Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksamenskørsel, optog mv.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 494 af 27. maj 2016 om eksamenskørsel, optog mv. foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 83, § 118, stk. 8, og § 134 b, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, fastsættes:«

2. I § 1, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Bekendtgørelsen finder tilsvarende anvendelse ved befordring af personer på ladet af varebiler, lastbiler eller traktorvogntog i forbindelse med kørsler som led i særlige begivenheder eller events, der afholdes årligt.«

3. I overskriften efter § 1 og før § 2 ændres »Optogskørsel« til: »Optogskørsel mv.«

4. I § 2 ændres »Optogskørsel« til: »Kørsel«.

5. I § 4, stk. 2, nr. 3 og 5, ændres »optogskørslen« til: »kørslen«.

6. I § 4, stk. 3, ændres »optogskørsel« til: »kørsel«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, den 6. juni 2017

Ole Birk Olesen

/ Lisa Pontoppidan Chahil