Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

(Kompensation for øget afgiftsbelastning og udvidelse af landevejsprincippet for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 329 af 24. marts 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 431 af 3. maj 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 21 a indsættes som stk. 7 og 8:

»Stk. 7. Økonomi- og indenrigsministeren kan yde kompensation til kommuner for afgiftsmæssige konsekvenser, som følge af at et tilskud efter stk. 1 og 2 er omfattet af momslovens anvendelsesområde.

Stk. 8. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om kompensationen efter stk. 7, herunder om opgørelsen af de afgiftsmæssige konsekvenser, som følge af at et tilskud efter stk. 1 og 2 er omfattet af momslovens anvendelsesområde.«

2. § 21 b, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Tilskuddet efter stk. 1 udgør 68,4 mio. kr. i 2017, 74,3 mio. kr. i 2018 og 80,1 mio. kr. årligt fra 2019. Tilskuddet reguleres fra tilskudsåret 2018 en gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor.«

3. § 21 b, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. De kommuner, der modtager tilskud efter stk. 1 og 2, kan anvende tilskuddet hele året med undtagelse af perioden fra den sidste lørdag i juni og 6 uger frem inklusive lørdag og søndag i umiddelbar forlængelse heraf.«

4. I § 21 b indsættes som stk. 8 og 9:

»Stk. 8. Økonomi- og indenrigsministeren kan yde kompensation til kommuner for afgiftsmæssige konsekvenser, som følge af at et tilskud efter stk. 1 og 2 er omfattet af momslovens anvendelsesområde.

Stk. 9. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om kompensationen efter stk. 8, herunder om opgørelsen af de afgiftsmæssige konsekvenser, som følge af at et tilskud efter stk. 1 og 2 er omfattet af momslovens anvendelsesområde.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. august 2017.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Simon Emil Ammitzbøll