Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber og lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v.

(Øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1123 af 24. oktober 2006, foretages følgende ændringer:

1. I lovens titel indsættes efter »politiske partiers regnskaber«: »(partiregnskabsloven)«.

2. Efter § 2 indsættes før overskriften før § 3:

»§ 2 a. Politiske partier, herunder regionale og kommunale kandidatlister, må fra en tilskudsyder ikke modtage anonyme tilskud på over 20.000 kr.

Stk. 2. Modtager et parti, herunder en regional eller kommunal kandidatliste, tilskud i strid med stk. 1, skal partiet, herunder den regionale eller kommunale kandidatliste, returnere tilskuddet til tilskudsyder inden 30 dage fra modtagelsen. Tilskud, der ikke kan returneres til tilskudsyder inden 30 dage fra modtagelsen, skal overføres til en konto hos Økonomi- og Indenrigsministeriet inden for samme frist.

Stk. 3. En tilskudsyder, hvis tilskud er overført til en konto hos Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. stk. 2, kan, indtil 6 måneder efter at tilskuddet er overført, kræve tilskuddet tilbagebetalt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Stk. 4. Tilskud, der ikke er krævet tilbagebetalt inden for fristen i stk. 3, tilfalder statskassen.

§ 2 b. En kandidatliste, der har deltaget i det senest afholdte regionsrådsvalg, og som enten ikke er berettiget til eller ikke ønsker at få udbetalt tilskud efter § 3 i lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v., skal til regionsrådet indsende en erklæring med oplysning om den samlede størrelse af anonyme tilskud, kandidatlisten har modtaget i det foregående kalenderår, og oplysning om den samlede størrelse af de beløb, kandidatlisten i det foregående kalenderår har returneret til tilskudsyder henholdsvis overført til en konto hos Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. § 2 a. Erklæringen skal alene indsendes for kalenderår, hvor kandidatlisten har modtaget et anonymt tilskud på over 20.000 kr., og erklæringen skal indsendes inden udgangen af det efterfølgende kalenderår. Regionsrådet offentliggør inden for en rimelig frist efter modtagelsen erklæringen på regionens hjemmeside.

Stk. 2. En kandidatliste, der har deltaget i det senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg, og som enten ikke er berettiget til eller ikke ønsker at få udbetalt tilskud efter § 4 i lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v., skal til kommunalbestyrelsen indsende en erklæring med oplysning om den samlede størrelse af anonyme tilskud, kandidatlisten har modtaget i det foregående kalenderår, og oplysning om den samlede størrelse af de beløb, kandidatlisten i det foregående kalenderår har returneret til tilskudsyder henholdsvis overført til en konto hos Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. § 2 a. Erklæringen skal alene indsendes for kalenderår, hvor kandidatlisten har modtaget et anonymt tilskud på over 20.000 kr., og erklæringen skal indsendes inden udgangen af det efterfølgende kalenderår. Kommunalbestyrelsen offentliggør inden for en rimelig frist efter modtagelsen erklæringen på kommunens hjemmeside.«

3. I § 3, stk. 2, 2. pkt., ændres »og oplysning om størrelsen af hvert enkelt anonymt tilskud på mere end 20.000 kr« til: »og oplysning om den samlede størrelse af de beløb, der er returneret til tilskudsyder henholdsvis overført til en konto hos Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. § 2 a«.

4. I § 3 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Regnskabet skal indeholde oplysning om, at eventuelle indberetningspligtige tilskud til kandidater, der er opstillet for partiet til folketingsvalg og regionsrådsvalg, indberettes til regionsrådet, og at eventuelle indberetningspligtige tilskud til kandidater, der er opstillet for partiet til kommunalbestyrelsesvalg, indberettes til kommunalbestyrelsen.«

5. I § 4 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Regnskabet skal revideres af en revisor, der er godkendt efter revisorloven.«

6. Efter § 5 indsættes før overskriften før § 6:

»Regulering af beløb

§ 5 a. Beløbene i § 2 a, stk. 1, § 2 b, stk. 1 og 2, og § 3, stk. 2, reguleres hvert år den 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent, og afrundes opad til nærmeste beløb, der kan deles med 100 kr.

Stk. 2. Reguleringen sker på grundlag af de beløb, der var gældende på reguleringstidspunktet før afrunding.

Stk. 3. Økonomi- og indenrigsministeren bekendtgør hvert år, hvilken regulering der skal finde sted. Reguleringen foretages første gang den 1. januar 2018.«

7. I § 6 a, stk. 1, indsættes efter »Den, der«: »overtræder § 2 a, stk. 2, og den, der«, og efter »mangelfulde oplysninger efter« indsættes: »§ 2 b, stk. 1 eller 2, eller«.

§ 2

I lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1291 af 8. december 2006, som ændret ved § 4 i lov nr. 1742 af 22. december 2015, foretages følgende ændringer:

1. I lovens titel indsættes efter »politiske partier m.v.«: »(partistøtteloven)«.

2. § 4 a ophæves.

3. I § 7 b, stk. 2, ændres »en statsautoriseret eller registreret revisor« til: »en revisor, der er godkendt efter revisorloven,«.

4. Efter § 7 c indsættes før overskriften før § 8:

»§ 7 d. Udbetaling af tilskud efter § 2, stk. 2, til kandidater uden for partierne er endvidere betinget af, at kandidaten har indsendt en erklæring til økonomi- og indenrigsministeren med oplysning om, hvorvidt kandidaten fra samme private tilskudsyder har modtaget et eller flere tilskud, der tilsammen overstiger 20.000 kr. Er dette tilfældet, skal tilskudsyderens navn og adresse oplyses. Erklæringen skal endvidere indeholde oplysning om den samlede størrelse af eventuelle anonyme tilskud, der er modtaget af kandidaten. Erklæringen indsendes inden udgangen af det kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud.

Stk. 2. Økonomi- og Indenrigsministeriet offentliggør inden for en rimelig frist efter modtagelsen på ministeriets hjemmeside de erklæringer, ministeriet har modtaget efter stk. 1.«

5. I § 10 b, stk. 1, 3. pkt., og § 11 d, stk. 1, 3. pkt., ændres »og om størrelsen af hvert enkelt anonymt tilskud på mere end 20.000 kr« til: »og oplysning om den samlede størrelse af de beløb, der er returneret til tilskudsyder henholdsvis overført til en konto hos Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. § 2 a i lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber«.

6. I § 10 b, stk. 2, ændres »partiets eventuelle kredsorganisationer i vedkommende region« til: »partiets øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer, beliggende i vedkommende region, bortset fra partiets kommuneorganisationer og eventuelle lokale partiorganisationer i vedkommende kommuner, jf. § 11 d, stk. 2«.

7. I § 10 b indsættes som stk. 3-7:

»Stk. 3. Udbetaling af tilskud efter § 3 er endvidere betinget af, at tilskudsmodtageren har indsendt en erklæring til regionsrådet med oplysning om, hvorvidt kandidater, der opstiller for tilskudsmodtageren til regionsrådsvalg, fra samme private tilskudsyder har modtaget et eller flere tilskud, der tilsammen overstiger 20.000 kr. Er dette tilfældet, skal tilskudsyderens navn og adresse oplyses, ligesom det skal oplyses, hvilken kandidat tilskuddet er ydet til. Erklæringen skal endvidere indeholde oplysning om den samlede størrelse af eventuelle anonyme tilskud, der er modtaget af de kandidater, der opstiller for tilskudsmodtageren til regionsrådsvalg. Erklæringen skal omfatte samtlige kandidater, der opstiller for tilskudsmodtageren til regionsrådsvalg, og erklæringen skal indeholde oplysning herom. Erklæringen indsendes inden udgangen af det kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud. § 8, stk. 2, 2.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved indsendelse af denne erklæring.

Stk. 4. Er tilskudsmodtageren den regionale organisation for et parti, der er omfattet af § 8, stk. 2, 3. pkt., skal de oplysninger, der er nævnt i stk. 3, tillige omfatte samtlige kandidater, der opstiller for tilskudsmodtageren til folketingsvalg.

Stk. 5. Opstiller en kandidat, der opstiller for tilskudsmodtageren til regionsrådsvalg eller folketingsvalg, tillige til kommunalbestyrelsesvalg, skal erklæringen efter stk. 3 tillige omfatte det eller de tilskud, kandidaten har modtaget til brug for kommunalbestyrelsesvalget.

Stk. 6. Kandidater, der opstiller for tilskudsmodtageren til regionsrådsvalg eller folketingsvalg og eventuelt tillige til kommunalbestyrelsesvalg, jf. stk. 5, skal efter anmodning fra tilskudsmodtageren inden for en af tilskudsmodtageren fastsat frist indberette oplysninger om de modtagne tilskud, der skal afgives erklæring om, jf. stk. 3-5, til tilskudsmodtageren.

Stk. 7. Regionsrådet offentliggør inden for en rimelig frist efter modtagelsen på regionens hjemmeside de erklæringer, regionsrådet har modtaget efter stk. 1-5.«

8. I § 11 d indsættes som stk. 3-6:

»Stk. 3. Udbetaling af tilskud efter § 4 er endvidere betinget af, at tilskudsmodtageren har indsendt en erklæring til kommunalbestyrelsen med oplysning om, hvorvidt kandidater, der opstiller for tilskudsmodtageren til kommunalbestyrelsesvalg, fra samme private tilskudsyder har modtaget et eller flere tilskud, der tilsammen overstiger 20.000 kr. Er dette tilfældet, skal tilskudsyderens navn og adresse oplyses, ligesom det skal oplyses, hvilken kandidat tilskuddet er ydet til. Erklæringen skal endvidere indeholde oplysning om den samlede størrelse af eventuelle anonyme tilskud, der er modtaget af de kandidater, der opstiller for tilskudsmodtageren til kommunalbestyrelsesvalg. Erklæringen skal omfatte samtlige kandidater, der opstiller for tilskudsmodtageren til kommunalbestyrelsesvalg, og erklæringen skal indeholde oplysning herom. Erklæringen indsendes inden udgangen af det kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud. § 11, stk. 2, 2.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved indsendelse af denne erklæring.

Stk. 4. Opstiller en kandidat, der opstiller for tilskudsmodtageren til kommunalbestyrelsesvalg, tillige til regionsrådsvalg eller folketingsvalg, skal erklæringen efter stk. 3 ikke omfatte det eller de tilskud, kandidaten har modtaget, og som skal indberettes efter § 10 b, stk. 3, jf. stk. 5.

Stk. 5. Kandidater, der opstiller for tilskudsmodtageren til kommunalbestyrelsesvalg, skal efter anmodning fra tilskudsmodtageren inden for en af tilskudsmodtageren fastsat frist indberette oplysninger om de modtagne tilskud, der skal afgives erklæring om, jf. stk. 3 og 4, til tilskudsmodtageren.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen offentliggør inden for en rimelig frist efter modtagelsen på kommunens hjemmeside de erklæringer, kommunalbestyrelsen har modtaget efter stk. 1-4.«

9. Efter § 12 indsættes før overskriften før § 13:

»Regulering af beløb

§ 12 a. Beløbene i § 2, stk. 1 og 2, § 3, stk. 1, § 4, stk. 1, § 7 d, stk. 1, § 10 b, stk. 1 og 3, og § 11 d, stk. 1 og 3, reguleres hvert år den 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløbene afrundes opad til nærmeste beløb, der kan deles med 25 øre. Beløbene i § 7 d, stk. 1, § 10 b, stk. 1 og 3, og § 11 d, stk. 1 og 3, afrundes dog opad til nærmeste beløb, der kan deles med 100 kr.

Stk. 2. Reguleringen sker på grundlag af de beløb, der var gældende på reguleringstidspunktet før afrunding.

Stk. 3. Økonomi- og indenrigsministeren bekendtgør hvert år, hvilken regulering der skal finde sted. Reguleringen foretages første gang den 1. januar 2018.«

10. I § 14 a, stk. 2, indsættes efter »mangelfulde oplysninger efter«: »§ 7 d, stk. 1,«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 2, 3 og 7, og § 2, nr. 5, finder ikke anvendelse på anonyme tilskud, som et parti, herunder en regional eller kommunal kandidatliste, har modtaget inden lovens ikrafttræden. For sådanne tilskud finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 3. Lovens § 2, nr. 4, 7, 8 og 10, finder ikke anvendelse på tilskud, som en kandidat har modtaget inden lovens ikrafttræden. For sådanne tilskud finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 4. Lovens § 1, nr. 5, finder første gang anvendelse på regnskaber, der skal aflægges for perioden fra den 1. januar til den 31. december 2017.

§ 4

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Lovens § 2, nr. 1, 2, 3, 9 og 10, gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Simon Emil Ammitzbøll