Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0036
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om føring af elkabler og vandrør1)

I medfør af § 3, stk. 1, nr. 3, § 3, stk. 3, § 6, stk. 1, nr. 3, § 6, stk. 2, og § 36, stk. 2, i lov nr. 401 af 28. april 2014 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet fastsættes efter bemyndigelse:

Føring af elkabler

§ 1. En person, som har gennemført et af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kursus om føring af elkabler og har et kursusbevis herfor, eller en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt uddannelse, må trække elkabler, der er omfattet af autorisationskravet, uden at tilslutte og samle elkablerne uanset, at personen ikke er tilknyttet en autoriseret elinstallatørvirksomhed.

Stk. 2. Kurset eller uddannelsen, jf. stk. 1, skal gøre kabelmontøren i stand til at fastmontere kablerne korrekt, så de ikke beskadiges, give kabelmontøren viden om kabeltyper, begrænsning af brandspredning, elektrisk dokumentation, herunder el-tekniske tegninger som installationstegninger og kabellister, og egnet materiel. Kurset eller uddannelsen skal endvidere gøre kabelmontøren i stand til at vælge kabeltyper og materialer ud fra den foreliggende dokumentation.

§ 2. Personer fra et andet EU/EØS-land eller et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv, må trække elkabler, når personen i et af disse lande har

1) gennemført uddannelse som elektriker eller

2) gennemført relevant uddannelse eller kursus, som har et indhold som beskrevet i § 1, stk. 2, og har et kursusbevis herfor.

Stk. 2. Hvis erhvervet som kabelmontør ikke er lovreguleret i etableringslandet, skal personen kunne dokumentere, at den pågældende har udøvet dette erhverv i mindst 1 år på fuldtidsbasis eller i en tilsvarende samlet varighed på deltidsbasis i løbet af de sidste 10 år forud for det tidpunkt, hvor erhvervet ønskes udøvet i Danmark, jf. artikel 13, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

Stk. 3. Hvis der er væsentlig forskel mellem personens erhvervsmæssige kvalifikationer og kvalifikationskravene her i landet, jf. stk. 1 og 2, tilbyder Sikkerhedsstyrelsen personen, at denne kan bevise, at vedkommende har erhvervet de manglende kvalifikationer ved at

1) gennemgå en prøvetid på op til 1 måned, eller

2) bestå en egnethedsprøve.

Stk. 4. Sikkerhedsstyrelsen sikrer, at personen har mulighed for at aflægge egnethedsprøven senest 6 måneder efter afgørelsen om at underlægge personen en egnethedsprøve.

Stk. 5. De nærmere krav til prøvetid eller egnethedsprøven fastsættes af Sikkerhedsstyrelsen.

Stk. 6. Kravet i stk. 1-3 gælder ikke for personer, som opfylder kravene i § 9.

§ 3. Tilslutning, eftersyn og afprøvning af installationer, hvor elkablerne er ført i henhold til §§ 1 eller 2, skal foretages af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, der har påtaget sig at foretage tilslutningen. Den autoriserede elinstallatørvirksomhed, der foretager tilslutningen, påtager sig ansvaret for den samlede installation overfor ejeren (brugeren).

Stk. 2. Den autoriserede elinstallatørvirksomhed, der foretager tilslutningen, kan stille krav om, at kabelmontøren fremviser dokumentation for gennemført kursus eller uddannelse, jf. § 1, og at kabelmontøren fremviser en erklæring om, at kabelarbejdet er udført efter reglerne.

Stk. 3. Når kabelmontøren er fra et andet EU/EØS-land eller et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv, kan den autoriserede elinstallatørvirksomhed, der foretager tilslutningen af elkablerne, stille krav om, at kabelmontøren fremviser

1) dokumentation på dansk eller engelsk for, at kabelmontøren opfylder kravene i § 9, har gennemført kursus eller uddannelse, jf. § 2, stk. 1, har udøvet i henhold til § 2, stk. 2, eller har gennemført prøvetid eller egnethedsprøve, jf. § 2, stk. 3, og

2) en erklæring på dansk eller engelsk om, at kabelarbejdet er udført efter reglerne.

§ 4. Erhvervet som kabelmontør kan udøves midlertidigt og lejlighedsvist eller ved, at kabelmontøren etablerer sig i Danmark.

Føring af vandrør

§ 5. En person, som har gennemført et af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kursus om føring af vandrør og har et kursusbevis herfor, eller en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt uddannelse, må trække vandrør, der er omfattet af autorisationskravet, uden at tilslutte og samle rørene uanset, at personen ikke er tilknyttet en autoriseret vvs-installatørvirksomhed.

Stk. 2. Kurset eller uddannelsen, jf. stk. 1, skal gøre rørmontøren i stand til at fastmontere vandrørene korrekt, så de ikke beskadiges, give rørmontøren viden om forskellige rørtyper, begrænsning af brandspredning, dokumentation og egnet materiel. Kurset eller uddannelsen skal endvidere gøre rørmontøren i stand til at vælge rørtyper og materialer ud fra den foreliggende dokumentation.

§ 6. Personer fra et andet EU/EØS-land eller et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv, må trække vandrør, når personen i et af disse lande har

1) gennemført uddannelse som vvs-montør eller

2) gennemført relevant uddannelse eller kursus, som har et indhold som beskrevet i § 5, stk. 2, og har et kursusbevis herfor.

Stk. 2. Hvis erhvervet som rørmontør ikke er lovreguleret i etableringslandet, skal personen kunne dokumentere, at den pågældende har udøvet dette erhverv i mindst 1 år på fuldtidsbasis eller i en tilsvarende samlet varighed på deltidsbasis i løbet af de sidste 10 år forud for det tidpunkt, hvor erhvervet ønskes udøvet i Danmark, jf. artikel 13, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

Stk. 3. Hvis der er væsentlig forskel mellem personens erhvervsmæssige kvalifikationer og kvalifikationskravene her i landet, jf. stk. 1 og 2, tilbyder Sikkerhedsstyrelsen personen, at denne kan bevise, at vedkommende har erhvervet de manglende kvalifikationer ved at

1) gennemgå en prøvetid på op til 1 måned, eller

2) bestå en egnethedsprøve.

Stk. 4. Sikkerhedsstyrelsen sikrer, at personen har mulighed for at aflægge egnethedsprøven senest 6 måneder efter afgørelsen om at underlægge personen en egnethedsprøve.

Stk. 5. De nærmere krav til prøvetid eller egnethedsprøven fastsættes af Sikkerhedsstyrelsen.

Stk. 6. Kravet i stk. 1-3 gælder ikke for personer, som opfylder kravene i § 9.

§ 7. Tilslutning, eftersyn og afprøvning af installationer, hvor vandrørene er ført i henhold til §§ 5 eller 6, skal foretages af en autoriseret vvs-installatørvirksomhed, der har påtaget sig at foretage tilslutningen. Den autoriserede vvs-installatørvirksomhed, der foretager tilslutningen, påtager sig ansvaret for den samlede installation overfor ejeren (brugeren).

Stk. 2. Den autoriserede vvs-installatørvirksomhed, der foretager tilslutningen, kan stille krav om, at rørmontøren fremviser dokumentation for gennemført kursus eller uddannelse, jf. § 5, og at rørmontøren fremviser en erklæring om, at rørarbejdet er udført efter reglerne.

Stk. 3. Når rørmontøren er fra et andet EU/EØS-land eller et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv, kan den autoriserede vvs-installatørvirksomhed, der foretager tilslutningen af vandrørene, stille krav om, at rørmontøren fremviser

1) dokumentation på dansk eller engelsk for, at rørmontøren opfylder kravene i § 9, har gennemført kursus eller uddannelse, jf. § 6, stk. 1, har udøvet erhvervet i henhold til § 6, stk. 2, eller har gennemført prøvetid eller egnethedsprøve, jf. § 6, stk. 3, og

2) en erklæring på dansk eller engelsk om, at rørarbejdet er udført efter reglerne.

§ 8. Erhvervet som rørmontør kan udøves midlertidigt og lejlighedsvist eller ved, at rørmontøren etablerer sig i Danmark.

Anerkendelse af erhvervserfaring

§ 9. Sikkerhedsstyrelsen anerkender de erhvervsmæssige kvalifikationer en person har, såfremt vedkommende kan dokumentere at have udøvet sit erhverv i et andet EU-land, EØS-land eller et land, der har aftaler med EU

1) i 6 på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, jf. dog stk. 2,

2) i 3 på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, efter forudgående uddannelse inden for det pågældende erhverv på mindst 3 år, afsluttet med et statsanerkendt eksamensbevis eller bedømt af et kompetent fagligt organ som værende fyldestgørende,

3) i 4 på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, efter forudgående erhvervsuddannelse inden for det pågældende erhverv på mindst 2 år, afsluttet med et statsanerkendt eksamensbevis eller bedømt af et kompetent fagligt organ som værende fyldestgørende,

4) i 3 på hinanden følgende år som selvstændig og i mindst 5 år som arbejdstager inden for det pågældende erhverv, jf. dog stk. 2, eller

5) i 5 på hinanden følgende år i en ledende stilling, heraf mindst 3 år med tekniske opgaver og med ansvar for mindst en afdeling af virksomheden, hvis den pågældende har gennemgået en erhvervsuddannelse på mindst 3 år inden for det pågældende erhverv, afsluttet med et statsanerkendt eksamensbevis eller bedømt af et kompetent fagligt organ som værende fyldestgørende.

Stk. 2. Udøvelse af virksomheden, som omhandlet i stk. 1, nr. 1 og 4, må ikke være ophørt mere end 10 år forud for den dato, hvor ansøgning og fuldstændig dokumentation er indgivet.

Straf

§ 10. Med bøde straffes den, der trækker elkabler eller vandrør

1) uden at have gennemført kursus eller uddannelse nævnt i § 1, stk. 1, § 2, stk. 1, § 5, stk. 1, eller § 6, stk. 1,

2) uden at kunne dokumentere at have udøvet erhvervet som nævnt i § 2, stk. 2, eller § 6, stk. 2, eller

3) uden at have gennemgået en prøvetid eller bestået en egnethedsprøve, jf. § 2, stk. 3, eller § 6, stk. 3.

Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 541 af 22. maj 2014 om føring af elkabler og vandrør ophæves.

Sikkerhedsstyrelsen, den 2. juni 2017

Lone Saaby

/ Mathilde Horsman Jensen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005, nr. L 255, side 22, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og forordning (EU) nr. 1024/2012 om det administrative samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (»IMI-forordningen«), EU-tidende 2013, nr. L 354, side 132.