Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

(Valg på personlige stemmer)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 392 af 26. april 2017, som ændret ved lov nr. 493 af 22. maj 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 40, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Et parti, hvis kandidater i storkredsen hver især er opstillet i alle opstillingskredse i storkredsen, kan dog for den pågældende storkreds anmelde, at partistemmerne i storkredsen ikke tilfalder nogen kandidat for partiet i storkredsen, jf. § 41 a.«

2. Efter § 41 indsættes før overskriften til § 42:

»§ 41 a. Senest kl. 12 10 dage før valgdagen kan et parti, hvis kandidater i storkredsen hver især er opstillet i alle opstillingskredse i storkredsen, for den pågældende storkreds anmelde, at partistemmerne i storkredsen ikke tilfalder nogen kandidat for partiet i storkredsen. Anmeldelse kan tidsligst ske, når valget er udskrevet.

Stk. 2. Anmeldelser efter stk. 1 skal ske skriftligt til anmeldelsesmyndigheden.«

3. I § 73, stk. 5, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Har et parti, hvis kandidater i storkredsen hver især er opstillet i alle opstillingskredse i storkredsen, for den pågældende storkreds anmeldt, at partistemmene i storkredsen ikke tilfalder nogen kandidat for partiet i storkredsen, jf. § 41 a, tilfalder partistemmerne ikke nogen kandidat for partiet i storkredsen, men anføres særskilt som »Andre partistemmer«.«

4. I § 73, stk. 5, 2. pkt., der bliver 3. pkt., indsættes efter »Ved sideordnet opstilling«: »i øvrigt«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. november 2017 og finder anvendelse for folketingsvalg, der udskrives den 1. november 2017 eller senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Simon Emil Ammitzbøll