Den fulde tekst

Lov om forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Kommunalbestyrelsen kan nedlægge forbud mod, at en ejendom anvendes som samlingssted for en bestemt gruppe, hvis gruppens anvendelse af ejendommen som samlingssted er egnet til at medføre væsentlig ulempe og utryghed for de omkringboende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Vil et forbud i medfør af stk. 1 være uforholdsmæssigt indgribende uden forudgående advarsel, skal kommunalbestyrelsen først meddele advarsel om, at forbud kan forventes nedlagt, hvis gruppens anvendelse af ejendommen som samlingssted fortsætter med at være egnet til at medføre væsentlig ulempe og utryghed for de omkringboende, jf. dog stk. 3. En advarsel gælder i 2 år.

Stk. 3. Der kan uanset stk. 2 nedlægges forbud i medfør af stk. 1, hvis der er forløbet mindre end 2 år siden udløbet eller tilbagekaldelsen af et tidligere forbud.

Stk. 4. Et forbud nedlagt i medfør af stk. 1 eller en advarsel meddelt i medfør af stk. 2 gælder for den til enhver tid værende ejer eller bruger af ejendommen.

Stk. 5. Et forbud nedlagt i medfør af stk. 1 gælder i 3 måneder. Anvendes ejendommen i denne periode som samlingssted for gruppen, kan der nedlægges et forbud som nævnt i stk. 1, der gælder, indtil kommunalbestyrelsen tilbagekalder det. Nedlægges der forbud, når der er forløbet mindre end 2 år siden udløbet eller tilbagekaldelsen af et tidligere forbud, gælder forbuddet, indtil kommunalbestyrelsen tilbagekalder det.

Stk. 6. Anmodning om tilbagekaldelse af et forbud nedlagt i medfør af stk. 1 kan tidligst indgives, når der er forløbet 3 måneder siden forbuddets nedlæggelse. Er der meddelt afslag på tilbagekaldelse, kan ny anmodning tidligst indgives, når der er forløbet 3 måneder siden afslaget.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal overveje at nedlægge forbud i medfør af stk. 1 eller meddele advarsel i medfør af stk. 2, når betingelserne er opfyldt.

§ 2. Kommunalbestyrelsen afleverer et forbud nedlagt i medfør af § 1, stk. 1, eller en advarsel meddelt i medfør af § 1, stk. 2, på ejendommen og tinglyser forbuddet eller advarslen på ejendommen. Når aflevering og tinglysning har fundet sted, anses forbuddet eller advarslen for gyldigt bekendtgjort for ejendommens ejere og brugere.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen underretter endvidere ejendommens ejere og brugere om et forbud nedlagt i medfør af § 1, stk. 1, eller en advarsel meddelt i medfør af § 1, stk. 2. Underretning kan dog undlades, hvis det vil være forbundet med væsentlige vanskeligheder.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen tinglyser en afgørelse om tilbagekaldelse af et forbud nedlagt i medfør af § 1, stk. 1, på ejendommen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen aflyser et forbud eller en advarsel, der i medfør af stk. 1 er tinglyst på en ejendom, når forbuddet eller advarslen ikke længere har retsvirkninger. Endvidere aflyser kommunalbestyrelsen en afgørelse om tilbagekaldelse af et forbud, der i medfør af stk. 3 er tinglyst på en ejendom, når afgørelsen ikke længere har retsvirkninger.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen underretter politiet om et forbud nedlagt i medfør af § 1, stk. 1, og når et forbud ikke længere gælder.

§ 3. Er der nedlagt forbud i medfør af § 1, stk. 1, kan ejeren forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning, hvis forbuddet indebærer, at ejendommen ikke kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde i overensstemmelse med den faktiske udnyttelse af de omkringliggende ejendomme.

Stk. 2. Taksationsmyndighederne efter §§ 105 og 106 i lov om offentlige veje m.v. afgør spørgsmål om berettigelsen af krav efter stk. 1. Om sagernes behandling for taksationsmyndighederne og erstatningens fastsættelse og udbetaling m.v. finder §§ 103, 104 og 107-122 i lov om offentlige veje m.v. tilsvarende anvendelse.

§ 4. Kommunalbestyrelsen kan forlange oplyst af en ejer eller lejer af en ejendom, hvem der er bruger af ejendommen, hvis det er nødvendigt til brug for behandlingen af en sag efter denne lov. Endvidere kan kommunalbestyrelsen forlange oplyst af en bruger af en ejendom, hvem der i øv-rigt er bruger af ejendommen, hvis det er nødvendigt til brug for behandlingen af en sag efter loven.

§ 5. Kommunalbestyrelsen påser, at forbud nedlagt i medfør af § 1, stk. 1, overholdes.

Stk. 2. Når der er nedlagt forbud i medfør af § 1, stk. 1, kan kommunalbestyrelsens personale kræve, at enhver person, som vurderes at opholde sig på ejendommen som led i anvendelsen af denne som samlingssted for gruppen, øjeblikkeligt forlader ejendommen. En tilsvarende adgang tilkommer politiet.

Stk. 3. Forlader en person ikke frivilligt ejendommen, når kommunalbestyrelsens personale eller politiet i medfør af stk. 2 kræver det, kan politiet under anvendelse af den fornødne magt sikre, at den pågældende forlader ejendommen.

Stk. 4. Når der er nedlagt forbud i medfør af § 1, stk. 1, har kommunalbestyrelsens personale til enhver tid mod behørig legitimation adgang til ejendommen uden retskendelse, hvis det er nødvendigt for at påse, om forbuddet overholdes, eller for at anvende beføjelsen i stk. 2, 1. pkt. Politiet har endvidere mod behørig legitimation adgang til ejendommen uden retskendelse, hvis det er nødvendigt for at anvende beføjelserne i stk. 2, 2. pkt., og stk. 3.

Stk. 5. Politiet yder kommunalbestyrelsens personale nødvendig bistand ved anvendelsen af beføjelsen i stk. 4, 1. pkt.

§ 6. Når der er nedlagt forbud i medfør af § 1, stk. 1, kan politiet meddele en person forbud mod at opholde sig på ejendommen og mod at opholde sig eller færdes frem og tilbage inden for en afstand af 200 meter fra ejendommen, hvis

1) kommunalbestyrelsens personale eller politiet i medfør af § 5, stk. 2, tidligere har krævet, at personen forlader ejendommen, og

2) personen i gyldighedsperioden for forbuddet på ny vurderes at opholde sig på ejendommen som led i anvendelsen af denne som samlingssted for gruppen eller der er grund til at tro, at dette vil ske.

Stk. 2. Et forbud meddelt i medfør af stk. 1 gælder i 3 måneder, dog kun så længe forbuddet nedlagt i medfør af § 1, stk. 1, gælder. Forbuddet kan forlænges, hvis der er grund til at tro, at den pågældende i gyldighedsperioden for forbuddet nedlagt i medfør af § 1, stk. 1, på ny vil opholde sig på ejendommen som led i anvendelsen af denne som samlingssted for gruppen. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved forlængelse af forbuddet.

Stk. 3. Et forbud meddelt i medfør af stk. 1 bortfalder, hvis forbuddet nedlagt i medfør af § 1, stk. 1, ophører med at gælde.

§ 7. Kommunalbestyrelsens afgørelse om at nedlægge forbud i medfør af § 1, stk. 1, kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Planklagenævnet. Tilsvarende gælder for kommunalbestyrelsens afgørelse om afslag på at tilbagekalde et forbud.

§ 8. En ejer eller bruger, der overtræder et forbud nedlagt i medfør af § 1, stk. 1, eller en person, der overtræder et forbud meddelt i medfør af § 6, stk. 1, straffes med bøde. I gentagelsestilfælde kan straffen stige til fængsel i indtil 4 måneder.

Stk. 2. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at give oplysninger, som den pågældende ifølge § 4 er forpligtet til at give.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 9. Straffes en lejer for overtrædelse af § 8, stk. 1, ved at have anvendt det lejede som samlingssted i strid med et forbud nedlagt i medfør af § 1, stk. 1, underretter politiet udlejeren.

Stk. 2. Udlejeren kan behandle oplysninger, der modtages efter stk. 1, i det omfang det er nødvendigt for, at oplysningerne kan tjene som dokumentation i en sag om ophævelse af lejeaftalen efter lejeloven, erhvervslejeloven eller lov om leje af almene boliger.

Stk. 3. Udlejeren og dennes ansatte har tavshedspligt med hensyn til oplysninger modtaget i medfør af stk. 1. Straffelovens §§ 152 og 152 c-152 f finder tilsvarende anvendelse på udlejeren og dennes ansatte.

§ 10. Loven træder i kraft den 1. juli 2017.

§ 11. I lejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 227 af 9. marts 2016, som ændret ved § 2 i lov nr. 643 af 8. juni 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 93, stk. 1, litra i, indsættes efter »i medfør af loven«: », eller når lejeren er straffet i medfør af § 8, stk. 1, i lov om forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe for at have anvendt det lejede som samlingssted i strid med et forbud nedlagt i medfør af loven«.

§ 12. I erhvervslejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december 2010, som ændret ved § 3 i lov nr. 270 af 19. marts 2013, § 5 i lov nr. 439 af 6. maj 2014, lov nr. 269 af 25. marts 2015 og lov nr. 1550 af 13. december 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 69, stk. 1, nr. 8, indsættes efter »i medfør af loven«: », eller når lejeren er straffet i medfør af § 8, stk. 1, i lov om forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe for at have anvendt det lejede som samlingssted i strid med et forbud nedlagt i medfør af loven«.

§ 13. I lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 228 af 9. marts 2016, som ændret ved § 3 i lov nr. 643 af 8. juni 2016, § 2 i lov nr. 662 af 8. juni 2016, § 4 i lov nr. 665 af 8. juni 2016, § 2 i lov nr. 1559 af 13. december 2016 og § 3 i lov nr. 389 af 26. april 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 90, stk. 1, nr. 9, indsættes efter »i medfør af loven«: », eller når lejeren er straffet i medfør af § 8, stk. 1, i lov om forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe for at have anvendt det lejede som samlingssted i strid med et forbud nedlagt i medfør af loven«.

§ 14. I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015, som ændret senest ved § 48 i lov nr. 1715 af 27. december 2016, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 56 indsættes:

»§ 56 a. Kommunalbestyrelsen kan forlange oplyst af en ejer eller lejer af en ejendom, hvem der er bruger af ejendommen, hvis det er nødvendigt til brug for behandlingen af en sag om nedlæggelse af forbud efter § 14 eller en sag om lovliggørelse af et ulovligt forhold. Kommunalbestyrelsen kan endvidere forlange oplyst af en bruger af en ejendom, hvem der i øvrigt er bruger af ejendommen, hvis det er nødvendigt til brug for behandlingen af en sådan sag.«

2. I § 64, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 37, stk. 2, eller« til: »§ 37, stk. 2,«, og i nr. 4 ændres »forhold.« til: »forhold, eller«.

3. I § 64, stk. 1, indsættes som nr. 5:

»5) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at give oplysninger, som den pågældende ifølge § 56 a er forpligtet til at give.«

§ 15. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men §§ 1-9 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Søren Pape Poulsen