Links til øvrige EU dokumenter
32014R0017
 
32014R0059
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder og forskellige andre love1)

(Ændrede procedurer vedrørende nedskrivning og konvertering af kapitalinstrumenter m.m.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret senest ved § 45 i lov nr. 426 af 3. maj 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 64 b indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Finanstilsynet kan i særlige tilfælde tillade, at et medlem af bestyrelsen gennemfører et grundkursus, jf. stk. 1, senere end 12 måneder efter medlemmets indtræden i bestyrelsen.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

2. § 71 b, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Med henblik på at træffe en fælles beslutning vurderer Finanstilsynet i samarbejde med de i stk. 3, nr. 1 og 2, nævnte myndigheder koncerngenopretningsplanen, herunder om planen opfylder de i stk. 1, jf. § 71 a, stk. 1 og 2, fastsatte krav. De nævnte myndigheder i stk. 3, nr. 3 og 4, kan komme med anbefalinger til Finanstilsynet om koncerngenopretningsplanens indhold.«

3. § 266, stk. 1, 3. pkt., affattes således:

»Kravet til nedskrivningsegnede passiver fastsættes som en procentdel af virksomhedens samlede forpligtelser og kapitalgrundlag.«

4. § 267 affattes således:

»§ 267. Nedskrivningsegnede passiver består af kapitalgrundlag og nedskrivningsegnede forpligtelser.

Stk. 2. Ved nedskrivningsegnede forpligtelser forstås de forpligtelser og kapitalinstrumenter, der ikke kvalificeres som egentlige eller hybride kernekapitalinstrumenter eller supplerende kapitalinstrumenter, som der kan gennemføres bail-in på, jf. § 25, stk. 1, i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, som ikke er undtaget bail-in, jf. § 25, stk. 3, i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, og som opfylder følgende betingelser:

1) Forpligtelsen har en restløbetid på mindst 1 år.

2) Forpligtelsen hidrører ikke fra et derivat.

3) Gældsinstrumentet er udstedt og fuldt indbetalt med midler, der ikke direkte eller indirekte er finansieret af pengeinstituttet eller fondsmæglerselskabet I.

4) Forpligtelsen er ikke en forpligtelse over for pengeinstituttet eller fondsmæglerselskabet I selv, og pengeinstituttet eller fondsmæglerselskabet I har ikke stillet sikkerhed eller garanti for forpligtelsen.

5) Forpligtelsen hidrører ikke fra indskud, som er foranstillet de simple kreditorer i konkursordenen, jf. § 13 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder og kapitel 10 i konkursloven.

Stk. 3. Er et passiv underlagt lovgivningen i et tredjeland, kan Finanstilsynet beslutte, at virksomheden skal godtgøre, at en afgørelse fra Finanstilsynet eller en beslutning fra Finansiel Stabilitet om at nedskrive eller konvertere passivet vil være gyldig i henhold til tredjelandets lovgivning. Kan dette ikke godtgøres, medregnes passivet ikke i de nedskrivningsegnede passiver.«

5. I § 270 ændres »herunder de bagvedliggende kriterier,« til: »herunder yderligere kriterier, på grundlag af hvilke kravet til nedskrivningsegnede passiver skal fastsættes, og de bagvedliggende kriterier,«.

6. I § 272, stk. 2, 1. pkt., ændres »Finanstilsynet har konstateret, at pengeinstituttet, realkreditinstituttet eller fondsmæglerselskabet I er nødlidende eller forventeligt nødlidende, jf. § 224 a, stk. 3,« til: »betingelserne i § 224 a, stk. 1, er opfyldt,«.

7. I § 348, stk. 1, 3. pkt., ændres »Markedsføringslovens § 24, § 25, stk. 2, § 28, stk. 1, § 32, stk. 1, og § 34« til: »Markedsføringslovens § 24, § 25, stk. 2, § 28, stk. 1, § 32, stk. 1, § 33 og § 34«.

§ 2

I lov nr. 333 af 31. marts 2015 om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, som ændret ved § 5 i lov nr. 1563 af 15. december 2015, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) Finanstilsynet har meddelt Finansiel Stabilitet, at der ikke er udsigt til, at andre tiltag, herunder tiltag iværksat af den private sektor eller Finanstilsynet, inden for en passende tidshorisont vil kunne forhindre, at virksomheden må afvikles.«

2. I § 25, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Ved opgørelsen af forpligtelser omfattet af 1. pkt. anvendes principperne om modregning i konkurslovens §§ 39, 42, 44 og 45 med de nødvendige tilpasninger.«

3. I § 44, stk. 1, nr. 1, ændres »mortificeres« til: »annulleres«.

4. Efter § 46 indsættes:

»§ 46 a. Den dag, hvor Finansiel Stabilitet træffer beslutning i medfør af § 12 om at iværksætte en afviklingsforanstaltning over for en virksomhed eller en enhed, der opfylder afviklingsbetingelserne i medfør af § 4, skal anses som fristdag i forhold til § 25, stk. 1, 2. pkt., og § 46 b.

§ 46 b. Iværksætter og gennemfører Finansiel Stabilitet afviklingsforanstaltninger over for en virksomhed eller en enhed under afvikling, kan Finansiel Stabilitet gennemføre omstødelse efter reglerne i kapitel 8 i konkursloven. Reglerne i konkurslovens kapitel 8 finder anvendelse med de nødvendige tilpasninger.

Stk. 2. Retssag til gennemførelse af omstødelse efter stk. 1 kan anlægges indtil 12 måneder efter fristdagen. Sag kan endvidere anlægges, inden 6 måneder efter at virksomheden eller enheden under afvikling må antages at være blevet i stand til at gøre kravet gældende.

Stk. 3. Retssag om krav på omstødelse anlægges af virksomheden eller enheden under afvikling eller af Finansiel Stabilitet eller et broinstitut på vegne af virksomheden eller enheden under afvikling.

Stk. 4. Virksomheden eller enheden under afvikling kan til Finansiel Stabilitet eller et broinstitut overdrage retten til at gøre omstødelse gældende.«

5. I § 61 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for Finansiel Stabilitets opgaver i relation til dets datterselskaber, herunder broinstitutter og porteføljeadministrationsselskaber, og virksomheder under kontrol af Finansiel Stabilitet og disses restrukturering og afvikling i henhold til loven.«

§ 3

I lov om en indskyder- og investorgarantiordning, jf. lovbekendtgørelse nr. 917 af 8. juli 2015, som ændret ved § 3 i lov nr. 334 af 31. marts 2015 og § 7 i lov nr. 1563 af 15. december 2015, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:

»Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/9/EF af 3. marts 1997 om investorgarantiordninger, EF-Tidende 1997, nr. L 84, side 22, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/49/EU af 16. april 2014 om indskudsgarantiordninger (DGSD), EU-Tidende 2014, nr. L 173, side 149 og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012, EU-Tidende 2014, nr. L 173, side 190 (BRRD).«

2. I § 7 a, stk. 4, ændres »nødlidende« til: »nødlidende eller forventeligt nødlidende«.

§ 4

I lov om ejendomskreditselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1078 af 5. juli 2016, som ændret ved § 9 i lov nr. 1549 af 13. december 2016 og § 48 i lov nr. 426 af 3. maj 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 12, stk. 2, 3. pkt., ændres »Markedsføringslovens § 24, § 25, stk. 2, § 28, stk. 1, § 32, stk. 1, og § 34« til: »Markedsføringslovens § 24, § 25, stk. 2, § 28, stk. 1, § 32, stk. 1, § 33 og § 34«.

§ 5

I lov om finansielle rådgivere og boligformidlere, jf. lovbekendtgørelse nr. 1079 af 5. juli 2016, som ændret ved § 5 i lov nr. 1549 af 13. december 2016 og § 47 i lov nr. 426 af 3. maj 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om pris- og risikooplysninger for boligkreditaftaler.«

2. I § 11, stk. 5, 1. pkt., ændres »§ 7« til: »§ 7, stk. 1, og regler udstedt i medfør af § 7, stk. 2«.

3. I § 11, stk. 5, indsættes efter 1. pkt.:

»Forbrugerombudsmanden kan endvidere behandle sager vedrørende overtrædelse af strafbelagte bestemmelser i regler udstedt i medfør af § 7, stk. 3.«

4. I § 11, stk. 5, 2. pkt., der bliver 3. pkt., ændres »Markedsføringslovens § 24, § 25, stk. 2, § 28, stk. 1, § 32, stk. 1, og § 34« til: »Markedsføringslovens § 24, § 25, stk. 2, § 28, stk. 1, § 32, stk. 1, § 33 og § 34«.

§ 6

Loven træder i kraft den 1. juli 2017.

§ 7

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Brian Mikkelsen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012, EU-Tidende 2014, nr. L 173, side 190 (BRRD). Loven indeholder herudover en bestemmelse, der gennemfører artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/17/EU af 4. februar 2014 om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010, EU-Tidende 2014, nr. L 60, side 34.