Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0138
 
32014L0051
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v.1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1723 af 16. december 2015 om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. foretages følgende ændringer:

1. Overalt i bekendtgørelsen ændres »koncernniveau« til: »koncern- eller gruppeniveau«.

2. Overalt i bekendtgørelsen indsættes efter »koncernens«: »eller gruppens«.

3. I § 1, stk. 1, ophæves nr. 2 og 3, og i stedet indsættes:

»2) Virksomheder omfattet af § 175 b, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed.«

Nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 2 og 3.

4. I § 1, stk. 4, ændres »og 3, nævnte holdingvirksomheder« til: », nævnte virksomheder«, »koncernforholdet« ændres til: »koncern- eller gruppeforholdet«, og »nr. 4« ændres til: »nr. 3«.

5. I § 1, stk. 5, ændres »og 3, nævnte holdingvirksomheder« til: », nævnte virksomheder«.

6. I § 2, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »koncern«: »eller gruppe«.

7. I § 2, stk. 2, udgår »og 3«, og efter »koncernen« indsættes: »eller gruppen«.

8. I § 4, stk. 4, ændres »den øverste modervirksomhed i en koncern« til: »virksomheder omfattet af § 175 b, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed,«, og »datterselskaber« ændres til: »virksomheder i koncernen eller gruppen«.

9. I § 20, stk. 3, indsættes efter »koncern«: »eller gruppe«, og efter »koncernen« indsættes: »eller gruppen«.

10. I bilag 1, nr. 2, litra g, indsættes efter »koncern«: »eller gruppe«.

11. I bilag 5, nr. 7, indsættes efter »koncernen«: »eller gruppen«.

12. I bilag 6, nr. 6, litra a, litra e, og to steder i litra c, indsættes efter »koncernen«: »eller gruppen«.

13. I bilag 7, nr. 2 og 3, indsættes efter »koncern«: »eller gruppe«, og i nr. 2 indsættes efter »koncernen«: »eller gruppen«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Finanstilsynet, den 1. juni 2017

Jesper Berg

/ Per Plougmand Bærtelsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), EU-tidende 2009, nr. L 335, side 1, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/51/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2003/71/EF og 2009/138/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) og den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed), EU-Tidende 2014, nr. L 153, side 1.