Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af personskatteloven og virksomhedsskatteloven

(Kildeartsbegrænsning af underskud fra fysiske personers investeringer i visse anpartsprojekter)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I personskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1163 af 8. oktober 2015, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 191 af 27. februar 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 13 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Underskud fra virksomhed, der drives i et efter danske skatteregler skattemæssigt transparent selskab m.v., hvis forhold er reguleret af selskabslovgivning, en selskabsaftale el.lign., kan ikke fradrages i den skattepligtiges øvrige skattepligtige indkomst. Underskuddet fremføres til fradrag i positiv skattepligtig indkomst i et senere indkomstår fra samme virksomhed. 1. og 2. pkt. gælder dog ikke, hvis den skattepligtige deltager eller i mindst 36 måneder af sin ejertid har deltaget i virksomhedens drift i væsentligt omfang. 1. og 2. pkt. omfatter ikke underskud omfattet af stk. 6.«

§ 2

I virksomhedsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 18. september 2013, som ændret ved § 9 i lov nr. 792 af 28. juni 2013, § 1 i lov nr. 992 af 16. september 2014, § 4 i lov nr. 202 af 27. februar 2015 og § 13 i lov nr. 652 af 8. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 3, indsættes efter »virksomhedsordningen«: », jf. dog § 13, stk. 5«.

2. I § 13 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Stk. 1-4 finder ikke anvendelse for underskud fra virksomhed, der drives i et efter danske skatteregler skattemæssigt transparent selskab m.v., hvis forhold er reguleret af selskabslovgivning, en selskabsaftale el.lign. Underskud omfattet af 1. pkt. kan ikke fradrages i anden virksomheds skattepligtige indkomst eller i den skattepligtiges øvrige skattepligtige indkomst, men underskuddet fremføres til fradrag i positiv skattepligtig indkomst i et senere indkomstår fra samme virksomhed. 1. og 2. pkt. gælder dog ikke, hvis den skattepligtige deltager eller i mindst 36 måneder af sin ejertid har deltaget i virksomhedens drift i væsentligt omfang.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning for indkomst fra virksomhed, som den skattepligtige har erhvervet eller påbegyndt den 12. maj 2017 eller senere. Har den skattepligtige erhvervet eller påbegyndt en del af en virksomhed senest den 11. maj 2017, har loven ikke virkning for indkomst fra denne del af virksomheden. Erhverver en skattepligtig omfattet af 2. pkt. en yderligere del af samme virksomhed, eller erhverver en skattepligtig en virksomhed fra en ægtefælle eller som arv eller legat fra et dødsbo eller ved udlevering af dødsbo til længstlevende ægtefælle til hensidden i uskiftet bo, hvor ægtefællen eller afdøde har erhvervet eller påbegyndt virksomheden senest den 11. maj 2017, anses erhververen for at have erhvervet virksomheden på samme tidspunkt som overdrageren. Har den skattepligtige erhvervet eller påbegyndt virksomheden eller en del heraf senest den 11. maj 2017, og anskaffer virksomheden aktiver eller overtager anden virksomhed den 12. maj 2017 eller senere, uden at dette er nødvendigt for virksomhedens fortsatte drift, har loven dog virkning for indkomst fra den del af virksomheden, der er erhvervet eller påbegyndt senest den 11. maj 2017, fra og med det indkomstår, hvori aktiverne er anskaffet eller den anden virksomhed er overtaget.

Stk. 3. Ved opgørelsen af den kommunale slutskat og kirkeskat for indkomståret 2017 efter § 16 i lov om kommunal indkomstskat korrigeres den opgjorte slutskat for den beregnede virkning af de ændringer i udskrivningsgrundlaget for kommuneskat og kirkeskat for 2017, der følger af denne lovs §§ 1 og 2.

Stk. 4. Den beregnede korrektion af den kommunale slutskat og kirkeskat efter stk. 3 fastsættes af økonomi- og indenrigsministeren på grundlag af de oplysninger vedrørende indkomståret 2017, der foreligger pr. 1. maj 2019.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen