Senere ændringer til forskriften
Links til øvrige EU dokumenter
32015L1535
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov om Danske Spil A/S1)

(Liberalisering af onlinebingo, heste- og hundevæddemål og væddemål på kapflyvning med brevduer samt indførelse af et særligt bidrag til hestevæddeløbssporten)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om spil, jf. lovbekendtgørelse nr. 1494 af 6. december 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 indsættes efter »gevinstgivende spilleautomater«: », onlinebingo«.

2. I § 10, stk. 3, indsættes efter »klasselotteri«: »og onlinebingo«.

3. I § 11, stk. 3, udgår »heste- og hundevæddeløb, kapflyvning med duer og«.

4. Overskriften før § 12 ophæves.

5. § 12 ophæves.

6. I § 18, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »poker«: », onlinebingo«.

7. I § 37 ændres »§§ 6, 11 og 12« til: »§§ 6 og 11«.

8. Efter kapitel 7 indsættes:

»Kapitel 7 a

Særligt bidrag til hestevæddeløbssporten

§ 43 a. Indehavere af tilladelse til udbud af væddemål efter § 11 skal betale et særligt bidrag på 8 pct. af indsatsen i væddemål på danske hestevæddeløb. Indtægterne fra bidraget tildeles hestevæddeløbssporten med henblik på dækning af udgifter af fælles interesse for hestevæddeløbssporten og indehaverne af tilladelse til udbud af væddemål, jf. stk. 6.

Stk. 2. Indgår et dansk hestevæddeløb i et kombinationsvæddemål, hvor der væddes om resultatet af flere begivenheder, skal det særlige bidrag efter stk. 1 betales af hele kombinationsvæddemålet.

Stk. 3. Det særlige bidrag efter stk. 1 skal opgøres kvartalsvis. Angivelse og indbetaling af det særlige bidrag skal ske til spillemyndigheden senest den 15. i den første måned, der følger efter det kvartal, som det særlige bidrag vedrører.

Stk. 4. Personer og selskaber m.v. (juridiske personer), der er bidragspligtige efter stk. 1, skal indgive anmeldelse om deres bidragspligtige virksomhed til registrering hos spillemyndigheden.

Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte regler om registreringspligt efter stk. 4 af personer og selskaber m.v. (juridiske personer), der er bidragspligtige efter stk. 1, om angivelse og indbetaling af det særlige bidrag og om regnskabsbestemmelser i relation til bidraget.

Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte regler om afgrænsningen af hestevæddeløbssporten som støttemodtager, afgrænsningen og opgørelsen af udgifter af fælles interesse og regnskabs- og tilsynsbestemmelser for hestevæddeløbssporten samt opgørelsen og anvendelsen af indtægterne fra det særlige bidrag til dækning af udgifter af fælles interesse.

§ 43 b. Spillemyndigheden udbetaler indtægterne fra det særlige bidrag, jf. § 43 a, til hestevæddeløbssporten kvartalsvis.«

9. I § 59, stk. 5, nr. 1, indsættes efter »§ 43«: », § 43 a, stk. 4,«.

10. I § 59, stk. 5, nr. 6, ændres »tilladelse eller« til: »tilladelse,«.

11. I § 59, stk. 5, nr. 7, ændres »spillemyndigheden.« til: »spillemyndigheden eller«.

12. I § 59, stk. 5, indsættes som nr. 8:

»8) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for tilsynet med bidragsbetalingen og tilsynet med anvendelsen af indtægterne fra det særlige bidrag til dækning af udgifter af særlig interesse efter § 43 a.«

§ 2

I lov om afgifter af spil, jf. lovbekendtgørelse nr. 337 af 7. april 2016, foretages følgende ændringer:

1. § 7 ophæves.

2. I § 21, stk. 1, 1. pkt., ændres »§§ 6, 7, 10-12 og 14« til: »§§ 6, 10-12 og 14«.

§ 3

I lov nr. 695 af 25. juni 2010 om Danske Spil A/S foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, ændres »lotteri og heste- og hundevæddemål« til: »lotteri«.

2. I § 4, stk. 2, ændres »udbetales til staten« til: »udloddes til Danske Spil A/S«.

3. I § 4 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Overskud udloddet til Danske Spil A/S efter stk. 2 kan udloddes til staten.«

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2018, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 1, nr. 8-12. Ministeren kan herunder fastsætte, at dele af bestemmelserne træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation).