Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Tilskud
Kapitel 2 De enkelte puljer
Kapitel 3 Ansøgning
Kapitel 4 Afgørelse om og udbetaling af tilskud
Kapitel 5 Rapport og vidensdeling
Kapitel 6 Regnskab og revision
Kapitel 7 Misligholdelse
Kapitel 8 Offentlighed
Kapitel 9 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad 21.51.01 til § 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Kapitel 1

Tilskud

§ 1. Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa (nævnet) yder efter ansøgning tilskud til aktiviteter, som har til formål at fremme debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU), herunder udvikling af deltagelsesdemokrati.

Kapitel 2

De enkelte puljer

§ 2. Tilskud fra Pulje A kan ydes til organisationer, der har debat og oplysning om Europa som hovedformål, og som ikke er et parti eller en bevægelse indvalgt i Folketinget eller Europa-Parlamentet eller en ungdomsorganisation til et sådant parti eller en sådan bevægelse.

Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 ydes til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram, jf. § 1 for en treårig periode, der svarer til tre kalenderår. Af tilskuddet kan tilskudsmodtager beregne sig overheadomkostninger for gennemførelse af det samlede aktivitetsprogram efter nævnets anvisning.

Stk. 3. Det er en betingelse for tilskud efter stk. 1, at organisationen

1) er lovlig og landsdækkende,

2) har eksisteret i mindst de to nærmest forudgående år,

3) har mindst 350 registrerede og individuelt dokumenterede ordinært kontingentbetalende medlemmer,

4) har en årlig kontingentsats på minimum 150 kr. for ordinært medlemskab,

5) har aktiviteter, der som helhed er landsdækkende, og

6) har en demokratisk struktur, som sikrer medlemmernes indflydelse på organisationens arbejde, hvilket skal fremgå af organisationens vedtægter eller formålsbeskrivelse.

Stk. 4. Betingelserne, jf. stk. 3 skal være opfyldt på ansøgningstidspunktet og så længe tilskud modtages.

Stk. 5. Det påhviler tilskudsmodtager straks at oplyse, hvis forholdene, jf. stk. 3 ændres i den treårige periode så betingelserne ikke længere er opfyldt.

§ 3. Tilskud fra Pulje B kan ydes til organisationer, der har debat og oplysning om Europa som en del af deres aktiviteter, men hvor hovedformålet er et andet. Tilskud kan ikke ydes til større arbejdsmarkeds- og erhvervsorganisationer, partier og bevægelser indvalgt i Folketinget eller Europa-Parlamentet samt ungdomsorganisationer til et sådant parti eller en sådan bevægelse.

Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 ydes til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram, jf. § 1 for en treårig periode, der svarer til tre kalenderår. Af tilskuddet kan der årligt højest anvendes et beløb til administrative omkostninger inkl. udgifter til revision, der svarer til 8 pct. af årets bevilling.

Stk. 3. Det er en betingelse for tilskud efter stk. 1, at organisationen

1) er lovlig og landsdækkende,

2) har eksisteret i mindst de to nærmest forudgående år,

3) har mindst 350 registrerede og individuelt dokumenterede ordinært kontingentbetalende medlemmer eller er en sammenslutning af landsdækkende organisationer eller af regionale eller lokale organisationer,

4) har aktiviteter, der som helhed er landsdækkende, og

5) har en demokratisk struktur, som sikrer medlemmernes indflydelse på organisationens arbejde, hvilket skal fremgå af organisationens vedtægter eller formålsbeskrivelse.

Stk. 4. Betingelserne, jf. stk. 3 skal være opfyldt på ansøgningstidspunktet og så længe tilskud modtages.

Stk. 5. Det påhviler tilskudsmodtager straks at oplyse, hvis forholdene, jf. stk. 3 ændres i den treårige periode så betingelserne ikke længere er opfyldt.

§ 4. Tilskud fra Pulje C kan ydes til lovlige organisationer, visse offentlige institutioner, visse juridiske personer og til myndige privatpersoner, der er registreret i folkeregisteret. Tilskud kan ikke ydes til partier og bevægelser indvalgt i Folketinget eller Europa-Parlamentet eller en ungdomsorganisation til et sådant parti eller en sådan bevægelse.

Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 ydes til gennemførelse af enkeltstående lokale aktiviteter eller større tværgående regionale eller landsdækkende aktiviteter, jf. § 1, der gennemføres i det kalenderår, som tilskuddet er givet. Der kan i særlige tilfælde ydes tilskud til videreudvikling af aktiviteter, der vurderes at have særlig høj oplysningseffekt.

Stk. 3. Tilskud efter stk. 1 kan ydes til blandt andet

1) møder og konferencer, herunder honorar til og transport for eksterne oplægsholdere, jf. dog § 9,

2) produktion af TV- og radioprogrammer,

3) produktion af indhold til elektroniske medier og

4) udarbejdelse af oplysningsmateriale.

Kapitel 3

Ansøgning

§ 5. Tilskud ydes på baggrund af en ansøgning. Ansøgningen indsendes til nævnet på et elektronisk ansøgningsskema inden de af nævnet fastsatte frister. Nævnet udmelder ansøgningsrunder offentligt.

Stk. 2. Nævnet kan i forbindelse med udmelding af en ansøgningsrunde fastsætte yderligere betingelser for tilsagn om tilskud efter §§ 2-4.

Stk. 3. Ansøgningen skal være nævnet i hænde senest den af nævnet udmeldte frist for indgivelse af ansøgning. Ansøgninger, som modtages i nævnet efter fristen, tages ikke i betragtning.

Stk. 4. Nævnet kan i helt særlige tilfælde give dispensation for en ansøgnings format eller frist under hensyntagen til ligestillingsprincippet.

§ 6. Organisationer, der indgiver ansøgning om tilskud efter Pulje A og B, jf. §§ 2-3, skal til ansøgningen vedlægge

1) organisationens vedtægter eller en beskrivelse af organisationens formål og

2) en af ledelsen underskrevet erklæring om, at betingelserne for tilskud, jf. § 2, stk. 3 eller § 3, stk. 3 er opfyldt.

Kapitel 4

Afgørelse om og udbetaling af tilskud

§ 7. Nævnet træffer efter ansøgning afgørelse om tilskud efter §§ 2-4.

Stk. 2. Ved afgørelse om tilsagn om tilskud lægges der vægt på, om aktiviteten

1) i indhold og form henvender sig til en bred eller ny målgruppe i Danmark,

2) har stor gennemslagskraft og spredning i målgruppen eller offentligheden, og

3) er væsentligt egenfinansieret eller væsentligt finansieret fra anden side.

§ 8. Nævnet kan give tilsagn om at yde hele eller en del af det ansøgte tilskud.

Stk. 2. Giver nævnet alene tilsagn om at yde en del af det ansøgte tilskud, kan nævnet på forhånd godkende, at de i aktivitetsplanen beskrevne aktiviteter kan ændres. Nævnet kan som betingelse for tilskud bestemme, hvilke aktiviteter der som minimum skal gennemføres.

§ 9. Tilsagn om tilskud efter §§ 2-4 gives på betingelse af,

1) at aktiviteterne samt udgifterne hertil gennemføres så vidt muligt som beskrevet i ansøgningen, jf. dog stk. 3 samt § 8, stk. 2,

2) at der aflægges rapport og regnskab, jf. §§ 14 og 15,

3) at tilskud ikke anvendes til studierejser og researchrejser eller til honorarer til og transport for medlemmer af Folketinget eller medlemmer af Europa-Parlamentet eller til køb af produktionsudstyr, IT-udstyr og inventar,

4) at det fremgår af støttede aktiviteter og materialer, at de er støttet af Europa-Nævnet,

5) at de støttede aktiviteter er offentlige og annonceres bredt i offentligheden, herunder at produkter og informationsressourcer tilbydes vederlagsfrit i mindst et halvt år efter tilskudsperioden og

6) at de støttede aktiviteter ikke er gennemført og tilskudsmidler ikke anvendes til aktiviteter inden tilskudsperiodens start.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud efter §§ 2 og 3 er endvidere betinget af,

1) at der hvert år indsendes en uddybet plan for gennemførelse af årets aktiviteter og et detaljeret årsbudget,

2) at ansøger deltager i videns- og erfaringsudveksling og

3) at tilskudsmodtager afgiver den i § 18 nævnte erklæring.

Stk. 3. Nævnet kan i særlige tilfælde godkende, at aktivitetsplan og budget for en aktivitet ændres. Hvis aktivitetsplan og budget for et initiativ ændres med nævnets godkendelse, er det er betingelse for tilsagnet om tilskud, at aktiviteten gennemføres i overensstemmelse med den ændrede aktivitetsplan og det ændrede budget.

§ 10. Modtagere af tilskud fra Pulje A eller B, jf. §§ 2 og 3, får i første kalenderår i den treårige aktivitetsperiode udbetalt 75 pct. af det årlige tilskudsbeløb, når tilsagnet om tilskud er meddelt, og de resterende 25 pct. af det årlige tilskudsbeløb, når rapport og regnskab for kalenderårets aktiviteter er godkendt af nævnets sekretariat, jf. §§ 14 og 15. I andet og tredje kalenderår i den treårige aktivitetsperiode udbetales det årlige tilskudsbeløb således, at 75 pct. af beløbet udbetales samtidig med udbetaling af restbeløbet for det foregående kalenderår, og de resterende 25 pct. af beløbet udbetales, når rapport og regnskab for kalenderårets aktiviteter er godkendt af nævnets sekretariat, jf. §§ 14 og 15.

Stk. 2. Merforbrug i et kalenderår kan dækkes af tilskud i følgende år inden for den treårige aktivitetsperiode. Uforbrugte midler i et kalenderår kan bruges i den resterende aktivitetsperiode. Hvis en ansøger ikke har brugt sit samlede tilskud ved udgangen af den treårige aktivitetsperiode, udbetaler nævnet ikke det uforbrugte beløb, ligesom nævnet kan kræve det uforbrugte beløb tilbagebetalt.

§ 11. Modtagere af tilskud fra Pulje C, jf. § 4, får tilskuddet udbetalt, når aktiviteterne er gennemført, og rapport og regnskab for aktiviteterne er godkendt af nævnets sekretariat, jf. §§ 14 og 15. Er udgifterne til de gennemførte aktiviteter lavere end det bevilgede tilskud, udbetales alene et tilskud svarende til de faktisk afholdte udgifter til aktiviteterne.

§ 12. Nævnets afgørelser er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 13. Ved tilsagn om tilskud til medvirken af eksterne organisationer eller personer, herunder oplægsholdere, påhviler arbejdsgiverforpligtelsen tilskudsmodtager, herunder opfyldelse af krav i henhold til skattelovgivningen.

Kapitel 5

Rapport og vidensdeling

§ 14. Modtagere af tilskud fra Pulje A eller B, jf. §§ 2 og 3, skal for hvert kalenderår i den treårige aktivitetsperiode aflægge en rapport om de gennemførte aktiviteter, som nævnet har givet tilskud til. Rapporten skal aflægges til nævnet senest den 15. marts i året efter det kalenderår, der rapporteres om.

Stk. 2. Modtagere af tilskud fra Pulje C, jf. § 4, skal aflægge en rapport om den aktivitet, som nævnet har givet tilskud til. Rapporten skal aflægges til nævnet senest en måned efter den dato for afslutning af aktiviteten, som er anført i tilsagnet om tilskud.

Stk. 3. Rapporten, jf. stk. 1 og 2, skal aflægges efter Europa-Nævnets anvisning. Et eksemplar af eventuelt fremstillet materiale skal indsendes med rapporten.

Stk. 4. Tilskudsmodtager skal være i besiddelse af dokumentation for de aktiviteter, der er beskrevet i de i stk. 1 og 2 nævnte rapporter.

Kapitel 6

Regnskab og revision

§ 15. Tilskudsmodtager skal aflægge regnskab for de gennemførte aktiviteter, som nævnet har givet tilsagn om at give tilskud til, jf. §§ 16 og 17.

§ 16. Modtagere af tilskud fra Pulje A eller B, jf. §§ 2 og 3, skal for hvert kalenderår i den treårige aktivitetsperiode aflægge et regnskab for gennemførte aktiviteter, som nævnet har givet tilskud til. Regnskabet skal aflægges til nævnet senest den 15. marts i året efter det kalenderår, der aflægges regnskab for.

Stk. 2. Regnskabets indhold og opstilling skal følge nævnets anvisninger i bevillingsbrevet og aflægges i forhold til det godkendte årsbudget, jf. § 9, stk. 2, nr. 1.

Stk. 3. Regnskabet skal omfatte hele den tilskudsudløsende aktivitet, og tilskud fra anden side skal specificeres i regnskabet.

Stk. 4. Til de enkelte regnskabsposter kan knyttes noter med supplerende oplysninger om regnskabsposternes indhold.

Stk. 5. Modregning i regnskabet (nettopostering) må kun finde sted, hvis modregningen medvirker til at øge regnskabets informationsværdi. Modregnede poster skal oplyses i noter til regnskabsposterne.

Stk. 6. Regnskabet skal være underskrevet af tilskudsmodtagers ansvarlige ledelse. Endvidere skal regnskabet være revideret efter reglerne i §§ 18-24.

Stk. 7. Tilskudsmodtager skal være i besiddelse af dokumentation for, at betingelserne for nævnets tilskud er opfyldt, samt at de i regnskabet indregnede omkostninger vedrører aktiviteter til fremme af debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU).

Stk. 8. Tilskudsmodtager skal opbevare regnskabsmaterialet i fem år fra udgangen af det kalenderår, hvor den tilskudsudløsende aktivitet er afsluttet, og på begæring fremsende det til nævnet.

§ 17. Modtagere af tilskud fra Pulje C, jf. § 4, skal aflægge regnskab til nævnet senest en måned efter den dato for afslutning af aktiviteten, som er anført i tilsagnet om tilskud.

Stk. 2. Regnskab efter stk. 1 skal følge nævnets anvisninger i bevillingsbrevet og opstilles på samme måde som budgettet for aktiviteterne, således at regnskabsposter og budgetposter er direkte sammenlignelige.

Stk. 3. Regnskabet skal omfatte hele den tilskudsudløsende aktivitet, og tilskud fra anden side til aktiviteterne skal specificeres i regnskabet.

Stk. 4. Et regnskab skal være underskrevet af tilskudsmodtager, hvis tilskudsmodtager er en privatperson eller tilskudsmodtagers ansvarlige ledelse samt en regnskabskyndig person, hvis tilskudsmodtager er en organisation eller anden juridisk person. Regnskabet skal revideres efter reglerne i §§ 19-24.

Stk. 5. Tilskudsmodtager skal være i besiddelse af dokumentation for, at betingelserne for nævnets tilskud er opfyldt, samt at de i regnskabet indregnede omkostninger vedrører aktiviteter til fremme af debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU). Nævnet kan som led i stikprøvekontrol kræve, at modtagere af tilskud på 100.000 kr. eller derunder skal indlevere dokumentation i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Hvis tilskudsmodtager er en privatperson skal dokumentation for afholdte udgifter altid vedlægges regnskabet.

Stk. 6. Tilskudsmodtager skal opbevare regnskabsmaterialet i fem år fra udgangen af det kalenderår, hvor den tilskudsudløsende aktivitet er afsluttet, og på begæring fremsende det til nævnet.

§ 18. Tilskudsmodtagere, der har modtaget tilskud fra Pulje A eller B, jf. §§ 2 og 3, skal ved regnskabsaflæggelsen afgive en underskrevet erklæring om, at de formelle krav i henholdsvis § 2, stk. 3, og § 3, stk. 3, forsat er opfyldt. Erklæringen skal være underskrevet af tilskudsmodtagers ansvarlige ledelse og revisor.

§ 19. Regnskab for tilskud på 100.000 kr. eller derunder skal ikke være revideret.

Stk. 2. Regnskab for tilskud på mere end 100.000 kr. skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor i overensstemmelse med reglerne i §§ 20-24 i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Ved revisorskift i tilskudsperioden skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grunden til fratrædelsen.

§ 20. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. og nærmere præciseret i §§ 20-24.

Stk. 2. Ved revisionen skal efterprøves,

1) om regnskabet for aktiviteterne er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler,

2) om betingelserne i bevillingsbrevet er opfyldt,

3) om tilskuddet er anvendt til formålet,

4) om tilskudsmodtager har taget skyldige økonomiske hensyn og udvist sparsommelighed ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet, og

5) om de oplysninger, som tilskudsmodtager har meddelt nævnet om gennemførelse og resultat af aktiviteterne, er dokumenterede.

Stk. 3. Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser.

§ 21. Revisionens omfang afhænger af tilskudsmodtagers administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol, og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Desuden har tilskuddets størrelse betydning for revisionens omfang.

§ 22. Tilskudsmodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af regnskabet samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Tilskudsmodtager skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor finder nødvendige for udførelsen af sit hverv.

§ 23. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give tilskudsmodtager samt nævnet meddelelse herom.

Stk. 2. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at aktiviteternes gennemførelse er usikker af økonomiske eller andre grunde.

§ 24. Det reviderede regnskab skal forsynes med en revisorpåtegning, hvoraf det fremgår, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Forbehold skal fremgå af påtegningen.

Stk. 2. Revisor skal afgive en revisionsberetning med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision, jf. § 21. Revisionsberetningen kan afgives i tilslutning til revisionspåtegningen, eller i en revisionsprotokol.

Stk. 3. Revisionsberetningen eller revisionsprotokollen skal indsendes af tilskudsmodtager til nævnet sammen med det påtegnede regnskab.

Kapitel 7

Misligholdelse

§ 25. Nævnet har ret til at tilbageholde udbetaling af tilskud eller kræve udbetalte beløb tilbagebetalt, hvis tilskudsmodtager ikke har anvendt et tilskud i overensstemmelse med de givne vilkår for tilskuddet. Det samme gælder, hvis tilskuddet er opnået ved svig eller der i øvrigt er afgivet urigtige oplysninger under sagsforløbet.

Kapitel 8

Offentlighed

§ 26. Oplysninger om meddelte tilsagn om tilskud samt ansøgernes rapporter, jf. § 14, offentliggøres på nævnets hjemmeside, www.europa-nævnet.dk.

Kapitel 9

Ikrafttræden

§ 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 200 af 9. marts 2011 om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse finder fortsat anvendelse for tilskudsmodtagere, der er meddelt tilsagn om tilskud efter denne bekendtgørelse.

Kulturministeriet, den 2. juni 2017

Mette Bock

/ Per Nylykke