Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Personkategorier omfattet af § 1
Bilag 2 Personkategorier omfattet af § 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om minimumsbeskyttelse af visse kategorier af personer på skibe

I medfør af § 70, stk. 1, og § 75, stk. 2 og 3, i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 73 af 17. januar 2014, som ændret ved lov nr. 740 af 1. juni 2015, § 3, stk. 1, nr. 6 og 7, § 16, stk. 3, og § 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, og § 6, stk. 3, og § 27, stk. 3, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse nr. 74 af 17. januar 2014, fastsættes efter bemyndigelse:

Anvendelsesområde

§ 1. De i bilag 1 nævnte personer anses ikke som søfarende og er omfattet af reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 2. Denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse for de personer, som er nævnt i bilag 2, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Det kan uanset stk. 1 skriftligt mellem parterne aftales, at de i bilag 2, punkt 2, nævnte personer skal være omfattet af reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 3. I tilfælde af tvivl om, hvorvidt en personkategori skal anses for omfattet af § 1, jf. bilag 1, eller § 2, jf. bilag 2, afgøres spørgsmålet af Søfartsstyrelsen efter høring af de organisationer for rederne og søfarende, som spørgsmålet vedrører.

§ 4. De i §§ 1 og 2 nævnte bilag kan justeres af Søfartsstyrelsen efter fælles henvendelse af de berørte organisationer for rederne og søfarende, eller når Søfartsstyrelsen finder behov derfor. Justeres bilaget uden forudgående henvendelse fra de berørte organisationer, foretager Søfartsstyrelsen høring af disse, inden bilaget justeres.

Minimumsalder

§ 5. Ingen under 16 år må arbejde eller udføre opgaver om bord på skib.

Klageprocedure

§ 6. For de rettigheder, som i medfør af denne bekendtgørelse er tildelt andre ansatte end søfarende, har de pågældende på tilsvarende vis som søfarende ret til at klage over disse rettigheder. Regler om klage fastsat i medfør af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. finder tilsvarende anvendelse.

Ansættelses- eller tillægsaftale

§ 7. Den ansatte skal have en skriftlig ansættelseskontrakt, som lever op til de krav, der følger af

1) ansættelsesbevisloven,

2) regler, der i en anden EU-/EØS-medlemsstat gennemfører Rådets direktiv (91/533/EØF) af 14. oktober 1991 om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet, eller

3) gældende regler det sted, hvor den pågældende er ansat eller har sin hovedbeskæftigelse.

Stk. 2. Foreligger der ikke en skriftlig ansættelseskontrakt, som nævnt i stk. 1, har den ansatte krav på en ansættelsesaftale, der opfylder de betingelser om arbejdsgiverens pligt til at indgå en skriftlig kontrakt med den søfarende om ansættelsesvilkårene, som er fastsat i medfør af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v.

Stk. 3. Alle ansatte skal endvidere skriftligt oplyses om de minimumsrettigheder, der følger af denne bekendtgørelse, samt om klageproceduren, jf. § 6.

Minimumsrettigheder

§ 8. For personer, der ikke anses som søfarende, men som er omfattet af § 1, finder følgende regler, der er fastsat i eller i medfør af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. samt lov om sikkerhed til søs, tilsvarende anvendelse, når de pågældende opholder sig om bord:

1) Reglerne om søfarendes ret til hviletid.

2) Reglerne om søfarendes ret til pleje.

3) Forskrifterne for arbejdsmiljø i skibe.

4) Reglerne om ret til fri hjemrejse med underhold, når hjemrejsen finder sted i umiddelbar forlængelse af, at den pågældende har udført opgaver om bord eller har arbejdet om bord eller fra et skib.

5) Reglerne om ret til fratræden i tilfælde af risiko for krigsfare eller anden faretruende situation, ved graviditet og barsel samt når tvingende familiemæssige årsager nødvendiggør dette.

6) Reglerne om erstatning for ejendele, der er gået tabt ved forlis eller andet havari, med det maksimum, som følger af § 3, stk. 1, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 130 af 6. februar 2013 med eventuelle senere justeringer, medmindre et højere beløb er aftalt.

§ 9. Alle, som arbejder eller udfører opgaver om bord på eller fra et skib, jf. §§ 1 og 2, skal have fornøden adgang til kost og drikkevand, der skal være gratis for den ansatte, jf. § 55 i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. De i medfør af loven fastsatte regler om kost i danske skibe gælder også for kvaliteten af den kost og det drikkevand, der måtte stilles til rådighed.

§ 10. Arbejdsgiveren skal sikre, at de, som arbejder eller udfører opgaver på eller fra et skib, jf. § 1, tildeles de minimumsrettigheder, som følger af §§ 6-9. I de tilfælde, hvor arbejdsgiveren er en anden end rederen, påhviler forpligtelsen tillige rederen.

Helbreds- og kvalifikationskrav

§ 11. De i § 1 nævnte personer skal før opholdet om bord være i besiddelse af bevis for at have gennemgået lægeundersøgelse i henhold til regler fastsat i medfør af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. og lov om skibes besætning og ved undersøgelsen være erklæret egnet til skibstjeneste.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for de i bilag 1, punkt 1 og 2, nævnte personer, som kun undtagelsesvis udfører opgaver på eller fra et skib i en kortere periode.

§ 12. Personer omfattet af bilag 1 skal have gennemført grundlæggende sikkerheds- og sikringsmæssig instruktion, som lever op til kravene i STCW-kodens sektion A-VI/1, paragraf 1, samt sektion A-VI/6, paragraf 1.

Stk. 2. Personer omfattet af bilag 1, punkt 1, nr. a til d og h til j, skal have gennemført sikkerhedskursus i henhold til STCW-kodens sektion A-VI/1, paragraf 2. Dette gælder dog ikke, såfremt arbejdet foregår på passagerskibe eller skibe, som er godkendt i henhold til koden om Special Purpose Ships.

Stk. 3. Såfremt et lastskib medtager personer, der ikke er beskæftiget med skibets drift i bred forstand, og som ikke er passagerer, kan Søfartsstyrelsen i forbindelse med godkendelsen af skibet eller fornyelsen heraf stille supplerende krav til de pågældendes sikkerhedsmæssige og sikringsmæssige uddannelse samt deltagelse i sikkerhedsarbejdet om bord m.v. Der kan ikke på sådanne lastskibe medtages flere end 12 af de i bilag 1, punkt 2, nævnte personkategorier.

§ 13. Søfartsstyrelsen kan efter anmodning godkende ækvivalerende foranstaltninger i stedet for de i §§ 11 og 12 nævnte krav.

Straf

§ 14. I det omfang bestemmelserne, hvortil der er henvist, og som finder tilsvarende anvendelse, er strafbelagte, kan overtrædelse af §§ 5-9, § 11, § 12 og § 16, stk. 2, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

§ 16. Bestemmelsen i § 1 finder anvendelse for ansættelsesforhold, som indgås efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

Stk. 2. Er ansættelsesforholdet vedrørende de i bilag 1 nævnte personkategorier indgået før bekendtgørelsens ikrafttræden, skal de pågældende senest 1. oktober 2017 sikres de rettigheder, som følger af §§ 5-10. § 3, § 10 og §§ 12-14 finder endvidere anvendelse på disse ansættelsesforhold fra denne dato.

Stk. 3. § 11 finder dog først anvendelse fra 1. januar 2018.

Søfartsstyrelsen, den 8. juni 2017

Rasmus Høy Thomsen

/ Anders Fredrik Mihle


Bilag 1

Personkategorier omfattet af § 1

1. Følgende personer er omfattet af § 1, når de ikke udfører arbejde om bord på et skib, som er af betydning for skibets drift i bred forstand, såfremt de via deres landbaserede ansættelsesforhold er sikret i henhold til regler, overenskomster eller individuelle kontrakter på et niveau, som svarer til beskyttelsesniveau i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. og bekendtgørelser udstedt i medfør heraf:

1) Offshore-specialister, herunder:

a) Møllemontører, møllereparatører og mølleteknikere, herunder på dagssejlads.

b) Surveyers og survey teams.

c) ROV-operatører.

d) Cable Trenchers.

e) Kunderepræsentanter.

f) Garantiinspektører.

g) Forsikringsrepræsentanter.

h) Towmasters.

i) Specialteknikere i positionering.

j) Dykkere.

2) Journalister, forskere og lignende personalegrupper.

3) Lægeteams.

4) Havariteams.

2. Følgende personkategorier er omfattet af § 1, såfremt de alene undtagelsesvist udfører opgaver om bord på eller fra skibe i en kortere periode:

1) Rederi-, drifts- og skibsinspektører og andre rederifunktionærer på medsejlads.

2) Supercargo- og bjærgningsinspektører.

3) Medsejlende håndværkere, salgskonsulenter, udstyrs- og serviceteknikere samt andre reparatører, der forestår løsning af en konkret, specifik opgave, garantimestre.

4) Journalister, forskere og lignende personalegrupper.


Bilag 2

Personkategorier omfattet af § 2

1. Følgende personkategorier, der anses som søfarende, er omfattet af § 2:

1) Personer, der indgår i skibets driftsbesætning.

2) Personer, der har opgaver i skibets nødberedskab.

3) Personer, der udfører opgaver, der vedrører skibets almindelige drift i bred forstand, herunder maler og reparationsgæng, fast servicepersonale på passagerskibe som fx frisører, kasinoansatte, orkestre mv.

2. Endvidere er følgende persongrupper omfattet af § 2:

1) Praktikanter, hvor praktikken ikke sker som led i et ansættelsesforhold.

2) Gæsteoptrædende kunstnere.

3) Lodser, lodsaspiranter.

4) Inspektører, dvs. skibsinspektører, driftsinspektører og rederiinspektører, der udelukkende udfører inspektionsopgaver, samt inspektører fra offentlige myndigheder eller klassifikationsselskaber.