Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner og lov om apoteksvirksomhed

(Oprettelse af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og adgang til oplysninger fra Lægemiddelstatistikregisteret)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 549 af 18. juni 2012 om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd«.

2. Overskriften til kapitel 1 affattes således:

»Kapitel 1

Formål, etablering og placering af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd«.

3. § 1, stk. 1, affattes således:

»Der etableres et center med navnet Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd med det formål at udvikle og formidle viden om velfærdsområderne og nationale og internationale samfundsforhold med betydning for befolkningens levevilkår. Centeret skal desuden bidrage til at styrke vidensgrundlaget for udvikling af velfærdssamfundet og beslutningsgrundlaget for lovgivning og forvaltning.«

4. I § 1, stk. 2, 1. pkt., ændres »Analyse- og forskningsinstituttet« til: »Centeret«.

5. Overalt i loven ændres »Instituttet« til: »Centeret«.

6. I § 1, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Centeret er ikke omfattet af lov om sektorforskningsinstitutioner.«

7. Overalt i loven ændres »instituttet« til: »centeret«.

8. § 2, stk. 1, affattes således:

»Centeret udarbejder og formidler anvendelsesorienteret forskning og analyse i relation til velfærdssamfundets udvikling, borgernes levevilkår og indretningen af den offentlige sektor, herunder fremme af kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring.«

9. Overalt i loven ændres »instituttets« til: »centerets«.

10. § 6, stk. 1, affattes således:

»Centeret ledes af en bestyrelse, der er ansvarlig for centerets virksomhed. Bestyrelsen består af 1 formand og 1 medlem, der udpeges af økonomi- og indenrigsministeren, og 13 øvrige medlemmer, der udpeges af økonomi- og indenrigsministeren på følgende måde:

1) 1 medlem udpeges efter indstilling af finansministeren.

2) 1 medlem udpeges efter indstilling af sundhedsministeren.

3) 1 medlem udpeges efter indstilling af beskæftigelsesministeren.

4) 1 medlem udpeges efter indstilling af børne- og socialministeren.

5) 1 medlem udpeges efter indstilling af KL (Kommunernes Landsforening).

6) 1 medlem udpeges efter indstilling af Danske Regioner.

7) 2 medlemmer udpeges efter indstilling af Det Frie Forskningsråd.

8) 3 medlemmer udpeges efter indstilling fra videregående uddannelses- og forskningsinstitutioner, der har en faglig tilknytning til centerets formål, og som udvælges af økonomi- og indenrigsministeren.

9) 2 medlemmer udpeges efter indstilling af og blandt medarbejderne på centeret.«

11. I § 6, stk. 2, 1. pkt., ændres »Den medarbejdervalgte repræsentant i bestyrelsen, jf. stk. 1, nr. 6« til: »De medarbejdervalgte repræsentanter i bestyrelsen, jf. stk. 1, nr. 9«, og i § 6, stk. 2, 2. pkt., ændres »medarbejderrepræsentant« til: »medarbejderrepræsentanter«.

12. Overalt i loven ændres »Instituttets« til: »Centerets«.

§ 2

I lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014, som ændret ved § 1 i lov nr. 580 af 4. maj 2015, § 4 i lov nr. 656 af 8. juni 2016, § 73 i lov nr. 1715 af 27. december 2016 og § 1 i lov nr. 1736 af 27. december 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 11, stk. 5, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Sundhedsdatastyrelsen kan efter samme regler, som er fastsat i medfør af 1. pkt., videregive de oplysninger fra Lægemiddelstatistikregisteret, som fremgår af 1. pkt., til forskere, der er ansat ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Danmarks Statistik og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, til brug for statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning, når videregivelsen er nødvendig af hensyn til udførelsen af undersøgelserne. Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2017, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 6, stk. 1 og 2, i lov om Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10 og 11, træder i kraft den 1. januar 2019.

§ 4

Stk. 1. SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning nedlægges ved lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd overtager ved lovens ikrafttræden alle aktiver og passiver i SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og i KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

Stk. 3. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd indtræder ved lovens ikrafttræden umiddelbart i de rettigheder og forpligtelser, som påhvilede SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning over for medarbejderne efter reglerne i lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

Stk. 4. Bestyrelsen for SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd ophører med sit virke som bestyrelse ved lovens ikrafttræden.

Stk. 5. Fra lovens ikrafttræden til og med den 31. december 2018 indtræder ud over den bestående bestyrelse, jf. § 6, stk. 1, i lov om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner, yderligere 3 medlemmer, der udpeges af økonomi- og indenrigsministeren på følgende måde:

1) 1 medlem udpeges efter indstilling af børne- og socialministeren.

2) 1 medlem med kompetence i samfundsvidenskabelig forskning på socialområdet, herunder kvalitative analysemetoder, udpeges efter indstilling af Det Frie Forskningsråd.

3) 1 medlem udpeges efter indstilling af og blandt medarbejderne på centeret.

Stk. 6. For den medarbejdervalgte repræsentant, jf. stk. 5, nr. 3, finder § 6, stk. 2, i lov om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner tilsvarende anvendelse.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Simon Emil Ammitzbøll