Det samme gælder, hvis tilskuddet er opnået ved svig eller der i øvrigt er afgivet urigtige oplysninger under sagsforløbet.

Kapitel 7

Offentlighed

§ 20. Oplysninger om meddelte tilskud samt partiernes og bevægelsernes rapporter, jf. § 11, offentliggøres på nævnets hjemmeside, www.europa-nævnet.dk.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 192 af 9. marts 2011 om tilskud til Folketingets partier og danske partier og bevægelser i Europa-Parlamentet til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse finder fortsat anvendelse for tilskudsmodtagere, der er meddelt tilsagn om tilskud efter denne bekendtgørelse.

Kulturministeriet, den 2. juni 2017

Mette Bock

/ Per Nylykke