Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af universitetsloven

(Bedre rammer for ledelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, som ændret ved § 1 i lov nr. 411 af 11. maj 2016 og § 1 i lov nr. 435 af 8. maj 2017, foretages følgende ændringer:

1. § 10, stk. 1, affattes således:

»Bestyrelsen er øverste myndighed for universitetet og har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af universitetet. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at universitetet driver forskning og giver forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder m.v., jf. § 2. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at universitetets forskning og uddannelser udvikles løbende. Bestyrelsen skal forvalte universitetets midler effektivt og til størst mulig gavn for samfundet.«

2. § 10, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Bestyrelsesformanden har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde. Bestyrelsesformanden er på universitetets vegne ansvarlig for den strategiske dialog med uddannelses- og forskningsministeren.«

3. § 10, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Bestyrelsen indgår en strategisk rammekontrakt med ministeren. Den strategiske rammekontrakt skal indeholde strategiske mål for universitetets opgaver, jf. § 2.«

4. I § 10 indsættes som stk. 11:

»Stk. 11. Ministeren afholder møde med bestyrelsesformændene for universiteterne mindst to gange årligt.«

5. I § 12, stk. 1, 1. og 2. pkt., ændres »udefrakommende« til: »eksterne«.

6. § 12, stk. 1, 3. pkt., ophæves.

7. § 12, stk. 2-4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have erfaring og indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, videnformidling, videnudveksling og universitetets opgaveområder efter § 2, stk. 4, med henblik på at kunne varetage den overordnede og strategiske ledelse af universitetet, jf. § 10, stk. 1.

Stk. 3. De eksterne medlemmer udpeges i deres personlige egenskab. De eksterne medlemmer udpeges for en periode på 4 år og kan genudpeges en gang. De eksterne medlemmers kompetencer skal tilsammen afspejle universitetets opgaver, jf. § 2. De eksterne medlemmer skal tilsammen have indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. Bestyrelsesformanden skal have erfaring med strategisk ledelse af en stor virksomhed eller organisation og væsentlig indsigt i samfundsmæssige forhold.

Stk. 4. Universitetet nedsætter et organ, der udpeger bestyrelsesformanden og de øvrige eksterne medlemmer (udpegningsorganet), og et andet organ, der indstiller formanden og de eksterne medlemmer (indstillingsorganet). Udpegningsorganet og indstillingsorganet skal påse, at de eksterne medlemmer opfylder betingelserne i stk. 2 og 3. For så vidt angår bestyrelsesformanden, udpeger udpegningsorganet en kandidat til ministerens godkendelse. De nærmere procedurer for nedsættelsen af udpegningsorganet og indstillingsorganet fastsættes i vedtægten inden for rammerne af stk. 5-7.

Stk. 5. Universitetet nedsætter et udpegningsorgan, der består af mindst 8 og højst 10 medlemmer. Udpegningsorganet sammensættes af 5-7 medlemmer fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner m.v., der udpeges i deres personlige egenskab, og som ikke må være medlemmer af universitetets bestyrelse eller være ansat eller studerende på universitetet. Derudover har en repræsentant for de ansatte, en repræsentant for de studerende og en repræsentant for de eksterne medlemmer af universitetets bestyrelse plads i udpegningsorganet. Medlemmerne, jf. 2. pkt., skal tilsammen afspejle universitetets brugere og aftagere, have indsigt i universitetets opgaver, jf. § 2, og opfylde betingelserne i stk. 3. Udpegningsorganet vælger blandt sine medlemmer nævnt i 2. pkt. 1 formand. Formanden skal have erfaring med ledelse og bred indsigt i samfundsmæssige forhold. Medlemmerne kan højst være udpeget i en sammenhængende periode på 8 år. Formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.

Stk. 6. Indstillingsorganet indstiller på baggrund af åbent opslag nye eksterne bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformanden, til udpegningsorganet. Der indstilles mindst to kandidater. Indstillingsorganet sammensættes af:

1) Bestyrelsesformanden, der er formand for indstillingsorganet, jf. dog stk. 7.

2) 1 eksternt bestyrelsesmedlem.

3) 1 internt bestyrelsesmedlem.

4) 1 repræsentant for Uddannelses- og Forskningsministeriet.

5) 2 medlemmer udpeget af udpegningsorganet. Medlemmerne udpeges i deres personlige egenskab og kan ikke være medlem af udpegningsorganet eller af universitetets bestyrelse eller være ansat eller studerende på universitetet.

Stk. 7. Ved indstilling af en ny bestyrelsesformand udpeger udpegningsorganet 1 formand for indstillingsorganet. Formanden for indstillingsorganet udpeges i sin personlige egenskab og kan ikke være medlem af udpegningsorganet eller af universitetets bestyrelse eller være ansat eller studerende på universitetet.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 8.

8. I § 13, stk. 2, nr. 1 og 2, ændres »udefrakommende« til: »eksterne«.

9. § 13, stk. 2, nr. 3, ophæves.

Nr. 4-8 bliver herefter nr. 3-7.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Universitetslovens § 12, stk. 2-7, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 7, finder anvendelse ved udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformanden. Eksterne bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, fortsætter som bestyrelsesmedlemmer indtil udløbet af deres nuværende periode med mulighed for genudpegning efter de nye regler, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Bestyrelsen kan efter lovens ikrafttræden og indtil den 30. juni 2018 foretage en midlertidig forlængelse af udpegningsperioden for eksterne bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformanden, hvis udpegningsperioder udløber efter lovens ikrafttræden og inden etableringen af udpegnings- og indstillingsorganerne, jf. universitetslovens § 12, stk. 4-6, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 7. Den midlertidige udpegningsperiode udløber den 30. juni 2018. Er det ikke muligt midlertidigt at forlænge bestyrelsesformandens udpegningsperiode, kan bestyrelsen blandt de øvrige eksterne bestyrelsesmedlemmer vælge 1 formand for en periode, jf. 1. og 2. pkt.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Søren Pind