Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af færdselsloven

(Ophævelse af regler om gyldighedstid for kørekort til ældre)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, som ændret ved § 20 i lov nr. 285 af 29. marts 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 59, stk. 1, udgår », dog højst indtil den pågældende er fyldt 75 år«.

2. § 59, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

3. I § 124 c, stk. 1, nr. 3, ændres »stk. 3-5,« til: »stk. 3 og 4,«.

4. I § 124 c, stk. 1, nr. 6, ændres »stk. 5.« til: »stk. 4.«

5. § 124 c, stk. 3, ophæves, og i stk. 4, der bliver stk. 3, udgår »for ansøgere, der ikke er fyldt 75 år«.

Stk. 5-7 bliver herefter stk. 4-6.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2017.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ole Birk Olesen