Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet uden for tillægsbetænkning den 31. maj 2017

Ændringsforslag

til 3. behandling af

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

(Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere)

[af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)]:

Til § 5

Af justitsministeren:

1) I det under nr. 1 foreslåede § 49 a, stk. 1, indsættes efter »§ 2 b,«: »stk. 1,«.

[Lovteknisk præcisering]

2) I det under nr. 1 foreslåede § 49 a, stk. 2, ændres »den periode« til: »en periode«.

[Sproglig præcisering]

Til § 6

3) I det under nr. 1 foreslåede § 71 a, stk. 1, indsættes efter »§ 2 b«: », stk. 1,«.

[Lovteknisk præcisering]

4) I det under nr. 1 foreslåede § 71 a, stk. 2, ændres »den periode« til: »en periode«.

[Sproglig præcisering]

Til § 8

5) I den under nr. 1 foreslåede § 10 c ændres »før den periode« til: »for en periode«.

[Sproglig præcisering]

Til § 9

6) I den under nr. 3 foreslåede affattelse af § 70 f, stk. 10, der bliver stk. 11, ændres »§ 70 f, stk. 10, 1. pkt.,« til: »1. pkt.«

[Sproglig præcisering]

Til § 15

7) I den under nr. 1 foreslåede § 12 f ændres »§ 12 i, stk. 3« til: »§ 12 i, stk. 5«.

[Rettelse af henvisning]

Til § 16

8) I det under nr. 1 foreslåede § 12 i, stk. 1, ændres »§ 49 b, stk. 4, i barselsloven, § 71 b, stk. 4, i lov om sygedagpenge, § 22, stk. 5, i lov om fleksydelse, § 91, stk. 1, nr. 5, i lov om aktiv socialpolitik, § 70 f, stk. 10, 2. og 3. pkt., i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: »§ 49 a, stk. 2, i barselsloven, § 71 a, stk. 2, i lov om sygedagpenge, § 22, stk. 7, i lov om fleksydelse, § 91, stk. 1, nr. 5, i lov om aktiv socialpolitik, § 70 f, stk. 11, 2. og 3. pkt., i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

[Rettelse af henvisninger]

Bemærkninger

Til nr. 1

Der er tale om en præcisering af henvisningen til lov om pas til danske statsborgere m.v. Forslaget indebærer således ikke nogen indholdsmæssig ændring.

Til nr. 2

Med den foreslåede ændring til lovforslagets § 5, nr. 1, vil ordlyden i den foreslåede § 49 a, stk. 2, i barselsloven svare til ordlyden af de tilsvarende bestemmelser andre steder i lovforslaget. Forslaget indebærer således ikke nogen indholdsmæssig ændring.

Til nr. 3

Der er tale om en præcisering af henvisningen til lov om pas til danske statsborgere m.v. Forslaget indebærer således ikke nogen indholdsmæssig ændring.

Til nr. 4

Med den foreslåede ændring til lovforslagets § 6, nr. 1, vil ordlyden i den foreslåede § 71 a, stk. 2, i lov om sygedagpenge svare til ordlyden af de tilsvarende bestemmelser andre steder i lovforslaget. Forslaget indebærer således ikke nogen indholdsmæssig ændring.

Til nr. 5

Med den foreslåede ændring til lovforslagets § 8, nr. 1, vil ordlyden i den foreslåede § 10 c i lov om aktiv socialpolitik svare til ordlyden af de tilsvarende bestemmelser andre steder i lovforslaget. Forslaget indebærer således ikke nogen indholdsmæssig ændring.

Til nr. 6

Der er tale om en lovteknisk rettelse, idet § 70 f, stk. 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som følge af forslaget til indsættelse af et nyt stk. 6 i samme bestemmelse bliver stk. 11. Samtidig indebærer den foreslåede ændring en sproglig præcisering, således at der alene henvises til 1. pkt. i bestemmelsens stk. 11. Forslaget indebærer således ikke nogen indholdsmæssig ændring.

Til nr. 7

Der er tale om en lovteknisk præcisering på grund af fejlhenvisning. Forslaget indebærer således ikke nogen indholdsmæssig ændring.

Til nr. 8

Der er tale om en lovteknisk præcisering på grund af fejlhenvisninger. Forslaget indebærer således ikke nogen indholdsmæssig ændring.