Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1567 af 23. december 2014 om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v. foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 343 r, § 343 æ, § 347 a og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, § 165 og § 190, stk. 3, i lov om investeringsforeninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 25. august 2015, § 53 og § 78, stk. 5, i lov nr. 651 af 8. juni 2017 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, § 94 a og 107, stk. 6, i lov om betalingstjenester og elektroniske penge, jf. lovbekendtgørelse nr. 613 af 24. april 2015, § 84 h og § 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 251 af 31. marts 2017, § 20 og § 26, stk. 4, i lov om finansielle rådgivere og boligkreditformidlere, jf. lovbekendtgørelse nr. 1079 af 5. juli 2016, § 162 og § 190, stk. 4, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1074 af 6. juli 2016, som ændret ved lov nr. 1549 af 13. december 2016, § 65 e og § 71, stk. 5, i lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 953 af 14. august 2015, § 10 l og 14 a, stk. 2, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1109 af 9. oktober 2014, som ændret ved lov nr. 1490 af 23. december 2014, § 73 a i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017, § 27 i og § 32 a, stk. 2, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014, som ændret ved lov nr. 1490 af 23. december 2014, og § 15 b og § 22, stk. 4, i lov om ejendomskreditselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1078 af 5. juli 2016, fastsættes:«

2. Efter § 1 indsættes før overskriften før § 2:

»§ 1 a. For filialer her i landet af en udenlandsk virksomhed, der er meddelt tilladelse til at udøve den virksomhed, som er nævnt i §§ 7-11 i lov om finansiel virksomhed, i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, finder § 2 a, § 3 a og § 4 a anvendelse.«

3. Efter § 2 indsættes:

»§ 2 a. Filialer nævnt i § 1 a kan offentliggøre redegørelser fra Finanstilsynet, der indeholder oplysninger vedrørende filialen, som Finanstilsynet er blevet bekendt med i forbindelse med undersøgelse af filialen.

Stk. 2. En redegørelse efter stk. 1 må ikke indeholde fortrolige oplysninger om kundeforhold eller oplysninger omfattet af bestemmelser i lov om offentlighed i forvaltningen om undtagelse af oplysninger om private forhold og drifts- eller forretningsforhold m.v.«

4. Efter § 3 indsættes før overskriften før § 4:

»§ 3 a. Finanstilsynets offentliggørelse efter § 4 a skal ikke ske, hvis det efter Finanstilsynets vurdering vil medføre uforholdsmæssig stor skade for filialen, eller hvis efterforskningsmæssige hensyn taler imod offentliggørelse. Dette gælder dog ikke, hvis filialen forinden selv har offentliggjort redegørelsen.

Stk. 2. Regler om offentliggørelse efter de børsretlige regler går forud for denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Hvis offentliggørelse er undladt efter stk. 1 eller 2, skal Finanstilsynet offentliggøre redegørelsen, når de hensyn, der nødvendiggjorde undladelsen, ikke længere er gældende. Dette gælder dog kun i op til to år efter Finanstilsynets beslutning om udsættelse af offentliggørelse.«

5. Efter § 4 indsættes før overskriften før § 5:

»§ 4 a. Finanstilsynet offentliggør redegørelser nævnt i § 2 a på sin hjemmeside. Offentliggørelse sker efter, at filialen har offentliggjort redegørelsen. Finanstilsynet offentliggør dog redegørelsen senest tre hverdage efter, at filialen har modtaget redegørelsen fra Finanstilsynet, uanset om filialen har offentliggjort redegørelsen.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Erhvervsministeriet, den 28. juni 2017

Brian Mikkelsen

/ Hans Høj