Den fulde tekst

Lov om ændring af universitetsloven, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og forskellige andre love

(Indførelse af investeringsrammer på selvejeområdet og opfølgning på omlægning af tilskudssystem for maritime efter- og videreuddannelser m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, som ændret ved § 1 i lov nr. 411 af 11. maj 2016 og § 1 i lov nr. 435 af 8. maj 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 21, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »ét«: », jf. dog stk. 2«.

2. I § 21 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Ministeren kan pålægge et universitet at tilpasse, udskyde eller standse investeringer, såfremt de samlede budgetterede investeringer for de statsfinansierede selvejende institutioner på ministeriets område overstiger den flerårige investeringsramme, der fastsættes på finansloven.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

3. Efter § 28 indsættes før overskriften før § 29:

»§ 28 a. Universitetet skal efter anmodning fra ministeren indberette investeringsbudgetter og regnskabstal, jf. § 21, stk. 2.«

§ 2

I lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 25. august 2014, som ændret ved § 3 i lov nr. 1377 af 16. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 23, 1. pkt., indsættes efter »et«: », jf. dog stk. 2«.

2. I § 23 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan pålægge en professionshøjskole at tilpasse, udskyde eller standse investeringer, såfremt de samlede budgetterede investeringer for de statsfinansierede selvejende institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område overstiger den flerårige investeringsramme, der fastsættes på finansloven.«

3. Efter § 36 indsættes:

»§ 36 a. Professionshøjskolen skal efter anmodning fra uddannelses- og forskningsministeren indberette investeringsbudgetter og regnskabstal, jf. § 23, stk. 2.«

§ 3

I lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 935 af 25. august 2014, som ændret ved § 2 i lov nr. 1377 af 16. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 23, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »ét«: », jf. dog stk. 3«.

2. I § 23 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Uddannelses- og forskningsministeren kan pålægge et erhvervsakademi at tilpasse, udskyde eller standse investeringer, såfremt de samlede budgetterede investeringer for de statsfinansierede selvejende institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område overstiger den flerårige investeringsramme, der fastsættes på finansloven.«

3. Efter § 34 indsættes:

»§ 34 a. Erhvervsakademiet skal efter anmodning fra uddannelses- og forskningsministeren indberette investeringsbudgetter og regnskabstal, jf. § 23, stk. 3.«

§ 4

I lov om medie- og journalisthøjskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 205 af 27. februar 2013, som ændret ved § 3 i lov nr. 1614 af 26. december 2013 og § 4 i lov nr. 1377 af 16. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 21, 1. pkt., indsættes efter »et«: », jf. dog stk. 2«.

2. I § 21 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan pålægge højskolen at tilpasse, udskyde eller standse investeringer, såfremt de samlede budgetterede investeringer for de statsfinansierede selvejende institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område overstiger den flerårige investeringsramme, der fastsættes på finansloven.«

3. Efter § 32 indsættes:

»§ 32 a. Højskolen skal efter anmodning fra uddannelses- og forskningsministeren indberette investeringsbudgetter og regnskabstal, jf. § 21, stk. 2.«

§ 5

I lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, som ændret ved § 4 i lov nr. 411 af 11. maj 2016, § 21 i lov nr. 1746 af 27. december 2016 og § 5 i lov nr. 435 af 8. maj 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »et«: », jf. dog stk. 2«.

2. I § 7 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan pålægge en uddannelsesinstitution at tilpasse, udskyde eller standse investeringer, såfremt de samlede budgetterede investeringer for de statsfinansierede selvejende institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område overstiger den flerårige investeringsramme, der fastsættes på finansloven.«

Stk. 2-8 bliver herefter stk. 3-9.

3. I § 7, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

4. I § 7, stk. 8, der bliver stk. 9, ændres »stk. 6« til: »stk. 7«.

5. Efter § 7 a indsættes i kapitel 2:

»§ 7 b. Uddannelsesinstitutionen skal efter anmodning fra uddannelses- og forskningsministeren indberette investeringsbudgetter og regnskabstal, jf. § 7, stk. 2.«

6. § 23, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om betaling for deltagelse i maritime efter- og videreuddannelser, som ikke indgår i en uddannelse på videregående niveau, herunder for aflæggelse af prøve.«

§ 6

I lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 59 af 26. januar 2015, som ændret ved § 3 i lov nr. 411 af 11. maj 2016 og § 3 i lov nr. 435 af 8. maj 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 16 c indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Institutionen skal efter anmodning fra uddannelses- og forskningsministeren indberette investeringsbudgetter og regnskabstal, jf. § 16 f, stk. 2.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

2. I § 16 d indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. I vedtægten kan der fastsættes regler om, at rektor kan nedsætte studienævn, herunder for at sikre studerende og medarbejdere medbestemmelse på og medinddragelse i uddannelse og undervisning. Reglerne skal omfatte sammensætning og opgaver, der varetages af studienævnet.«

3. I § 16 f indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan pålægge institutionen at tilpasse, udskyde eller standse investeringer, såfremt de samlede budgetterede investeringer for de statsfinansierede selvejende institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område overstiger den flerårige investeringsramme, der fastsættes på finansloven.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

§ 7

I lov nr. 1378 af 16. december 2014 om ændring af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne foretages følgende ændring:

1. § 3, stk. 3 og 4, ophæves.

§ 8

Loven træder i kraft den 1. januar 2018.

§ 9

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Søren Pind