Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 271 af 24. marts 2017, og § 4, stk. 1 og 2, og § 7, stk. 3, i lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 1. september 2014, og efter bestemmelse fra, samråd med og inddragelse af Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for det overordnede kompetenceområde: Professionel helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i samarbejde med borgere og patienter med grundlæggende behov i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen.

Stk. 2. Uddannelsen afsluttes med specialet social- og sundhedsassistent, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Stk. 3. Uddannelsen udbydes med talentspor.

Stk. 4. Uddannelsen kan gennemføres som eux-forløb. Uddannelsen tilrettelagt som eux-forløb omfatter alle uddannelsens kompetencemål.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 3 år, 9 mdr. og 3 uger til 4 år, 6 mdr. og 3 uger, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens hovedforløb 2 år, 9 mdr. og 3 uger, hvoraf skoleundervisningen udgør 48 uger fordelt på minimum 4 skoleperioder. Praktikken i uddannelsen tager overordnet sigte på at understøtte det sammenhængende sundhedsvæsen. Uddannelsen skal indeholde praktikperioder i henholdsvis det nære sundhedsvæsen, psykiatrien og somatikken.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens hovedforløb 2 år, 8 mdr. og 2 uger, hvoraf skoleundervisningen udgør 43 uger fordelt på minimum 4 skoleperioder.

Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 varer uddannelsens hovedforløb for elever i eux-forløb 3 år, 6 mdr. og 3 uger, hvoraf skoleundervisningen udgør 79,2 uger fordelt på minimum 4 skoleperioder. Alle skole- og praktikperioder, der ikke er afsluttende, skal have et omfang af ca. et halvt års varighed. To skoleperioder kan placeres i forlængelse af hinanden. En praktikperiode, som omhandler flere praktikområder, jf. stk. 2, kan afbrydes af dele af en skoleperiode.

Stk. 5. En skole med et hertil tilstrækkeligt elevantal i eux-forløb skal i videst muligt omfang tilrettelægge undervisningen i parallelle spor, således at elever i et spor er i praktikuddannelse, mens eleverne i et andet spor er i skoleundervisning. Skoleperioder, der indeholder undervisning i gymnasiale fag, skal afsluttes ved en gymnasial eksamenstermin.

Stk. 6. Elever, der har gennemført grundforløb til social- og sundhedshjælperuddannelsen, har adgang til hovedforløbet til social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Social- og sundhedsvæsenets opbygning og faggruppens placering heri.

2) Rettigheder og pligter som fagperson i et ansættelsesforhold på social- og sundhedsområdet.

3) Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg samt kendskab til metoder til vejledning og guidning.

4) Kroppens opbygning, dens organsystemer og basale funktioner.

5) Hyppigst forekommende livsstilsrelaterede sygdomme, herunder KOL, diabetes, demens og hjerte-kar lidelser.

6) Kost og motions betydning for fysisk og psykisk velvære.

7) Omsorg, personlig og praktisk hjælp til borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, under hensynstagen til etik, borgerens intimsfære og blufærdighed.

8) Kendskab til metodiske tilgange i faggruppens udøvelse af faget.

9) Sundhedsfaglig dokumentation og ansvar herfor.

10) Arbejdsrelaterede digitale og velfærdsteknologiske hjælpemidler.

11) Fysiske lovmæssigheder og gældende ergonomiske principper ved personlig og praktisk hjælp med og uden hjælpemidler.

12) Udvalgte stoffers opbygning og egenskaber, herunder kemiske reaktioner og kemikaliesikkerhed.

13) Fysiske, mikrobiologiske og kemiske faktorer, der kan påvirke hygiejnen, herunder temperatur, eksponentiel vækst og syre/base balance.

14) Kostens sammensætning, herunder beregning af energibehov og -forbrug, vitaminer og næringsstoffer.

15) It-værktøjer til simulering, informationssøgning, databehandling, dokumentation og præsentation.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Normalt forekommende arbejdsredskaber, hjælpemidler og velfærdsteknologi.

2) Yde omsorg, personlig og praktisk hjælp til borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse under hensyntagen til borgerens helbredstilstand og intimsfære.

3) Professionelt fagsprog og kommunikation i det tværprofessionelle samarbejde.

4) Brancherettet informationsteknologi, herunder elektronisk kommunikation og informationsindsamling.

5) Sortere vasketøj og affald samt udvælge relevante hudplejemidler og rengøringsmidler.

6) Hygiejniske retningslinjer og afbrydelse af smitteveje.

7) Demonstration af hvordan man indretter arbejdspladsen og bruger sin krop under hensynstagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige og ergonomiske regler.

8) Behandle statistiske informationer om livsstil og sygdomme og forklare funktioner og grafer, der viser sammenhænge mellem dem.

9) Behandle statistiske informationer om kostens sammensætning og betydning for fysisk og psykisk velvære.

10) Bearbejde og præsentere indsamlede informationer ved hjælp af relevante it-værktøjer.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) forklare borgerens forløb i social- og sundhedsvæsenet og faggruppens rolle heri,

2) forstå og forklare rammerne for den rehabiliterende tilgang, herunder faggruppens funktion i forhold til at støtte borgeren i mestring af eget liv,

3) forklare hvordan man kan igangsætte og understøtte sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende aktiviteter,

4) vejlede borgeren i brugen af velfærdsteknologiske hjælpemidler samt vejlede og støtte borgeren i kontakten med det digitale Danmark,

5) møde borgeren og pårørende på en etisk og respektfuld måde, herunder medvirke til at forebygge konflikter i jobudøvelsen,

6) udvise motivation og tage aktivt ansvar for egen læring med fokus på egne ressourcer og begrænsninger og

7) udøve jobfunktionen under hensynstagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige, ergonomiske og hygiejniske principper.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Dansk på D-niveau, bestået.

2) Naturfag på E-niveau, bestået.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Kompetencer svarende til ”Førstehjælp på erhvervsuddannelserne”, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016.

2) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

Stk. 7. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i eux-hovedforløbet skal eleven ud over kravene i stk. 2-6 have gennemført følgende grundfag:

1) Dansk på C-niveau.

2) Engelsk på C-niveau.

3) Samfundsfag på C-niveau.

4) Matematik på C-niveau.

5) Kemi på C-niveau.

6) Fysik på C-niveau.

Stk. 8. For elever i eux-forløb træder fagene i stk. 7, nr. 4, 5 og 6 i stedet for det i stk. 5, nr. 2, nævnte fag.

Stk. 9. For elever, der opnår de i stk. 7 nævnte kompetencer i et grundforløb, skal fagene nævnt i bestemmelsens nr. 1-3 være gennemført i grundforløbets 1. del med varigheder på henholdsvis 2,5 uger, 3 uger og 2,5 uger, og fagene nævnt i nr. 4-6 være gennemført i grundforløbets 2. del med varigheder på henholdsvis 4 uger, 2 uger og 2 uger.

Stk. 10. De i stk. 5 fastsatte karakterkrav gælder tilsvarende for eux-elever på det niveau af grundfaget, som eleven skal have for at kunne påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet, jf. stk. 8, uanset en eventuel forskel mellem de pågældende niveauer.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål:

1) Eleven kan selvstændigt udøve arbejdet som social- og sundhedsassistent i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som autoriseret sundhedsperson. Eleven kan i et tværprofessionelt samarbejde arbejde i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau og procedurer for patientsikkerhed.

2) Eleven kan begrunde og selvstændigt tilrettelægge, udføre og evaluere sygepleje, der retter sig imod borgere og patienters grundlæggende behov ud fra en metodisk og rehabiliterende tilgang.

3) Eleven kan indgå i komplekse behandlingsforløb i borgerens eget hjem, herunder varetage palliativ pleje.

4) Eleven kan på baggrund af en sygeplejefaglig vurdering handle på forandringer i borgerens og patientens fysiske og psykiske symptomer, herunder anvende værktøjer til tidlig opsporing.

5) Eleven kan selvstændigt arbejde med borger- og patientrettet forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering i forhold til de hyppigst forekommende fysiske og psykiske sygdomme og funktionsnedsættelser.

6) Eleven kan skabe et involverende samarbejde med borgere, patienter og pårørende, herunder vejlede og motivere gennem målrettet kommunikation.

7) Eleven kan selvstændigt og i et tværprofessionelt samarbejde tilrettelægge, gennemføre og evaluere sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter både for enkeltpersoner og grupper i et rehabiliterende perspektiv.

8) Eleven kan selvstændigt indgå i en tværprofessionel og tværsektoriel indsats med henblik på at koordinere og sikre et sammenhængende patient- og borgerforløb.

9) Eleven kan varetage koordinering samt indgå i ledelse af teamsamarbejde omkring sygepleje og patient/borgerforløb, i relation til arbejdets organisering.

10) Eleven kan selvstændigt varetage medicindispensering og medicinadministration i henhold til gældende lovgivning og arbejdspladsens kliniske retningslinjer og procedurer.

11) Eleven kan selvstændigt dokumentere den udførte sygepleje og videregive faglige informationer skriftligt og mundtligt.

12) Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi samt tage initiativ til implementering af ny viden og teknologi.

13) Eleven kan selvstændigt anvende principper for hygiejne og afbrydelse af smitteveje, herunder rene rutiner, sterilteknikker og isolation samt vejlede borgere, patienter, pårørende, kolleger og frivillige herom.

14) Eleven kan med udgangspunkt i borgerens eller patientens ressourcer og hjælpemidler selvstændigt tilrettelægge sit eget og andres arbejde efter ergonomiske principper, arbejdspladsens arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforanstaltninger.

Stk. 2. I eux-forløb skal følgende fag m.v. gennemføres ud over de i stk. 2 og 3 fastsatte mål:

1) Dansk på A-niveau, jf. bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen), dog med uddannelsestiden 170 timer svarende til 6,8 uger.

2) Engelsk på B-niveau, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 130 timer svarende til 5,2 uger.

3) Matematik på B-niveau, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 155 timer svarende til 6,2 uger.

4) Samfundsfag på B-niveau, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 115 timer svarende til 4,6 uger.

5) Kommunikation/it på C-niveau, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 45 timer svarende til 1,8 uger.

6) Biologi på C-niveau jf. htx-bekendtgørelsen eller bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprog i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), dog med uddannelsestiden 60 timer svarende til 2,4 uger.

7) Psykologi på C-niveau, jf. bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser (valgfagsbekendtgørelsen) eller grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 50 timer svarende til 2 uger.

8) Kemi på B-niveau, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 80 timer svarende til 3,2 uger.

9) Større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, med uddannelsestiden 25 timer svarende til 1 uge.

10) Eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, med uddannelsestiden 25 timer svarende til 1 uge.

11) Valgfag i form af et fag på C-niveau med uddannelsestiden 75 timer svarende til 3 uger og løft af niveau i et fag, med uddannelsestiden 125 timer svarende til 5 uger.

Stk. 3. Skolen skal som minimum udbyde følgende valgfag: Idræt på C-niveau og Matematik på A-niveau.

Stk. 4. Alle skoleperioder, med undtagelse af den sidste, skal bestå af undervisning i både gymnasiale fag og erhvervsuddannelsesfag i et sådant omfang, at der er mulighed for samspil og synergi mellem de enkelte aktiviteter. Skolens samlede tilrettelæggelse af undervisningen i eux-forløbet skal sikre synergien mellem erhvervsuddannelsens kompetencemål og målene for de gymnasiale fag efter stk. 4. Skolen skal sikre, at undervisningen i fag på gymnasialt niveau så vidt muligt knytter an til den konkrete elevgruppes erhvervsuddannelser, herunder at opgaver, projekter m.v. i rimeligt omfang giver mulighed for at inddrage viden, begreber og indhold fra den enkelte elevs uddannelse.

Stk. 5. Uddannelsestiden for de gymnasiale fag i hovedforløbet omfatter den samlede lærerstyrede elevaktivitet, dvs. den tid, eleverne deltager i forskellige former for lærerstyret undervisning og i øvrige aktiviteter, som er organiseret af skolen til realisering af fagets formål, herunder faglig og metodisk vejledning. Uddannelsestid omfatter dog ikke elevernes forberedelse til undervisningen, det skriftlige arbejde og de officielle prøver. Skolen skal ved tilrettelæggelsen af undervisning i gymnasiale fag, hvor der ikke i uddannelsestiden indgår tid til afholdelse af prøver, sørge for at medregne fornøden tid hertil.

Stk. 6. Omfanget af det skriftlige arbejde i fagene opgøres i elevtid. Elevtiden er den forventede tid, en gennemsnitlig elev på det pågældende niveau skal bruge for at udfærdige en besvarelse af de skriftlige opgaver i faget. Elevtiden omfatter ikke interne prøver. For elever i eux-forløb skal der mindst afsættes 500 timers elevtid til den enkelte elevs skriftlige arbejde. Elevtiden fordeles af skolen med passende inddragelse af de principper for fordeling af elevtid, som fremgår af reglerne om de gymnasiale uddannelser. Dele af elevtiden kan af hensyn til synergien i det samlede eux-forløb og elevernes progression afvikles i forbindelse med andre dele i forløbet end de gymnasiale fag, herunder grundfag i grundforløbet.

Stk. 7. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning og merit

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse samt bestemmelserne om merit, er fastsat i bilag 1.

Stk. 2. Elevens uddannelsesforløb afkortes yderligere, i det omfang elevens individuelle kompetencer giver grundlag herfor.

Stk. 3. Bekendtgørelse om merit i de gymnasiale uddannelser finder anvendelse for merit i fag på gymnasialt niveau, når fagene indgår som led i et eux-forløb.

Afsluttende prøve

§ 6. Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode.

Stk. 2. Den afsluttende prøve, jf. stk. 1, er en mundtlig prøve af 30 minutters varighed, som tager udgangspunkt i en projektopgave. Projektopgaven besvares af eleven eller i et samarbejde mellem højst tre elever. Den mundtlige prøve kan gennemføres som en gruppeprøve med højst tre personer i hver gruppe. Opgaven stilles af skolen.

Stk. 3. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have bestået de uddannelsesspecifikke fag. Eleven skal tillige have bestået prøver i alle grundfagene og i det uddannelsesspecifikke fag Farmakologi.

Stk. 4. Ved afslutningen af en praktikperiode afgiver praktikvirksomheden en praktikerklæring. Der anvendes bedømmelsen "godkendt/ikke godkendt".

Stk. 5. Elever, der ikke har opnået bedømmelsen "godkendt" i en praktikperiode, tilbydes et af den ansættende arbejdsgiver fastlagt praktikforløb og vurderes på ny.

Stk. 6. Ved uddannelsens afslutning, udsteder skolen på det faglige udvalgs foranledning et uddannelsesbevis til eleven, hvis praktikerklæringerne for hver enkelt praktikperiode er bedømt "godkendt".

Gymnasial eksamen

§ 7. I alle gymnasiale fag gives afsluttende standpunktskarakterer, der udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den pågældende læreplan ved afslutningen af faget. Der udarbejdes en undervisningsbeskrivelse for det enkelte fag i overensstemmelse med reglerne herom i htx-bekendtgørelsen.

Stk. 2. Eux-elever skal, ud over hvad der følger af § 6:

1) aflægge seks prøver i hovedforløbet efter udtræk blandt fag på gymnasialt niveau,

2) udarbejde en større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, og

3) aflægge en mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser.

Stk. 3. Projektet efter stk. 2, nr. 3, udarbejdes i et gymnasialt fag på mindst B-niveau og mindst et fag fra erhvervsuddannelsens uddannelsesspecifikke fag efter elevens valg. Efter elevens valg kan projektet udarbejdes i et yderligere fag. Projektet skal tilrettelægges sammen med erhvervsuddannelsens afsluttende prøve efter § 6, stk. 2.

Stk. 4. Ved uddannelsens afslutning udsteder skolen, udover det i § 6, stk. 6 nævnte uddannelsesbevis, bevis for at have opnået en gymnasial eksamen, der giver generel studiekompetence. Beviset benævnes eux-bevis.

Stk. 5. Eux-beviset indeholder prøvekaraktererne i fag på gymnasialt niveau, jf. stk. 2, nr. 1, karakteren for den større skriftlige opgave, karakteren fra prøven med udgangspunkt i det skriftlige eksamensprojekt og afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i alle fag på gymnasialt niveau.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. juni 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1116 af 18. august 2016 om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent ophæves. Bekendtgørelsens § 8, stk. 3-5 finder dog fortsat anvendelse.

Stk. 3. Elever, der i medfør af § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 282 af 23. marts 2015 om ophævelse af forskellige bekendtgørelser i forbindelse med gennemførelsen af erhvervsuddannelsesreformen ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”, følger en tilsvarende erhvervsuddannelse, som var gældende før den 1. august 2015, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Ansøgere, der har gennemført en social- og sundhedshjælperuddannelse før 1. august 2015 kan overgå til social- og sundhedsassistentuddannelsen efter denne bekendtgørelse i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan.

Stk. 5. Elever, der, jf. stk. 4, overgår til uddannelsen efter denne bekendtgørelse og på tidspunktet for påbegyndelse af den tidligere uddannelse var fyldt 25 år, skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv).

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 31. maj 2017

Vicedirektør
Susanne Sehestedt Clausen

/ Stine Hesse Hansen


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Det er et krav, at ansøger kan dokumentere erhvervserfaring af mindst ½ års varighed fra hvert af de tre nedenstående arbejdsområder:
- Det nære sundhedsvæsen
- Somatik
- Psykiatri
 
Det er et krav, at ansøger kan dokumentere erfaring med følgende jobfunktioner:
- Skal have erfaring fra flere vagtlag med hovedvægt på dagvagt
- Skal have arbejdserfaring med selvstændigt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, grundlæggende sygepleje, afbrydelse af smitteveje, dokumentation af sygepleje, rehabiliterende indsatser samt anvendelse af velfærdsteknologi
 
Erhvervserfaringen medregnes, hvis erfaringen er erhvervet inden for de seneste 4 år før uddannelsens start.
 

2. Erhvervserfaring der giver grundlag for godskrivning.

Relevant erhvervserfaring
Varighed
Afkortning for eud og euv
(skoleuger)
Afkortning for eud og euv
(praktik
måneder)
Det er et krav, at ansøger kan dokumentere erfaring som ufaglært med nedenstående jobfunktioner:
- skal have erfaring fra flere vagtlag med hovedvægt på dagvagt,
- skal have væsentlig arbejdserfaring med pleje- og omsorgsopgaver,
- skal i sine arbejdsfunktioner have indgået i team, og
- skal i sine arbejdsfunktioner have indgået i faglig sparring,
på nedenstående jobområder:
     
Hjemmeplejen
8 måneder
-
1,5 måned
Plejecenter
8 måneder
-
1,5 måned
Dag- og botilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse
8 måneder
-
1 måned

Erhvervserfaringen medregnes, hvis erfaringen er erhvervet inden for de seneste fire år før uddannelsens start.

Som udgangspunkt skal afkortning af praktikuddannelsen ske ved at afkorte praktik i det nære sundhedsvæsen.

3. Uddannelse der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Udd.
kode
Afkortning for eud og euv
(skoleuger)
Afkortning for eud og euv
(praktik
måneder)
 
Social- og sundhedshjælper uddannet efter bekendtgørelse nr. 1073 af 17. december 2001 eller tidligere
 
5 uger
5 måneder
Eud
Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1
2003
2004
5 uger
5 måneder
Eud
Social- og sundhedshjælper
2007
5 uger
5 måneder
Eud
Pædagogisk assistent
2002
-
2 måneder
 
Plejehjemsassistent
 
-
3 måneder
 
Sygehjælpere
 
-
3 måneder
 
Plejere
 
-
3 måneder

Som udgangspunkt skal afkortning af praktikuddannelsen ske ved at afkorte praktik i det nære sundhedsvæsen. Afkortningen på baggrund af uddannelser jf. skema 3 kan ikke suppleres med standardafkortning på baggrund af relevant erhvervserfaring, jf. skema 2. Såfremt eleven både opfylder krav til afkortning jf. skema 2 og skema 3, skal eleven alene afkortes efter skema 3.